ТОП 10:

СПИСОК РЕКОМЕНДОАВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник за ред. Хом’яка Р.Л. – Львів: “Інтелект - Захід”, 2006. – 1088 с.

2. С.Ф.Голов, В.М.Костюченко. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.

3. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ..; Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.

4. Кузьминский А.Н. и др. Аудит: Практическое пособие. – К.: Укринформ, 1996.

5. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 363 с.

6. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій. Навч. Посіб. / Г.М.Давидов, І.К.Дрозд, І.Г.Давидов та ін.; За ред. Г.М.Давидова. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 170 с.

7. Космина Р.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учеб. пособие. – К.: А.С.К., 2005. – 400с.

8. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Монографія. – К.: «Видавництво «Знання», 2005. – 247с.

9. Усач Б.Ф., Душко З.О. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: «Видавництво «Знання», 2006. – 295с.

10. Аудит: Підручник / за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 512с.

11. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб./ за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 388с

12. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 року./ Пер. З англ. Мови О.В.Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц.Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков. – К.: ТОВ «ІАМЦ АУ «СТАТУС», 2004. – 1028с.

13. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика: Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 364с.

14. Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалко Л.В. Податки, збори, платежі. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352с.

15. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: Учеб. пособие. – М.: Юристь, 2003. – 158с.

16. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-ХІІ

17. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 .05.1997р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями)

18. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 р. № 168/97 – ВР (зі змінами і доповненнями)

19. Декрет КМУ «Про акцизний збір» від 26.12.1992р. № 18-92 (зі змінами і доповненнями)

20. Наказ ДПА України про затвердження «Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору» від 19.02.2001 №111 (зі змінами і доповненнями)

21. Митний кодекс України від 11.07.2002р. № 92 – ІУ (зі змінами і доповненнями) - вступив в дію з 01.01.2004р.

22. Закон України «Про митний тариф» від 05.04.2001р. № 2371 – ІІІ (зі змінами і доповненнями)

23. Постанова КМУ «Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» від 18.01.2003р. № 93

24. Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993р. №7-93 (зі змінами і доповненнями)

25. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена Наказом ДПА України від 22.04.1993р. №15 (зі змінами і доповненнями)

26. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. №1058 – ІУ (зі змінами і доповненнями)

27. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 16.01.2004р. № 64/8663 , зі змінами і доповненнями від 31.01.2005р. №3-1

28. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001р. №2240 – ІІІ (зі змінами і доповненнями)

29. Закон України «Про загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття» від 22.03.2000р. №1533-ІІІ (зі змінами і доповненнями)

30. Закон України «Про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» від 22.02.2001р. (зі змінами і доповненнями)

31. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків від 20.04.2004р. №12 (зі змінами і доповненнями)

32. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 25.02.2002р. №83

33. Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 22.05.1993р. ( зі змінами та доповненнями )

34. Лист ДПАУ «Про складання розрахунку комунального податку» від 17.02.2004р. № 2565/7/11-1317.

35. Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затверджена. Наказом Міністерства статистики України від 07.07.1995 р. №171 (зі змінами та доповненнями).

36. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996р. №270/96 – ВР

37. Указ Президента України «Про впорядкування справляння ринкового збору» від 28.06.1999р. №761/99

38. Перелік населених пунктів, віднесених до курортної зони, затверджений Постановою КМУ від 28.12.1996р. № 1576 у редакції від 15.12.1997р. №1391

39. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. №213/95.

40. Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту від 16.08.1999 р. №1494.

41. Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту» від 01.10.1999 р. №231/539/118/219.

42. Постанова КМУ «Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування» від 18.05.1999 р. №836, зі змінами та доповненнями за №541 та 575.

43. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. №1770-111.

44. Закон України «Про внесення змін до Закону України від 01.06.2000 р. №1770-111 від 24.06.2004 р. №1876-1У.

45. Наказ ДПА України «Про затвердження форми податкової декларації про збір за користування радіочастотним ресурсом України» від 24.01.2003 р. №24, зі змінами та доповнення.

46. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. №132/94-ВР.

47. Інструкція про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затверджена наказом Комітету України з питань геології та використання надр та ДПА України від 23.06.1999 р. №105/309.

48. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затверджений Постановою КМУ від 29.01.1999 р. №115.

49. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 09.04.1999 р. №587-1У.

50. Порядок справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений Постановою КМУ від 15.07.2005 р. №587.

51. Порядок заповнення та подання звіту про суми нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджений Наказом ДПА України від 28.03.2002 р. №133.

52. Податкове роз’яснення щодо сплати збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затверджене наказом ДПА України від 02.09.2003 р. №416.

53. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-Х11 у редакції від 14.07.1999 р. №934-1У.

54. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягнення цього збору, затверджений Постановою КМУ від 01.03.1999 р. №303.

55. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, ДПА України від 19.07. 1999 р. №162.

56. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р. №1963-Х11 у редакції від 18.02.1997 р. №75/97-ВР.

57. Наказ ДПА України «Про затвердження форми розрахунку суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 19.09.2001 р. №373, зі змінами та доповненнями.

58. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування , обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998р. №727/98 у редакції від 28.06.1999р. №746/99

59. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998р. №320-ХІУ (зі змінами та доповненнями)

60. Лист ДПА України «Щодо справляння фіксованого сільськогосподарського податку» з 01.01.2005р. в умовах дії Закону України від 23.12.2004р. №2287-ІУ

61. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від16 липня 1999р. №996-XIV

62. П(С)БО 2 «Баланс»

63. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»

64. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»

65. П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»

 


 

ЗМІСТ

ВСТУП  
   
Лабораторна робота № 1.  
Підготовка аудиторського висновку  
про фінансовий стан підприємства,  
що здійснює зовнішньоекономічні операції  
   
Лабораторна робота № 2.  
Аудит відображення на рахунках  
бухгалтерського обліку операцій  
з купівлі-продажу валюти та  
визначення курсової різниці  
   
Лабораторна робота № 3.  
Аудит зовнішньоекономічних  
(експортно-імпортних) операцій  
   
Лабораторна робота № 4.  
Аудит бартерних операцій у  
зовнішньоекономічній діяльності  
підприємства  
   
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
   

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.59.154 (0.007 с.)