ТОП 10:

ТЕХНОЛОГІЯ ТА АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙТЕХНОЛОГІЯ ТА АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для виконання лабораторних робіт

студентами спеціальностей

8.03050301 «Міжнародна економіка» та 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

Всіх форм навчання

 

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

менеджменту і міжнародного підприємництва.

Протокол № від 20 р.

 

 

ЛЬВІВ – 2010


 

Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами спеціальностей 8.03050301 «Міжнародна економіка» та 8.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” всіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин., Р.В. Шуляр – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 40 с.

УкладачіО.Є.Кузьмін, докт. екон. наук, проф.

І.В. Литвин, канд. екон. наук, старш. викл.

Р.В. Шуляр, канд. екон. наук, доцент

 

Відповідальний за випуск О.Є.Кузьмін, докт. екон. наук, проф.

 

Рецензент І.В. Алєксєєв, докт.екон.наук, проф.


ВСТУП

Історики дослідили, що людство ще 6000 років тому було знайоме з певними поняттями контролю та звітності, тому можна припускати, що історія розвитку аудиту сягає тих далеких часів. Перші документи про аудиторів (в них навіть йде мова про професію: «аудитор») знайдені в Англії, відносять їх до XII-XIII століття. Проте перші аудитори схожі за своїми повноваженнями на сучасних з’явились в XVIII столітті в усе тій же Англії. На даний час у світовій практиці аудит набув особливого поширення, що сприяє його розвитку.

Реформування економічних відносин в Україні сприяє зростанню значущості аудиту і в нашій країні. Насамперед підвищується роль аудиту у забезпеченні самоконтролю організацій. Водночас аудит покликаний стати засобом незалежного контролю та неупередженої оцінки тих аспектів функціонування підприємств, які є визначальними відповідно до загально-суспільних позицій.

В умовах відкритості економіки України та розширення зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання виникає необхідність контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Одним із елементів такого контролю виступає аудит зовнішньоекономічних операцій.

Основним завданням аудиту зовнішньоекономічних операцій є виявлення на основі наданих підприємством фінансових і податкових звітів даних аналітичного та синтетичного обліку, первинних документів, відповідності її чинним законам України та нормативам про зовнішньоекономічну діяльність, обґрунтованості проведення таких операцій, правильності визначення фінансових результатів.

Аудиторську перевірку зовнішньоекономічної діяльності підприємства поділяють на 2 етапи:

1) аудит доцільності, законності і обґрунтованості здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності; аудит її організування та умов виконання;

2) аудит відображення у бухгалтерському обліку, податковій та фінансовій звітності операцій зовнішньоекономічної діяльності.

Лабораторні роботи з дисципліни «Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій» покликані сприяти оволодінню студентами теоретичними знаннями та одержанню ними практичних навичок щодо особливостей проведення аудиту зовнішньоекономічних операцій в Україні. Зокрема у процесі виконання лабораторних робіт студенти вивчать інформацію про види аудиту на підприємстві, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність; сутність аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; загальні принципи, методи та особливості проведення аудиту операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, визначення та відображення курсових різниць, а також особливості проведення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій.

Лабораторна робота № 1

Таблиця 1

Загальна модель аудиту

 

МЕТОДИ ПРИЙОМИ НОРМАТИВИ РИЗИК ВИДИ
Індукція Дедукція Системний аналіз Метод експертних оцінок Визначення стану об’єктів у натуральному вигляді Зіставлення Оцінка Національні   Міжнародні Властивий ризик Ризик контролю Ризик невиявлення Внутрішній (залежний) Зовнішній (незалежний)
АУДИТ
Мета Завдання Суб’єкти Об’єкти Організація Методика Контрольна інформація Економічні системи Організаційні системи Інформаційні системи Інші системи Інформаційні Організаційно-функціональні Кореспондентські (між аудитором та клієнтом) Постановка проблеми Збирання даних Оцінка даних Послуги Перевірка бухгалтерської звітності Надання аудиторських послуг
ЕЛЕМЕНТИ ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТИ СТАДІЇ ФУНКЦІЇ

 

До основних завдань аудиту зовнішньоекономічної діяльності відносять збирання та обробку достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта ЗЕД і формування на цій основі аудиторських висновків.

Функціональні завдання аудиту зовнішньоекономічної діяльності – завдання коригування і санації, оперативного контролю та аналізу та стратегічного аналізу.

Завдання коригування і санації передбачають розробку за результатами проведеного аудиту на прохання клієнта рекомендацій щодо виправлення викритих ним помилок та уникнення зловживань.

