ТОП 10:

Стратегія реалізації Національної доктрини в умовах реформування і модернізації університетської освітиВажливо, щоб у державі створювалася система безперервної мовної освіти з метою забезпечення обов'язкового оволодіння громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) мову і практично володіти хоча б однією іноземною мовою. Освіта повинна сприяти розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур.

Реалізація мовної стратегії повинна здійснюватися шляхом комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, нормативно-правових, науково-методичних, роз'яснювальних заходів.

На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. Висока якість освіти передбачає взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики. Якість освіти визначається на основі державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх послуг. Держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю.

Однаковий доступ до здобуття університетської освіти забезпечується шляхом:

· запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття вищої освіти;

· створення умов для здобуття безоплатної вищої освіти на конкурсних засадах у державних і комунальних навчальних закладах;

· удосконалення правових засад здобуття освіти за рахунок бюджетів усіх рівнів та коштів юридичних і фізичних осіб;

· розширення можливостей здобуття вищої освіти шляхом індивідуального кредитування;

· створення умов для здобуття вищої освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми-інвалідами;

· забезпечення високої якості вищої освіти та професійної мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці шляхом інтеграції вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств, запровадження гнучких освітніх програм та інформаційних технологій навчання;

· додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів, у тому числі шляхом об'єктивного тестування; створення умов для забезпечення навчання відповідно до потреб особистості та ринку праці.

Державна політика стосовно безперервної освіти проводиться з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, соціально-економічних, технологічних та соціокультурних змін [4, 5, 8, 44,51,75].

Безперервність освіти в Україні реалізується шляхом:

· забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, що функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку громадян для можливого переходу на наступні ступені;

· формування потреби та здатності особистості до самоосвіти;

· оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації, модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів;

· створення інтегрованих навчальних планів і програм;

· формування та розвитку навчальних науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців;

· запровадження та розвитку дистанційної освіти;

· організації навчання відповідно до потреб особистості і ринку праці на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також використання інших форм навчання;

· забезпечення зв'язку між загальною середньою, професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою.

Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Відповідно до Національної доктрини це досягається шляхом:

· забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

· запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій разом з традиційними засобами;

· розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників;

· створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.

Держава підтримує процес інформатизації освіти, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти; сприяє забезпеченню навчальних закладів комп'ютерами, сучасними засобами навчання, створенню глобальних інформаційно-освітніх мереж; забезпечує розвиток системи моніторингу якості освіти всіх рівнів.

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) укладання глосарію:

· Національна доктрина розвитку освіти – це...

· Освіта – це...

· Національні інтереси – це...

· Конкурентоспроможність держави – це...

· Економічний потенціал суспільства - це...

· Пріоритети сталого розвитку сучасної вищої освіти – це...

· Мета розвитку освіти – це...

· Особистісна орієнтація освіти – це...

· Розширення україномовного освітнього простору - це...

· Поєднання освіти і науки – це...

· Освітні інновації – це...

· Інформаційні технології в освіті – це...

· Сучасні засоби навчання – це...

· Інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового простору – це...

· Українські культурно-історичні традиції – це...

· Самоосвіта – це...

· Національний характер освіти – це...

· Національна духовність – це...

· Стратегія мовної освіти - це...

· Модернізація освіти - це...

· Дистанційна освіта - це...

· Джерела фінансування освіти - це...

· Обдарована студентська молодь - це...

· Міжнародна співпраця в галузі освіти - це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Що таке освіта?

2. У чому полягає національний характер освіти?

3. Яким чином в Україні забезпечується безперервність освіти і який механізм її забезпечення?

4. У чому проявляється зв'язок освіти і науки?

5. Чи хотіли б Ви працювати в Міністерстві фінансів України або в Національному банку України?

6. Які функції та завдання виконує Міністерство освіти і науки України в сучасних умовах?

7. Із яких джерел фінансується освіта України на сучасному етапі?

8. У чому полягає зміст мовної стратегії в Україні?

9. Яка мовна політика України?

10. Чому так багато уваги приділяється використанню в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій і систем?

11. Як Ви розумієте тезу: «Здоров’я нації через освіту»?

12. У чому проявляється зв’язок освіти з розвитком громадянського суспільства?

в) укладання логіко-структурних схем:

Укладіть дві логіко-структурні схеми:

1) Джерела фінансування вищої (університетської) освіти в Україні;

2) Зміст Національної доктрини розвитку вищої освіти України в XXI столітті.

При цьому обов’язково розкрийте зміст таких блоків, як: мета, пріоритети і принципи розвитку освіти України; національний характер освіти; освіта впродовж життя; освіта і наука; управління освітою та її модернізація; мовна стратегія освіти в Україні; модернізація освіти України на сучасному етапі.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Накресліть діаграму розвитку Болонського процесу в період з 1998 по 2010 рік.

д) тести:

1. Зміст стратегії та основні напрями подальшого розвитку освіти в Україні затверджені у:

а) Законі Україні „Про вищу освіту в Україні”;

б) Національній доктрині розвитку освіти;

в) Указі Президента Україні;

г) Конституції України;

д) Державній національній програмі („Україна ХХІ Століття”).

2. Освіта - це:

а) основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України;

б) стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей;

в) ресурс забезпечення національних інтересів;

г) ресурс зміцнення авторитету і конкурентоспроможності України на міжнародній арені;

д) процес впливу керуючої системи на керовану.

3. До пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти не належать:

а) створення для громадян однакових можливостей у здобутті освіти;

б) особистісна орієнтація освіти;

в) інтеграція вітчизняної освіти до Європейського та світового освітніх просторів;

г) слабке фінансування самих сучасних освітніх інновацій та інформаційних технологій;

д) розвиток безперервної системи освіти та навчання протягом життя.

4. Держава повинна забезпечувати:

а) виховання людини демократичного світогляду;

б) збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій та шанобливого ставлення до української мови і національних святинь;

в) виховання особистості, яка усвідомлює свою належність до Українського народу;

г) естетичну, правову, економічну і фінансову освіту;

д) неоднакові умови у формуванні сучасного світогляду у молоді на роль і зміст вітчизняної освіти.

5. Освіта як рушійна сила розвитку громадського суспільства не повинна сприяти:

а) формуванню нової ціннісної системи суспільства;

б) відкритій духовно та культурно наповненої системи, здатної забезпечити становлення громадянина і водночас патріота своєї країни;

в) консолідації суспільства на засадах прав кожного громадянина України;

г) зростанню суспільної нерівності та бідності населення.

6. Стратегія мовної освіти полягає в:

а) обов’язковому володінні громадянами України державною мовою;

б) створенні у державі системи безперервної мовної освіти;

в) наявності можливості опановувати рідну (національну) мову;

г) збереженні та розвитку етнокультури, забезпеченні її захисту державною;

д) усі відповіді правільні (а, б, в, г)

7. Який з розділів «Національної доктрини розвитку освіти» ґрунтується на Конституції України, що гарантує право кожного громадянина нашої держави здобувати освіту протягом життя:

а) «Інформаційні технології в освіті»;

б) «Управління освітою»;

в) «Економіка освіти»;

г) «Безперервність освіти, навчання протягом життя»;

д) «Освіта і наука».Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.01 с.)