ТОП 10:

Звіт про фінансові результати Публічного АТ «Світанок» 

 

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Дохід (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    
Податок на додану вартість    
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виторг) від реалізації продукції    
Собівартість реалізованої продукції    
Валовий:      
Прибуток    
Збиток    
Інші операційні доходи  
Адміністративні витрати    
Витрати на збут    
Інші операційні витрати  
Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток    
Збиток Х  
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток    
Збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток    
Збиток    
Надзвичайні:      
Доходи    
Витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
Прибуток    
Збиток Х  
2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати    
Витрати на оплату праці    
Відрахування на соціальні заходи    
Амортизація    
Інші операційні витрати    
Разом    
       
3. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    

Директор _________________

Бухгалтер _________________

 

 


 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про фінансову звітність Приватного АТ “Страхова компанія “ТАС”

Станом на 31.12.2008 року

м. Київ

21 квітня 2009 року

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” провело перевірку фінансової звітності Закритого акціонерного товариства “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік станом на 31.12.2008 року. Свідоцтво про внесення Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР–АУДИТ” до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001 року, чинне до 02.03.2011 року.

Перевірка проведена аудитором Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 серії А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 року на підставі рішення №49 від 31.10.1996 року, дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 року та №154/2 від 10.11.2005 року, сертифікат чинний до 31.10.2010 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, А №000084 від 27.05.2004 року, чинне до 31.10.2010 року).

Перед аудиторською перевіркою поставлені такі цілі: перевірити повноту і достовірність фінансової звітності ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік. Відповідальність за звітність і за первинні документи, надані для перевірки, несе керівництво Товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за підготовку аудиторського висновку на базі інформації, отриманої під час перевірки даної звітності.

Мета аудиторської перевірки – формування та висловлення незалежним аудитором думки у формі аудиторського висновку щодо відповідності фінансової звітності Товариства за 2008 рік вимогам діючих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятій обліковій політиці.

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених в фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, підтверджуючих суми, відображені в фінансовій звітності, в тому числі аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики Товариства.

Аудитором проаналізовані надані ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” документи по формі та змісту. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок, що фінансова звітність ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік складена на підставі та з врахуванням національних П(С)БО та Закону України №996-XIV „Про бухгалтерський облік” від 16.07.1999 року та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової звітності та прийнятій обліковій політиці.


 

Лабораторна робота № 4Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.004 с.)