ТОП 10:

Національного банку України. 

 


Основна функція: Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні. Інші функції: · відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику; · монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; · виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування; · встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; · організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; · визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; · визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; · здійснює банківське регулювання та нагляд; · веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; · веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем.  
  1. бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;
  2. визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;
  3. здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.
 
.

       
   
 
 

 

 


Пенсійного фонду України.

         
 
 
   
 
 
ü бере у межах своєї компетенції участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України та проекту Державного бюджету України; ü планує доходи та видатки Пенсійного фонду України, розробляє проект бюджету Пенсійного фонду України та подає його в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, складає звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України; ü прогнозує і моделює надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та ефективний розподіл фінансових ресурсів Пенсійного фонду України для забезпечення соціальних виплат; ü розробляє і в установленому порядку подає пропозиції щодо встановлення або зміни ставок страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; ü організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду України щодо: · забезпечення додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про пенсійне забезпечення; · повного та своєчасного обліку платників збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; · забезпечення збирання та акумулювання страхових внесків, інших надходжень до бюджету Пенсійного фонду України відповідно до законодавств; · стягнення у передбаченому законодавством порядку своєчасно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування; · призначення і виплати пенсій. ü забезпечення повного та своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій, допомоги на поховання та інших соціальних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; ü проведення перевірок правильності сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, призначення та виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок коштів Пенсійного фонду України; ü обліку коштів Пенсійного фонду України, ведення статистичної та бухгалтерської звітності; ü здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; ü здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших виплат, що фінансуються за рахунок його коштів; ü організовує та забезпечує персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, забезпечує автоматизовану обробку інформації у системі Пенсійного фонду України; ü здійснює відповідно до законодавства та міжнародних договорів України переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні.  

 


.

 

 

 


Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Верховна Рада України - це...

· Кабінет Міністрів України - це...

· Рахункова Палата України - це...

· Міністерство фінансів України - це...

· Національний банк України - це...

· Комерційні банки - це...

· Державна податкова адміністрація - це...

· Контрольно-ревізійна служба України - це...

· Державне казначейство України - це...

· Міністерство праці і соціальної політики України - це...

· Пенсійний фонд України - це...

· Фонд загальнообов’язкового соціального страхування у разі безробіття - це...

· Фонд загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання - це...

· Страхові кампанії - це...

· Місцеві органи влади - це...

· Аудиторська палата - це...

· Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку - це...

· Фінансові відділи підприємств - це...

· Фонд державного майна - це...

· Інвестиційні компанії - це...

· Вищі навчальні заклади - це...

· Галузеві міністерства і відомства - це...

· Фінансист - це...

· Банкір - це...

· Економіст - це...

· Фінансовий менеджер - це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Які фінансові інституції функціонують в Україні?

2. Яка основна функція Верховної Ради України?

3. Які функції та повноваження покладено на Державне Казначейство України?

4. Які функції та повноваження покладено на Міністерство фінансів України? За що воно відповідає?

5. Наведіть функції та повноваження Рахункової палати України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства праці, Міністерства економіки та ін. міністерств і відомств народногосподарського комплексу України.

6. Яке призначення Пенсійного фонду України?

7. Назвіть органи оперативного управління фінансами в Україні.

8. Які функції покладено на Національний банк України?

9. Яку роль відіграють Національний банк і комерційні банки в управлінні фінансами?

10. Які функції й операції виконують комерційні банки?

11. Які фінансові інституції входять до групи Світового банку?

12. Зробіть порівняльний аналіз інвестиційної, консалтингової та лізингової компаній?

13. Що таке фондова біржа?

14. Які обов’язки фінансових посередників на фінансовому ринку?

15. Які функції виконують страхові компанії?

16. Які функції покладені на Аудиторську палату та аудиторські фірми?

17. Як взаємопов’язані та чим різняться фінансовий ринок і ринок фінансових послуг?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурні схеми: Функції, завдання, права та обов’язки:

1) Державного казначейства України;

2) Державної контрольно-ревізійної служби України;

3) Державної податкової адміністрації України;

4) Рахункової Палати України;

5) Міністерства фінансів України;

6) Пенсійного фонду України.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Підготуйте анотацію на статтю "Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської освіти України в контексті Європейського простору" (див. сайт: htthp: www.mon.gov.ua/).

д) тести:

1. До професійної свідомості фахівця не належить:

а) професійні знання вміння та навички, що відповідають вимогам ОКХ і паспорту спеціальності;

б) висока компетентність за фахом;

в) індивідуальний стиль діяльності;

г) уміння вирішувати конкретні завдання за фахом та приймати управлінські рішення;

д) неспроможність фахівця своєчасно приймати науково-обгрунтовані і ефективні професійні рішення.

2. До структур професійної діяльності фахівців у сфері фінансів і кредиту не відноситься:

а) Міністерство фінансів України і підпорядковані йому структури;

б) Державне Казначейство України і підпорядковані йому структури;

в) Контрольно-ревізійна служба України і підпорядковані їй структури;

г) Національний банк України і його підпорядковані структури;

д) Пенсійний фонд України і його підпорядковані структури;Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.172.211 (0.009 с.)