РОЗДІЛ 1 Загальні положення про інтелектуальну власністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1 Загальні положення про інтелектуальну власністьРОЗДІЛ 1 Загальні положення про інтелектуальну власність

Науково-технічна діяльність

Науково-технічна діяльність — це друга, досить значна, група видів інтелектуальної, творчої діяльності. Характерною особливістю цієї групи видів творчої діяльності, яка, власне, їх об'єднує в одну групу, є її спрямованість на матеріальне забезпечення потреб су­спільства. На підставі наукових досягнень мають бути створені не­обхідні засоби і знаряддя виробництва та іншої доцільної діяльності людей.

Науково-технічна діяльність охоплює велике коло видів творчої діяльності, спрямованих на досягнення певних науково-технічних результатів, потрібних людям для забезпечення своєї життєдіяль­ності. Поняття «науково-технічна діяльність» набагато ширше від поняття «промислова власність», хоча багато об'єктів цих двох по­нять збігаються, наприклад, винахід є результатом науково-техніч­ної діяльності і разом з тим він є об'єктом промислової власності. Але далеко не всі результати науково-технічної діяльності стають

об'єктами промислової власності і, отже, об'єктами правової охо­рони. Багато результатів науково-технічної діяльності залишаються поза межами зазначених понять з тих чи інших причин.

Будь-який результат науково-технічної діяльності, безперечно, є творчим результатом. Але не кожний творчий результат стає об'єк­том правової охорони.

Науково-технічна діяльність охоплює науково-дослідну діяль­ність у тій частині, в якій вона стосується техніки і технологій. Цим поняттям охоплюються також проектно-конструкгорські і проект­но-технологічні роботи, винахідницька і раціоналізаторська діяль­ність та інші види творчої діяльності, спрямовані на створення про­мислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, засобів інди­відуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг тошо. Безперечно, цей перелік не може бути вичерпним.

За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності всі результати творчої діяльності, що не охоплюються поняттям «авторське право і суміжні права», складають перелік об'єктів про­мислової власності. До переліку за Конвенцією включена також не­добросовісна конкуренція та деякі інші об'єкти промислової влас­ності.

Новіший перелік наводиться у Конвенції, що засновує Всесвіт­ню організацію інтелектуальної власності (далі — ВОІВ). За цим переліком до об'єктів інтелектуальної власності належать: літера­турні, художні і наукові твори; виконавська діяльність артистів, зву­козапис, радіо- і телевізійні передачі; наукові відкриття; промислові зразки; товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменуван­ня і комерційні позначення; захист проти недобросовісної конку­ренції, а також усі інші досягнення, шо стосуються інтелектуальної діяльності — у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Переліки результатів інтелектуальної, творчої діяльності в ціло­му, і результати науково-технічної діяльності, наведені в міжнарод­них угодах — Паризькій конвенції про охорону промислової влас­ності і Конвенції, що засновує ВОІВ, — та чинному законодавстві України про інтелектуальну власність, не збігаються. Так, напри­клад, Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає правову охорону

вщкритгів, а законодавство України цього не передбачає'. Законо­давство України передбачає правову охорону селекційних досяг­нень, якої немає у переліках зазначених конвенцій. Але їх міжна­родно-правова охорона передбачена іншими угодами. При цьому слід мати на увазі, шо селекційні досягнення, безперечно, не є ре­зультатами науково-технічної творчості, адже вони стосуються жи­вої природи, а не техніки. В Україні селекційні досягнення за своїм правовим режимом прирівняні до винаходів, але в точному значен­ні цього слова винаходами не являються.

У підручнику варто дотримуватися поділу результатів інтелекту­альної, творчої діяльності на три групи, про які йшлося више. Від­повідно до цього поділу до об'єктів промислової власності належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки; селекційні досягнен­ня; компонування інтегральних мікросхем; комерційна таємниця, у тому числі секрети виробництва (ноу-хау) та інші результати науко­во-технічної діяльності, шо відповідно до чинного законодавства можуть бути визнані об'єктами правової охорони, тобто об'єктами інтелектуальної власності.

Науково-технічна діяльність, результати якої визнаються об'єк­тами промислової власності, також характеризується своїми особ­ливостями. Вона також досить різноманітна і становить широке ко­ло видів цієї творчості, шо, безперечно, не є вичерпним. Основною ознакою цього виду діяльності є її мета — забезпечити суспільство необхідними засобами існування.

