ТОП 10:

Концепція створення ефективного механізму модернізації та розвитку фінансово-економічної освіти в Україні в умовах її інтеграції до Європейського просторуКонцепція створення ефективного механізму модернізації та розвитку фінансово-економічної освіти в Україні є системою органічно пов'язаних основних положень, яка поєднує всіх учасників освітньої діяльності в розумінні цілей, завдань і пріоритетів модернізації фінансово-економічної освіти. Вона відкриває широкі можливості для реалізації ініціативи і творчого потенціалу творчих колективів навчальних закладів.

Нагальна потреба в розробці Концепції створення ефективного механізму модернізації та розвитку економічної освіти в Україні обумовлена:

- подальшим уточненням і поглибленням принципів, за якими побудована система освіти в Україні, що визначені Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту" та Національною доктриною розвитку вітчизняної освіти в XXI столітті, встановленням їх особливостей і механізмів реалізації стосовно фінансово-економічної освіти;

- урахуванням новітніх тенденцій світового розвитку освіти, інтеграції системи освіти України в європейський освітянський простір;

- впровадженням інноваційних підходів в розбудові сучасного механізму розвитку і модернізації освіти;

- розв'язанням проблем, що стримують розвиток фінансово-економічної освіти в Україні за допомогою достатнього фінансування оптимізації мережі ВНЗ, якісної підготовки докторів філософії і докторів наук [72, с. 16].

Метою Концепції створення ефективного механізму модернізації розвитку фінансово-економічної освіти в Україні в умовах її реформування і модернізації є розробка механізму динамічного розвитку всіх складових системи цієї освіти з урахуванням кращого набутого вітчизняного досвіду і світових тенденцій в підготовці високоякісних фахівців з спеціальності „Фінанси і кредит”.

Концепція створення ефективного механізму модернізації та розвитку вищої професійної освіти в тому числі фінансово-економічної освіти в Україні наведена на рис. 1, основним блоками якої, є: визначення проблем в сфері вищої професійної освіти, які необхідно вирішити до 2020 року; стратегія в розв’язанні проблем; мета концепції; очікувані результати реалізації Концепції; критерії оцінки реалізації стратегії по досягненню мети.

Як бачимо, всі блоки Концепції націлені на досягнення поставленої мети через вирішення цілої низки завдань, що дозволить Україні успішно рухатись до Європейського освітянського простору, відтворювати механізм якісної освіти, рівень якої буде відповідати кращім світовим стандартам.

Сфера фінансів завжди привертала до себе підвищену увагу молодих фахівців, і не дивно, що саме туту відкриваються найблискучіші перспективи саме для тих, хто має здібності аналітично мислити, прогнозувати, виконувати складні завдання, що пов’язані з ефективним розвитком економіки, фінансової та банківської систем. Рейтинг цієї професії впродовж багатьох років залишається незмінно високим. Фінанси – це наріжний камінь всієї економіки держави. Вони інструмент впливу на економічний розвиток держави. Як відомо, гроші – одна з форм влади і сили, але наймогутнішим капіталом для особистості на сучасному етапі є фінансова освіта.
Гроші приходять і йдуть, але якщо Ви знаєте, як працюють гроші, Ви отримуєте владу над ними і можете починати будувати свій капітал. Спеціальність «Фінанси і кредит» – це:

- перспектива швидкого кар’єрного зростання в реальному секторі економіки;

- престижність і перевага випускника на ринку праці;

- високий професіоналізм і вміння володіти новітніми інформаційними і освітніми технологіями;

- унікальність в фундаментальних і професійних знаннях відповідно часу;

- професія «фінансист» - безпрограшний вибір свого майбутнього;

- «Фінанси і кредит» - це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки і бізнесу, володіючи якою Ви без проблем знайдете своє місце в суспільстві;

- фінанси сьогодні є тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих дій.

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Професія – це...

· Професійна свідомість – це...

· Професійні методи особистості – це...

