Права автора. Відповідно до авторсько-правового законодавства всі наявні компоненти авторського права на твір, що стосуються різних способів або аспектів використання твору. Вони визначаютьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права автора. Відповідно до авторсько-правового законодавства всі наявні компоненти авторського права на твір, що стосуються різних способів або аспектів використання твору. Вони визначаютьКороткий термінологічний словник

дії, від яких правоволодідець повинен бути захищений. Здійснюю­чи ці права, він може використовувати твір сам або давати на те дозвіл іншим особам. Крім власне майнових і особистих немайно­вих прав, існують також права, що належать до обох цих категорій, наприклад, права на переробку і переклад, що відображають мо­ральні інтереси, пов'язаніз цілісністю оригінального твору, і май­нові інтереси, що стосуються використання твору у видозмінених формах.

Право післякористування — це право на вільне використання у межах визначеної території винаходу, якщо його використання по­чалося або були зроблені необхідні приготування для його викори­стання в період тимчасового припинення дії патенту на цей об'єкт. Якщо відповідний річний збір за підтримку чинності патенту не сплачено у строк чи в межах пільгового строку, патент втрачає чин­ність з моменту закінчення пільгового строку. Але у разі, коли не­своєчасна сплата збору була неминучою, тобто мала місцез неза­лежних від патентовласника причин, патент може бути визнаний чинним. Патент, дію якого збережено внаслідок сплати збору після закінчення пільгового строку, не обмежує права осіб чи їх правона­ступників, які виготовляли, продавали або використовували у своїй підприємницькій діяльності об'єкт, що охороняється патентом, після закінчення пільгового періоду, але до фактичної сплати збо­ру. Право післякористування одержують також особи, які в цей пе­ріод зробили суттєві виробничі приготування чи капіталовкладен­ня, пов'язані з промисловим освоєнням об'єкта, що охороняється.

Право попереднього користування. Згідно з чинним законодавст­вом України право попереднього користування - це право будь-якої фізичної або юридичної особи, яка до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріо­ритету, в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала чи зробила необхідні приготування для використання заявленого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на безоплатне продовження такого використання або на використання, передба­чене зазначеною підготовкою. Право попереднього користування може бути передано будь-якій особі разом з підприємством чи діло­вою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практи­

_ Короткий термінологічний і л. ПШИК.

ки, де було використано заявлений об'єкт чи відносно якою було

зроблено значну і серйозну підготовку для такого використання

Промислова власність — це вид інтелектуальної власності, шо охоплює права на такі об'єкти промислової власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуго­вування, фірмові найменування та зазначення про походження чи найменування місця походження товарів, а також припинення не­добросовісної конкуренції.

Правонаступництво — це перехід прав та обов'язків від однієї

особи до іншої.

Пріоритет — першість у часі при здійсненні будь-якої діяльності

Програма — сукупність живого виконання і (або) запису, шо складаються із зображень і (або) звуків, втілених у сигнали, і ви­промінюються з метою наступного розповсюдження.

Програмне забезпечення — детальний опис комп'ютерної програ­ми, яка визначає набір інструкцій, відповідних даній програмі, та всі види допоміжних матеріалів, призначених для забезпечення ро­зуміння або застосування комп'ютерної програми. Вихідна інфор­мація з програмного забезпечення розглядається як твір, шо охоро­няється авторським правом.

Продюсер — особа, яка організовує і (або) фінансує театральні постановки, постановки кінематографічних творів, передачу твору по радіо або виробництво фонограм, відеограм. Як правило, про­дюсер несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на твори та інші об'єкти, використовувані для по­становки.

Промисловий зразок. Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Прототип — це найближчий за суттєвими ознаками до об'єкта винаходу аналог, відомий з існуючого рівня техніки. При виборі прототипу з кількох аналогів беруть до уваги кількість суттєвих оз­нак, що збігаються або близькі до ознак об'єкта винаходу, та тех-

Короткий термінологічний словник

нічний результат при використанні обох об'єктів. Ознаки прототи­пу використовуються при складанні формули винаходу, де вони визначаються спільними з ознаками винаходу родовими поняттями.

Р_

Раціоналізаторська пропозиція — пропозиція, що єновою і ко­рисною для підприємства, організації, установи, міністерства, ві­домства, до якої вона подана, і передбачає зміну або удосконален­ня: конструкції виробу; технології виробництва; складу матеріалу.

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне від­творення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи змен­шеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або йо­го примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оп­тичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Роялті — періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом чинності ліцензійного договору, починаючи від моменту випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості творів за ліцензією продукції, або у формі відсотка від суми обігу щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від оди­ниці виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одер­жаних від використання його твору.

Рукопис — оригінальний примірник письмового твору в тому ви­гляді, в якому його зафіксував автор. Убільш широкому розумінні рукопис іноді розглядається як категорія, протилежна опублікова­ним примірникам письмового твору, шо містить усі неопубліковані примірники оригіналу.

С_

Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг — охоронний документ, шо засвідчує право його володільця на використання

Короткий термінологічний словник

знака для товарів і послуг і розпорядження ним. а також заборону

його використання іншими способами.

Службовий винахід — винахід, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Сорт рослин — це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид пер­шого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих ботаніч­них таксонів, шо, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони:

— може бути визначена ступенем прояву ознак, шо є результа­том діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

— може бути вирізнена від будь-якої іншої групи рослин ступе­нем прояву принаймні однієї з цих ознак;

— може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Співавторство — створення об'єктів інтелектуальної власності в результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб.

Спотворення твору — будь-які внесені до твору зміни, що спо­творюють справжнє значення або форму його вираження і є пору­шенням особистих немайнових і майнових прав.

Строк охорони — передбачений законом строк правової охорони

об'єктів інтелектуальної власності.

Суміжні права. Поряд з охороною прав авторів творів науки, лі­тератури і мистецтва національні законодавства охороняють права виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і орга­нізацій мовлення (суміжні права). Істотною особливістю більшості суміжних прав є їх похідність і залежність від прав авторів творів. Лише в тих випадках, коли виконується, записується на фоногра­му, відеограму або передається в ефір чи по кабелю твір, що не охо­роняється законом, або об'єкт, який не є результатом творчої діяльності, суміжні права мають самостійний характер. Охорона об'єктів суміжних прав здійснюється без шкоди охороні творів ав­торським правом. Суб'єкти суміжних прав мають, як і автори, ви­ключні права на використання своїх об'єктів у будь-якій формі.

Короткий термінологічний словник

т_

Твір — будь-який твір науки, літератури, мистецтва, шо відпо­відає вимогам авторського права.

Товарний знак (знак для товарів і послуг) — це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, здатне відріз­няти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи.

ТопографіяІМС — зафіксоване на матеріальному носії просто­рово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Ф_

Фірмове найменування — це позначення, що належить до роз­різняльних знаків. Належить до об'єктів промислової власності від­повідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, слугує для розпізнавання підприємства, виділення його серед інших.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.012 с.)