ТОП 10:

Відомість обліку і контролю виконання завдань у системі модульного контролю№ з/п П.І.Б. студента, спеціальність, курс, група Види завдання / теми
Глосарій УО ЛСС ІТЗ КД Тести Інші види контролю
Теми 1-15   Теми 1-15 Теми 1-15 Теми 1-15 Теми 1-15 Теми 1-15 Співбесіда Захист ІТЗ
1. Шевченко Г.Д.              

 

У кожного студента повинна бути аналогічна залікова відомість для ведення свого обліку і контролю його результатів у системі вивчення курсу "Університетська освіта".

Крім зазначених видів контролю знань студентів, можуть використовуватися й інші. Наприклад, тест на ерудицію, ЕSSЕ, презентація проектів, підготовка: анотацій на статті в наукових журналах і монографіях; підготовка рефератів. Виконання таких завдань та моніторинг накопичення балів у системі вивчення дисципліни підвищує рейтинг студента. Варто пам'ятати про те, що максимальна кількість балів за першою частиною модулю - 50, за другою – 30, і за третьою – 20. Усього за результатами модулю студент може набрати 100 балів. Наприкінці вивчення курсу студент залежно від набраної кількості балів отримує залік з дисципліни „Університетська освіта” у тому разі, якщо він протягом навчання одержав не менше 50 балів, а якщо менше, то за рішенням кафедри, деканату, йому може бути надана можливість доопрацювати курс і збільшити кількість балів, або вивчити курс повторно і успішно його скласти.

Студенти повинні бути зацікавлені в якості своїх знань, що буде підвищувати їх рейтинг і як наслідок – суму одержаних балів. Максимальна кількість балів за шкалою – 100, мінімальна – 50. За високу активність в обговоренні дискусійних питань; за оригінальність і змістовність відповідей; за якість оформлення ІТЗ та оригінальність у презентаціях проектів за кращими ВНЗ України і світу; за постійне відвідування лекційних і семінарських занять студент може підвищити свій рейтинг на 1-3 бали. Натомість рейтинг студента буде знижено на 0,2 бали за кожне пропущене лекційне або семінарське заняття без поважних причин. У цілому, пропуски занять без поважних причин значно погіршать результати модульного контролю, що для студента зовсім небажано.

Слід зазначити, що семінарські заняття з дисципліни можуть проводитисяь не тільки за розкладом, але й у день самостійної роботи студента, що також зазначений в розкладі занять студентів першого курсу спеціальності "Фінанси і кредит". Загальні результати модульного контролю виставляються згідно з розкладом на тому тижні семестру, на якому вони повинні виставлятися відповідно до календарного графіку проведення модульного контролю.

У разі пропуску занять з поважної причини студент може відпрацювати пропущене заняття під час консультації викладача відповідно до графіку, затвердженому на засіданні кафедри, що відповідає за викладання цієї дисципліни.

У разі невиконання передбачених завдань модульного контролю з об'єктивної причини, студент має право з дозволу завідувача кафедри, декана, або його заступника підготувати та здати їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок організації складання модуля визначають деканат і викладачі, які проводять лекційні і семінарські заняття з цієї дисципліні.

Підсумковий модульний контроль (ПМК) відповідно до навчального плану спеціальності передбачає складання заліку. Під час модульного контролю знань студента викладачі враховують якість, зміст і оформлення виконаних завдань у системі поточного модульного контролю, що заохочується додатковими балами (1-3 бали).

Студент, який не набрав 30 балів за модулем, отримує оцінку „незадовільно” та обов’язково повторно вивчає дисципліну „Університетська освіта”. При отриманні студентом від 30 до 49 балів, також виставляється оцінка „незадовільно”, однак кафедра і деканат можуть дозволити підготуватися, підвищити свій рейтинг і отримати залік. При отриманні студентом більш ніж 50 балів, - студент отримує залік з дисципліни „Університетська освіта”.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни «Університетська освіта» виставляється відповідно до методики накопичення балів за результатами поточного модульного контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у залікову відомість обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінювання знань студентів за 100-бальною шкалою, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи. Кожен студент повинен знати і пам’ятати, що висока відповідальність і мотивація навчання забезпечать бажаний результат – високий професіоналізм і компетентність у майбутній професії, що так необхідні нашому суспільству.

Бажаємо успіху!


РОЗДІЛ 2. Модульне планування дисципліни «Університетська освіта»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ОКР 6.030508

 

Усього годин за навчальним планом – 36 ПМК- залік

у тому числі: Модуль- 1; Всього – 100 балів

Лекції - 28годин;

Семінарські заняття - 8годин;

СРС19,66годин.

 

Порядковий номер і назва модулю Короткий зміст модуля (назва тем, що включені до модуля) Кількість годин Форми модульного контролю знань студентів
Лекції Семінарські заняття СРС
Перша частина модуля: «Університетська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства» Тема 1. Університет - вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі 2 0,5 2 Перевірка глосарію, оцінювання усного і письмового опитувань; тестування
Тема 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХI столітті: її зміст і стратегія реалізації 2 0,5 1 Бліцопитування; контрольна письмова робота; укладання логіко-структурних схем
Тема 3. Реформування вищої освіти України і Болонський процес 2 0,5 2 Перевірка глосарію, проведення усного і письмового опитування в аудиторії; укладання логіко-структурних схем; тестування
Тема 4. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 2 0,5 1,66 Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; укладання логіко-структурних схем за темою; тестування
Тема 5. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 2 0,5 1 Усне опитування; тестування
Тема 6. Організація навчального процесу в університеті 2 0,5 1 Бліцопитування; тестування; письмове контрольне опитування
Тема 7. Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення 2 0,5 1 Тестування; усне опитування; критичний огляд літератури та інформаційних баз даних
Тема 8. Вищі навчальні заклади України та світу 2 0,3 2 Усне опитування; тестування; заслуховування інформації студентів за проблемами фінансів підприємств України на сучасному етапі
Тема 9. Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність удосконалення 2 0,2 1 Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; укладання логіко-структурних схем за темою; тестування
Друга частина модуля: «Організація фінансово-економічної освіти (вступ до спеціальності)» Тема 10. Фінансово-економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку 2 0,5 1 Тестування; реферат, доповіді; контрольне письмове опитування
Тема 11. Науково-методичне забезпечення вищої фінансово-економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту 2 0,5 1 Усне опитування в аудиторії; тестування; підготовка доповідей за темою, що вивчається, на прикладі України та країн з високо розвиненою ринковою економікою
Тема 12. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту 2 1 2 Тестування; міні-конференція з проблем працевлаштування випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками) і суспільством
Третя частина модуля: «Студентське самоврядування та соціально-культурна інфраструктура університету» Тема 13. Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами 1 0,5 1 Бліцопитування; тестування; підготовка доповідей
Тема 14. Соціально-культурна інфраструктура університету 1 0,5 1 Тести; реферати; контрольне письмове опитування в аудиторії
Тема 15. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи України 2 1 1 Економічна оцінка чинного механізму, контрольна поза аудиторна робота
М1 Разом 19,66

 

Зміст тем дисципліни

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.30 (0.009 с.)