ТОП 10:

ТЕМА: «Аудит зовнішньоекономічних (експортно-імпортних) операцій»МЕТА:закріплення теоретичних знань у галузі аудиту та набуття практичних навичок проведення аудиту фінансової звітності підприємства. Дослідження фактів, що відображені у фінансових звітах підприємства у результаті проведених експортно-імпортних операцій, оцінювання доказів (облікових даних, які відображені у журналах реєстрації господарських операцій), що підтверджують коректність заповнення даних фінансової звітності.

 

Теоретичні відомості

Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, тобто аудитор оформляє результати своєї перевірки у вигляді висновку і звіту.

Аудиторський звіт — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок.

Аудиторський звіт — це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту.

Цей документ складається тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок, про який детальніше піде мова далі, надається широкому колу користувачів. Аудиторський звіт повинен мати такі обов'язкові дані:

І. Загальна частина (вступ):
—Назва документа і назва клієнта.
—Місце і дата складання.
—Назва аудиторської фірми, її адреса, номер дозволу (ліцензії), коли і на який період видано ліцензію, реєстраційний номер фірми, її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові аудиторів, які звітуються (якщо звітує самостійно працюючий аудитор, то в цій частині звіту він вказує також номер і термін дії сертифіката, стаж).
— Період, за який проводилася перевірка звітності.
—Склад, перелік фінансових звітів та інших документів, які перевірялися.
—Посилання на існуючі стандарти, нормативні та інші документи, якими керувався аудитор під час аудиту.

II. Аналітична частина, в якій дається чіткий перелік ділянок діяльності клієнта, перевірених суцільним і вибірковим методом, описуються результати перевірки стану обліку, внутрішнього контролю на підприємстві, вказуються факти недоліків і порушень в організаціях, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників, державі або третім особам. Окремо вказуються ті недоліки та порушення, які не були виправлені за час аудиторської перевірки, а також рекомендації аудитора та аналітичний огляд діяльності підприємств.

III. Підсумкова частина, яка, по суті, містить думку аудитора про перевірену фінансову звітність і яку зазвичай називають аудиторським висновком, якщо вона оформлена окремим офіційним документом, тобто засвідченим підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми).

Складання аудиторського звіту - процес доволі складний. Зміст цього документа залежить від конкретних обставин і результатів дослідження господарських операцій, його форма у зв'язку з цим може бути довільною, він не є офіційним аудиторським документом, а призначений виключно для клієнта і може бути оприлюднений тільки з його дозволу.

Аудиторський звіт за обсягом більш розширений документ, а висновок - стислий і короткий. Залежно від мети складання аудиторський висновок може мати кілька призначень. Насамперед це змістовний, цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства, разом з тим висновок є правовим актом, оскільки у визначених законодавством України випадках лише звіт дає інформацію про результати роботи підприємства, яка може розглядатися акціонерами на своїх зборах.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора, аудиторської фірми, який складається у встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Результати аудиту оформляються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітко викладене письмове уявлення про перевірену фінансову звітність.

Основні елементи аудиторського висновку. Аудиторський висновок складається з таких розділів:
1. Заголовок.
2. Розділ, у якому йдеться про замовника аудиторського висновку.
3. Вступний розділ.
4. Масштаб перевірки.
5. Висновок аудитора про перевірену звітність.
6. Дата аудиторського висновку.
7. Адреса аудиторської фірми.
8. Підпис аудиторського висновку.

Аудиторський висновок складається у довільній формі. Заголовок аудиторського висновку містить запис про те, що аудиторську перевірку здійснює незалежний аудитор (аудитори), та назву фірми або аудитора, який проводив аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних причин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора - обов'язкова вимога об'єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудитор не має права робити висновок про перевірену звітність, зібрана інформація не є достатньою і доказовою.

В аудиторському висновку має бути чітко визначено, кому він адресується, та споживач інформації, яка наведена в аудиторському висновку. В аудиторському висновку треба зазначити, що відповідальність за складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а також вказати на відповідальність аудитора за аудиторський висновок, який має бути обґрунтований за результатами проведеної перевірки.

