ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Концепція виховної роботи в університеті 

Потреба у впровадженні нової концепції виховної роботи обумовлена необхідністю приведення виховного впливу у відповідність до нової системи ціннісних орієнтацій та соціальних нормативів, які визначають духовний розвиток України на порозі третього тисячоліття. Саме людина, її права, обов'язки та потреби мають перебувати у центрі уваги держави та суспільства. Стратегічною метою демократичної держави є ідея олюднення усього простору соціальних відносин. Домінуючою тенденцією виховного впливу є свідома діяльність студента, що керуються критеріями знання, професіоналізму, усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому. Саме завдяки виховній роботі у ВНЗ готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти.

Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової та нормативної бази, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення та розвитку значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу трудових ресурсів держави, негативно позначившись на матеріальному становищу молодої сім'ї, здоров'ї, фізичному та духовному розвитку молодих громадян, і, як наслідок, призвели до зростання безробіття серед молоді, загострення криміногенної ситуації в Україні.

В таких умовах саме виховна робота, яка повинна обов’язково проводиться у вітчизняних ВНЗ, повинна захистити майбутніх фахівців від негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та сформувати гуманістичні цінності орієнтації студентів, а розробка і реалізація Концепції виховної роботи в університетімає стати обов’язковою складовоюнавчально-виховного процесу, що, в свою чергу, сприятиме відродженню українського суспільства, дозволить виховати національну еліту здатну вирішувати назрілі проблеми в умовах глобалізації і посилення конкуренції між державами та націями.

До основних блоків (складових) Концепції виховної роботи в університеті слід віднести такі, як (рис. 3):

ü організація виховної роботи;

ü мета і завдання виховної роботи;

ü основні принципи виховної роботи;

ü основні структурні елементи і напрямки виховної роботи.

В організації виховної роботи університет має керуватися: Конституцією України, загальною декларацією прав людини, Законом України „Про вищу освіту”, Указом Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” від 27.04.1999р; Національною доктриною розвитку освіти України y ХХІ столітті. Перелічені вище документи є основою розробки Концепції виховної роботи в університеті.

Головноюметою виховної роботи в університеті є всебічний гармонійний розвиток і формування позитивних якостей особистості: свідомого патріотизму, високої духовності, моральної чистоти, художньої культури, фізичної досконалості. Досягнення цієї мети забезпечується високим рівнем навчальної роботи, а також постійним вдосконаленням системи виховної роботи у вищому закладі освіти.

Основні завдання виховної роботи:

- виховання сумлінного та відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків усіма учасниками навчального процесу;

- формування рис громадянина України, національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності в будь-який час стати на захист Батьківщини, глибокого розуміння громадянського обов'язку, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови;

- створення умов для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних здібностей, обдарованості і талантів, самореалізації в сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності;

- формування гуманних рис особистості: щирості, людяності, справедливості, доброзичливості, милосердя, позитивної налаштованості, сприймання громадянських та загальнолюдських цінностей;

- забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона і зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров'я, формування здорового способу життя.

Основними принципами виховної роботи є такі загальнонаукові принципи, як:

ü фундаментальність;

ü безперервність;

ü системність;

ü гуманізація і демократизація процесу виховання студентів;

ü культурне виховання: зв'язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинними традиціями, з народними мистецтвом);

ü диференціація та індивідуалізація виховного процесу: врахування фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності;

ü виховання студентів у колективі та через колектив: співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та турботою про них;

ü зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу;

ü опора на позитивне в особливості та колективі.

Реалізація основних принципів і цілей виховання в університеті здійснюється за рядом пріоритетних напрямів, а саме:

ü Інтелектуальне (професійне) виховання. Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинно слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків. Даний напрям нерозривно пов’язан з навчанням та науковою роботою, створює умови для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання і самовдосконалення, для вияву обдарованості і талантів, для самореалізації молоді у сферах наукової, професійної, освітньої діяльності.

