ТОП 10:

Новітні інформаційні системи та технології: їх використання у створенні інформаційного простору бібліотекиВ умовах глобалізації інформація є важливим економічним, політичним та соціальним ресурсом людства, і ступінь розвитку та її доступність підносить рівень і якість ви­щої освіти. Зростання обсягів інформації вимагає її якісної переробки, но­вих форм роботи. Цей процес супроводжується значними змінами в усіх сферах людської діяльності і бібліотечна - не виняток.

Накопичений досвід у сфері вищої освіти свідчить про те, що інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого вузу. Цю роль традиційно виконує бібліо­тека вищого навчального закла­ду. Наскільки її інформаційний простір відповідає запитам ко­ристувачів, настільки успішною стає навчальна та науково-дос­лідна робота закладу. Саме від чіткої структури інформаційного простору бібліо­теки залежить створення необхідних для книгозбірні набору інструментів, використання яких дозволить за­безпечити кожному студенту та науковцю вузу опера­тивний доступ до матеріалів та документів бібліотеч­ного фонду, а бібліотекарям реалізувати нові форми роботи з користувачами. Надійність процесу обслуго­вування в бібліотеці визначається не кількістю послуг, що надаються, а тим, наскільки повно і якісно вони за­довольняють інформаційні потреби. Інакше кажучи, приступаючи до роботи, необхідно мати соціально ко­рисний за змістом і формою перелік бібліотечно-біблі­ографічних послуг [117].

Відмітні особливості бібліотеки ВНЗ передбачають флрмування фонду документів двух напрямах: змістовому і кількісному. Що стосується змістового аспекту формування бібліотечного фонду, то важливим принципом є його профілювання, тобто відповідність навчальним планам і програмам спеціальностей з яких готує ВНЗ фахівців. Як відмічається у статті К. Левківського, заступника директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України: „Політика комплектування бібліотек повинна бути корінним чином змінена і направлена на придбання конкретних і необхідних документів, матеріалів, видань, а не на їх нагромадження... Необхідно забезпечити придбання тих конкретних видань, які необхідні для виконання конкретних індивідуальних планів навчального процесу студентів та фундаменталізації і індивідуалізації процесу їх навчання” [105,123].

Підвищення соціальної та інформаційної ролі бібліо­тек у сучасній освітній діяльності диктує необхідність формування нових методів організації інформаційно­го простору бібліотеки вузу, що реалізується на базі комп'ютерних технологій. Спостерігаючи за процесом автоматизації бібліотек вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська, Донецька, робимо висновок про те, що вже закладено кон­цептуальні основи інформатизації на якісно новому рівні, і в цьому напрямку ведеться активна робота.

Нова концепція побудови сучасної бібліотечної сис­теми базується не лише на автоматизації окремої біб­ліотеки. Її головна мета - створення єдиного всеукра­їнського інформаційного простору та інтеграція до сві­тового бібліотечного інформаційного простору. Для до­сягнення цієї мети необхідно розв’язати такі завдання:

· створення бібліотечно-бібліографічної інформації та публікаційних текстів в електронному вигляді;

· забезпечення доступу через Інтернет до бібліогра­фічної інформації і повнотекстових баз даних(БД);

· забезпечення електронних засобів пошуку і обслу­говування запитів на інформаційні ресурси бібліотеки [117].

Із розвитком комп'ютерних і телекомунікаційних технологій інформаційний простір бібліотеки буде розширюватися до міжбібліотечного, міжрегіонально­го, а з часом його межі стануть ще ширшими [55, с. 17].

Інформатизаціяозначає впро­вадження нових технологій, еле­ментів, що підвищують якість і ефективність праці бібліотекарів та якнайшвидший доступ і отримання інформації читачами [117].

Автоматизаціябібліотеки — складний процес, що впливає на всі сфери життєдіяльності бібліотеки, і то­му повинна проводитися дуже обережно. Це не тільки установка системи обробки даних, а і питання розвит­ку та адаптації робочого процесу з метою найбільшого використання переваг, які надають інформаційні сис­теми. [118, c. 23].

Система автоматизації бібліотеки складається, як правило, з низки етапів і вибору послідовності їх роз­робки, адаптації і реалізації залежить цілком від пот­реб міжбібліотечного інформаційного центру.

