ТОП 10:

Організаційні форми навчального процесуНавчальний процес в університеті здійснюється у таких формах, як: лекція, семінарське, практичне заняття, лабораторне заняття, самостійна робота, індивідуальне творче завдання (ІТЗ), консультація підготовка та захист курсових, дипломних та магістерських робіт. Організаційні форми навчального процесу та їх коротка характеристика наведена на рис. 1.

 


Головний вид навчальних занять, призначених для викладення теоретичного матеріалу. Окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний матеріал однієї або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекції визначається робочою навчальною програмою дисципліни.
Рис. 1. Організаційні форми навчального процесу [49,50]

       
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
Рис. 1. Організаційні форми навчального процесу [24]


Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Вища освіта – це...

· Структура вищої освіти – це...

· Стандарти вищої освіти – це...

· Система державних стандартів вищої освіти – це...

· Галузеві стандарти освіти - це...

· Професійна підготовка – це...

· Освітньо-кваліфікаційні рівні (ОКР)– це...

· Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – це...

· Освітньо-професійна програма (ОПП) – це...

· Молодший спеціаліст – це...

· Спеціаліст – це...

· Бакалавр – це...

· Магістр – це...

· Аспірант – це...

· Доктор філософії – це...

· Науково-методичне забезпечення навчального процесу в університеті - це...

· Лекція – це…

· Семінар – це…

· Самостійна робота студента (СРС)– це…

· Лабораторна робота – це…

· Консультація – це…

· Індивідуальна робота студента (ІРС) – це…

· Підсумковий модульний контроль (ПМК) – це…

· Іспит – це…

· Залікова книжка – це…

· Навчальна дисципліна – це...

·Навчальній план спеціальності – це...

· Основні елементи ECTS – це...

·Індивідуальний навчальний план студента – це...

·Соціальна перцепція – це ...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Що таке університет? Яка головна мета його функціонування в суспільстві, державі?

2. Які нормативно-правові акти і офіційні документи Кабінету міністрів України та МОН України регламентують організацію навчального процесу у ВНЗ України?

3. Що Ви відносите до Стандартів вищої освіти в Україні?

4. Яка структура університету, в якому Ви навчаєтесь?

5. Які функції виконує ректор університету?

6. Яка структура управління в університеті, в якому Ви навчаєтесь?

7. На якому факультеті Ви навчаєтесь, яка його структура?

8. Що таке факультет?

9. Деканати: їх роль в організації і проведенні навчального процесу на факультеті.

10. Структура і склад деканатів.

11. Чим відрізняється випускова кафедра від обслуговуючої навчальний процес?

12. Хто є учасниками організації навчального процесу в університеті?

13. Підсумковий модульний контроль: його мета, призначення і механізм реалізації.

14. Що таке графік навчального процесу?

15. Що таке лекція, семінар, самостійна робота студента (СРС)?

16. Як Ви тлумачите «професійну підготовку майбутніх фахівців з фінансів і кредиту»?

17. Що таке освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) та освітньо-професійна підготовка (ОПП)? Дайте пояснення.

 

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Складові інноваційно-освітньої програми Донецького національного університету «Педагогічні технології кредитно-модульної системи навчання»: їх зміст і напрями реалізації.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Підготовте реферат на доповідь Міністерства економіки України "Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна - 2010" (дивись сайт: htthp: www.mon.gov.ua/).

Ознайомтесь зі статтею Т. Данилишеної „Особливості організації навчального процесу в університетах США” та підготуйте доповідь на тему «Особливості організації навчального процесу в університетах США»[63].

д) тести:

1. Провідною формою організації і проведення навчального процесу в університеті є:

а) лекція;

б) семінар;

в) практичне заняття;

г) міні-конференція.

2. Безперервність освіти забезпечується:

а) спадкоємністю змісту освіти на різних її ступенях;

б) успішністю засвоєння знань;

в) наявністю державного замовлення на фахівців;

г) Конституцією України;

д) Законом України «Про вищу освіту».

3. Основними елементами Концепції освітньої діяльності в Донецькому національному університеті є:

а) система високопрофесійної ступеневої освіти, інтегрованої до Європейського (міжнародного) простору;

б) розробка і впровадження інноваційних технологій навчання, у т.ч. дистанційного;

в) розробка і впровадження в навчальний процес навчально-методичних і науково-методичних комплексів з модульного контролю знань студентів;

г) усі відповіді правильні.

4. Процес інформатизації освіти – це:

а) забезпечення навчальних закладів комп'ютерами;

б) застосування сучасних систем і інформаційно-комунікаційних технологій в системі освіти;

в) створення глобальних інформаційно-освітніх мереж в світі і використання їх ресурсів в освітянському просторі;

г) усі відповіді правильні.

5. Зменшення частки аудиторних занять останніми роками в більшості ВУЗів України пов'язане з:

а) економією коштів на зарплату викладачам;

б) загальносвітовою тенденцією зростання значущості самостійної роботи студентів у набутті фундаментальних знань;

в) копіюванням європейських зразків;

г) скороченням чисельності ВУЗів, внаслідок не проходження акредитації.

 

6. До форм організації навчального процесу в умовах КМСОНП відносяться:

а) лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття;

б) навчальна та переддипломна практики;

в) самостійна робота студентів;

г) усі відповіді правильні.

7. Самостійна робота студента здійснюється:

а) під час семінарських, практичних та лабораторних занять;

б) поза аудиторією під час підготовки до занять;

в) під час виконання індивідуальних творчих завдань (ІТЗ);

г) під час лекції і консультації;

д) під час екзаменів і заліків.

8. Модуль – це:

а) логічно завершена система тео­ретичних знань і практичних умінь з певної дисципліни, адаптованих до індивідуальних особливостей суб'єктів навчання і визначених опти­мальним часом на організацію їх засвоєння;

б) проведення тестового контролю за результатами вивченого блоку навчального матеріалу;

в) одиниця виміру навчального навантаження;

г) система навчальних елементів, поєднаних за ознакою.

9. Заліковий кредит – це:

а) одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчального матеріалу;

б) оцінка знань студента з дисципліни;

в) кількість аудиторних годин, відведених для вивчення дисципліни;

г) частина освітньо-професійної програми дисципліни, яку виконав студент.

10. Мобільність студентів, викладачів і фахівців – це:

а) можливість навчання і роботи в різних місцях;

б) спосіб самореалізації особи;

в) плинність талановитих кадрів за кордон;

г) спосіб еміграції.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.008 с.)