ТОП 10:

Яка шкала оцінювання якості знань за шкалою ECTS та бальною системою використовується в ДонНУ?а) задовільно, добре, відмінно;

б) незадовільно і задовільно, добре, відмінно;

в) А (відмінно) – 89-100 балів; ВС (добре) – 75-89 балів; DЕ (задовільно) – 60-80 балів; FX (незадовільно) – 30-59 балів; F (незадовільно) – 1-34 бали;

г) А (відмінно) - 90 – 100 балів; ВС (добре) – 70 – 89 балів; DЕ (задовільно) – 50 – 69 балів; FX (незадовільно) 30 – 49 балів (перездача); F (незадовільно) - 0 – 29 балів (повторний курс).

35. До фундаментальних принципів досягнення високого рівня якості університетської (вищої) освіти в умовах Європейського простору не відносяться:

а) зацікавленість студентів, роботодавців і суспільства у високій якості освіти;

б) важливість автономії закладів і установ, збалансована усвідомленням того, що автономія ВНЗ несе з собою дуже серйозну відповідальність за якість освіти;

в) система зовнішнього забезпечення якості освіти повинна відповідати своїй меті і ніяк не ускладнювати роботу ВНЗ більше, ніж це необхідно для виконання контрольованою системою своїх завдань;

г) наявність одного монолітного рішення для всіх вищих навчальних закладів країн Європи без урахування їх особливостей , кращих надбань у сфері національної освіти тощо;

д) відтворення такої матеріально-технічної основи ВНЗ, використання якої надасть змогу готувати фахівців високої якості і які будуть затребувані ринковою економікою своєї країни Європи та світу.

36. Провідною формою організації і проведення навчального процесу в університеті є:

а) лекція;

б) семінар;

в) практичне заняття;

г) міні- конференція.

37. Індивідуалізація навчання - це:

а) урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисциплін і мотивації з їх вивчення;

б) навчання за індивідуальним графіком;

в) посилення індивідуального впливу викладача на студентів.

г) система засобів, що сприяє усвідомленню студентом своїх сильних і слабких можливостей навчання, підтримці і розвитку самобутності з метою самостійного вибору власної мети навчання.

38. Центральним органом державної виконавчої влади,що здійснює керівництво у сфері вищої освіти, є:

а) Міністерство освіти і науки України;

б) Вища атестаційна комісія України;

в) Державна акредитаційна комісія;

г) Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

39. До освітньо – кваліфікаційних рівнів (ОКР) у системі університетської освіти України не відноситься:

а) молодший спеціаліст;

б) бакалавр;

в) спеціаліст;

г) магістр.

40. Назвіть п’ять країн Європи з бінарною (подвійною) системою вищої освіти:

а) Бельгія, Франція, Швеція, Австрія, Данія;

б) Данія, Швеція, Норвегія, Ірландія, Великобританія;

в) Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія;

г) Німеччина, Франція, Австрія, Норвегія, Швеція.

41. Стандарти вищої освіти – це:

а) основа оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності ВНЗ;

б) нормативно-правові акти, які регламентують механізм вищої освіти в Україні;

в) система указів Президента України щодо реформування вищої освіти;

г) компоненти ВНЗ стандарту вищої освіти.

42. Що включає науково – методичне забезпечення:

а) державні стандарти освіти;

б) навчальні плани і програми;

в) підручники і навчальні посібники;

г) усі відповіді правильні.

43. Головною метою розвитку сучасної системи фінансово – економічної освіти в Україні є:

а) формування механізму функціонування народно-господарського комплексу держави;

б) підготовка фахівців вищого ґатунку, професіоналізм і компетентність яких забезпечить ефективне функціонування фінансової і банківської систем держави;

в) формування кадрового потенціалу фахівців для забезпечення високого рівня національної безпеки держави;

г) виховання таких фахівців, рівень знань яких не відповідав би потребам фінансової та банківської систем.

44. До складу соціально – культурної інфраструктури університету відносяться:

а) профспілкові комітети працівників, співробітників та студентів ВНЗ;

б) студентський клуб, спортивний комплекс;

в) музей, бібліотека, їдальня;

г) усі відповіді правильні.

