ТОП 10:

Звіту про фінансові результати.Для відображення звичайної діяльності у Звіті про фінансові результати послідовно наводяться слідуючи показники.

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів.

Податок на додану вартість - відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Акцизний збір - підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань.

Інші вирахування з доходу - відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи".

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні активи".

У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Приклад розрахунку собівартості реалізованої продукції наведений у табл.4.1.

Таблиця 4.1

 

Приклад poзpaxyнкy coбiвapтocтi peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї тa тoвapiв

Пoкaзники Koд pядкa Звiтний пepioд
Coбiвapтіcть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї:    
Зaлишoк гoтoвoї пpoдyкцiї нa 01.01
Coбiвapтicть виpoблeнoї зa звiтний пepioд пpoдyкцiї:    
нeзaвepшeнe виpoбництвo нa 01.01
пpямi мaтepiaльнi витрати
пpямi витpaти нa oплaтy пpaцi
iншi пpямi витрати    
виpoбничi нaклaднi витpaти
нeзaвepшeнe виpoбництвo нa 31.12.
Уcьoro coбiвapтicть гoтoвoї пpoдyкцiї, виpoблeнoї зa звiтний пepioд (60 +120 +60 + 20 - 50)
Зaлишoк гoтoвoї пpoдyкцiї нa 31.12 звiтнoгo poкy
Coбiвapтicть peaлiзoвaнoї пpoдyкцiї (100 +210 - 160)
Coбівapтіcть peaлiзoвaниx тoвapiв:    
Зaлишoк тoвapiв нa 01.01
Чиcтe нaдxoджeння:    
Вaлoвe пpидбaння
Знижки oтpимaнi
Пoвepнeння тa yцiнкa пpидбaниx тoвapiв
Тpaнcпopтнi витpaти нa дocтaвкy тoвapiв
Уcьoгo чиcтe нaдxoджeння (300 – 10—10 +20)
Зaлишoк тoвapiв нa 31.12
Coбiвapтicть peaлiзoвaниx тoвapiв
Уcьoгo coбiвapтicть peaлiзoвaниx тoвapiв пpoдyкцiї

 

При цьому рoзpaxyнoк coбiвapтocтi гoтoвoї пpoдyкції, виpoблeнoї зa звiтний пepioд, здiйcнюєтьcя зa виpaзoм:

 

Незавершане виробництво на кінець звітного періоду
Витрати на виробництво продукції у звітному періоді  
  Незавершане виробництво на початок звітного періоду
  Собівартість виробленої готової продукції

 

= + -

 

 

Собівартість готової продукції, реалізованої у звітному періоді, визначається на підставі такого рівняння:

Собівартість Залишок Собівартість Залишок

реалізованої готової продукції, готової

продукції=продукції + виробленої - продукції

на початок за звітний на кінець

звітного період звітного

періоду періоду

 

Підприємство може визначати собівартість за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" . Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", у статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами.".

Собівартість виготовлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконаннм робыт, наданням послуг, а саме:

Ø прямих матеріальних витрат;

Ø прямих витрат на оплату працы;

Ø амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом таварыв, виконанням робыт, наданням послуг.;

Ø вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат.

При застосуванні такого підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"."

Валовий прибуток (збиток) - розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Алгоритм визначення валового прибутку має такий вигляд:

 

           
   
Собівартість реалізованої продукції (рядок 040)
   
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (рядок 035)


 

= = _ -

 

 

Інші операційні доходи - відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход від операційної оренди активів; доход від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Адміністративні витрати - відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Витрати на збут - відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

Інші операційні витрати - відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності - визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Алгоритм визначення фінансового результату від операційної діяльності має такий вигляд:

 

               
   
Валовий прибуток (збиток) (рядки 050,055)
 
Інші операційні доходи (рядок 060)
 
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток – рядок 100, збиток - рядок 105 )
     
- Адміністративні витрати (рядок 070); - Витрати на збут(рядок 080); - Інші операційні витрати (рядок 090)

 


= = + + _ -

 

Доход від участі в капіталі - відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

Інші фінансові доходи - показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Інші доходи - показується доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Фінансові витрати - показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

Втрати від участі в капіталі - відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

Інші витрати - відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування- визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Податки на прибуток - показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Прибуток від звичайної діяльності - визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати - відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій. Втрати від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

Податки з надзвичайного прибутку - відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) - розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.008 с.)