На відміну від авторського права, що надає правову охорону будь-якому твору незалежно від його наукового чи художнього рів­ня, об'єктом промислової власності визнається лише той результат науково-технічної творчості, шо відповідає умовам охороноздат-ності, які встановлює закон. Отже, характерною ознакою зазначе­них результатів є їх відповідність умовам охороноздатності. Для ви­знання їх об'єктами інтелектуальної власності творчі результати ма­ють пройти обов'язкову, встановлену законом, перевірку, експер­тизу, атестацію. В одних випадках така експертиза має встановити, чи відповідає заявлена пропозиція необхідному науково-технічному рівню. Наприклад, заявка для видачі патенту на винахід строком на 20 років має пройти так звану експертизу по суті, мета якої — ви­явити цей необхідний рівень. В інших випадках провадиться екс­пертиза лише за формальними ознаками, коли перевіряється відпо­відність документів заявки вимогам закону.

Законодавство України про промислову власність не передбачає надання правової охорони лише за фактом створення того чи іншо­го її об'єкта.

Отже, для визнання творчого результату у сфері техніки об'єк­том правової охорони встановлена спеціальна процедура перевірки творчого результату на відповідність його вимогам охороноздат-ності. Якщо за результатами такої перевірки (експертизи за фор­мальними ознаками і експертизи по суті у випадках, передбачених законом) виявиться, що заявлена пропозиція відповідає умовам охороноздатності, вона підлягає обов'язковій державній реєстрації шляхом занесення її до відповідних державних реєстрів.

На підставі державної реєстрації на заявлену пропозицію ви­дається охоронний документ. Зараз в Україні об'єкти промислової власності охороняються двома документами — патентом або сві­доцтвом. Патентом охороняються винаходи, корисні моделі, про­мислові зразки, селекційні досягнення, на запатентовані компону­вання інтегральних мікросхем видаються свідоцтва.

Експертиза заявлених пропозицій, їх державна реєстрація та ви­дача охоронних документів здійснюється спеціально уповноваже­ними на це державними органами.

Оскільки в основному об'єкти промислової власності охороня­ються патентами, звідси і назва правового інституту, який регулює відносини, що складаються у процесі створення, використання й охорони цих творчих результатів, його прийнято називати патент­ним правом або правом промислової власності.

Ті результати технічної творчості, шо не підпадають під правову охорону з тих чи інших причин, не визнаються об'єктами промис­лової власності і, отже, об'єктами інтелектуальної власності. Вони ніби нікому не належать, нікому не потрібні, не становлять будь­

якої цінності. Але ж це не так. Отже, проблема залишається відкри­тою. Між тим, її не можна залишати невирішеною, оскільки серед

відхилених пропозицій можуть бути досить цінні.

1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Третю групу складають види творчості, шо спрямовані на ство­рення засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, това­рів і послуг, якими є комерційне найменування, торговельна марка (знаки для товарів і послуг) і географічне зазначення походження товарів. Цей вид творчості не можна назвати ні літературно-ху­дожнім, ні технічним. Зазначені засоби можуть наближатися до літературно-художньої або технічної творчості. Так, наприклад, зо­бражувальні торговельні марки інколи можуть бути об'єктами ав­торського права — вони можуть бути створені у вигляді малюнка (рисунка), графічного чи скульптурного зображення. Позначення для товарів і послуг може мати вигляд форми виробу, шо наближає його до промислового зразка.

Отже, ця група видів творчості посідає проміжне місце між літе-ратурно-художньою і технічною творчістю. Зазначена творчість не відзначається високим творчим рівнем. Від неї, наприклад, не ви­магається створення результату на рівні світової новизни. Новизна зазначених засобів обмежується територією держави, де вони за­реєстровані. Усі засоби індивідуалізації учасників цивільного обо­роту, товарів і послуг підлягають обов'язковій експертизі і держав­ній реєстрації, захищаються вони свідоцтвами, а не патентами. Строки правової охорони визначаються законом.

