ТОП 10:

Органи управління вищою освітою в УкраїніУправління вищою освітою України здійснюється державними органами управління та органами громадського самоврядування.

 

Рис. 1. Суб’єкти управління вищою освітою України

 

Склад кожної з груп органів управління вищою освітою в Україні структурно представлено на рисунку 1.

І. Державні органи управління:

1. Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. Міністерство освіти і науки України:

- бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів;

- розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти;

- забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;

- проводить акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів, видає їм ліцензії, сертифікати;

- організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань.

2. Вища атестаційна комісія України організовує і проводить атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою щодо присудження наукових ступенів, присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

3. Державна акредитаційна комісія.За результатами акредитації вищих навчальних закладів Міністерство освіти і науки України разом з міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти:

- визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами, надає право видачі документа про освіту державного зразка;

- встановлює рівень акредитації навчального закладу;

- інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів.

ІІ. Органи громадського самоврядуванняв освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти. При цьому держава в особі відповідних органів державної влади забезпечує діяльність вищих навчальних закладів шляхом:

- визначення перспектив та напрямів розвитку вищої освіти;

- створення нормативно-правової бази їх діяльності;

- затвердження державного та галузевих стандартів вищої освіти;

- здійснення ліцензування освітньої діяльності та акредитації напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів;

- надання законами особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників акредитованого вищого навчального закладу, гарантій;

- встановлення для педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ посадових окладів, а також додаткових доплат, диференційованих відповідно до їх наукових ступенів, вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій та стажу роботи;

- визначення обсягів фінансування вищих навчальних закладів з Державного бюджету України, встановлення нормативів матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів однакових для вищих навчальних закладів одного статусу (в тому числі статусу національного), рівня акредитації та типу;

- охорони здоров'я працівників та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Принципи управління вищими навчальними закладами

Управління вищим навчальним закладом здійснюється на основі принципів, представлених на рисунку 1.

 

Рис. 1. Основні принципи управління вищим навчальним закладом

Автономія та самоврядування вищого навчального закладу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

- самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

- приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

- надавати додаткові освітні послуги;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;

- створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;

- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;

- на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- брати участь у роботі міжнародних організацій;

- запроваджувати власну символіку та атрибутику;

- звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

- користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

Реалізація вище зазначених принципів управління ВНЗ потребує значних зусиль з боку КМУ, місцевих органів влади, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки і соціальної політики, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, галузевих академій і керівництва ВНЗ та їх структурних підрозділів, що сприятиме підвищенню ефективності освітянського менеджменту в Україні та створюватиме умови для високої якості освіти.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.224.127.143 (0.007 с.)