В найбільш загальному вигляді процес проведення аудиту представлено на рис. 1.

 
 

 


Відповідно до Інструктивного листа ФДМУ від 04.02.2006 р. N 10-28-1532 «Щодо упорядкування механізму відбору аудиторської фірми» встановлюється «Зразкове технічне завдання до аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності господарського товариства».

Лабораторна робота № 2

Вихідні дані

Купівля іноземної валюти
N, номери варіантів Х, євро Y, грн. К, % Е1 грн. за 1 євро Е2 грн. за 1 євро
1. 0,3 8,5 8,45
2. 0,5 6,68 6,62
3. 0,3 7,2 7,00
4. 0,5 10,55 10,45
5. 0,3 9,05 8,95
6. 0,4 11,85 11,81
7. 0,3 12,35 12,32
8. 0,5 12,11 11,98
9. 0,6 8,99 8,75
10. 0,5 11,6 11,7
11. 0,7 10,95 10,85
12. 0,5 11,7 11,64
Продаж іноземної валюти
N, номери варіантів Х, євро К, грн. Е1 грн. за 1 євро Е2 грн. за 1 євро Е3 грн. за 1 євро
13. 11,96 11,81 11,95
14. 12,42 12,32 12,40
15. 12,02 11,98 12,00
16. 9,05 8,75 9,01
17. 11,85 11,7 11,81
18. 11,00 10,85 10,95
19. 11,80 11,64 11,74
20. 12,08 12,00 12,06
21. 9,15 9,01 9,12
22. 11,98 11,81 11,93
23. 11,05 10,95 11,0
24. 11,90 11,74 11,82

 


 

Лабораторна робота № 3

Теоретичні відомості

Завершальним етапом аудиту є складання аудиторського висновку, тобто аудитор оформляє результати своєї перевірки у вигляді висновку і звіту.

Аудиторський звіт — звіт, який готується аудитором за результатом перевірки фінансової звітності клієнта. Однак в економічній літературі під назвою аудиторського звіту розуміють два, дуже близькі, але водночас і відмінні аудиторські документи — звіт і висновок.

Аудиторський звіт — це ширший за змістом документ, основні положення якого обумовлюються угодою між аудитором і підприємством — замовником аудиту.

Цей документ складається тільки для замовника, тоді як аудиторський висновок, про який детальніше піде мова далі, надається широкому колу користувачів. Аудиторський звіт повинен мати такі обов'язкові дані:

І. Загальна частина (вступ):
—Назва документа і назва клієнта.
—Місце і дата складання.
—Назва аудиторської фірми, її адреса, номер дозволу (ліцензії), коли і на який період видано ліцензію, реєстраційний номер фірми, її банківські реквізити, прізвище, ім'я та по батькові аудиторів, які звітуються (якщо звітує самостійно працюючий аудитор, то в цій частині звіту він вказує також номер і термін дії сертифіката, стаж).
— Період, за який проводилася перевірка звітності.
—Склад, перелік фінансових звітів та інших документів, які перевірялися.
—Посилання на існуючі стандарти, нормативні та інші документи, якими керувався аудитор під час аудиту.

II. Аналітична частина, в якій дається чіткий перелік ділянок діяльності клієнта, перевірених суцільним і вибірковим методом, описуються результати перевірки стану обліку, внутрішнього контролю на підприємстві, вказуються факти недоліків і порушень в організаціях, які завдали або можуть завдати шкоди інтересам власників, державі або третім особам. Окремо вказуються ті недоліки та порушення, які не були виправлені за час аудиторської перевірки, а також рекомендації аудитора та аналітичний огляд діяльності підприємств.

III. Підсумкова частина, яка, по суті, містить думку аудитора про перевірену фінансову звітність і яку зазвичай називають аудиторським висновком, якщо вона оформлена окремим офіційним документом, тобто засвідченим підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми).

Складання аудиторського звіту - процес доволі складний. Зміст цього документа залежить від конкретних обставин і результатів дослідження господарських операцій, його форма у зв'язку з цим може бути довільною, він не є офіційним аудиторським документом, а призначений виключно для клієнта і може бути оприлюднений тільки з його дозволу.

Аудиторський звіт за обсягом більш розширений документ, а висновок - стислий і короткий. Залежно від мети складання аудиторський висновок може мати кілька призначень. Насамперед це змістовний, цілеспрямований висновок незалежного спеціаліста про звіт підприємства, разом з тим висновок є правовим актом, оскільки у визначених законодавством України випадках лише звіт дає інформацію про результати роботи підприємства, яка може розглядатися акціонерами на своїх зборах.

