ТОП 10:

Зразкове технічне завдання до аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності господарського товаристваУ ході проведення аудиторської перевірки мають бути розкриті такі питання:

1. Відповідність ведення на товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

2. Додержання вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69.

3. Операції з необоротними активами за напрямками:

- відчуження майна за ініціативою органів управління товариства (продаж, обмін, безоплатна передача);

- примусова реалізація податковими органами та виконавчими службами;

- списання майна із залишковою вартістю;

- передача майна в оренду;

- передача майна як внеску до статутних фондів юридичних осіб;

- примусове виконання судових рішень по задоволенню вимог кредиторів.

4. Додержання стандартів обліку основних засобів, зокрема, перевірці та підтвердженню підлягають:

- правильність відображення в обліку капітального ремонту основних засобів;

- правильність нарахування амортизації;

- правильність відображення в обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття (списання) основних засобів.

5. Облік об'єктів незавершеного будівництва та правильність визначення їх балансової вартості.

6. Облік виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання (відпуску у виробництво і т. ін.).

7. Наявність та облік нематеріальних активів, нарахування зносу.

8. Облік фінансових інвестицій:

- склад фінансових інвестицій згідно з даними первинних документів та облікових регістрів;

- оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових інвестицій;

- визначення рентабельності фінансових інвестицій;

- правильність відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями;

- достовірність нарахування, надходження і відображення в обліку доходів від операцій з фінансовими інвестиціями.

9. Формування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та достовірності облікових даних про їх фактичну собівартість.

10. Дотримання процедур залучення кредитних ресурсів, цільового їх використання та порядку погодження умов застави з Фондом державного майна України, установлених Законом України "Про заставу". Визначення сум, залучених протягом року, банківських кредитів та вартості майна, переданого у заставу. Заборгованість з погашення банківських кредитів.

11. Укладання та виконання зобов'язань за договорами поруки.

12. Операції з випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що були випущені товариством.

13. Дотримання товариством вимог Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виплат заробітної плати" від 21.10.2004 N 2103-IV в частині першочергової оплати праці працівників, "Про оплату праці" та КЗпП в частині своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці, а також виплати заробітної плати виключно грошима.

14. Політика виробничих та споживчих закупівель. Обов'язковому висвітленню підлягають складові за кожним з напрямків закупівель, основні постачальники, середній рівень цін та обсяги закупівель протягом року, відповідність ціни придбання ринковим цінам. Крім іншого, перевірці і підтвердженню підлягає правильність оформлення первинних документів по придбанню товарно-матеріальних цінностей та отриманню послуг з метою підтвердження обґрунтованості виникнення кредиторської заборгованості.

15. Політика продажів готової продукції (товарів, робіт, послуг). Обов'язковому висвітленню підлягають складові номенклатури продажу, основні покупці та замовники, середній рівень цін та обсяги продажів протягом року, відповідність ціни продажу ринковим цінам. Крім іншого, перевірці і підтвердженню підлягає правильність оформлення первинних документів по поставках товарів та наданих послугах з метою підтвердження обґрунтованості виникнення дебіторської заборгованості, формування резерву сумнівних боргів.

16. Підтвердження обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості, яка утворилася та обліковується на балансі на звітну дату.

17. Своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом, цільовими фондами. Окремо зазначаються результати перевірки податковими інспекціями дотримання податкового та валютного законодавства протягом звітного року.

18. Своєчасність відрахувань господарськими організаціями до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами їх щоквартальної фінансово-господарської діяльності (згідно з відповідними постановами Кабінету Міністрів України), а також виплати в повному обсязі дивідендів, у тому числі на державні корпоративні права.

19. Створення та використання резервного та інших фондів товариства.

20. Визначення розміру чистих активів товариства та доцільність зменшення розміру статутного фонду або ліквідації господарського товариства (відповідно до норм ст. 155 Цивільного кодексу України).

21. Стан формування статутного фонду товариства та сплата акцій акціонерами у випадку проведення господарським товариством додаткової емісії акцій.

22. Правильність визначення і відображення в обліку:

- прибутку (збитку) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;

- операційних, позареалізаційних і надзвичайних доходів та витрат.

23. Підтвердження розміру річного чистого прибутку (збитку) товариства.

24. Аналіз фінансового стану товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення його економічного стану.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.006 с.)