ТОП 10:

Модель навчально-методичного комплексу дисципліниЗгідно із Законами України „Про вищу освіту” від 17.01.2002 № 2984-ІІІ та „Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту” щодо питань студентського самоврядування” від 19.01.2010 № 1798-VI, навчально-методичний комплекс складається з 15 структурних розділів (елементів):

1) навчальна типова програма дисципліни;

2) робоча навчальна програма дисципліни;

3) програма навчальної, виробничої і переддипломної практики;

4) плани лекційних та семінарських (практичних, лабораторних занять);

5) навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо;

6) конспект лекцій з дисципліни;

7) комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт;

8) методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;

9) методичні вказівки щодо виконання курсових, дипломних і магістерських робіт;

10) завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, контрольні залікові завдання;

11) питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети;

12) методичні рекомендації та розробки викладача з дисципліни;

13) методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів в умовах КМСОНП;

14) методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання;

15) методичні матеріали з модульного контролю знань студентів та критерії їх оцінювання.

Модель навчально-методичного комплексу дисципліни в умовах Болонської системи представлено на рис. 1 .


       
   
 
 

 

 

 


Рис. 1. Модель навчально-методичного комплексу дисципліни в умовах Болонської системи [118]

4. Організація контролю знань студентів

Організація поточного, проміжного та підсумкового модульного контролю знань повинна включати виклад змісту та „технології” оцінювання знань студентів відповідно до специфіки спеціальності, а саме – перелік різних видів навчальних робіт, що зобов’язаний виконати студент під час проведення поточного контролю, модульні завдання, питання до заліку, зміст екзаменаційних завдань, критерії їх оцінювання.

Зазначені матеріали повинні бути представлені:

- системою оцінювання знань з дисципліни за 100-бальною шкалою;

- критерії оцінювання знань (стисла характеристика обсягу і якості знань, умінь і навичок, які дозволяють студенту отримати певну кількість балів відповідно до 100-бальної шкали оцінювання);

- зразки типових завдань поточного, проміжного та підсумкового модульного контролю знань студентів;

- перелік питань, що виносяться на залік або іспит;

- приклади типових завдань, що виносяться на іспит;

- зразок екзаменаційного білета;

- зразок змісту індивідуального творчого завдання (ІТЗ);

завдання для поточного та проміжного і підсумкового контролю знань студентів заочної та дистанційної форм навчання.

Таким чином, можно зробити висновок, що науково-методичне забезпечення вищої освіти в Україні здійснюється під постійним контролем Міністерства освіти і науки України, а також під контролем науково-методичних управлінь ВНЗ України, які приділяють важливу увагу якості навчально-методичних комплексів спеціальності та дисциплін. В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу ВНЗ приділяють велику увагу науково-методичному забезпеченню, самостійній роботі студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030.508 „Фінанси і кредит”, і як майбутні фахівці повинні на основі фундаментальних знань самостійно вивчати та засвоювати необхідні прикладні науки, оволодіння якими пов’язане з потребами народно-господарського комплексу держави.

 

Завдання і форми модульного контролю знань студентів

а) складання глосарію:

· Науково-методичне забезпечення вищої фінансово-економічної освіти – це...

· Науково-методичні комплекси фінансово-економічних дисциплін – це...

· Ступенева система підготовки фінансистів і банкірів – це...

· Способи оптимізації структури спеціальностей та спеціалізацій – це...

· Оптимізація мережі вищих навчальних закладів України – це...

· Конкурентоспроможність випускників – це...

· Система управління якістю фінансово-економічної освіти – це...

· Відкритість та публічність діяльності вищих навчальних закладів(ВНЗ), що готують фахівців з фінансів та кредиту – це...

· Стандартизація вищої фінансово-економічної освіти – це...

· Сучасні тенденції розвитку фінансово-економічної освіти – це...

· Інформація фінансово-економічної освіти – це...

· Інноваційність фінансово-економічної освіти – це...

· Диверсифікація фінансово-економічної освіти – це...

· Випереджуваність у сфері фінансово-економічної освіти – це...

· Модернізація вищої освіти – це...

· ОПП – це...

· ОКХ – це...

· Шляхи підвищення якості фінансово-економічної освіти – це...

· Європейська зона вищої освіти – це...

· Проблемний семінар – це...

· Рольові ігри – це...

· Семінари-дискусії – це...

· Сучасні технології дистанційного навчання – це..

· Пакети прикладних програм – це...