ü Громадянське (національно-патріотичне) виховання. Здійснюється у тісній взаємодії з вивченням гуманітарних та економіко-соціальних дисциплін, проходженням військової підготовки, у співпраці з радами ветеранів війни та праці університету, інститутів, факультетів. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вивчення бойових та трудових традицій, героїчних сторінок історії українського народу.

ü Правове виховання. Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке розуміння і відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови.

ü Моральне виховання. Формує потребу поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних концепцій.

ü Художньо-естетичне виховання. Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного студента в естетичному житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті.

ü Трудове виховання. Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення висококваліфікованого фахівця, готового до самовідданої праці на благо суспільства, трудового колективу, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих рис української ментальності, господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів.

ü Фізичне виховання. Спрямоване на розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження репродуктивного й фізичного здоров’я.

ü Екологічне виховання. Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство та співучасті у її збереженні.

 

До основних форм виховної роботи слід віднести: словесні, практичні, наочні, активні (рис.4).

Окремий ряд форм виховної роботи призначений і для самих вихователів: викладачів, співробітників, кураторів, громадських активістів:

- семінари з питань виховання для професорсько-викладацького складу, методистів, кураторів, фахівців з виховної роботи;

- обмін досвідом педагогічної та лекторської майстерності та професійною інформацією;

- співпраця з державними структурами, закладами, об'єднаннями, організаціями, які втілюють державну політику з питань виховання молоді;

- створення власних дієвих проектів виховної роботи;

- впровадження нових сучасних форм і методів виховної роботи.

Механізми реалізації концепції виховної роботи в університеті наведено на рис. 5.

           
   
 
   
 
 
 
 
 
   
 
   
Рис. 5. Механізми реалізації концепції виховної роботи в університеті

     
     
 
 
 
 
   
 
   

 

 


Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Інфраструктура – це...

· Бібліотека – це...

· Профспілка студентів – це...

· Стипендія – це...

· Підвищена стипендія – це...

· Інтереси студентів – це...

· Профспілковий комітет викладачів та працівників – це...

· Студентський клуб – це...

· Спортивний комплекс – це...

· Спортивний комплекс університету – це...

· Спортивне життя – це...

· Спортивно-оздоровчий комплекс – це...

· Їдальня, кав’ярня, комплекс харчування в університеті – це...

· Гуртожиток – це...

· Соціальна допомога студентові – це...

· Студентське містечко – це...

· Колективний договір – це...

· Соціально-економічні відносини в університеті – це...

· Механізм захисту інтересів людини (студента) – це...

· Трудові відносини в університеті – це...

· Премія – це...

· Матеріальна допомога – це...

· Міжнародна декларація прав людини – це...

· Соціально-правова держава – це...

· Творчий колектив студентів в університеті – це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Які існують форми організації діяльності студентів у позааудиторний час?

2. Які на Ваш погляд треба створити умови для розвитку творчих здібностей студента?

3. Що таке самостійна робота студента (СРС): коли і як вона повинна проходити?

4. Які роль і місце СРС у засвоєнні студентом навчального плану?

5. Яку частину загального обсягу навчального часу студента може становити самостійна робота?

6. Де може виконуватися самостійна робота студента?

7. Що для Вас культурний відпочинок?

8. Яка роль викладача в організації дозвілля та культурного відпочинку студента?

9. Зробіть перелік основних спортивно – масових заходів, які Ви вважаєте обов’язковими?

10. У чому полягає суть Концепції виховної роботи в Донецькому національному університеті?

11. Яка виховна роль газети «Університетські вісті»?

12. Дайте визначення поняття «інфраструктура».

13. Які Ви знаєте складові інфраструктури ДонНУ?

14. У чому полягає призначення та роль редакційно-видавничої лабораторії?

15. Яким чином наявність в університеті комп’ютерних класів, бібліотек, читальних зал сприяє розвитку та поглибленню знань студента?

16. Правила проживання у гуртожитку ДонНУ.

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Соціально-культурна інфраструктура Донецького національного університету (див. сайт університету).

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Накресліть ЛСС „Соціальна структура Донецького національного університету”.

д) тести:

1. До складу соціально-культурної інфраструктури університету відносяться:

а) профспілкові комітети працівників та студентів ВНЗ;

б) студентський клуб, спортивний комплекс;

в) музей, бібліотека, їдальня;

г) усі відповіді правильні.

2. Що не входить до компетенції профспілкових комітетів:

а) розв’язання соціальних проблем;

б) надання допомоги;

в) фінансове забезпечення навчального процесу;

г) захист прав працівників і студентів.

3. Механізм захисту працівників ВНЗ визначається:

а) колективним договором;

б) контрактом;

в) угодою;

г) меморандумом.

4. До обов’язків профспілки у ВНЗ не входить:

а) розв’язання питань підвищення заробітної плати;

б) атестація робочих місць;

в) медичний огляд;

г) контроль за виконанням навчального плану.

5. Центром виховної роботи студентів у вищих навчальних закладах України є:

а) буфет - їдальня;

б) бібліотека;

в) гуртожиток;

г) тренажерний зал.

6. Які з наведених видань не висвітлюють соціально-культурне життя Донецького національного університету:

а) газета «Університетські вісті»;

б) журнал «Учфиновская страна»;

в) журнал „Вісник Донецького національного університету”;

г) газета «Факти та події»;

д) журнал «Економіка держави».

7. У культурній інфраструктурі університету студент бере участь в:

а) аудиторний час;

б) позааудиторний час;

в) під час захисту ІТЗ;

г) час, відведений для самостійної роботи.

8. Соціально - культурна інфраструктура університету сприяє:

а) розвитку творчих здібностей;

б) культурному відпочинку та дозвіллю;

в) реалізації спортивно – масових заходів;

г) усі відповіді правильні.

 

9. У якому документі проголошено, що „ профспілки потрібні людині для захисту її інтересів”?

а) Законі України „Про вищу освіту”;

б) Конституції України;

в) Національній доктрині розвитку вищої освіти в XXI столітті;

г) Державних Стандартах вищої освіти;

д)Міжнародній Декларації прав людини (стаття 23).

10. В завдань системи спортивного життя у ВНЗ не входять:

а) зміцнення духовності, здоров’я студентів та працівників;

б) постійна реорганізація і модернізація фізкультурно-спортивної діяльності за умов урахування постійних змін у сферах життя громадян;

в) сприяння фізичному розвитку студентів і працівників;

г) виховання у студентів і працівників високої позитивної мотивації до здорового способу життя;

д) зменшення обсягів фінансування спортивно-оздоровчого комплексу ВНЗ та скорочення сучасного спортивного інвентаря.

Тема 15. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України

План

1. Студентське самоврядування як самостійна діяльність студентів.

2. Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування.

3. Права та обов’язки органів студентського самоврядування.

4. Організаційна структура студентського самоврядування.

Література [3, 6,7,22,32,50,65]

1. Студентське самоврядування як самостійна діяльність студентів

 

Самоврядування студентів Донецького національного університету - це самостійна громадська діяльність студентів, яка спрямована на захист та задоволення законних соціальних, творчих, духовних та інших інтересів студентів університету, а також реалізації функцій управління університетом, визначених Положенням про Студентське самоврядування в Донецькому національному університеті і затверджених ректором Донецького національного університету.

Самоврядування має на меті сприяти сумлінному виконанню студентами своїх обов'язків, захищати їхні законні права та інтереси, а також надавати їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку, умови для самореалізації в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентська рада Донецького національного університету діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх студентів університету, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. У своїй діяльності студентська рада керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Донецького національного університету та Положенням про Студентську раду Донецького національного університету [3, 6,7,22,32,50,65].

У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування. Вони сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування розв’язують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Головними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, щодо організації навчального процесу;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;

- організація співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами [3, 6,7,47,69,92,100,].

