ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Власний капітал та його структураСтруктура власного капіталу підприємства включає наступні елементи капіталу:

- статутний капітал (300 рядок);

- пайовий капітал (310 рядок);

- додатковий капітал (320 рядок);

- інший додатковий капітал (330 рядок);

- резервний капітал (340 рядок);

- нерозподілений прибуток (350 рядок);

- неоплачений капітал (360 рядок);

- вилучений капітал (370 рядок).

Характеристика складових елементів власного капіталу підприємства наведена у табл.6.1.

 

Таблиця 6.1

Характеристика складових власного капіталу

В Л А С Н И Й К А П І Т А Л Елементи власного капіталу Характеристика елементів
Статутний капітал Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, що являються внеском власників (учасників) у капітал підприємства
Пайовий капітал Пайові внески членів спілок та інших підприємств, що передбачені установчими документами
Додатковий капітал Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість
Інший додатковий капітал Сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів , безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб , та інші види додаткового капіталу
Резервний капітал Сума резервів, створених , відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток Сума прибутку , яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
Неоплачений капітал Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
Вилучений капітал Фактична собівартість акції власної емісії або часток , викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

 

Інформаційною базою для складання Звіту про власний капітал являються Балансу, Звіт про фінансові результати, дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку.

Нижче у табл. 6.2. розкрито інформаційне забезпечення, узгодженість окремих показників і методика складання Звіту про власний капітал по окремим розділам.

Таблиця 6.2

Інформаційна база щодо складання Звіту про власний капітал

Стаття Код рядка Зміст статті Інформаційне забезпечення Вплив та види власного капіталу
Залишок на початок року Залишок власного капіталу на початок року по елементах 1 розділ пасиву балансу, графа 3 Усі види капіталу
Коригування   020-040 Коригування залишку власного капіталу на початок року внаслідок зміни облікової політики, виправлення помилок минулих років і інші зміни, передбачені П(С)БО 6 „Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”   Аналітичні данні за субрахунком 441   Нерозподілений прибуток
Скоригований залишок Залишок власного капіталу на початок року по елементах   Алгебраїчна сума рядків 010-040   Усі види капіталу
Переоцінка активів 060-120 Зміни у власному капіталі внаслідок переоцінки основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів, інших видів необоротних активів у порядку, передбаченому П(С)БО7 ”Основні засоби”, П(С)БО8 „Нематеріальні активи”     Аналітичні данні за субрахунком 423     Інший додатковий капітал
Чистий прибуток (збиток) за звітний період Сума чистого прибутку або збитку за звітний період   Звіт про фінансові результати, рядки 220 або 225   Нерозподілений прибуток
Розподіл прибутку   140-170 Зміни у власному капіталі внаслідок розподілу між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного фонду , резервного капіталу     Аналітичні данні за субрахунком 443   Нерозподілений прибуток. Статутний капітал. Резервний капітал
Внески учасників   180-200 Зміни у власному капіталі в наслідок статутного капіталу надходження вступних , пайових або додаткових внесків учасників (власників) підприємства та збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників (власників) за внесками до статутного фонду     Аналітичні данні за рахунками і субрахунками 40, 41, 421,422,46     Статутний капітал. Пайовий капітал. Додатковий капітал. Неоплачений капітал
Вилучення капіталу     210-250 Зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством. Зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин   Аналітичні данні за рахунком 45   Вилучений капітал
Інші зміни в капіталі   260-280 Зміни у власному капіталі підприємства внаслідок списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отриманих активів та інші зміни Аналітичні данні за рахунками і субрахунками 40, 424, 425, 43, 441 Статутний капітал. Інший додатковий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток
Разом зміни у капіталі Підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період внаслідок переоцінки необоротних активів, чистого прибутку( збитку) за рік, розподілення прибутку, внесків учасників, вилучення капіталу та інші зміни   Алгебраїчна сума рядків 060-280   Усі види капіталу
Залишок на кінець року Залишок власного капіталу на кінець року по елементах капіталу Алгебраїчна сума рядків 050-290 Усі види капіталу

 

6.3. Порядок складання звіту про власний капітал підприємства.

Дані про розмір кожного елементу власного капіталу на початок і кінець звітного періоду беруться з граф 3 і 4 рядків 300 – 370 розділу 1 пасиву балансу (форма 1). Загальна сума власного капіталу підприємства на початок і кінець звітного періоду наведена у рядку 380 розділу 1 пасиву балансу (форма 1) відповідно у графах 3 і 4 форми 1.

Дані про розмір власного капіталу на початок звітного періоду у звіті про власний капітал ( форма 4 стаття 010 у графи 3 – 11. ) беруться з балансу підприємства .