Спільною ознакою результатів цього виду творчості є їх призна­чення — індивідуалізувати учасників цивільного обороту (комер­ційні найменування), товарів і послуг (торговельна марка і геогра­фічне зазначення походження товарів). Особливістю цих засобів індивідуалізації є те, шо не всі вони є об'єктами виключного права на використання. Право на використання зазначення походження товару може належати кільком особам одночасно і в рівній мірі, тобто це право не є виключним.

Спеціального закону для охорони комерційного (фірмового) найменування Україна поки що не має. Основні положення цієї охорони містяться лише у ЦК України.

 

Цим способом.

Новизна — критерій охороноздатності: визначається за сукуп­ністю знань, так званим «рівнем техніки». Вирішення завдання ви­знають новим, якщо воно не є складовою частиною рівня техніки.

Ноу-хау — повністю або частково конфіденційні знання, що містять відомості технічного, економічного, адміністративного, фі­нансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги

Особі, яка їх одержала.

О

Прав.

Походження товарів — приналежність товарів до певного місця, з якого вони походять, тобто місця їх виготовлення, видобування або перероблення. Походження товарів може бути географічним і негеографічним. Зокрема, географічне походження — це країна, регіон або певна місцевість, а негеографічне походження товару В це пряме відношення (приналежність) товару до певного виробни­ка (підприємства), що його виробляє, видобуває або переробляє.

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

Цивільний кодекс України // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11.-Ст. 461.

Цивільний кодекс Української РСР від 18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1963. — № 30. Ст. 463.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1963. — № ЗО. Ст. 464.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Вер­ховної Ради України. — 2001. — № 25—26. — Ст. 131.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — Дода­ток до № 51. - Ст. 1123.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 38-39. - Ст. 288.

Господарський кодекс України // Офіційний вісник України, — 2003. -М» П. -Ст. 462.

Господарський процесуальний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 36. - Ст. 188.

«Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р № 142-ХІІ // Відомості Верховної Ради Української РСР.— 1990 -

№34. - Ст. 499.

«Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. № 8312-Х! // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1989. — № 45. — Ст.631.

«Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХП // Відомості Верхов­ної Ради Української РСР. - 1991. - № 20. - Ст. 249.

«Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 698-XIІ // Відомості

Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

«Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-ХІЇ // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. — № 24. —

Ст. 272.

«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХЇІ // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. —

№ 29. - Ст. 377.

«Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 47. — Ст. 646.

«Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХН // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682.

«Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» від 13 грудня 1991 р. № 1977-ХІІ, від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 2—3. — Ст. 20.

«Основи законодавства України про культуру» від 12 лютого 1992 р. № 2И7-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 294.

«Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-Х1І // Відомості Вер­ховної Ради України. — 1992. - № 48. — Ст. 650.

«Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 р. № 2707-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. —

Сг. 678.

«Про основи містобудування» від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ //

Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

«Про охорону прав на сорти рослин» в редакції Закону України від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш // Офіційний вісник України. - 2002. -№ 7. — Ст. 278; Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 23. -Ст. 163.

«Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 р. № 3322-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 33. — Ст. 345.

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 1 червня 2000 р. № 1771-Ш із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000 р. № 2188-111 // Відомості Верховної Ради України. -2001. - № 8. - Ст. 37.

«Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. № 3699-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 8. -Ст. 37; 2001. - № 8. - Ст. 37.

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України. — 1994. - № 7. -Ст. 36; 2001. - № 8. - Ст. 37.

«Про насіння» від 15 грудня 1993 р. № 3690-ХІІ // Відомості Верхов­ної Ради України. — 1994. — № 2. — Ст. 5.

«Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 р. № 3691 -XII від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 6. - Ст. 37. і

«Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Сг. 43.

«Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про телебачен­ня і радіомовлення» від 22 жовтня 1997 р. № 595/97-ВР // Голос Ук­раїни. — 1997. — 14 листопада.

«Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. № 2627-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 43. — Ст. 214.

«Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ // Відо­мості Верховної Ради України. — 1994. — № 16. — Ст, 93.

«Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№ 31. - Ст. 286.

«Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 р. - № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. - № 13. - Ст. 83.

_ Основні джерела

«Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. - № 9. -

Ст. 56.

«Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні но­вих сортів рослин» від 2 червня 1995 р. № 209/95-ВР // Відомості Вер­ховної Ради України. - 1995. — № 22. — Ст. 168.

«Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків» від 13 жовтня 1995 р. № 380/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. -№37. -Ст. 281.

«Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19. — Ст. 80.

«Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 22. - Ст. 86.

«Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. — Ст. 164.

«Про рекламу» від 3 липня 1996 р. № 270/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.

«Про видавничу справу» від 5 червня 1997 р. № 318/97-ВР // Відо­мості Верховної Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 50. — Ст. 302.

«Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. № 554/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 52. - Ст. 312.

«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 лис­топада 1997 р. № 621/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. —-1998. - № 8. - Ст. 28; 2001. - № 8. - Ст. 37.

«Про кінематографію» від 13 січня 1998 р. № 9/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 22. — Ст. 114.

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р. № 2782-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 1. ~Сг. 1.

Основні джерела

«Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 груд­ня 1998 р. № 353-ХЇУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -№ 5-6. - От. 46.

«Про національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 27-28. - Ст. 181.

«Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 черв­ня 1999 р. № 752-ХЇУ // Відомості Верховної Ради України. - 1999. -N9 32. - Ст. 267, 2001. - № 8. - Ст. 37.

«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 1998. - № 19. - Ст. 98.

«Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелекту­альної власності» від 21 грудня 2000 р. № 2188-Ш. // Відомості Вер­ховної Ради України. — 2001. — № 8. — Ст. 37.

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоно­грам» від 23 березня 2000 р. № 1587-1II // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 5-6. — Ст. 46.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо по­силення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелек­туальної власності» від 5 квітня 2001 р. № 2362 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 117.

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяль­ність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-111 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47. - Ст. 251.

«Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів гос­подарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. — 2002. — № 7. — Сг. 276.

«Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97 зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. — 1997. - № 21. - Ст. 156.

«Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. N° 283/97-ВР, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1997. — № 27. - Ст. 181.

__Основніджерела

♦Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо по­силення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелек­туальної власності» від 5 квітня 2001 р. // Інтелектуальна власність. —

2001. - № 4.

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фоно­грам» від 23 березня 2000 р. // Інтелектуальна власність. — 2001. — №4.

«Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони прав на зазначення походження товарів» від 15 листопада 2002 р. // Інтелектуальна власність — 2002. — № 1.

«Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 15 листопада 2001 р. // Інтелектуальна власність —

2002. -№ І.

«Про особливості державного регулювання суб'єктів господарюван­ня, пов'язані з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазер­них систем зчитування» від 7 січня 2002 р. // Інтелектуальна власність. - 2002. — № 2—3.

«Про інноваційну діяльність» від 14 липня 2002 р.

«Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелекту­альної власності» від 4 липня 2002 р. // Інтелектуальна власність. — 2002. - № 11.

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

«Про проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р. № 1427-ХН // Відомості Верховної Ради України. - 1991. — № 38. -

Ст. 502.

«Про Державний Герб України» від 19 лютого 1992 р. № 2137-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 40. — Ст. 592.

«Про реалізацію Закону «Про* економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. № 143-ХН // Відомості Верховної Ради Ук­раїнської РСР. - 1990. - 134.1 Ст. 500.

сновні джерела _

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» від 5 грудня 1999 р. № 1573/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — а 50. - Ст. 2435.

«Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. № 285/2001. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 5 трав­ня. — № 79.

«Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій». Затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92 // Інтелектуаль­на власність в Україні: правові засади та практика. Промислова влас­ність. - Т. 3: - К.: Ін Юре, 1999. - С. 212-215.

«Про невідкладні заходи щодо посилення захисту права інтелек­туальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розпов­сюдження дисків для лазерних систем зчитування» від 30 січня 2002 р. // Інтелектуальна власність. — 2002. — № 1.

«Про Всеукраїнське агентство авторів» від 5 жовтня 2002 р. // Інтелектуальний капітал — 2002. — № 2.

«Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня // Інтелектуальна власність — 2001. — № 4.

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

«Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного де­партаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. № 601. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 14. — Ст. 568.

«Про затвердження Положення про Державний департамент інтелек­туальної власності» від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - Ст. 1060.

«Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати» від 18 січня 2003 р., № 71.

«Про затвердження мінімальних ставЬк винагороди (роялті) за вико­ристання об'єктів авторського права і суміжних прав» 18 січня 2003 р., № 72 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 4. — Ст. 129.