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо). З метою забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студентська рада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідним, культурним, громадським, спортивним тощо. Найактуальнішим питанням для кожного студента залишається порозуміння з адміністрацією університету та його професорсько-викладацьким складом, і саме поєднувальною ланкою в цій системі є Студентська рада, яка сприяє встановленню гармонійних стосунків та захищає права і інтереси студентів. Важливим аспектом у діяльності студентської ради є пропаганда здорового способу життя та активного, цікавого і корисного використання вільного часу. Студентська рада Донецького національного університету плідно співпрацює зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях, що уможливлює встановлення нових контактів, реалізацію спільних проектів, обмін досвідом.

2. Головні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування.

Студентське самоврядування:

- сприяє формуванню у студентів університету патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;

- забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

- допомагає адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи в університету та на факультетах і сприяє її проведенню;

- координує діяльність старост академічних груп;

- здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

- сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності - науково-дослідної, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні факультетів тощо;

- пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, тощо;

- залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету;

- створює за узгодженням з адміністрацією університету у встановленому чинним законодавством порядку різні студентські гуртки, об'єднання, клуби за інтересами, конструкторські бюро, студентські підприємства тощо;

- може виступати засновником благодійних фондів;

- організовує співпрацю зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляє університет у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

- представляє університет у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодіє з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, організовує міжнародні освітні, наукові, культурні та спортивні студентські обміни;

- здійснює пошук робочих місць для студентів університету, сприяє створенню нових робочих місць для студентів у рамках університету, а також сприяє працевлаштуванню випускників [3, 6,7,47,69,92,100,].

3. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

- допомагають адміністрації університету у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

- допомагають адміністрації університету у роботі, спрямованій на покращення умов, якості навчання та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

- регулярно інформують студентів з усіх питань життя університету;

- звітують перед студентами університету про виконану роботу;

- беруть участь у формуванні студентських фракцій у Вченій раді університету;

- аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу та інших питань життєдіяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

- вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

- вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

- беруть участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

- одержують від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

- беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

- беруть участь в інформатизації університету;

- проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету [3, 6,7,47,69,92,100,]..

4. Організаційна структура студентського самоврядування

 

Студентське самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, курсів та університету в цілому.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядуванняє: на рівні курсу - академічна група. В університеті створюються і діють органи студентського самоврядування: Студентська рада університету; Виконавчий комітет Студентської ради факультетів; Студентські ради курсів; Студентські активи академічних груп.

Конференція студентів університету. Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету. На розгляд Конференції виносять найважливіші питання студентського життя, визначені головними напрямами діяльності студентського самоврядування. Структуру студентського самоврядування в ДонНУ наведено на рис. 1.

Делегатів на Конференцію студентів університету обирають на Конференціях студентів академічних груп за нормою представництва, яку визначає Студентська рада університету.

Конференцію студентів університету скликає Студентська рада університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 30% студентів університету, або за ініціативою ректорату університету. Конференцію студентів університету проводять не рідше одного разу на навчальний рік. Засідання Конференції є правочинним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості делегатів.

Рішення Конференції приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів Конференції. Протокол Конференції підписують голова та секретар Конференції. Рішення Конференції студентів університету є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування та мають рекомендаційний характер для адміністрації університету.


 

       
 
   
 

 

 

Конференція студентів університету:

- обирає голову Студентської ради університету;

- обирає заступника голови та секретаря Студентської ради університету за поданням голови Студентської ради університету;

- заслуховує звіт голови Студентської ради університету;

- ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить зміни та доповнення до нього;

- визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування університету.

Студентська рада університету. Вищим представницьким органом студентського самоврядування є Студентська рада університету. До складу Студентської ради входять голова Студентської ради університету, секретар Студентської ради, заступники голови Студентської ради університету, голови Студентських рад курсів, повноважний представник профспілкового комітету студентів університету (за згодою). Засідання Студентської ради університету відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради університету за власним рішенням або на вимогу не менше ніж 1/3 членів Студентської ради університету. Засідання Студентської ради університету є правочинним за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради університету. Рішення Студентської ради університету приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради. Рішення Студентської ради підписує голова Студентської ради та секретар Студентської ради. Рішення Студентської ради університету є обов'язковими для виконання головою Студентської ради університету, членами Студентської ради та членами виконавчого комітету Студентської ради університету [3, 6,7,47,69,92,100,].

