ТОП 10:

Головні критерії оцінки якості навчального процесу у ВНЗ.Назва критерію Зміст критерію
1. Мета навчання, її втілення в освітній діяльності вищого навчального закладу     Формулювання намірів навчального закладу та завдань, що забезпечують досягнення цілей: їх відповідність державній науково-технічній політиці. Діагностичний аналіз ринку праці та потреб регіону, обґрунтування кількості фахівців для обраного напрямку обґрунтування кваліфікаційних вимог (оволодіння навичками, певним рівнем компетенції до випускників навчального закладу).
2. Рівень професійної програми і навчальних планів вищого закладу освіти Характеристика освітньо-професійного фундаменту – циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, їх відповідність цілям і завданням, які поставлені закладом освіти, а також міжнародному досвіду.
3. Рівень навчальних програм та методичного забезпечення з кожної дисципліни навчального плану Обґрунтування необхідності створення власних навчальних програм або їх запозичення в інших навчальних закладах, користування типовими навчальними програмами, виключення дублювання тем у навчальних програмах. Рівень використання комп’ютерного забезпечення з кожної дисципліни.
4. Рівень забезпеченості умов навчання Відповідність загальної площі приміщень держстандарту. Достатня кількість лабораторій для забезпечення навчальних програм. Характеристика сучасного комп’ютерного забезпечення, можливості доступу та виконання для студентів. Характеристика бібліотечного фонду. Рівень забезпеченості студентів підручниками, робочими місцями в читальних залах. Характеристика кадрового забезпечення. Співвідношення між штатними та позаштатними викладачами. Рівень якісного складу (доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, викладачі вищої категорії). Кількість студентів на одного викладача.
5. Рівень участі студентів, аспірантів, викладачів у виконанні проектів з науково-навчального стажування за кордонам Аналіз ініціатив керівництва навчального закладу щодо реалізації зарубіжних контактів з іншими навчальними закладами (навчання за кордоном, програми обміну тощо).
6. Рівень відбору абітурієнтів (майбутніх студентів) Аналіз ініціатив навчального закладу стосовно залучення та відбору абітурієнтів. Аналіз критеріїв відбору абітурієнтів. Наявність співбесіди перед вступними іспитами. Аналіз процедури вступних іспитів щодо можливостей незалежного вивчення.

 

Модернізація освіти нерозривно пов’язана з розвитком усього суспільства, характерними рисами для якого на сучасному етапі є оновлення структури і змісту вищої освіти, послідовного впровадження інноваційних технологій навчання, закріплення кредитно – модульної системи у навчальному процесі. Перед більшою частиною ВНЗ України постає розв’язання головного завдання – створити власний імідж у просторі соціальних змін суспільства, що можливо здійснити лише шляхом забезпечення високої якості вітчизняної освіти.

 

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Вищий навчальний заклад (ВНЗ) – це...

· Головною метою ВНЗ є...

· Рівень акредитації ВНЗ – це...

· Вищі навчальні заклади першого рівня акредитації – це...

· Вищі навчальні заклади другого рівня акредитації – це...

· Вищі навчальні заклади третього рівня акредитації – це...

· Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації – це...

· Національний вищий заклад – це ...

· Кафедра – це ....

· Факультет – це ...

· Деканат – це ...

· ВНЗ державної форми власності – це ...

· ВНЗ комунальної форми власності – це...

· Університет – це ...

· Академія – це ...

· Інститут – це...

· Коледж – це...

· Консерваторія – це ...

· Денна форма навчання – це ...

· Дистанційна форма навчання – це ...

· Екстернатна форма навчання – це ...

· Лекція – це ...

· СРС – це...

· Управління ВНЗ – це ...

· Ректорат ВНЗ – це ...

· Деканат – це ...

· Приймальна комісія ВНЗ – це ...

· Статут ВНЗ – це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Що таке вищий навчальний заклад?

2. Що таке університет?

3. Що є метою вищого навчального закладу?

4. Якими нормативно-правовими актами регламентовано функціонування ВНЗ в Україні?

5. Які є рівні акредитації ВНЗ в Україні? Який рівень акредитації ВНЗ в якому Ви навчаєтесь?

6. Які пріоритети ВНЗ України, яким надано статус „Національний”?

7. На Вашу думку, які університети, академії, які готують економістів, фінансистів, бакалаврів, податківців, є флагманами української фінансово-економічної освіти?

8. Назвіть кращі університети, академії, школи економіки, які готують фінансистів і банкірів у таких країнах, як: Росія, США, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, Японія, Швеція та інші.

9. У чому Ви вбачаєте процес використання кращого досвіду країн високорозвиненої ринкової економіки?

10. Хто є міністром освіти і науки в Україні на сучасному етапі?

11. Які напрями оптимізації ВНЗ України, які готують фінансиситів, банкірів, накреслені Кабінетом міністрів України і Міністерством освіти України і яка стратегія їх впровадження в процес реформування освіти України?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Кращі університети України, Європи та світу.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

Підготовте анотацію на статтю Б. Жебрівського "Ніякого будинку освіти не побудувати, якщо не закласти міцний фундамент". (Газета "Університетська освіта". - № 67 від 13.09.2010 р.).

д) тести:

1. Вищий навчальний заклад – це:

а)юридична особа, яка має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді;

б) установа державної форми власності, яка фінансується з державного бюджету;

в) університети, академії, інститути, міжгалузеві регіональні центри підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки кадрів;

г) усі відповіді правильні.

2. Яку кількість рівнів акредитації відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено для ВНЗ освіти в Україні:

а) 2 рівні (ІІІ і ІV);

б) 4 рівні (І, ІІ, ІІІ, ІV);

в)3 рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр);

г) 4 освітньо - кваліфікаційні рівні.

3. До освітньо – кваліфікаційних рівнів (ОКР) в системі університетської освіти України не відноситься:

а) молодший спеціаліст;

б) бакалавр;

в) спеціаліст;

г) магістр.

4. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації – це:

а) вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавра, спеціаліста;

б) вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців вищого ґатунку за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавра, спеціаліста; магістра; доктора філософії; кандидата наук; доктора наук;

в) вищий навчальний заклад, у якому готують молодшого спеціаліста;

г) вищий навчальний заклад, у якому тільки готують бакалаврів і спеціалістів.

5. Які дві тенденції домінують у структурі світової вищої освіти:

а) університетська та середня професійна освіта;

б) унітарна освіта (тільки університети);

в) бінарна або подвійна система з університетським та неуніверситетським сектором вищої освіти;

г) унітарна та бінарна системи вищої освіти.

6. Назвіть п’ять країн Європи з бінарною (подвійною) системою вищої освіти:

а) Бельгія, Франція, Швеція, Австрія, Данія;

б) Данія, Швеція, Норвегія, Ірландія, Великобританія;

в) Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія;

г) Німеччина, Франція, Австрія, Норвегія, Швеція.

7. Назвіть п’ять країн Європи з унітарною (єдиною) системою вищої освіти:

а) Італія, Іспанія, Україна, Австрія, Англія;

б) Італія, Швеція, Іспанія, Англія, Фінляндія;

в) Італія, Іспанія, Австрія, Фінляндія, Швеція;

г) Австрія, Швеція, Італія, Англія, Україна.

8. Головною метою діяльності вищого навчального закладу є:

а) забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти та підготовка висококваліфікованих фахівців для потреб України;

б) забезпечення обороноздатності нашої країни;

в) вивчення ринку праці та його попиту на фахівців;

г) створення умов для кар’єрного росту фахівця.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.008 с.)