Об'єкти, що не охороняються авторським правом. Не є об'єктами



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об'єкти, що не охороняються авторським правом. Не є об'єктами



авторського права: офіційні документи (закони, постанови, рішен­

Короткий термінологічний словник

ня тощо), а також їх офіційні переклади; офіційні символи і знаки (прапори, герби, ордени, грошові знаки тощо); витвори народної творчості; повідомлення про новини дня або повідомлення про по­точні події, що мають характер звичайної інформації; результати, одержані за допомогою технічних засобів, призначених для вироб­ництва певного роду, без здійснення творчої діяльності, безпосе­редньо спрямованої на створення індивідуального твору.

Об'єкти, що охороняються авторським правом. Національні зако­ни і міжнародні конвенції охороняють твори літератури, науки і мистецтва. Під охороною наукових творів розуміється захист їх «лі­тературної» або «художньої» форми, а не власне наукових ідей. Ко­ло зазначених творів дуже широке і національні закони визначають їх у надто широкій формі. Такі загальні визначення нерідко супро­воджуються примірними переліками творів.

Обсяг прав, що передаються. У разі повного переходу (відчужен­ня) прав правонаступник придбаває всі майнові права автора на йо­го твір або твори і має право використовувати їх так, нібито сам він був їх автором. Такі договори можуть порушувати інтереси творця твору, якщо вони стосуються всіх його наступних робіт або перед­бачають передачу всіх його прав. Тому більшість законів обмежу­ють передачу прав на майбутні твори. Якщо справа стосується ча­сткової передачі прав, правонаступник відповідно до договору зви­чайно одержує одну або кілька конкретних правомочностей, обу­мовлених договором.

Обсяг правової охорони. Згідно з чинним законодавством Ук­раїни обсяг правової охорони визначається:

- для винаходу (корисної моделі) — формулою винаходу (корис­ної моделі);

— для промислового зразка — сукупністю ознак промислового зразка, зображених на фотографіях виробу (його макеті, малюнку);

— для сорту рослин — описом сорту;

- для топографії ІМС — зображенням топографії ІМС на ма­теріальному носії.

Оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійсненаза згодою автора чи іншого суб'єкта авторськогоправа і (або) суміжнихправ

_ Короткий термінологічний СЛОВНИК

дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублі­кування, публічного виконання, публічного показу, публічної де­монстрації, публічного сповіщення тощо.

Опублікування твору, фонограми, відеограми — випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміж­них прав, виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, зда­вання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, на­дання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами. Опублікуванням твору, фонограми, відеограми вважається також депонування руко­пису твору, фонограми, відеограми у сховищі (депозитарії) з від­критим доступом та можливістю одержання у ньому примірника (копії) твору, фонограми, відеограми.

Організація ефірного мовлення — телерадіоорганізація, що здійс­нює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших ор­ганізацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а та­кож лазерних променів, гама-променів тощо) у будь-якому частот­ному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Організація кабельного мовлення — телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і про­грам мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою то­го чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи ін.).

Організація мовлення — організація ефірного чи кабельного мов­лення.

Основні майнові права. Автор володіє виключним правом дозво­лити певні дії щодо творів, які охороняються та поділяються на дві основні категорії: право на відтворення і право на опублікування.

Короткийтермінологічний словник

Особисті немайнові права виконавців. Незалежно від майнових прав виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець щодо своїх незаписаних усних виконань і виконань, записаних на фонограми чи відеограми, має право вимагати бути визнаним як виконавець своїх виконань, крім тих випадків, коли ненадання такого права диктується способом використання виконання і заперечення проти будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни своїх вико­нань, що можуть завдати шкоди його репутації.

Особисті права — права, надані для охорони інтересів, що нале­жать до особистості. Ці права опосередковано стосуються вимог ав­торів або виконавців щодо використання їх творів або виконань.

Офіційні акти законодавчого, адміністративного або юридичного ха­рактеру— це законодавчі акти, судові постанови та інші рішення ор­ганів влади; норми і стандарти,що стосуються промислових виробів і різних служб; постанови адміністративних органів і їх офіційні пе­реклади; офіційні акти авторським правом не охороняються.

Охорона баз даних (компіляцій даних). База даних (компіляція даних) або іншої інформації, яка завдяки відбору або упорядкуван­ню її змісту є результатом інтелектуальної творчої діяльності, охо­роняється авторським правом. Охорона не поширюється власне на дані або інформацію і не стосується будь-якого авторського права, яке вже існує на самі дані або інформацію.

Охорона комп'ютерних програм. Комп'ютерні програми у вихід­ному або об'єктному коді охороняються подібно до охорони,що надається літературним творам за Бернською конвенцією (1971р.).

Охорона назви твору. У тому разі, якщо назва твору має оригі­нальний характер, вона охороняється авторським правом. Навіть якщо твір більше не охороняється, ніхто не може використати на­зву для позначення іншого твору того самого виду, якщо таке ви­користання може ввести в оману.

Охорона перекладів. Переклад базується на оригінальному творі.Його мета — якомога точніше передати текст оригіналу іноземною мовою. Для виконання цього завдання вимагаються спеціальні на­

__ Короткий термінологічний словник

Вички, знання не тільки двох використовуваних мов, а й самого предмета перекладу. Авторські права перекладача не зачіпають прав

Автора оригіналу. Для використання перекладу необхідно одержати згоду обох авторів — оригінального твору і перекладу.

Охоронний документ — документ, що забезпечує правову охоро­ну об'єктів інтелектуальної власності.

Оцінка об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ) — це процес ви­значення вартості ОІВ у грошовому вираженні. Вартість ОІВ у ме­жах діючого підприємства — величина, що відображає сукупну ко­рисність ОІВ і є внеском до результатів функціонування підприєм­ства як єдиного комплексу при виробництві товарів і наданні по­слуг.

П_

Патент — це охоронний юридично-технічний документ, що ви­дається уповноваженим компетентним державним органом (Дер­жавним департаментом інтелектуально? власності) і яким держава засвідчує виключне право власника на створений ним об'єкт про­мислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює за влас­ником патенту визначені законом права. Водночас це технічний до­кумент, оскільки він дає технічний опис об'єкта. Патент засвідчує від імені держави:

— що заявлена пропозиція є охороноспроможним об'єктом;

- встановлення права авторства на об'єкт;

— визнання права власності на об'єкт;

- визнання пріоритету на об'єкт.

Патентна грамота — офіційний бланк для оформлення патенту. Патентна грамота видається в одному примірнику незалежно від



Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.028 с.)