Основні завдання та компетенція Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання та компетенція Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим- розробка основних напрямків бюджетної політики Автономної Республіки Крим, забезпечення державної фінансової політки України в автономній Республіці Крим; - здійснення спільно з з іншими органами виконавчої влади аналізу економічної та фінансової ситуації в Криму, а також перспектив її розвитку; - управління бюджетним процесом в Автономній Республіці Крим; - забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим; - забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення, в межах своєї компетенції, контролю за ї використанням; - удосконалення методів фінансового тат бюджетного планування, фінансування, а також контролю за ефективним використанням бюджетних коштів; - забезпечення контролю за операціями з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, забезпечення надходження коштів від здавання відходів та лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння бюджетними установами; - розробка нових й удосконалення діючих форм фінансових взаємовідносин в межах повноважень з іноземними інвесторами, міжнародними фінансовими організаціями, з підприємствами, організаціями усіх форм власності, з Державним бюджетом України, з місцевими бюджетами.

Основними завданнями Головного фінансового управління обласної (Київської міської та фінансового управління Севастопольської міської) держадміністрації є: - забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території; - складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання на розгляд відповідної місцевої держадміністрації; - підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на відповідних територіях; - розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства стосовно використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою; - здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Відповідно до покладених на нього завдань Головне фінансове управління обласної (Київської міської та фінансове управління Севастопольської міської) державної адміністрації:1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляд проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 4) приймає рішення стосовно включення бюджетного запиту до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд відповідної місцевої держадміністрації; 5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області (міста), аналізує соціально-економічні показники розвитку області (міста) та враховує їх під час складання проекту обласного (міського) бю-джету;7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням; 8) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету; та ін

Основні завдання, компетенція та права фінансових органів регіональної влади районного рівня також визначаються відповідним Типовим положенням. Вони ідентичні завданням, компетенції та правам Головного фінансового управління обласної держадміністрації, та розповсюджуються на межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району).Управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації за погодженням відповідно із заступником голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та з начальником Головного фінансового управління обласної, Київської та фінансового управління Севастопольської міської держадміністрації. Начальник фінансового управління районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з Міністром фінансів Автономної Республіки Крим. Начальник управління (відділу) має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідно районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації. До складу фінансових органів регіональної влади, крім фінансових управлінь (відділів) місцевих виконавчих органів, відносять також місцеві органи Державного казначейства України, Державної податкової служби, Головного контрольно-ревізійного управління, на які покладено спеціальні повноваження.

Основним завданням Головного управління Державного казначейства України, відповідно до Типового положення, яке затверджено наказом Міністерства фінансів України № 332 від 04.04.2006 р., є: забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає:розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів;контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів за цими зобов'язаннями;у межах своїх повноважень контроль за дотриманням учасниками бюджетного процесу бюджетного законодавства;ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів

Штатний розпис та кошторис Головного управління затверджує голова Державного казначейства України.

Компетенція органів Державної податкової служби визначена Законом України «Про державну податкову службу України»]. До регіональних органів державної податкової служби належать: державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. Залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов можуть утворюватись міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції. У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція.

Завданнями органів державної податкової служби є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством;внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Особливістю діяльності регіональних податкових органів є те, що вони здійснюють її у координації з іншими фінансовими органами, органами внутрішніх справ, служби безпеки, прокуратури, державною митною, контрольно-ревізійною службами, установами банків, а також з іншими контролюючими органами.

 

Якщо діяльність регіональних органів Державної податкової служби спрямована в основному на забезпечення формування доходної частини бюджетів всіх рівнів та здійснення відповідних заходів, то забезпечення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в організаціях, установах та на підприємствах, які отримують кошти з державного бюджету, покладається на органи Державної контрольно-ревізійної служби України.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 325; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.009 с.)