Інформаційні ресурси Національної бібліотеки УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційні ресурси Національної бібліотеки Україниімені В.І.Вернадського в організації самостійної роботи студентів

Мета заняття: отримання студентами знань і практичних навичок використання ресурсів національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у науково-дослідній та навчальній роботі.

Зміст і послідовність роботи.

1. Ознайомлення з правилами роботи бібліотеки.

2. Ознайомлення зі структурою бібліотеки, особливостями використання інформаційних ресурсів в різних структурних підрозділах бібліотеки.

3. Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки (системою каталогів у традиційній та електронній формах).

4. Ознайомлення з системою ресурсів в галузі документознавства та інформаційної діяльності, представлених в Національні бібліотеці України імені В.І.Вернадського. Визначення особливостей користування спеціальним читальним залом, де представлені ці ресурси.

Література: 15, 25, 34, 45

Практичне заняття № 6

Інформаційні ресурси Національної парламентської бібліотеки в організації самостійної роботи студентів

Мета заняття: отримання студентами знань і практичних навичок використання ресурсів Національної парламентської бібліотеки.

Зміст і послідовність роботи.

1. Ознайомлення з правилами роботи бібліотеки.

2. Ознайомлення зі структурою бібліотеки, особливостями використання інформаційних ресурсів в різних структурних підрозділах бібліотеки.

3. Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки (системою каталогів у традиційній та електронній формах).

4. Ознайомлення з системою ресурсів в галузі документознавства та інформаційної діяльності, представлених у Національній парламентській бібліотеці. Визначення особливостей користування спеціальним читальним залом, де представлені ці ресурси.

Література: 15, 25, 34, 45

Практичне заняття № 7

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у навчально-науковій роботі студента

Мета заняття: отримання студентами навичок використання електронних каталогів бібліотек у науково-дослідній та навчальній діяльності.

Зміст і послідовність роботи.

1. Визначити Інтернет-адреси провідних бібліотек України та світу за допомогою пошукових можливостей мережі Інтернет. Записати ці адреси.

2. Дати характеристику (структурну та змістовну) електронних каталогів національних бібліотек України та зарубіжжя (2-3 бібліотеки).

3. Дати характеристику електронних інформаційних ресурсів (баз даних), які представлені на веб-сайтах національних бібліотек України.

4. Визначити електронні ресурси спеціальності “Документо-знавство та інформаційна діяльність”, які представлено національними бібліотеками в мережі Інтернет.

5. Визначити веб-адреси електронних версій фахових періодичних видань в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

Література: 15, 16, 25, 28, 34, 37

Практичне заняття № 8

Електронні інформаційні ресурси міжнародних

Інформаційних центрів в Україні

Мета заняття: отримання студентами знань і практичних навичок використання електронних інформаційних ресурсів міжнародних інформаційних центрів у науково-дослідній та навчальній роботі.

Зміст і послідовність роботи.

1. Визначити й описати структуру електронних інформаційних ресурсів Інформаційного центру ООН в Україні.

2. Визначити й описати структуру електронних ресурсів інформаційного центру та бібліотеки Гете-інституту.

3. Визначити й описати структуру інформаційних ресурсів інформаційного центру “Американський дім”.

Література: 15, 16, 25, 28, 34, 37


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Визначення змісту понять “освіта”, “вища освіта”. Мета освіти. Освіта в системі загальнолюдських цінностей.

2. Державна політика України в галузі освіти.

3. Вища освіта як складова системи освіти. Принципи державної політики в галузі вищої освіти.

4. Законодавство України в галузі вищої освіти.

5. Структура вищої освіти.

6. Система вищої освіти.

7. Управління в галузі вищої освіти.

8. Вищі навчальні заклади: основні завдання й функції.

9. Типи вищих навчальних закладів.

10. Структура управління вищим навчальним закладом, характеристика структурних елементів.

11. Нормативно-правові засади організації навчального процесу у вищій школі.

12. Форми навчання та організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

13. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах.

14. Індивідуальні завдання як форма організації навчання (реферат, курсова та дипломна роботи ).

15. Зміст і мета самостійної роботи студента в навчальному процесі.

16. Практична підготовка студента як обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

17. Контрольні заходи в процесі організації навчального процесу. Основні напрями міжнародного співробітництва України в галузі вищої освіти.

18. Особливості організації навчального процесу згідно з вимогами Болонського процесу.

19. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв в системі вищих навчальних закладів України.

20. Бібліотека Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

21. Стандартизація спеціальності “Документознавство та інфор-маційна діяльність”.

22. Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”: характеристика основних напрямів.

23. Провідні вчені й фахівці в галузі документознавства та інформаційної діяльності: напрями їхніх досліджень.

24. Фахові вітчизняні та зарубіжні періодичні видання: їхня характеристика, напрями діяльності, основні питання, що висвітлюють.

25. Методи підвищення швидкості читання.

26. Суть методики швидкого конспектування.

27. Навчальні видання: їхні види та характерні особливості.

28. Словники, довідники та енциклопедії в навчальному процесі. Фаховий словник.

29. Видання нормативно-правових актів в навчальній роботі. Офіційні видання. Тематичні збірники законодавства.

30. Стандарти: їх призначення та використання в навчальному процесі.

31. Довідковий апарат видання.

32. Правила користування бібліотеками відповідно до законодавства України.

33. Бібліотечні каталоги та прийоми їх використання в процесі пошуку необхідної літератури.

34. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: її структура, та інформаційні ресурси.

35. Національна парламентська бібліотека: її структура та документі фонди.

36. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

37. Міжнародні інформаційні центри в Україні та їх документні ресурси в інформаційному забезпеченні навчального процесу.

38. Освітні ресурси мережі Інтернет.

39. Електронні ресурси бібліотек .

40. Електронні версії фахових періодичних видань.

41. Бази даних нормативно-правових актів в мережі Інтернет: їхній статус та особливості використання.

42. Курсова робота як навчально-наукова робота.

43. Структура курсової роботи; характеристика складових елементів курсової роботи.

44. Інформаційні революції: ознаки, зміст, наслідки для зростання й формування нової стадії розвитку суспільства.

45. Основні етапи і проблеми формування глобального інформаційного суспільства.

46. Інфраструктура інформаційного суспільства.

47. Шляхи інтеграції України в глобальне інформаційне суспільство.

48. Національна інформаційна політика: зміст, структура, напрями.

49. “Концепція державної інформаційної політики” (2003 р.).

50. Суспільні інформаційні відносини: зміст, поняття, їх місце у розвитку і функціонуванні суспільства.

51. Інформаційне законодавство. Структура інформаційного законодавства.

52. Закон України “Про інформацію”: сфера дії, структура та основні положення.

53. Сутність та складові елементи інформаційної культури.

54. Інформаційна культура в професійній інформаційній діяльності.

55. Інформаційна культура у становленні й розвитку інформаційного суспільства.

56. Інформаційна етика.

57. Інформаційна культура документознавця.

58. Документознавець в інформаційному суспільстві: особливості професійної діяльності.

59. Система знань, навичок та умінь для реалізації інформаційної діяльності в умовах формування й розвитку глобального інформаційного суспільства.

60. Особливості формування інформаційної культури фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Актушев В.С. Информационное общество: Учеб.пособие. – СПб.: Высшая школа, 2004. – 571 с.

2. Вершинская О.Н. Существующие модели построения информационного общества //Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 53-58.

3. