ТОП 10:

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: стратегія її реалізаціїМетодичні поради.

Виконуючи роботу необхідно усвідомити, що світовий процес переходу від індустріального до інформаційно-орієнтованого суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються у світі, у тому числі і в Україні, сьогодні вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. У першу чергу, це стосується реформування освіти. Студент повинен скористатися Національною програмою “Освіта. Україна XXI сторіччя”, в якій передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій запровадження в навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення, сучасної університетської освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

В роботі треба дати відповідь на питання, до чого повинен привести розвиток освітянської системи в Україні. Усвідомити, що дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Наведіть тлумачення характерних рис (ознак) для дистанційної освіти і, перш за все, таких, як: гнучкість, модульність, паралельність.

Коротко викладіть: зміст Закону України “Про національну програму інформатизації”; Наказу Міністерства освіти і науки України “Про створення Українського центру дистанційної освіти” від 07.07.2003 р. № 293. Обґрунтуйте, в чому полягає доцільність створення системи дистанційної освіти в Україні, та яка мета і головні завдання системи дистанційної освіти в Україні.

Розкрийте зміст принципів створення та функціонування СДО в Україні. Наведіть організаційну структуру СДО в Україні. Коротко опишіть головні етапи створення і розвитку СДО. На які соціальні групи орієнтується СДО в Україні? І нарешті, які наслідки ми очікуємо від створення і впровадження СДО в нашій державі.

ЗРАЗОК

Для студентів 1 курсу бакалаврату напрямок 6.030305„Економіка і підприємництво” Спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»
Донецький національний університет

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра «Фінанси і банківська справа»

Дисципліна «Університетська освіта»

 

Завдання № 1 з підсумкового модульного контролю знань студентів

(у тестовій формі)

1. Один з перших праобразів вищого навчального закладу було засновано:

а) імператором Константинополя;

б) Платоном у Стародавній Греції;

в) римським кесарем;

г) Арістотелем.

2. Еліту українського суспільства формують такі вищі навчальні заклади, як:

а) Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка та Києво -Могилянська академія;

б) Національний університет „Київська політехніка” та Національний університет „Львівська політехніка”;

в) Київський національний економічний університеті ім. В. Гетьмана, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Львівський національний університет ім. Франка;

г) усі відповіді правильні.

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні - це:

а) офіційний документ, в якому має місце стратегія з розвитку освіти України в XXI столітті в умовах її інтеграції до європейського освітянського простору;

б) противага європейським освітнім тенденціям;

в) засіб адаптації європейських освітніх стандартів до національної системи і традицій;

г) програма підготовки фахівців з різних спеціальностей.

4. Освіта - це:

а) основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України;

б) стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей;

в) ресурс забезпечення національних інтересів;

г) ресурс зміцнення авторитету і конкурентоспроможності України на міжнародній арені;

д) процес впливу керуючої системи на керовану.

5. Метою системного реформування вищої освіти України є:

а) збереження потенціалу вітчизняної вищої освіти;

б) посилення державної підтримки пріоритетних напрямів освіти і науки;

в) приведення у відповідність вітчизняних стандартів у сфері вищої освіти із найновішими світовими;

г) збереження обсягу підготовки висококваліфікованих фахівців з урахуванням потреб народно-господарського комплексу України, та збільшення підготовки тих фахівців, яких потребує народне господарство;

д) усі відповіді правильні.

6. Програма дій з реалізації Болонської декларації надасть українському суспільству можливість:

а) провести системну модернізацію системи освіти в цілому;

б) наблизити якість освіти до вимог стандартів, що напрацьовані європейською спільнотою, для впровадження до 2010 року;

в)запровадити в Україні загальноєвропейську систему наукових ступенів;

г) запровадити систему кредитів, сумісну із Європейською кредитно-трансфертною системою навчання, і сприяти мобільності громадян України, які здобувають освіту або надають освітні послуги;

д) усі відповіді правильні.

7. Процес інформатизації освіти – це:

а) забезпечення навчальних закладів комп’ютерами, програмним продуктом та електронними підручниками, посібниками, методичними розробками, завданнями, текстами лекцій тощо;

б) застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти;

в) створення глобальних інформаційно-освітніх мереж;

г) усі відповіді правильні.