· Професійні знання – це...

· Професійні цінності – це...

· Фахівець – це...

· Фахівець з фінансів і кредиту – це...

· Схеми майбутньої професійної діяльності – це...

· Фінанси – це...

· Фінансова система – це...

· Бюджетна система – це...

· Казначейська система – це...

· Податкова система – це...

· Грошово-кредитна система – це...

· Гроші – це...

· Кредит – це...

· Бюджет – це...

· Фінансові відносини – це...

· Фінансові ресурси – це...

· Органи оперативного управління фінансами – це...

· Фінансовий ринок – це...

· Фінанси підприємств – це...

 

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Яким чином Ви як студент університету пов’язані з фінансово-економічною освітою?

2. На якому факультеті Ви навчаєтесь і чому Ви обрали спеціальність „Фінанси і кредит”?

3. За якими принципами вищі навчальні заклади України готують висококваліфікованих фахівців для фінансової і банківської системи нашої держави?

4. Для яких сфер фінансової і банківської систем вищі навчальні заклади готують фінансистів і банкірів?

5. За якими спеціалізаціями готують фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит»?

6. Які вимоги висуваються до фахівців, які закінчили університет і здобули диплом бакалавра з „Економіки і підприємництва” напряму „Фінанси і кредит”?

7. Які головні функції і завдання притаманні: Міністерству фінансів України; Національному банку України; Державній податковій адміністрації України; Рахунковій палаті України та Державному Казначейству Україні?

8. Яким вимогам повинен відповідати майбутній фінансист і банкір?

9. Які нові сучасні технології навчання використовуються в Донецькому національному університеті при підготовці фінансистів і банкірів?

10. Які завдання поставлені перед сучасною освітою і яка стратегія їх розв’язання в умовах реформування і модернізації університетської освіти?

11. Як слід змінити механізм управління вищою фінансово-економічною освітою в Україні, щоб суттєво підвищити її якість з орієнтацією на якість підготовки таких фахівців у кращих університетах Європи і світу?

12. На Ваш погляд, яку роль відіграють державні і галузеві стандарти в підвищенні якості фінансово-економічної освіти в умовах Болонського процесу?

13. На Вашу думку, що є критеріями оцінки професіоналізму фінансиста, банкіра?

14. Що являє собою експертна оцінка якості системи освіти в Україні?

15. Які органи оперативного управління фінансами, грошовим обігом і кредитом в Україні Ви знаєте?

16. Які вимоги висуваються до фахівців з фінансів і кредиту, які закінчили магістратуру за спеціальністю „Фінанси і кредит”?

17. В яких кращих університетах і академіях України готують фінансистів, податківців і банкірів?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурні схеми:

1) Система підготовки кадрів для фінансової і банківської систем в Україні. На основівикористання навчального посібника Внукової Н.М. і Успаленко В.І. «Фінанси: вступ до фаху».- Харків: Бурун і К., 2005 . –с. 5-8;

2) Класифікація економічних наук в Україні.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

На основі вивчення інформації за темою в навчальному посібнику Внукової Н.М., Успаленко В.І. «Фінанси: вступ до фаху» та лекційного матеріалу в письмовій формі дайте відповідь на питання: «За допомогою яких критеріїв слід оцінювати професіоналізм фінансиста, банкіра»?

д) тести:

1. Який з перерахованих принципів не належить до навчального плану з вивчення дисципліни „Фінанси: вступ до спеціальності”:

а)збалансованості гуманітарної, професійної і практичної підготовки, забезпечення безперервної практичної та економічної підготовки;

б)забезпечення логічної послідовності вивчення дисципліни, що викладається, за семестрами з урахуванням взаємозалежності та взаємозабезпечення;

в)індивідуалізації навчання, розширення форм і методів самостійної роботи під час навчання;

г)посилення розгалуженості знань, заснованих на підготовці за різними напрямками спеціальності.