Із створенням електронного каталогу в комп'ютери­зованих бібліотеках значно підвищується якість і швидкість пошуку, ефективність роботи бібліотекарів за мінімальних витрат на комплектування і оброб­ку. Електронний каталог(ЕК) — головна база даних бібліотеки, яка містить описи всіх видів документів. Таких, як книги, брошури, методичні посібники, нав­чальні матеріали, періодичні видання, дисертації, ав­тореферати дисертацій тощо.

Комп'ютерні технології надають бібліотекам уні­кальний шанс розвитку нових напрямків у їх діяльнос­ті. Створення баз даних електронного каталогу, під­тримуючи усі класичні підходи до каталогізації доку­ментів, надає користувачам більш широкі можливості для пошуку, створює додаткові, нетрадиційні пошуко­ві елементи, дозволяє читачам пошук за декількома елемента­ми одночасно.

Автоматизація та впровадження нових інформацій­них технологій дозволяє бібліотеці ВНЗ розширити сферу послуг. Разом із традиційними бібліотечними послуга­ми, наша бібліотека має можливість надавати сервісні послуги: відправ­лення або приймання повідомлень електронною поштою; користуван­ня послугами Інтернет; пошук ін­формації у всесвітній електронній мережі на замовлення; запис інфор­мації на електронні носії; друк на принтері; комп'ютерний переклад тексту; ска­нування; копіювання.

Це надає бібліотеці можливість розширити доступ фа­хівцям до науково-технічної ін­формації, використовуючи сторон­ні ресурси. У цілому, використання сучасних технологій в обслуговуван­ні користувачів не тільки підвищує ефективність використання ресурсів бібліотеки і полегшує шлях користу­вача до інформації, надає престиж, привабливість бібліотеці. Автомати­зація бібліотечних процесів вимагає змін не тільки в технології, але й у змістовних аспектах бібліотечної ро­боти. Змінюються позиція бібліотеки та її активність у стосунках з читача­ми, переглядаються вимоги до біблі­отечного сервісу, індивідуальним формам інформаційного забезпечен­ня і, як наслідок, показникам якості професійної роботи.

Бібліотека нині стала важливим ресурсним центром інформації в університеті. Сучасний студент краще володіє комп'ютером, ніж бібліографічними знаннями. Тому електронний ката­лог, вносячи елементи гри, більше спонукає студентів до творчого пошуку, на противагу традиційним папе­ровим каталогам, і сприяє підвищенню їх бібліогра­фічної грамотності. Ці БД можна використовувати не лише як довідково-пошуковий апарат. Вони дають змогу створювати списки рекомендованої літератури в автоматичному режимі, дозволяють робити висновки про книгозабезпечення дисциплін літературою, самі виступають цінними бібліографічними ресурсами [117].

Розвитку інформаційної культури студентів сприяє вивчення курсу „Університетська освіта”, в якому студенти, що навчаються на першому курсі набувають знаннь з «Основ бібліотечних знань та бібліографії». Перші ж заняття показали зацікавленність сту­дентів у набутті саме таких знань і змінили їх став­лення до бібліотеки на краще [117].

Упровадження автоматизації в бібліотеках має три вектори:

· Державна політика, спрямована на інформа­тизацію суспільства.

· Користувачі, які вимагають більш повної та якісної інформації. Сучасна бібліотека, яка праг­не задовольнити ці потреби, не може існувати лише за рахунок власного інформаційного потенціалу, тому виникає потреба взаємодії у створенні і викорис­танні загальних інформаційних ресурсів.

· Внутрішні причини: збільшення інформаційного потоку, трудомісткість ручної обробки. Бібліотекам необхідне швидке забезпечення інформацією спожи­вача, тому що з часом велика кількість інформації втрачає свою актуальність.

 

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Бібліотека – це...

· Бібліотека у Стародавньому Єгипті – це...

· Найбільша бібліотека Стародавнього Єгипту – це...

· Книгодрукування – це...

· Державні бібліотеки – це...

· Національні бібліотеки – це...

· Університетська бібліотека - це...

· Наукова бібліотека - це...

· Фонди бібліотеки – це...

· Універсальні фонди бібліотеки – це...