Студентська рада університету:

- організовує діяльність студентського самоврядування університету;

- здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в університеті;

- визначає позицію студентського самоврядування в університеті з актуальних питань студентського життя;

- представляє студентське самоврядування університету в органах управління університетом, органах місцевої та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;

- приймає рішення в межах своїх повноважень;

- скликає Конференцію студентів університету;

- формує перелік відділів Виконавчого комітету Студентської ради університету;

- обирає керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради університету за поданням голови Студентської ради університету;

- щомісяця заслуховує звіти керівників відділів Виконавчого комітету Студентської ради університету;

- бере участь у формуванні студентської фракції у Вченій раді університету згідно з квотами, передбаченими Статутом Донецького національного університету;

- вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об'єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;

- заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування університету;

- звітує про свою роботу на Конференції студентів університету.

Голова Студентської ради університету. Голова Студентської ради університету обирається на Конференції студентів університету з-поміж студентів і аспірантів університету прямим голосуванням терміном на один рік. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради університету здійснюється Студентською радою університету на підставі особистої заяви кандидата або подання студентських колективів (що оформлюються протоколом), які подаються не пізніше 5 робочих днів до дати проведення Конференції студентів університету.

Розпорядження голови Студентської ради університету є обов'язковими для членів Студентської рад та членів Виконавчого комітету Студентської ради університету.

Голова Студентської ради університету:

- дотримується чинного законодавства;

- виконує рішення Конференції студентів університету;

- виконує рішення Студентської ради університету;

- щорічно звітує про результати діяльності Студентської ради університету;

- здійснює організаційне керівництво Студентською радою університету;

- здійснює організаційне керівництво Виконавчим комітетом Студентської ради університету;

- розподіляє обов'язки між заступниками голови Студентської ради університету;

- головує на засіданнях Студентської ради університету;

- здійснює представницькі функції;

- підписує від імені Студентської ради університету всі види угод та інші документи;

- може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, іншим членам Студентської ради університету та членам Виконавчого комітету університету.

Секретар Студентської ради університету. Секретаря Студентської ради університету обирає Конференція студентів університету за поданням голови Студентської ради університету терміном на один рік. Секретар є обраним, якщо за нього проголосувала більшість членів Конференції студентів університету.

Секретар Студентської ради університету:

- веде протокол засідань Студентської ради університету;

- разом із головою Студентської ради університету підписує від імені Студентської ради університету усі види угод та інші документи;

- організовує роботу секретаріату.

Перший заступник голови Студентської ради університету. Першого заступника голови Студентської ради університету обирає Конференція студентів університету за поданням голови Студентської ради терміном на один рік. Перший заступник голови Студентської ради університету:

- здійснює повноваження голови Студентської ради університету у разі відсутності голови Студентської ради університету;

- здійснює їхні повноваження за дорученням голови Студентської ради університету;

- допомагає голові Студентської ради університету у його повсякденній роботі.

Заступник голови ради університету. Заступника голови Студентської ради університету обирає Студентська рада університетусеред студентів і аспірантів університету за поданням голови Студентської ради університету терміном на один рік. Заступник голови Студентської ради університету:

- здійснює повноваження голови Студентської ради університету відповідно до розподілу обов'язків;

- здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою напрямів діяльності Студентської ради університету;

- здійснює інші повноваження за дорученням голови Студентської ради університету;

- допомагає голові Студентської ради університету у його поточній роботі.

Виконавчий комітет Студентської ради університету. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування університету є Виконавчий комітет Студентської ради університету[32,47,69,92,100]. Виконавчий комітет Студентської ради університету складається з відділів, перелік яких затверджує Студентська рада університету.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.042 с.)