Аудиторський висновок - це офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора, аудиторської фірми, який складається у встановленому порядку і містить в собі висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

Результати аудиту оформляються у вигляді аудиторського висновку, який повинен містити в собі чітко викладене письмове уявлення про перевірену фінансову звітність.

Основні елементи аудиторського висновку. Аудиторський висновок складається з таких розділів:
1. Заголовок.
2. Розділ, у якому йдеться про замовника аудиторського висновку.
3. Вступний розділ.
4. Масштаб перевірки.
5. Висновок аудитора про перевірену звітність.
6. Дата аудиторського висновку.
7. Адреса аудиторської фірми.
8. Підпис аудиторського висновку.

Аудиторський висновок складається у довільній формі. Заголовок аудиторського висновку містить запис про те, що аудиторську перевірку здійснює незалежний аудитор (аудитори), та назву фірми або аудитора, який проводив аудит. Це є свідченням того, що під час аудиту не було жодних причин, які могли б призвести до порушення принципу незалежності перевірки. Незалежність міркувань аудитора - обов'язкова вимога об'єктивності аудиторського дослідження. Якщо цю умову порушено, аудитор не має права робити висновок про перевірену звітність, зібрана інформація не є достатньою і доказовою.

В аудиторському висновку має бути чітко визначено, кому він адресується, та споживач інформації, яка наведена в аудиторському висновку. В аудиторському висновку треба зазначити, що відповідальність за складання звітності покладається на керівництво підприємства, яке перевіряється, а також вказати на відповідальність аудитора за аудиторський висновок, який має бути обґрунтований за результатами проведеної перевірки.

Вступна частина аудиторського висновку може бути викладена орієнтовно так:

"Згідно з договором № __ від 1 лютого 2008 р. ми провели перевірку доданого до висновку бухгалтерського балансу за станом на 1.01.200Х р. і звіту про фінансові результати за рік, який завершиться 31.12.200Х р. Відповідальність за цю звітність несе керівництво підприємства. У наші обов'язки входить підготовка висновку на основі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки цієї звітності".

В аудиторському висновку треба показати масштаб та розкрити зміст проведеної роботи.

Висновок аудитора про перевірену звітність. Аудитор повинен підготувати чіткий висновок про перевірену звітність, забезпечити відповідність її у всіх суттєвих аспектах інструкціям про порядок складання звітності та принципам обліку, що діють в Україні.
Дата аудиторського висновку. Датою аудиторського висновку є день завершення аудиторської перевірки. У цей день аудитор зобов'язаний доповісти про результати перевірки керівництву підприємства, що перевіряється. Тільки після підписання керівництвом звітів, що додаються до аудиторського висновку, і підтвердження їх своїм підписом він проставляє дату аудиторського висновку. Адреса аудиторської фірми. В аудиторському висновку слід зазначити адресу (місцезнаходження) аудиторської фірми або юридичну адресу, а також номер і свідоцтво про включення в Реєстр Аудиторською палатою України.

Підпис аудиторського висновку. Аудиторський висновок підписує від імені аудиторської фірми її директор або аудитор, який має на це відповідні повноваження. Аудиторський висновок рекомендується підписувати ім'ям аудиторської фірми, оскільки вона несе юридичну відповідальність за якість проведеного аудиту. Аудиторською палатою України у разі неякісного проведення аудиторської перевірки аудиторська фірма може бути виключена з Реєстру суб'єкта аудиторської діяльності. Після підписання аудиторського висновку і вручення примірників клієнту аудитор повинен попередити його про відповідальність за несвоєчасне подання аудиторського висновку до податкової інспекції у разі проведення обов'язкового аудиту.

 

Варіанти N [1; 12]

Підприємство ТОВ «ЕЛЕКС» у відповідності до зовнішньоекономічного договору відвантажило товар польській фірмі. Контрактна вартість експортованого товару - Х дол. США, розмір мита – К %, митний збір – 0,2%. Накладні витрати, пов'язані з транспортуванням товарів до кордону, становлять Y грн.(в т.ч. ПДВ). Сумарні витрати на виробництво експортованої продукції становлять Z тис. грн. Оплата за експортований товар надійшла на банківський рахунок підприємства 11 серпня 2009 р. Експортний товар відвантажено 17 липня 2009 р. Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

- на день оформлення ВМД- Е1 грн. за 1$;

- на кінець звітного періоду (30.07.2009) - Е2грн. за 1$;

- на дату одержання оплати - Е3 грн. за 1$;

- на дату складання балансу (31.08.2009) - Е3 грн. за 1$.

Бухгалтерський облік експортної операції наведений у табл. 1.

