Призначення та склад видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Призначення та склад видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертівСтаття 91 Бюджетного кодексу України визначає видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

1. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) місцеву пожежну охорону;

2) позашкільну освіту;

3) соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;

в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;

4) місцеві програми розвитку житлово-комунального

господарства та благоустрою населених пунктів;

5) культурно-мистецькі програми місцевого значення;

6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації місцевого значення;

7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого значення;

9) транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг

місцевого значення;

10) заходи з організації рятування на водах;

11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

12) програми природоохоронних заходів місцевого значення;

13) управління комунальним майном;

14) регулювання земельних відносин;

15) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань; 16) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із

законом.

 

 

Бюджетний процес на місцевому рівні та його стадії. Бюджетний календар складання та затвердження МБ

Бюджетний процес - це сукупність дій уповноважених на основі норм бюджетного права органів державної влади та місцевого самоврядування зі складання, розгляду, затвердження й виконання бюджету, а також зі складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання.

До завдань, що стоять перед бюджетним процесом, можна віднести: максимальне виявлення всіх матеріальних і фінансових резервів з метою створення збалансованого ринку; визначення доходів бюджету за окремими податками та обов'язковими платежами, а також загального обсягу відповідно до прогнозів і цільових програм соціально-економічного розвиту; узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації, спрямованої на подолання інфляційних тенденцій в економіці та забезпечення стабільності національної грошової одиниці; здійснення бюджетного регулювання з метою збалансування бюджетів різного рівня шляхом перерозподілу джерел доходів держави між ними та сферою господарства, економічними регіонами; скорочення та ліквідація бюджетного дефіциту за рахунок економічно виправданих джерел; посилення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Бюджетний кодекс визначає бюджетний процес як регламентовану нормами права діяльність, пов'язану зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконанням бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Стадія бюджетного процесу являє собою етап діяльності держави чи місцевого органу, внаслідок якого бюджет набуває нових якостей. Як правило, цей етап закінчується прийняттям правового акта.

Бюджетний кодекс (ст. 19) виділяє чотири стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, у тому числі у разі необхідності внесення змін до Закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів. Усі стадії бюджетного процесу ґрунтуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, додержання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видатків.

Усі стадії бюджетного процесу основані на єдиних принципах організації бюджетної діяльності і мають відповідну правову регламентацію. Основними принципами є такі.

- Принцип розподілу повноважень ВРУ, ВРАРК, органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Цей принцип означає, що кожному органові, який бере участь у бюджетному процесі, належить певна компетенція, за межі якої він не може виходити. Втручання інших органів і організацій у процес складання, затвердження і виконання бюджету не допускається, крім випадків, зазначених у законодавстві.

- Принцип реальності включення показників доходів і видатків. Доходи мають включатися до бюджету за джерелами, видатки - за Цільовим призначенням.

- Принцип гласності. Він полягає у тому, що показники бюджету (У тому числі і зведеного) і звіту про його виконання можуть і повинні оприлюднюватися через засоби масової інформації.

- Принцип наочності, який означає, що відображення показників бюджету у взаємозв'язку із загальноекономічними показниками в Україні і за її межами відбувається шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

- Принцип порівняльності полягає в систематизації доходів і видатків бюджету за певними ознаками, які дають можливість здійснити загальнодержавне і міжнародне зіставлення бюджетних даних.

- Принцип повноти обсягу в бюджеті означає, що до кожного бюджету включаються всі кошти, що направляються з прибутково-видаткової частини.

- Принцип застосування балансового методу спрямований на встановлення правильного співвідношення між доходами і видатками всіх бюджетів, а також між натуральними і фінансовими показниками.

З напрямом бюджетного процесу пов'язане й поняття бюджетного циклу. Бюджетний цикл охоплює діяльність органів державної влади й місцевого самоврядування починаючи з розробки й складання проекту акта про бюджет, його розгляду і затвердження, виконання та закінчуючи складанням, розглядом і затвердженням звітності про виконання відповідного бюджету, тобто бюджетний цикл охоплює всі стадії бюджетного процесу, у тому числі бюджетний період, і триває більше двох років. Слід зазначити, що ряд країн має триваліший термін бюджетного циклу. Зокрема, у США він триває три роки, оскільки перша стадія (складання проекту бюджету) займає 1,5 року. У ФРН процес складання проекту державного бюджету починається за 6 місяців до бюджетного періоду, в Японії - за 7, у Франції - за 14 місяців.

У ході здійснення окремих етапів діяльності з бюджетом реалізуються бюджетні повноваження всіх суб'єктів бюджетних правовідносин. Отже, бюджетний процес є формою здійснення матеріальних бюджетних прав, що надані учасникам бюджетного процесу.