Надалі у формі 4 здійснюється коректування значень кожного елементу власного капіталу на початок звітного періоду з урахуванням впливу різних чинників, які приводять або до збільшення (+), або до зменшення (-) кожного елементу власного капіталу.

Облік впливу цих чинників на зміну величини власного капіталу здійснюється шляхом коректування первісного сальдо власного капіталу по кожному з його елементів на початок звітного періоду ( стаття 010 форми 4). Коректування сум власного капіталу на початок звітного періоду здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансовій звітності».

По статті 020 «Зміна облікової політики» форми 4 відображається коректування власного капіталу підприємства за рахунок зміни облікової політики підприємства у поточному році. Зменшення чи збільшення даних про розмір власного капіталу за рахунок зміни облікової політики підприємства у поточному році здійснюється шляхом коректування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року по статті 020 графи 8 форми 4.

По статті 030 «Виправлення помилок» форми 4 відображається коректування власного капіталу підприємства на початок звітного періоду за рахунок виявлених помилок попереднього періоду й інших змін. Коректування власного капіталу за рахунок виявлення помилок , які відносяться до попереднього періоду, здійснюється шляхом коректування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (стаття 030 графа 8 форми 4).

По статті 040 «Інші зміни» здійснюється коректування розміру власного капіталу підприємства на початок звітного періоду за рахунок інших змін. Інші зміни відображають зміни статей балансу (активів і зобов'язань), які зумовлені подіями після дати балансу. Після складання балансу підприємства умови можуть змінитися у порівнянні з умовами, що існували на дату складання балансу, і це викликає необхідність складання додаткової інформації й коректування активів і зобов'язань балансу. Коректування певних статей активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування чи додаткових записів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки відповідних статей унаслідок подій після дати балансу. Суми цих коректувань відображаються у звіті про власний капітал відповідно у графах 5-8 по статті 040 форми 4.

Перелік таких подій після дати балансунаведений у стандарті 6:

- оголошення банкрутом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівної (змінює резервний капітал);

- одержання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату; отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондовому ринку.

- переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу;

- продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу.

У статті 050 «Скоригований залишок » форми 4 відображається залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

Далі у звіті про власний капітал відображаються усі зміни, які відбулися з різними елементами власного капіталу під впливом різних чинників протягом звітного періоду.

Елементами власного капіталу підприємства є :

1. Статутний капітал – сума, зафіксована в статуті підприємства – загальна сума активів підприємства, яка є внеском засновників (власників) до капіталу підприємства (Кт 40).

Збільшення статутного капіталу підприємства у звіті про власний капітал відображається зі знаком «+» у графі 3 форми 4:

- напрямок у статутний фонд прибутку (стаття 150 форми 4 ) – сума прибутку, яка направляється до статутного капіталу , проставляється у графі 3 форми 4 із знаком «+ », і ,одночасно , ця ж сума проставляється зі знаком «-» у графі 8 форми 4);

- реєстрація випуску акцій (випуск нових акцій) відображається у статті 180 у графі 3 форми 4 і , якщо акції розміщалися за ціною вище номінальної , то сума перевищення вартості акцій над їхньою номінальною вартістю відбивається по статті 180 у графі 5 форми 4;

- реінвестування дивідендів у вигляді акцій відображається по статті 140 графи 3 форми 4 і, одночасно, сума виплати дивідендів власними акціями – дивідендами відображається по статті 140 у графі 10 «Вилучений капітал» проставляється сума зі знаком «- » ;

- збільшення кількості акцій номінальної вартості відображається по статті 180 у графі 3 форми 4 із знаком «+»;

- збільшення статутного фонду за рахунок індексації основних засобів відображається по статті 060 у графі 3 форми 4 із знаком «+» .

Зменшення статутного капіталу ( графа 3 форми 4 ) здійснюється за рахунок:

- анулювання власних акцій ( по статті 230 у графі 3 форми 4 відображається сума анульованих акцій зі знаком «-» і, одночасно, по статті .230 у графі 10 «Вилучений капітал» форми 4 теж проставляється сума анульованих власних акцій по фактичній собівартості зі знаком «-», і по статті 230 графи 5 «Додатковий капітал» форми 4 зі знаком «+» відображається різниця між номінальною вартістю акцій анульованих і вартістю, по якій вони були викуплені);

- зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій (відображається сума зменшення номінальної вартості акцій по статті 250 «Зменшення номінальної вартості акцій» графи 3 форми 4 із знаком «-» ;

- повернення частки статутного капіталу при виході учасників. Сума , яка зафіксована в установчих документах , відображається по статті 240 у графі 3 форми 4 із знаком «-»).