■^И Основні джерела

«Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання

творів літератури і мистецтва» від 18 листопада 1994 р. № 784 // Збірник постанов Уряду України. — 1995. — № 2. - Ст. 33.

«Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосу­ються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 52. - Ст. 2369.

«Положение о фирме» от 22 июня 1927 г. // Известия ВЦ И К СоюзаССР от 8 июля 1927 г.

«Про затвердження Положення про порядок виробництва, зберіган­ня, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізу­альних творів та фонограм» від 13 жовтня 2000 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 4.

«Про затвердження Положення про порядок зберігання та знищен­ня немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 13 жовтня 2000 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 4.

«Про затвердження Положення про порядок зберігання та перевезен­ня територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів та фонограм» від 13 жовтня 2000 р. // Інтелектуальна власність — 2001. - № 4.

«Про затвердження Положення про Єдиний реєстр одержувачів кон­трольних марок» від 13 жовтня 2000 р. // Інтелектуальна власність —

2001. - № 4.

«Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороню прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність — 2001. — № 7.

«Про затвердження мінімальних ставок авторської винагороди /ро­ялті/ за публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію /повторне публічне сповіщення/ творів науки, літе­ратури і мистецтва» від 18 січня 2003 р. // Інтелектуальна власність — 2003. - № 2.

МІЖНАРОДНІ КОНВЕШІЇ,. УГОДИ ТА ДОГОВОРИ

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Па­ризький Акт від 24 липня 1971 р., змінений 2 жовтня 1979 р.: Інтелек­

Основні джерела

Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р.: Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика, — Науїс-практ. вид: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т.1: Право інтелектуаль­ної власності. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. — С. 243—262.

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, вироб­ників фонограм і організацій мовлення // Інтелектуальна власність. — 2001. - № 2. - С. 71-75.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. - 2001. - № 2. - С. 81-85.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про вико­нання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. // Інтелектуальна власність. — 2001. — № 2. — С. 76—

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незакон­ного відтворення їх фонограм (Женева, 29 жовтня 1971 р.). — Ав­торське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. — 36, нормат. актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — С. 171—174.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Уго­да ТРІПС) // Інтелектуальна власність. — 1999. — № 5, 6, 7.

С. 186-224.

81.

туальна власність в Україні: правові засади та практика. — Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — Т. 1: Право інтелектуальної власності. — К.: Видавничий Дім «ін Юре», 1999. —


Література для поглибленого вивчення курсу

1. Авторське право ісуміжні права. Європейський досвід: У 2-х кни­гах / За ред. А. С. Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад.Р. В. Дроб'язко.— К.: Ін Юре,2001. — 520 с. — Книга2: Виступи, статті європейських спеціалістів /Уклад. В. С. Дроб'язко. - К.:Ін Юре, 2001. - 460 с.

2. Авторское право Украины. Сборник нормативно-правовых актов / Под ред. В. В. Ситцевого. — Издательство Агентства по зашите прав авторов. Рес инкорпоралис, 1996. — 164 с.

3. Азбука авторского права / Под ред.Е. В. Тарасовой.— М., 1982.

4. Азимов Ч. Н. Договорные отношения в области научно-техническо­го прогресса. — Харьков, 1981.

5. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины. — Харьков, 1995.

6. Андрощук Г. А., Крайнев П. П. Экономическая безопасность пред­приятия: Зашита коммерческой тайны. — Монография, — К.: Ин Юре, 2000. - 400 с.

7. Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собст­венности. Торговые аспекты.— К.: Ин Юре, 2000. — 162 с.

8. Андрощук Г. А., Работягова Л. И. Патентное право: правовая охра­на изобретений. — Учебное пособие.— К.: МАУП, 1999. — 212 с.

9. Антимонов Б.С, Флейшниц Е. А. Авторское право. — М., 1957.

10. Антимонов Б. С., Флейшниц Е. А. Изобретательское право.— М., 1960.

11. Бадиця І. А. Авторське, винахідницьке право, право на відкриття і міжнародний захист авторських прав.— К., 1997. — 107 с.

12. Белов В. В., Витопись Г. В., Денисов Г. М. Интеллектуальная соб­ственность. Законодательство и практика его применения: Учеб. посо­бие.- М.: Юрист, 2002. - 288 с.

Богуславский Ш. М. Вопросы авторского права в международных отношениях. — М.: Наука, 1973. — 336 с.