8. В освітньо-кваліфікаційних характеристиках спеціальності викладено:

а) умови договору на навчання між студентом і вищим навчальним закладом;

б) рівень основних вимог до якості знань і умінь студентів, необхідний для успішного виконання професійних обов’язків;

в) програма курсу; зміст модулів з дисциплін; форми контролю знань студентів;

г) структурована система елементів, що формують навчально-методичне забезпечення дисципліни, яку вивчають студенти.

9. Головна мета Болонського процесу - це:

а) створення ідентичної системи освіти у різних країнах Європи і світу;

б) сприяння кращим європейським вимірам у вищій освіті України;

в) формування єдиного центру управління вищою освітою в Європі;

г) адаптація Болонської системи до освітнього простору України;

д)скорочення фінансування освіти в країнах Європи.

10. Кредитно – модульна система організації навчального процесу ґрунтується на:

а) кредитах ЕСТS;

б) поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (заліко­вих кредитів);

в) змістовних підручниках і монографіях;

г) принципах досягнення високої якості освіти, її фундаменталізації та індивідуалізації.

11. Яке значення для удосконалення вищої фінансово - економічної освіти України має Болонський процес:

а) пошук «шляхів до Європи»;

б) застарілі національні освітні стандарти і традиції;

в) інтеграція до навчання в закордонних університетах;

г) розвиток і набуття нової якості освіти.

12. Модуль – це:

а) логічно завершена система тео­ретичних знань і практичних умінь з певної дисципліни, адаптованих до індивідуальних особливостей суб'єктів навчання, і яка характеризується визначеним опти­мальним часом на організацію їх засвоєння;

б) проведення тестового контролю за результатами вивченого блоку навчального матеріалу;

в) одиниця виміру навчального навантаження;

г) система навчальних елементів, поєднаних за ознакою.

13. Заліковий кредит – це:

а) одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчального матеріалу;

б) оцінка знань студента з дисципліни;

в) кількість аудиторних годин, відведених для вивчення дисципліни;

г) частина освітньо - професійної програми дисципліни, яку виконав студент.

14. До форм організації навчального процесу в умовах КМСОНП відноситься:

а) лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття;

б) навчальна та переддипломна практики;

в) самостійна робота студентів;

г) усі відповіді правильні.

15. Вищий навчальний заклад – це:

а)юридична особа, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді;

б) установа державної форми власності, що фінансується з державного бюджету;

в) університети, академії, інститути, міжгалузеві регіональні центри підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів;

г) усі відповіді правильні.

16. Велика Хартія університетів прийнята у:

а) 2000 році;

б) 2009 році;

в) 1988 році;

г) 2005 році.

17. Ефективними напрямками реформування вітчизняної вищої освіти, в найближчому майбутньому, є:

а) фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців;

б) впровадження дистанційної форми навчання;

в) суцільна комп’ютеризація та інформатизація процесу освіти;

г) якісна зміна позиції і ставлення студента до процесу навчання у напрямку його самостійності і творчого підходу до освіти загалом,

д) вивчення студентом тих дисциплін, які формують його компетентність і професіоналізм як майбутнього фахівця у сфері економіки, фінансів, банківської справи, управління і т.д.;

є) усі відповіді правильні.

18. Зміст стратегії та головні напрямки подальшого розвитку освіти України затверджені у:

а) Законі Україні „Про вищу освіту в Україні”;

б) Національній доктрині розвитку освіти;

в) Указі Президента Україні;

г) Конституції України;

д) Державній національній програмі („Україна ХХІ Століття”).

19. Міністерство освіти і науки України разом з іншими Міністерствами та відомствами в умовах реформування вищої освіти повинно розробити:

а) державні вимоги щодо якості вищої освіти;

б) освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ);

в) освітньо-професійні програми (ОПП);

г) Бюджетний кодекс України;

д) державні і галузеві стандарти вищої освіти України.

 

20. Для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти необхідно:

а) забезпечити інноваційно-інвестиційний напрям її розвитку;

б) вкладати в розвиток ВНЗ і науку не менш 5 % ВВП;

в) розробити цільову комплексну програму (ЦКП) реструктуризації освітньої галузі, визначивши при цьому пріоритети її розвитку з урахуванням національних інтересів нашої держави;

г) створити такий механізм управління ВНЗ і наукою України, реалізація якого дозволила б системно, з урахуванням потреб народно-господарського комплексу, відтворювати необхідний кадровий потенціал і ефективно його використовувати;

д) усі відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.012 с.)