2. Пайовий капіталце сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами (внески членів споживчих суспільств, паї колективних сільськогосподарських підприємств, паї житлових кооперативів, кредитних спілок, а також засобу, передані філіям, підрозділам, що знаходяться на відокремленому балансі від головних підприємств).

Збільшення пайового капіталувідображається за рахунок: реєстрація пайових внесків (внесок паїв). Сума внесків (паїв) відображається по статті 180 у графі 4 форми 4 із знаком «+».

Зменшення пайового капіталу відображається при виході учасників ( у графі 4 форми 4 по статті 240 із знаком «+»).

3. Додатковий капіталце сума, на яку вартість випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Збільшення додаткового капіталу відбувається у результаті:

- розміщення акцій за ціною вище номінальної (емісійний доход). Різниця між емісійної вартості акцій і їхньою номінальною вартістю відображається по статті 180 у графі 5 форми 4 із знаком «+»;

- реалізації випуску акцій за ціною, що перевищує їхню номінальну ціну. Сума перевищення відображається по статті 220 «Перепродаж викуплених акцій» у графі 5 форми 4 із знаком «+»;

- анулювання власних акцій, які були викуплені за ціною нижче номінальної ( по статті 230 графи 5 форми 4 із знаком «+»).

Зменшення додаткового капіталу відбувається у результаті:

- продажу викуплених акцій за ціною нижче номінальної. Сума різниці між продажною і номінальною вартістю відображається по статті 220 «Перепродаж викуплених акцій» у графі 5 форми 4 із знаком «- »;

- анулювання акцій власної емісії, ціна викупу яких перевищує номінальну вартість. Сума різниці відображається по статті 230 «Анулювання власних акцій» графи 5 форми 4 і, одночасно, номінальна вартість анульованих акцій відображається по статті 230 у графі 3 «Статутний капітал» форми 4 із знаком «-» та сума фактичної вартості анульованих акцій відображається по статті 230 у графі 10 «Вилучений капітал» форми 4.

4. Інший додатковий капітал включає суми дооцінки (уцінки) необоротних активів (рахунок 425); вартість активів, безкоштовно отриманих від інших юридичних або фізичних осіб (рахунок 424) та інші види додаткового капіталу.

Збільшення іншого додаткового капіталу відбувається в результаті:

- дооцінки основних засобів , незавершеного виробництва, необоротних активів – сума дооцінки відображається відповідно по статтях 060, 080,100 графи 6 форми 4 із знаком «+»;

- безкоштовного одержання активів. Сума безкоштовно отриманих активів відображається по статті 270 у графі 6 форми 4 із знаком «+»

Зменшення іншого додаткового капіталу здійснюється у результаті уцінки основних засобів, незавершеного виробництва, необоротних активів (відображається відповідно по статтях 070, 090 і 110 графи 6 форми 4 із знаком «-»).

5. Резервний капітал (рахунок 47) – сума резервів, створених підприємством згідно діючого законодавства (резерв відпусток, резерв сумнівної заборгованості, фінансовий резерв).

Збільшення резервного капіталу здійснюється за рахунок напрямку частини прибутку до резервного капіталу ( сума збільшення відображається по статті 160 «Відрахування до резервного капіталу» графи 7 форми 4 і, одночасно, ця ж сума відображається по статті 160 у графі 8 форми 4 із знаком «-»).

Зменшення резервного капіталу відбувається у результаті:

- виплати дивідендів по привілейованих акціях за рахунок резервного капіталу

( відображається по статті 140 у графі 7 форми 4 із знаком «-»);

- виплати відсотків по облігаціях за рахунок резервного фонду ( сума, використана на виплату дивідендів , відображається по статті 280 «Інші зміни в капіталі» графи 7 форми 4 із знаком «-»).

- покриття збитків за рахунок резервного фонду. Сума, спрямована на покриття збитків, відображається по статті 260 «Списання невідшкодованих збитків» у графі 7 форми 4 зі знаком « -» і, одночасно, ця ж сума проставляється по статті 260 у графі 8 «Нерозподілений прибуток» форми 4 із знаком «+».

6. Нерозподілений чи прибуток збиток – сума прибутку чи збитку.

Збільшення нерозподіленого прибутку відбувається за рахунок:

- покриття збитків з резервного фонду ( відображається по статті 260 «Списання невідшкодованих збитків» у графі 8 форми 4 із знаком «+»).

- чистого прибутку звітного періоду ( сума чистого прибутку поточного звітного року береться зі статті 220 форми 2 звіту про фінансові результати і відображається по статті 130 «Чистий прибуток за звітний період» у графі 8 форми 4 із знаком «+»).