2. Який з перерахованих критеріїв професіоналізму фахівця з фінансів не забезпечує сприятливий психологічний клімат та не дозволяє створити кращі умови для вдосконалення професійних знань з фінансів:

а) високий рівень фінансово – правової підготовки;

б) невміння працювати в колективі;

в) володіння сучасними комп’ютерними технологіями;

г)здатність у максимально короткий термін адаптуватися до умов практичної діяльності.

3. До головних спеціалізацій підготовки магістрів у сфері „Фінанси і кредит” за оцінкою Міністерства фінансів України відноситься:

а)безпека життєдіяльності; регіональна економіка; виробничий менеджмент; мікроекономіка;

б)бюджетний менеджмент; фінансовий менеджмент; податковий менеджмент; страховий менеджмент; банківський менеджмент;

в)менеджмент; прикладна статистика; аудит; макроекономіка;

г) економічна теорія; математика; філософія; маркетинг.

4. До умінь фахівців з фінансів і кредиту не відносяться:

а) розробка і проводення фінансової політики держави в умовах ринкових відносин;

б)володіння методами визначення фінансових потреб держави й вміння використовувати їх на практиці;

в)розробка стратегії розвитку науково–технічного прогресу в державі;

г)здійснювання управління фінансами на державному і регіональному рівнях.

5. Головною метою розвитку сучасної системи фінансово – економічної освіти в Україні є:

а) формування механізму функціонування народногосподарського комплексу держави;

б) підготовка фахівців вищого ґатунку, професіоналізм і компетентність яких забезпечить ефективне функціонування фінансової і банківської систем держави;

в) формування кадрового потенціалу фахівців для забезпечення високого рівня національної безпеки держави;

г) виховання таких фахівців, рівень знань яких не відповідав би потребам фінансової та банківської систем.

6. До завдань фінансово – економічної освіти не відноситься:

а) створення умов для безперервної фінансово – економічної освіти і самореалізації особи як активного члена українського суспільства, здатного свідомо включатися в фінансово - економічне життя країни;

б) підготовка висококваліфікованих економістів, які вміють, розуміють та здатні оцінювати економічні, фінансові та соціальні процеси в державі;

в) забезпечення обороноздатності держави;

г) розвиток вузівської фінансово - економічної науки як основи для кадрового забезпечення фахівцями фінансової та банківської систем.

7. Адаптація світового досвіду, збереження кращих вітчизняних традицій та розширення міжнародної співпраці не налаштовано на:

а) реформування системи фінансово–економічної освіти в Україні;

б) розв’язання завдань з модернізації фінансово–економічної освіти в Україні;

в) реалізацію принципу розвитку фінансово–економічної освіти в Україні;

г)використання тільки вітчизняного досвіду і обмеження міжнародних зв’язків у сфері фінансово – економічної освіти.

8. До основних принципів розвитку фінансово–економічної освіти в Україні не відноситься:

а)задоволення попиту на отримання освітніх послуг з боку особи, різних соціальних, професійних, етнічних груп населення країни;

б)інтеграція наукових досліджень і професійного навчання економічних кадрів;

в) забезпечення безперервності економічної освіти впродовж життя;

г) незбалансованість інтересів громадянина, держави та ВНЗ України.

9. Вдосконалення системи управління за якістю фінансово – економічної освіти через налагодження взаємодії між органами влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями – це:

а) мета модернізації (розвитку) системи фінансово – економічної освіти;

б) спосіб оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій, що готують фахівців за напрямком фінансово – економічної освіти;

в) спосіб оптимізації мережі вищих навчальних закладів, що готують фахівців з фінансово – економічних спеціальностей;

г) стратегія удосконалення управління вищою фінансово – економічною освітою в Україні на всіх рівнях управління.

10. Чи регулюється загальними законами попиту і пропозиції, в умовах ринкової економіки, вища фінансово - економічна освіта:

а) так;

б) ні;

в) частково;

г) час від часу.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.250.24 (0.015 с.)