Результати від здійснення експортної операції відображені у документах фінансової звітності підприємства формі №1 (табл. 3) та формі №2 (табл. 4).

 

Варіанти N [13; 24]

Відповідно до контракту купівлі-продажу польська фірма повинна поставити українському підприємству Публічне АТ «Світанок» товар на суму Х дол. США 12 червня 2009 р. Поставка відбулася 12 червня 2009 р., а оплата за імпортований товар була здійснена 1 вересня 2009 р. На валютному рахунку підприємства на початок звітного періоду (1 квітня 2009р.) було Y дол. США.

Офіційні курси долара США по відношенню до гривні становлять:

- на останній день періоду, що передував звітному - Е1 грн. за1$;

- на дату заповнення ВМД- Е2 грн. за 1$;

- на останній день звітного періоду (31.08.2009) - Е3 грн. за 1$;

- на дату перерахування оплати за товар - Е4 грн. за 1$;

- на дату складання балансу (30.09.2009) - Е4 грн. за 1$.

Розмір сплаченого митного збору складає Z грн., а мита – M грн.

Бухгалтерський облік імпортної операції наведений у табл. 2.

 

Результати від здійснення імпортної операції відображені у документах фінансової звітності підприємства формі №1 (табл. 5) та формі №2 (табл. 6).

Завдання

1. Перевірити правильність заповнення журналу реєстрації господарських операцій. Виявити помилки і порушення. Показати вірно заповнений журнал реєстрації експортно-імпортних операцій підприємства.

2. Перевірити правильність відображення результатів від здійснених експортно-імпортних операцій у документах звітності підприємства:

- формі №1 (балансі);

- формі №2 (звіті про фінансові результати).

3. Підготувати аудиторський звіт (у якому показати адекватні результати діяльності підприємства у фінансовій звітності) та сформулювати аудиторський висновок щодо коректності відображення результатів експортно-імпортних операцій у фінансовій звітності підприємства.


Таблиця 1

Таблиця 2

Вихідні дані

Експортні операції
N Х, тис. дол. США Y, грн. Z, тис. грн. К, % Е1 грн. за 1 дол. США Е2 грн. за 1 дол. США Е3 грн. за 1 дол. США
1. 556,5 7,95 7,96 7,97
2. 320,8 8,02 8,04 8,06
3. 186,5 7,46 7,48 7,50
4. 30639,4 161,26 7,33 7,35 7,36
5. 684,204 8,51 8,52 8,53
6. 48212,5 253,75 8,75 8,77 8,79
7. 400,4 7,15 7,18 7,20
8. 68,2 7,75 7,77 7,80
9. 951,2 8,20 8,22 8,24
10. 834,94 7,66 7,68 7,69
11. 30271,6 159,324 7,81 7,83 7,85
12. 28239,7 148,63 8,35 8,38 8,40
Імпортні операції
N Х, дол. США Y, дол. США Z, грн. М, грн. Е1 грн. за 1 дол. США Е2 грн. за 1 дол. США Е3 грн. за 1 дол. США Е4 грн. за 1 дол. США
13. 980,31 7,97 7,96 7,96 7,95
14. 3729,362 8,06 8,04 8,04 8,02
15. 5884,8 7,50 7,48 7,48 7,46
16. 1523,52 7,36 7,35 7,35 7,33
17. 2463,038 8,53 8,52 8,52 8,51
18. 1887,037 8,79 8,77 8,77 8,75
19. 1987,92 7,20 7,18 7,18 7,15
20. 697,788 7,80 7,77 7,77 7,75
21. 1662,42 8,24 8,22 8,22 8,20
22. 6755,665 7,69 7,68 7,68 7,66
23. 11582,68 7,85 7,83 7,83 7,81
24. 5997,6 8,40 8,38 8,38 8,35
                     

 


Таблиця 3

Баланс ТОВ «ЕЛЕКС» на 31.08. 2009 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво    
Осоновні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довготермінові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довготермінова дебіторська заборгованість    
Відтерміновані податкові активи    
Інші необоротні активи    
Разом за розділом 1 Х Х
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари:      
чисто реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішній розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті    
в іноземній валюті  
інші оборотні активи    
Разом за розділом 2   Х
3. Витрати майбутніх періодів   Х
Баланс  

 