· Бібліографія – це...

· Бібліографічні джерела інформації – це...

· Праці відомих представників економічної думки – це...

· Статистичні матеріали – це...

· Науково-дослідна література – це...

· Монографія – це...

· Науково-популярна література – це...

· Методична література – це...

· Навчальні посібники - це...

· Довідкова література - це...

· Каталог - це...

· Систематичний каталог - це...

· Алфавітний каталог - це...

· Бібліографічний запис - це...

· Реферат - це...

· Структура і організація бібліографії - це...

· Інформаційно-пошукові системи - це...

· Управління бібліографічними фондами - це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Що таке бібліотека: її цілі та завдання в умовах інформатизації та комп’ютеризації освітньої галузі?

2. Які Ви знаєте правила користування бібліотекою університету та науковими бібліотеками?

3. Яким чином складається бібліографічний опис літературних джерел?

4. Що включає робота з алфавітним та систематичним каталогами бібліотеки?

5. Що являє собою алфавітно–предметний покажчик?

6. У чому полягає суть довідкового апарату книги?

7. Яке призначення електронного каталогу?

8. Що таке оформлення читацької вимоги, її структура та роль?

9. У чому полягає суть роботи з навчальною та спеціальною літературою?

10. Як відбувається пошук інформації в довідковій літературі?

11. У чому проявляється специфіка роботи з періодичними виданнями?

12. Що таке «раціональне читання»?

13. Які Ви знаєте методи «активного читання»?

14. Запропонуйте власні рекомендації щодо використання методів «активного читання».

15. Яким чином відбувається пошук інформації в Internet?

16. Які Вам відомі найбільші пошукові сервери та правила користування ними?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Структура бібліотеки Донецького національного університету.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Підготуйте анотацію на статтю Сергія Юрія "Ми не регіональні, а класичні університети в регіоні". (Газета "2000". - розділ „Освіта”від 17.09.2010 р.).

д) тести:

1. Первинна роль бібліотек:

а) закрите книгосховище;

б) загальноосвітня підготовка;

в) книгосховище для вільного користування;

г) творча лабораторія.

2. Першими бібліотеками, створеними у дореволюційній Росії, були:

а) хати-читальні;

б) бібліотеки гімназій;

в) бібліотеки російських монастирів;

г) особисті бібліотеки заможних дворян.

3. Коли в Росії з'явилися публічні бібліотеки:

а) у XVII ст.;

б) у 2-й половині XIX ст.;

в) у XVIII ст.;

г) у 1-й половині XIX ст.

4. Національні бібліотеки – це:

а) бібліотеки, розташовані у столиці держави;

б) бібліотеки з літературою тільки державною мовою;

в) найбільші бібліотеки країни, що виконують роль державних (національних) книгосховищ;

г) бібліотеки, що забезпечують навчально – виховний процес.

5. Які види каталогів використовуються у наукових і навчальних бібліотеках:

а) алфавітний та систематичний;

б) каталог періодики;

в) електронний каталог;

г) усі відповіді правильні.

 

6. Призначення вузівських бібліотек - забезпечити:

а) студентів підручниками;

б) літературою навчально-виховний процес і науково-дослідні роботи кафедр і лабораторій;

в) духовне зростання студентів;

г) дозвілля студента.

7. Метою створення Фонду електронних документів є надання доступу до:

а) нових підручників та посібників;

б) документів з елементами мультимедіа;

в) електронних книжок та журналів;

г) усі відповіді правильні.

8. До методів виховної роботи бібліотек ВНЗ не належить:

а) виставки нової літератури, періодичних видань;

б) конкурси;

в) відвідування концертів;

г) круглі тематичні столи.

9. До складу вступної частини книги не відноситься:

а) вступна стаття;

б) передмова;

в) вихідні дані книги;

г) історико - біографічний нарис.

10. Система нумерації структурних підрозділів основної частини видання буває:

а) наскрізна;

б) роздільна;

в) індексована;

г) усі відповіді правильні.

 

11. Бібліотека університету в загальній соціально-культурній структурі розглядається як:

а) складова в структурі університету;

б) повністю самостійна установа;

в) частково самостійна установа;

г) відкрите акціонерне товариство.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.016 с.)