Зменшення нерозподіленого прибуткуздійснюється за рахунок:

- збитку звітного періоду ( сума збитку поточного звітного періоду береться зі статті 225 форми 2 і відображається по статті 130 «Чистий збиток за звітний період» у графі 8 форми 4 із знаком « - »);

- спрямування прибутку на виплату дивідендів (сума прибутку, спрямована на виплату дивідендів, відображається по статті 140 «Виплата власникам дивідендів» у графі 8 форми 4 із знаком «+»);

- спрямування прибутку до статутного капіталу (сума відображається по статті 150 «Спрямування прибутку до статутного капіталу» по графі 3 форми 4 із знаком «+»);

- спрямування прибутку до резервного капіталу ( сума відображається по статті 160 «Відрахування до резервного капіталу » у графі 8 форми 4).

7. Неоплачений капітал – відображається сума заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу (Дт 67 - Кт 46).

Збільшення неоплаченого капіталу відбувається у результаті наступних операцій:

- емісії акцій розміщених, але не сплачених учасниками ( відображається по статті 180 «Внески до капіталу » у графі 9 форми 4 із знаком «+»);

- перепродажу викуплених власних акцій, які не оплачені замовниками ( стаття 220 «Перепродаж викуплених акцій , часток » у графі 9 форми 4 із знаком «+»).

Зменшення неоплаченого капіталу відбувається у результаті:

- надходження засобів від учасників в оплату за придбані акції ( відображається по статті 190 «Погашення заборгованості з капіталу » у графі 9 форми 4 із знаком «-»);

- надходження засобів від учасників в оплату за перепродані власні акції( відображається по статті 220 «Перепродаж викуплених акцій » у графі 9 форми 4 із знаком «-»).

Зменшення неоплаченого капіталу приводить до збільшення власного капіталу підприємства.

8. Вилучений капіталгосподарчі товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників із метою їхнього перепродажу й анулювання. Ці суми наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначені підсумку власного капіталу.

Збільшення вилученого капіталу відбувається в результаті:

- викупу емітентом власних акцій (часток) по фактичній собівартості (по фактичній вартості викупу). Відображається сума по статті 210 «Викуп акцій (часток)» у графі 10 форми 4 із знаком «-»;

- вилучення учасником частки капіталу ( сума вилучення капіталу при виході учасників із товариства відображається по статті 240 «Вилучення частки капіталу» у графі 10 форми 4 із знаком «+»).

Зменшення вилученого капіталу здійснюється у результаті:

- виплати дивідендів викупленими власними акціями (акціями-дивідендами). Сума відображається по статті 140 «Виплата власникам дивідендів» у графі 10 форми 4 із знаком «-»

- продажу викуплених власних акцій по фактичній вартості викуп ( відображається по фактичній собівартості викупу по статті 220 «Перепродаж викуплених акцій ( часток)» у графі 10 форми 4 із знаком «-»);

- покриття збитків за рахунок власного капіталу ( стаття 250 «Зменшення номінальної вартості акцій », графа 10 форми 4 із знаком «-»);

- анулювання викуплених власних акцій по фактичній вартості викупу (фактичної собівартості). Фактична собівартість анульованих викуплених власних акцій відображається по статті 230 «Анулювання викуплених власних акцій ( часток)» у графі 10 форми 4 із знаком «-».

Усієї зміни у власному капіталі (стаття 290 графи 11 форми 4) визначаються як сума скорегованого капіталу на початок поточного року ( стаття 050 форми 4) і усіх змін протягом року унаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку й інших змін стаття 290 форми 4).

Усі підприємства до звіту «Про власний капітал» надають примітки: про призначення й умови використання кожного елементу власного капіталу ( крім статутного капіталу):

- акціонерні товариства наводять загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснена підписка у порівнянні з попередніми величинами, а також окремо – кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити підписку;

- загальну суму коштів, одержаних у ході переплати на акції з розшифровкою позицій, передбачених у стандарті 5;

- вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції із зазначенням кількості акцій ;

- загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із визначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

- акції у складі статутного капіталу за окремими типами й категоріями;

- перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

- накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

- зміна в складі часток;

- перелік осіб, частка у статутному капіталі яких перевищує 5%;

- і інші.

Усі інші підприємства приводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

- розподілі часткою статутного капіталу між власниками ;

- права, привілеї чи обмеженнях щодо цих часток;

- змінах про склад часткою власників у статутному капіталі.

У Звіті про власний капітал використовуються такі терміни:

Власний капітал - це частина активів підприємства, яка залишається після відрахування всіх його зобов'язань.

Дата балансу– дата на яку складається баланс підприємства.

Подія після дати балансу– подія ,яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення , яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.017 с.)