 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На початок звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Разом за розділом 1   Х
2. Забезпечення подальших виплат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Разом за розділом 2   Х
3. Довготермінові зобов’язання      
Довготермінові кредити банків    
Інші довготермінові фінансові зобов’язання    
Відтерміновані податкові зобов’язання    
Інші довготермінові зобов’язання    
Разом за розділом 3   Х
4. Поточні зобов’язання      
Короткотермінові кредити банків    
Поточна заборгованість за довготерміновими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
З одержаних авансів    
З бюджетом  
З позабюджетних платежів    
Зі страхування    
З оплати праці    
З учасниками    
Із внутрішніх розрахунків  
Інші поточні зобов’язання    
Разом за розділом 4   Х
5. Доходи майбутніх періодів    
Баланс   Х

 

 


 

Таблиця 4

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про фінансову звітність Приватного АТ “Страхова компанія “ТАС”

Станом на 31.12.2008 року

м. Київ

21 квітня 2009 року

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” провело перевірку фінансової звітності Закритого акціонерного товариства “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік станом на 31.12.2008 року. Свідоцтво про внесення Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР–АУДИТ” до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001 року, чинне до 02.03.2011 року.

Перевірка проведена аудитором Приватного підприємства “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 серії А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 року на підставі рішення №49 від 31.10.1996 року, дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 року та №154/2 від 10.11.2005 року, сертифікат чинний до 31.10.2010 року, Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, А №000084 від 27.05.2004 року, чинне до 31.10.2010 року).

Перед аудиторською перевіркою поставлені такі цілі: перевірити повноту і достовірність фінансової звітності ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік. Відповідальність за звітність і за первинні документи, надані для перевірки, несе керівництво Товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за підготовку аудиторського висновку на базі інформації, отриманої під час перевірки даної звітності.

Мета аудиторської перевірки – формування та висловлення незалежним аудитором думки у формі аудиторського висновку щодо відповідності фінансової звітності Товариства за 2008 рік вимогам діючих національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятій обліковій політиці.

Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених в фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, підтверджуючих суми, відображені в фінансовій звітності, в тому числі аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувалися при підготовці звітності, відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації, аналізу облікової політики Товариства.

Аудитором проаналізовані надані ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” документи по формі та змісту. На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок, що фінансова звітність ЗАТ “Страхова компанія “ТАС” за 2008 рік складена на підставі та з врахуванням національних П(С)БО та Закону України №996-XIV „Про бухгалтерський облік” від 16.07.1999 року та достовірно у всіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства згідно з визначеною законодавством концептуальною основою складання фінансової звітності та прийнятій обліковій політиці.


 

Лабораторна робота № 4

Теоретичні відомості

Згідно Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором або договором із змішаною формою оплати, яким часткова оплата експортних (імпортних) поставок передбачена в натуральній формі, між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, роботами, послугами у будь-якому поєднанні, не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.

Процедура аудиту бартерних (товарообмінних) операцій в зовнішньоекономічній діяльності включає:

1) перевірка правильності операцій у відповідності до договорів купівлі-продажу та Закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності»;

2) перевірка достовірності оцінки товарів за бартерними договорами;

3) перевірка правильності застосування офіційного обмінного курсу НБУ на дату відображення операції;

4) перевірка своєчасності ввезення товарів, що імпортуються,за бартерним договором, на митну територію України;

5) перевірка правильності нарахування пені в разі порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором.

У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних валют.

Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг).

Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).

Хід виконання роботи

Українське підприємство ТОВ «Бім-майстер» уклало бартерний контракт з угорським контрагентом. Відповідно до цього контракту суб’єкт господарської діяльності України мав поставити угорській стороні товар на загальну суму – Хєвро.Сума експортних митних платежів (мито та митний збір) – М грн. Договірна ціна бартерного контракту – Х євро. Витрати на виробництво та реалізацію товарів, що є предметом бартерного контракту, становлять - Y грн. Угорський контрагент виконав свою частину контракту, здійснивши поставку свого товару також на суму – Хєвро. Сума імпортних платежів (мито та митний збір) – К грн.

Офіційні курси євро по відношенню до гривні становлять:

- на день оформлення ВМД- Е1 грн. за євро;

- на дату одержання товару від угорського контрагента - Е2грн. за євро.

Бухгалтерський облік бартерної операції наведений у табл. 1.

 

Завдання

4. Перевірити правильність бухгалтерських записів бартерної операції. Виявити помилки і порушення. Скоригувати записи згідно діючого Плану рахунків. Коректні та скореговані записи представити згідно зразка (Додаток А).

5. Провести аудиторські виправлення залишків за рахунками, які використовувались під час бухгалтерського обліку бартерної операції.

6. Визначити переваги та недоліки здійснення бартерних операцій українським підприємством.

7. Сформулювати аудиторський висновок щодо коректності відображення результатів бартерної операції в обліку.

Таблиця 1

Вихідні даніПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.51.240 (0.021 с.)