ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характерні особливості складових соціально - культурної інфраструктури університету3.

Розглянемо більш детально окремі складові соціально – культурної інфраструктури університету:

1. Профспілкові комітети як працівників, так і студентів вирішують соціальні проблеми, надають у разі необхідності відповідну допомогу, стоять на захисті прав тих, хто працює та навчається. Відповідно до ст. 23 Міжнародної Декларації прав людини: „профспілки потрібні людині для захисту її інтересів”, тобто створення та функціонування профспілкових комітетів є необхідним заходом захисту законних прав людини [40].

Слід відзначити, що сам механізм захисту інтересів людини, його праці визначається колективним договором, ініціатором укладання якого завжди виступає профспілка і на підставі якого здійснюється регулювання й узгодження соціально – економічних, виробничих і трудових відносин та такі питання, як:

ü підвищення заробітної плати і недопущення боргів по ній;

ü посадові оклади, доплати, надбавки, премії, компенсаційні виплати, матеріальна допомога;

ü тривалість, черговість і перенос відпусток, додаткові відпустки, ведення трудових книжок, звільнення з ініціативи роботодавця, тощо.

ü Крім того, до компетенції профспілки входить:

ü атестація робочих місць і компенсація за несприятливі умови праці;

ü відповідальність за проведення планових медичних оглядів;

ü попередження порушень і контроль за виконанням законодавства про працю і охорону праці;

ü контроль за виконанням колективного договору, тощо.

У сучасних умовах тільки через профспілки можна одержати реальну можливість захистити свої законні права і інтереси. Законом України „Про професійні спілки, їхні права і гарантії діяльності” профспілкам надані широкі права, реалізуючи які, вони можуть стати могутньою організацією, що забезпечує розвиток демократії в країні та становлення соціальної правової держави.

2. Студентський клуб є центром проведення святкових вечорів, зустрічей із творчими колективами та цікавими людьми, концертів. У клубі, як правило є гуртки художньої самодіяльності та творчі колективи, вступивши до якого студент зможе повністю розкрити свої здібності та таланти.

Діяльність клубу сприяє всебічному формуванню культурного розвитку університетської молоді, розкриттю її талантів та творчих здібностей.

Цікавим є і той факт, що…. найчастіше саме із лав самодіяльних колективів виходять багато студентів, які і після закінчення вищого навчального закладу продовжують займатися артистичною діяльністю, але вже на професійній сцені.  

3. Спортивне життя вищих навчальних закладів є частиною їх соціального життя, фізичної культури і однією із складових загальної системи виховного педагогічного процесу. Фізична культура спрямована на: зміцнення здоров’я студентства та працівників ВНЗ, підвищення їх морально–вольових та інтелектуальних здібностей, гармонійне формування особистості та є одним із найважливіших чинників підвищення соціальної, професійної і трудової активності.

 

«Молодість і спорт - завжди поруч»
Головна мета фізичного виховання та спорту у сфері вищої освіти - виховання в студентів, що навчаються у ВНЗ потреби самостійно оволодівати знаннями, уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини засобами фізичного виховання та навчання застосовувати набуті цінності в життєдіяльності майбутніх фахівців.

У відповідності із Положенням «Про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.06 № 4, завданнями фізичного виховання та масового спорту у вищих навчальних закладах є:

- формування в студентської молоді основ теоретичних знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;

- набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих цінностей впродовж життя в особистій, навчальній, професійній діяльності в побуті і в сім’ї;

- забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;

- сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;

- підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.

Систему спортивного життя слід розглядати, як один із видів педагогічно – виховної, поза навчальної та самостійної роботи студентства і працівників ВНЗ. Структура та складові системи спортивного життя у ВНЗ постійно вдосконалюються та мають різнопланові зовнішні зв’язки, у тому числі й міжнародні. Головні складові спортивної інфраструктури у ВНЗ представлені на рис. 2.

Рис. 2. Головні складові структури спортивної інфраструктури у ВНЗ

Таким чином до спортивної інфраструктури у ВНЗ відносяться: басейни, спортивні зали або спортивні комплекси, тренажерні зали, медичний центр, тощо.

4. Музей або музейний комплекс є невід’ємною частиною життя ВНЗ. Експонати музею, як правило, відбивають історію створення та розвитку ВНЗ, знайомлять відвідувачів з тими видатними викладачами, вихователями, науковцями, хто свого часу працював в стінах ВНЗ та зробив свій вагомий внесок в його історію. Головну частину фондів складають матеріали з історії ВНЗ, що розкривають діяльність, традиції, динаміку розвитку, його наукову та культурну спадщини, сьогодення.

Архівні фонди музею активно використовуються у навчальному процесі. Вони викликають інтерес істориків та краєзнавців. Музей здійснює також і освітні програми. В межах його стін проводяться зустрічі із відомими мистецтвознавцями, краєзнавцями, різноманітні тематичні та художні виставки, камерні музичні і поетичні вечори, зустрічі з цікавими людьми.

Робота працівників музею має високе призначення – збереження для майбутніх поколінь історичної та культурної спадщини ВНЗ. Розуміння історії, традицій, мистецтва зміцнює на краще якість життя людини, дає привід для міркувань. Адже дуже важливо розуміти світ, в якому живеш.

5. Актовий зал та конференц-зал

В актовій залі ДонНУ проходить урочисте засідання, присвячене випуску магістрів

6. Бібліотека ВНЗзабезпечуєстудентів, науково – педагогічних працівників та співробітників необхідною навчальною, науковою, методичною та художньою літературою. Структура бібліотеки складається із відділів.

7. Комп’ютерні класи. На сьогоднішній день лабораторії кафедр університету укомплектовані сучасною комп'ютерною технікою, а при кафедрах працює комп'ютерний клас, укомплектований сучасними комп'ютерами. При потребі використовується мультимедійний проектор. Всі комп'ютери підключені до локальної мережі.

Технічні можливості комп’ютерного класу дають змогу використовувати нові технології в системі освіти, зокрема користуватися програмами для проведення модульних контролів. Окрім цього, студенти мають можливість виконувати самостійну роботу та проводити пошук інформації у мережі Інтернет. Також, в комп’ютерному класі є можливість ознайомитися з теоретичними матеріалами дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.009 с.)