ТОП 10:

Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «ЕЛЕКС»№ з/п Зміст операцій   Облікові документи Дата Бухгалтерський облік
Дебет Кредит Сума, грн.
Відвантажено експортний товар ВМД 17.07 150000$ 757500
Списана собі вартість реалізованих товарів Довідка бухгалтерії 17.07
Одержано рахунок перевізника Рахунок-фактура 17.07
Відображено суму ПДВ у вартості транспортних послуг Податкова накладна 17.07
Нараховано митні платежі: - митний збір - мито ВМД 17.07 1572 78600
Сплачено митні платежі ВМД 17.07
Дохід від реалізації товарів списаний на фінансовий результат Довідка бухгалтерії 17.07
На фінансовий результат віднесені собівартість реалізованих товарів та сума митного збору і мита Довідка бухгалтерії 17.07
Відображена курсова різниця, що виникла в результаті перерахунку заборгованості на дату балансу Бухгалтерський розрахунок 30.07
Списана позитивна курсова різниця на фінансовий результат Довідка бухгалтерії 30.07
На розподільний рахунок одержані грошові кошти віл іноземного контр­агента в оплату раніше відвантаженого товару Виписка банку 17.08 150000$ 760500
Відображено курсову різницю від перерахунку заборгованості в іноземній валюті на дату її погашення Бухгалтерський розрахунок 17.08
Списана позитивна курсова різниця на фінансовий результат Довідка бухгалтерії 17.08

Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій Публічного АТ «Світанок»

 

№ з/п Зміст операцій Облікові документи Дата Бухгалтерський облік
Дебет Кредит Сума, грн.
Залишок коштів на валютному рахунку підприємства Виписка банку 31.03 - 2900$
Одержано від контрагента товар ВМД 12.06 21000$
Перераховано митний збір та імпортне мито декларанту ВМД 12.06
Вартість сплаченого митного збору та мита включені до вартості товарів ВМД 12.06
Сплачено ПДВ, нарахований згідно з ВМД Виписка банку, ВМД 12.06
Включено до податкового кредиту суму ПДВ Довідка бухгалтерії 12.06
Відображено курсову різницю на кінець звітного періоду по валюті Розрахунок бухгалтерії 31.06
Відображено курсову різницю по кредиторській заборгованості на кінець звітного періоду Розрахунок бухгалтерії 31.06
Курсова різниця списана на фінансовий результат Розрахунок бухгалтерії 31.06
Сплачено з поточного валютного рахунку кошти на погашення кредиторської заборгованості Виписка банку, заява підприємства 1.09 2100$
Відображено курсову різницю, яка виникла в результаті погашення кредиторської заборгованості Роз рахунок бухгалтера 1.09
Відображено курсову різницю по валюті, що виникла при перерахуванні оплати нерезиденту Роз рахунок бухгалтера 1.09
Курсові різниці списано на фінансовий результат в кінці звітного періоду Роз рахунок бухгалтера 30.09

 

Вихідні дані

Експортні операції
N Х, тис. дол. США Y, грн. Z, тис. грн. К, % Е1 грн. за 1 дол. США Е2 грн. за 1 дол. США Е3 грн. за 1 дол. США
1. 556,5 7,95 7,96 7,97
2. 320,8 8,02 8,04 8,06
3. 186,5 7,46 7,48 7,50
4. 30639,4 161,26 7,33 7,35 7,36
5. 684,204 8,51 8,52 8,53
6. 48212,5 253,75 8,75 8,77 8,79
7. 400,4 7,15 7,18 7,20
8. 68,2 7,75 7,77 7,80
9. 951,2 8,20 8,22 8,24
10. 834,94 7,66 7,68 7,69
11. 30271,6 159,324 7,81 7,83 7,85
12. 28239,7 148,63 8,35 8,38 8,40
Імпортні операції
N Х, дол. США Y, дол. США Z, грн. М, грн. Е1 грн. за 1 дол. США Е2 грн. за 1 дол. США Е3 грн. за 1 дол. США Е4 грн. за 1 дол. США
13. 980,31 7,97 7,96 7,96 7,95
14. 3729,362 8,06 8,04 8,04 8,02
15. 5884,8 7,50 7,48 7,48 7,46
16. 1523,52 7,36 7,35 7,35 7,33
17. 2463,038 8,53 8,52 8,52 8,51
18. 1887,037 8,79 8,77 8,77 8,75
19. 1987,92 7,20 7,18 7,18 7,15
20. 697,788 7,80 7,77 7,77 7,75
21. 1662,42 8,24 8,22 8,22 8,20
22. 6755,665 7,69 7,68 7,68 7,66
23. 11582,68 7,85 7,83 7,83 7,81
24. 5997,6 8,40 8,38 8,38 8,35
                     

 


Таблиця 3

Баланс ТОВ «ЕЛЕКС» на 31.08. 2009 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Незавершене будівництво    
Осоновні засоби:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
знос    
Довготермінові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довготермінова дебіторська заборгованість    
Відтерміновані податкові активи    
Інші необоротні активи    
Разом за розділом 1 Х Х
2. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси    
незавершене виробництво    
готова продукція    
товари    
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари:      
чисто реалізаційна вартість    
первісна вартість    
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
з бюджетом    
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішній розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти      
в національній валюті    
в іноземній валюті  
інші оборотні активи    
Разом за розділом 2   Х
3. Витрати майбутніх періодів   Х
Баланс  

 


 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На початок звітного періоду
1. Власний капітал      
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Разом за розділом 1   Х
2. Забезпечення подальших виплат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Разом за розділом 2   Х
3. Довготермінові зобов’язання      
Довготермінові кредити банків    
Інші довготермінові фінансові зобов’язання    
Відтерміновані податкові зобов’язання    
Інші довготермінові зобов’язання    
Разом за розділом 3   Х
4. Поточні зобов’язання      
Короткотермінові кредити банків    
Поточна заборгованість за довготерміновими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
Поточні зобов’язання за розрахунками:      
З одержаних авансів    
З бюджетом  
З позабюджетних платежів    
Зі страхування    
З оплати праці    
З учасниками    
Із внутрішніх розрахунків  
Інші поточні зобов’язання    
Разом за розділом 4   Х
5. Доходи майбутніх періодів    
Баланс   Х

 

 


 

Таблиця 4Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.003 с.)