Бюджетний календар

 

  Державний бюджет Місцеві бюджети
Січень Затвердження розпису Дер­жавного бюджету України Затвердження розпису дохо­дів і видатків місцевих бю­джетів і кошторисів бюдже­тних установ
Лютий Визначення переліку показ­ників для обрахунку міжбюджетних трансфертів Підготовка та подання на розгляд відповідним радам річного звіту про виконання місцевих бюджетів (у двомі­сячний строк після завер­шення відповідного бюджет­ного періоду)
Березень Збір статистичної інформації для визначення коригуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів Збір та подання Міністерству фінансів України статистич­ної інформації для визна­чення коригуючих коефіціє­нтів та розрахунку міжбю­джетних трансфертів
Квітень До 1 квітня Національний банк України подає до Верхо­вної Ради України та Кабінету Міністрів України проект ос­новних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису Аналіз статистичної інфор­мації, оцінка виконання бю­джету за попередній бюдже­тний період
Травень Не пізніше 1 травня подання річного звіту про виконання закону про Державний бю­джет України Розгляд Верховною Радою зві­ту про виконання Закону про Державний бюджет України. Розгляд основних макропоказників економічного і соціа­льного розвитку України Аналіз виконання бюджету у поточному бюджетному пері­оді. Оцінка обсягу фінансування бюджету Складання пропозицій проек­ту Державного бюджету Укра­їни Не пізніше, ніж за чотири дні до початку проведення пар­ламентських слухань з пи­тань бюджетної політики, Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політи­ки на наступний бюджетний період Підготовка та подання на розгляд відповідним радам звіту про виконання місце­вих бюджетів (у двомісяч­ний строк після завершення відповідного бюджетного періоду) Аналіз виконання бюджету в поточному році Оцінка потреби у фінансо­вих ресурсах і визначення пріоритетів на наступний бюджетний період, розробка загальних цілей і фінансової політики регіону
Червень Не пізніше 1 червня парла­ментські слухання з питань бюджетної політики (з допо­віддю про Основні напрями бюджетної політики на на­ступний бюджетний період виступає Прем'єр-міністр України або за його доручен­ням, Міністр фінансів) Розробка та затвердження основних заходів по форму­ванню проекту бюджету на наступний бюджетний пері­од відповідно до основних напрямів бюджетної політи­ки, визначених Кабінетом Міністрів України
Липень Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Розроблення та аналіз бюджетних за­питів Розробка інструкції щодо підготовки бюджетних запи­тів
Серпень Подання проекту закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України Опрацювання спільно з Міні­стерством фінансів України методики, особливостей роз­рахунків та інших положень щодо формування міжбюджетних взаємовідносин на наступний бюджетний пері­од
Вересень Схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів Укра­їни Не пізніше 15 вересня по­дання проекту закону з відповідними матеріалами Верховній Раді України Не пізніше 22 вересня опублікування проекту за­кону в газеті "Урядовий кур'єр" Не пізніше 20 вересня представлення проекту за­кону на пленарному засі­данні Верховної Ради України Опрацювання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення та інших показни­ків, ухвалених Кабінетом Міні­стрів України Опрацювання пропозицій що­до типової форми проекту рі­шення про місцевий бюджет, доведеної Міністерством фі­нансів України
Жовтень Не пізніше 1 жовтня роз­гляд проекту закону в ко­мітетах, депутатських фракціях і групах та по­дання пропозицій до комі­тету з питань бюджету Не пізніше 15 жовтня роз­гляд Комітетом з питань бюджету спільно з уповно­важеними представника­ми Кабінету Міністрів пропозицій до проекту за­кону. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України в першому читан­ні Не пізніше 20 жовтня прийняття проекту закону у першому читанні Підготовка проекту закону до другого читання Подання пропозицій Міністер­ству фінансів України, Верхо­вній Раді України щодо розра­хунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показ­ників на наступний бюджет­ний період Розробка та підготовка голо­вними розпорядниками кош­тів місцевих бюджетів бюдже­тних запитів згідно з типовою формою та відповідними ін­струкціями в терміни та по­рядку, встановленими фінан­совими органами
Листопад Не пізніше 3 листопада Кабінет Міністрів України подає доопрацьований проект закону відповідно до бюджетних висновків і порівняльну таблицю 3-6 листопада Комітет з питань бюджету готує ви­сновки щодо розгляду проекту закону у другому читанні Не пізніше 20 листопада прийняття проекту зако­ну у другому читанні Не пізніше 25 листопада внесення проекту на роз­гляд у третьому читанні Прийняття проекту зако­ну у третьому читанні Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення щодо їх включення до проекту місцево­го бюджету Розробка проекту місцевого бюджету та підготовка проекту рішення на підставі положень і показників міжбюджетних від­носин, доведених місцевим ор­ганам влади у тижневий термін після ухвалення Верховною Ра­дою України закону про Дер­жавний бюджет України в дру­гому читанні
Грудень До 1 грудня прийняття закону про Державний бюджет України Формування місцевих бюджетів Затвердження обласних, місь­ких, районних бюджетів на пі­зніше ніж у двотижневий тер­мін після офіційного опубліку­вання закону про Державний бюджет України Затвердження міських (район­ного значення), районних у мі­стах, селищних і сільських бю­джетів не пізніше ніж у двоти­жневий термін після затвер­дження районного чи міського бюджету Оприлюднення рішення про мі­сцевий бюджет не пізніше 10 днів з дня його прийняття Складання розпису доходів і видатків місцевих бюджетів. Складання кошторисів бюдже­тних установ

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.016 с.)