14. Богуславский М. М. Патентные вопросы в международных отно­шениях. — М., 1962.

Література

15. Брамберг Г. В., Розов Б. С.Интеллектуальная собственность: дей­ствительность переходного периода и рыночные перспективы. — М.: ИНИЦ, 1998. - 208 с.

16. Брыжко В. М., Завгородний А. Ф., Пичкур А. В.Лицензирование прав и патентование научно-технологической продукции. — К.: УААН, 1994. - 202 с.

17. Бутнік-Сіверський О.Інтелектуальний капітал: теоретичний ас­пект // Інтелектуальний капітал. — 2002, № 1. — С. 16—27.

18. Введетев интеллектуальную собственность // ВОИС, 1998. — 652 с.

19. Венгеров А. Б.Право и информация в условиях автоматизации уп­равления. — М, 1978.

20. Гаврмов Э. П.Издательство и автор. Вопросы и ответы по автор­скому праву. — М., 1981.

її. Гаврилов Э. П.Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. — М.: Наука, 1984.

22. Гераменко В.Договір у правовідносинах при використанні інте­лектуальної (промислової) власності// Інтелектуальна власність. — 2000, №4.-С. 12-17.

23. Горленко С. А.Правовая охрана наименований мест происхожде­ния товаров. - М.: ВНИИПИ, 1998. - ПО с.

24. Гршиаев С. П.Правовая охрана изобретений, промышленных об­разцов, полезных моделей в России и за рубежом. — М., 1993. — 72 с.

25. Дадерко Ю. Р.Правовая охрана фирменных наименований в СССР и других странах. - М.: ВНИИПИ, 1992.

26. Дахно И. И.Патентно-лицензионная работа. — К., 1996.

27. Дюма Ролан.Литературная и художественная собственность. — М, 1993.

28. Зінов В.Проблеми комерціалізації результатів досліджень і розробок // Інтелектуальна власність. — 2000, № 3. — С. 35—42.

29. Зинов В., Сафарун К.Интеллектуальный капитал как базовая ха­рактеристика стоимости бизнеса // Інтелектуальна власність. — 2001, № 5-6. - С. 23-25.

30. Захистправ інтелектуальної власності: Досвід Сполучених Штатів Америки. — Зо. документів, матеріалів, статей. / За заг. ред. О. Д. Свя­тоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 368 с.

31. Зобов'язальнеправо. Теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. — К., 1998.

32. Інтелектуальнавласність в Україні: правові засади та практика. Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Ін Юре, 1999.

__ Література

33. Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшучснка, 10. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАЛ України, 2002. — 424 с.

34. Інтелектуальнавласність: словн и к-довідник / За заг. ред. О. Д. Святоцького.: У 2-х т. - К.: Ін Юре, 2000.

35. Интеллектуальнаясобственность (в двух книгах). — Минск, 1997.

36. Интеллектуальнаясобственность. Основные материалы / Перевод с английского. — Новосибирск, 1993.

37. Интеллектуальнаясобственность: Сборниктиповых договоров. — М.: ИНФРА-М, 1995. - 256 с.

38. Интеллектуальнаясобственность: нормативно-правовые акты. — Научно-практ. изд.: В 2-х т. / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого, В. П. Петрова. - К.: Ин Юре, 1999.

39. Калятин В. О.Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник для вузов. — М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА - М), 2000. - 480 с.

40. Капица Ю. М.Экспорт-импорт технологий: правовое регулирова­ние. Национальная Академия Украины. Центр интеллектуальной собст­венности и передачи технологий. — К., 2000. — 106 с.

41. Крайнев П. П., Работягова Л. /., Дятлик І. І.Патентування винаходів в Україні / За ред. П. П. Крайнева: Монографія. — К/. 1н Юре, 2000. - 340 с.

42. Кохановська О. В.Правове регулювання у сфері інформаційних відносин. - К., 2001. — 212 с.

43. Махагонова А. В.Авторское право: Учеб. пособие. — М.: Юрид. лит., 1999. - 288 с.

44. Мельник 0. М.Правова охорона знаків для товарів і послуг. — Ірпінь, 2000. - 135 с.

45. Мельник О. М.Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. — Харків, 2002. — 362 с.

46. Методичнірекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Наук.-практ. вид. / За ред. О. Б. Бугнік-Сіверського: — К.: Ін Юре, 2000. - 348 с.

47. Основиінтелектуальної власності. — К.: Ін Юре, 1999. — 580 с.

48. Охоронапромислової власності в Україні: Монографія / За ред. О. Д. Святоцького, В. Л.Петрова. — К.: Ін Юре, 1999. — 400 с.

49. Охоронаінтелектуальної власності: Нормативно-правові акти / За заг. ред. О. Д. Святоцького. — К.: Концерн «Видавничий Дім сін Юре», 2004.- 1176 с.

50. Підопригора О.Проблеми системи законодавства України про інтелектуальну власність // Інтелектуальна власність. — 2000.— № 3. —

С 3-14.

Література_________ _

51. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г. А. Ан-дрощука, А. П. Пахаренко. — К.: Таксон, 1997. — 112 с.

52. Практичнийпосібник з оподаткування нематеріальних активів. Наук.-практ. вид. / За ред. О. Б. Бутнік-Сіверського. — К.:Ін Юре, 2000. - 348 с.

53. Прахов />. Г., Зенкин Я. М.Изобретательство и патентоведение. —-К.: Техника, 1988. - 256 с.

54. Промисловавласність: Законодавчі та нормативні акти: У 3-х т. / Укладач П. М. Цибульов. - К.: УкрГНТЕЛ, 1998. Т. І.: Законодавство України з питань промислової власності — 138 с; Т. 2.: Відомчі норма­тивні акти України з питань промислової власності. — 310 с; Т. 3.: Між­народні угоди з питань промислової власності. — 124 с.

55. Соловьев Р./?. Авторское право: Комментарий к Закону Россий­ской Федерации «Об авторском праве и смежных правах». — М.: Изда­тельство «Ось-89», 2001. - 192 с.

56. Цира А.Франчайзинг и франчайзинговый договор. — К., 2002. — 240 с.

57. Шестимиров А. А., Минаев А. А.Промышленные образцы. — М., 1996. - 397 с.

58. Шинкаренко М.Показники доцільності у сфері охорони про­мислової власності: підсумки 2000 року // Інтелектуальна власність. — 2001. - № 4. - С.14-26.

59. Шишка Р. Б.Охорона права інтелектуальної власності: Авторсько-правовий аспект. — Харків, 2002. — 368 с.

60. Штефан М. И.Ответственность за нарушение авторских и смеж­ных прав // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 9. — С. 32-35.

61. Штефан М. И.Ответственность за нарушение прав в сфере про-мьишіеішой собственности и судебная защита этих прав // Предприни­мательство, хозяйство и право. — 1996. — № 10. — С.41—44.

62. Штумпф.Лицензионный договор. — М.: Прогресс, 1988.

63. Юрченко А. К.Издательский договор. — Л., 1988.


Навчальне видання

Підопригора Оланас АндроновичБутнік-Сіверський Олександр БорисовичДроб'язко Володимир СтепановичКрайнев Петро ПавловичМельник Олена МиколаївнаПідопригора ОксанаОпанасівна Притика Дмитро МикитовичСвятоцький Олександр Дмитрович

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Академічний курс

Підготували до видання С. /. Бережинська,Н. М.Шаповалова Комп'ютерна версткаЛ. С. Кулешовоі

Право інтелектуальної власності: Академ, курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. А. Підопригора, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. С. Дроб'язко та ін.; За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. -2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 672 с.

ВЫ 966-313-121-7

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумов­лює необхідність ґрунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних за­кладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелек­туальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об'єктами та суб'єктами, особистими немайновими і майновими правами суб'єктів права, способами їх використання та захисту.

Цей підручник слугуватиме надійним джерелом відповідних навчальній про­грамі знань не лише студентам, а й широкому колу читачів.

ББК 67.9(4УКР)304я73

Підп. до друку 10.09.2004. Формат 60 х 84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 39,53. Обл.-вид. арк.34,87 Наклад 10 000 прим. Зам. № 4-414

Концерн«Видавничий Дім «Ін Юре»Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17-21 Тел./факс: (044) 537-51-00,537-51-20 Е-таі1: сопсет_іпуиге@е-ро5І.сот.иа Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК, № 1468 від 14.08.2003 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 112; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.011 с.)