45.Магістр з фінансів і кредиту – це:

а) фахівець, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені професійні знання і уміння інноваційного характеру в сфері банківської, фінансової, бюджетної, податкової систем і має певний досвід їх застосування для вирішення проблем у певній сфері фінансово-кредитних відносин;

б) фахівець, який вирішує типові завдання у сфері економіки і фінансів;

в) фахівець у сфері обліку і аудиту, який закінчив ВНЗ і здобув кваліфікацію спеціаліста;

г) фахівець, який в майбутньому буде працювати тільки в сфері бізнесу і буде виконувати типові завдання щодо маркетингу.

46. Метою науково – методичного забезпечення вищої фінансово – економічної освіти в Україні є:

а) сприяння самостійній роботі студента (СРС) із засвоєння знань, умінь і навичок;

б) обґрунтування організаційно – економічного механізму функціонування сфери вищої фінансово – економічної освітиУкраїни;

в) гармонійний розвиток особистості;

г) систематизація інформаційних ресурсів.

47. Стратегія стандартизації вищої освіти полягає в наступному:

а) відбиття сучасних тенденцій розвитку різних галузей країни;

б) створення єдиних підходів до формування змісту вищої освіти;

в) всебічне комплексне вивчення проблем сучасної економіки України;

г) державне управління та регулювання виробничої сфери.

48. Національні бібліотеки – це:

а) бібліотеки, розташовані у столиці держави;

б) бібліотеки з літературою тільки державною мовою;

в) найбільші бібліотеки країни, що виконують роль державних (національних) книгосховищ;

г) бібліотеки, що забезпечують навчально – виховний процес.

49. Яким органом влади затверджуються державні стандарти вищої освіти:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Верховною Радою України;

в) Міністерством вугільної промисловості;

г) Міністерством транспорту та зв’язку.

50. Метою створення Фонду електронних документів є надання доступу до:

а) нових підручників та посібників;

б) документів з елементами мультимедіа;

в) електронних книжок та журналів;

г) усі відповіді правильні.

 

 

Затверджено на засіданні Ради факультету

протокол №2 від 15 жовтня 2010 року

 

 

Завідувач кафедри,

д.е.н., професор П.В. Єгоров

Екзаменатор,

к.е.н., доцент В.М. Білопольська

РОЗДІЛ 4. Критерії оцінки знань студентів з усіх видів завдань в умовах кредитно-модульної системи

Оцінка якості виконаних завдань модульного контролю здійснюється відповідно наданих критеріїв оцінювання (таблиця 1).

Таблиця 1

 

Критерії оцінювання завдань у системі модульного контролю з дисципліни «Університетська освіта»

№ п/п Вид завдання модульного контролю Критерії оцінювання Кількість балів
1 Глосарій правильна відповідь із посиланням на джерело 0,04
правильна відповідь без посилання на джерело 0,02
відповідь не правильна, немає посилання на джерело 0,00
2 Усна відповідь на контрольні запитання за темами повна 1,00
Загалом висвітлено достатньо повно, але окремі положення відповіді потребують уточнення 0,80
не повна, але основні положення проблеми, що розглядається, висвітлені 0,50
не повна, висвітлено лише окремі положення проблеми, що розглядається 0,20
не розкриває основні положення проблеми, що розглядається 0,00
3 Логіко-структурні схеми у повному обсязі розкриває зміст поставленого завдання 0,20
розкриває зміст поставленого завданняі, але окремі положення не знайшли відображення 0,10-0,05
не розкриває зміст поставленого завдання 0,00
4 Індивідуальне творче завдання (ІТЗ) у повному обсягу розкриває зміст поставленого завдання 1,00
розкриває зміст поставленого завдання, але коментарії не повною міроюі характеризують виявлені тенденції і особливості 0,80-0,50
виконана частина завдання не містить коментарів за виявленими тенденціями і особливостями 0,40
не розкриває зміст поставленого завдання 0,00
5 Тести відповіді правильні 0,05
відповіді не правильні на більшість тестів 0,00

Оцінювання виконаних завдань у системі модульного контролю знань студентів виконується за бальною системою, відповідно до таблиці 2.

Таблиця 2Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.013 с.)