б) питання для модульного контролю знань студентів:

1. Що таке науково-методичне забезпечення навчального процесу в умовах КМСОНП?

2. Які функції виконує кафедра з науково-методичного забезпечення навчального процесу?

3. Які видання є методичною літературою?

4. Що таке електронний підручник?

5. Які дисципліни Ви вивчаєте і яку методичну літературу Ви використовуєте під час підготовки до занять?

6. Що Ви маєте на увазі під науковим забезпеченням навчального процесу?

7. Яку роль відіграють державні і галузеві стнадарти в організації науково-методичного забезпечення навчального процесу?

в) складання логіко-структурних схем:

Складіть логіко-структурну схему: Структура науково-методичного управління Донецького національного університету.

г) завдання для самостійної роботи студентів:

На основі використання інформації, викладеної на сайті МОНУ "Презентація Додатка до диплома європейського зразка" підготуйте та зробіть презентацію диплома "Diploma Supplement".

д) тести:

1. Метою науково – методичного забезпечення вищої фінансово – економічної освіти в Україні є:

а) сприяння самостійній роботі студента (СРС) із засвоєння знань, умінь і навичок;

б) обґрунтування організаційно – економічного механізму функціонування сфери вищої фінансово – економічної освітиУкраїни;

в) гармонійний розвиток особистості;

г) систематизація інформаційних ресурсів.

2. Які з наведених завдань не належать до завдань розвитку науково – методичного забезпечення вищої фінансово – економічної освіти в Україні:

а) створення інформаційного банку даних;

б) формування комплексу навчально – методичних матеріалів для викладання загальноекономічних та професійних фінансових дисциплін;

в) вирішення ресурсо-екологічних проблем;

г) контроль за якістю освіти та вдосконалення майстерності викладання економічних та фінансових дисциплін у вищих навчальних закладах.

3. Що включає науково – методичне забезпечення:

а) державні стандарти освіти;

б) навчальні плани і програми;

в) підручники і навчальні посібники;

г) усі відповіді правильні.

4. До державних складових навчально – методичного забезпечення вищої фінансово – економічної освіти в Україні не відноситься:

а) державні стандарти освіти;

б) підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти;

в) навчальні програми з усіх нормативних навчальних дисциплін;

г) навчальні посібники без грифу Міністерства освіти.

5. До складових навчально – методичного забезпечення, які розробляються вищим навчальним закладом відносяться:

а) робочі навчальні плани та програми;

б) навчальні посібники без грифу Міністерства освіти;

в) контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;

г) усі відповіді правильні.

6. Розробка навчально – методичної документації, наскрізних програм навчання, підручників, навчальних посібників та іншого навчально – методичного забезпечення – це:

а) мета вищої фінансово – економічної освіти;

б) стратегія вищої фінансово – економічної освіти;

в) напрямки стандартизації вищої фінансово – економічної освіти;

г) інформатизаційний принцип стандартизації вищої фінансово – економічної освіти.

7. До шляхів підвищення якості вищої фінансово – економічної освіти в Україні не відноситься:

а) узгодженність чинної нормативно-правової бази України в галузі вищої освіти з Європейськими стандартами;

б) поглиблення інтеграційних процесів, розвиток партнерства і співпраці в галузі освіти;

б) впровадження сучасних інформаційних технологій;

г) зниження рівня якості підготовки кандидатів і докторів наук у ВНЗ.

8. Активними методами навчання, що використовуються під час підготовки економістів і фінансистів у ВНЗ України, є:

а) ділові і рольові ігри;

б) семінари-дискусії;

в)колоквіуми та ситуаційні вправи;

г) усі відповіді правильні.

9. До головних напрямків підвищення якості навчання шляхом упровадження у навчальний процес новітніх освітніх технологій та розвитку педагогічної майстерності не відноситься:

а) запровадження активних методів навчання;

б) розробка і впровадження сучасних технологій дистанційного навчання;

в)застосування програмно – технічних комплексів на базі комп’ютерної техніки;

г)не забезпечення студентів навчальними посібниками та підручниками.

10. Що не відноситься до системи діагностики:

а) організація національних конкурсів якості знань;

б) система поєднання поточного та підсумкового контролю знань;

в) запровадження методики складання іспитів за допомогою комплексних екзаменаційних білетів;

г) формування ненаукового мислення у студента.

11. До навчально-методичного забезпечення в Україні відноситься розробка:

а)навчально – методичної документації;

б) наскрізних програм навчання;

в) підручників та навчальних посібників;

г) усі відповіді правильні.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.01 с.)