Вступна частина аудиторського висновку може бути викладена орієнтовно так:

"Згідно з договором № __ від 1 лютого 2008 р. ми провели перевірку доданого до висновку бухгалтерського балансу за станом на 1.01.200Х р. і звіту про фінансові результати за рік, який завершиться 31.12.200Х р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво підприємства. У наші обов'язки входить підготовка висновку на основі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки цієї звітності".

В аудиторському висновку треба показати масштаб та розкрити зміст проведеної роботи.

Висновок аудитора про перевірену звітність. Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, забезпечити відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.
Дата аудиторського висновку. Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов'язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки після підписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку, і підтвердження їх своїм підписом він проставляє дату аудиторського висновку. Адреса аудиторської фірми. В аудиторському висновку слід зазначити адресу (місцезнаходження) аудиторської фірми або юридичну адресу, а також номер і свідоцтво про включення в Реєстр Аудиторською палатою України.

Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має на це відповідні повноваження. Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім'ям аудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість проведеного аудиту. Аудиторською палатою України у разі неякісного проведення аудиторської перевірки аудиторська фірма може бути виключена з Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності. Після підписання аудиторського висновку і вручення примірників клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність за несвоєчасне подання аудиторського висновку до податкової інспекції у разі проведення обов'язкового аудиту.

 

Варіанти N [1; 12]

Підприємство ТОВ «ЕЛЕКС» у відповідності до зовнішньоекономічного договору відвантажило товар польській фірмі. Контрактна вартість експортованого товару - Х дол. США, розмір мита – К %, митний збір – 0,2%. Накладні витрати, пов'язані з транспортуванням товарів до кордону, становлять Y грн.(в т.ч. ПДВ). Сумарні витрати на виробництво експортованої продукції становлять Z тис. грн. Оплата за експортований товар надійшла на банківський рахунок підприємства 11 серпня 2009 р. Експортний товар відвантажено 17 липня 2009 р. Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

- на день оформлення ВМД- Е1 грн. за 1$;

- на кінець звітного періоду (30.07.2009) - Е2грн. за 1$;

- на дату одержання оплати - Е3 грн. за 1$;

- на дату складання балансу (31.08.2009) - Е3 грн. за 1$.

Бухгалтерський облік експортної операції наведений у табл. 1.

Результати від здійснення експортної операції відображені у документах фінансової звітності підприємства формі №1 (табл. 3) та формі №2 (табл. 4).

 

Варіанти N [13; 24]

Відповідно до контракту купівлі-продажу польська фірма повинна поставити українському підприємству Публічне АТ «Світанок» товар на суму Х дол. США 12 червня 2009 р. Поставка відбулася 12 червня 2009 р., а оплата за імпортований товар була здійснена 1 вересня 2009 р. На валютному рахунку підприємства на початок звітного періоду (1 квітня 2009р.) було Y дол. США.

Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

- на останній день періоду, що передував звітному - Е1 грн. за1$;

- на дату заповнення ВМД- Е2 грн. за 1$;

- на останній день звітного періоду (31.08.2009) - Е3 грн. за 1$;

- на дату перерахування оплати за товар - Е4 грн. за 1$;

- на дату складання балансу (30.09.2009) - Е4 грн. за 1$.

Розмір сплаченого митного збору складає Z грн., а мита – M грн.

Бухгалтерський облік імпортної операції наведений у табл. 2.

 

Результати від здійснення імпортної операції відображені у документах фінансової звітності підприємства формі №1 (табл. 5) та формі №2 (табл. 6).

Завдання

1. Перевірити правильність заповнення журналу реєстрації господарських операцій. Виявити помилки і порушення. Показати вірно заповнений журнал реєстрації експортно-імпортних операцій підприємства.

2. Перевірити правильність відображення результатів від здійснених експортно-імпортних операцій у документах звітності підприємства:

- формі №1 (балансі);

- формі №2 (звіті про фінансові результати).

3. Підготувати аудиторський звіт (у якому показати адекватні результати діяльності підприємства у фінансовій звітності) та сформулювати аудиторський висновок щодо коректності відображення результатів експортно-імпортних операцій у фінансовій звітності підприємства.


Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.005 с.)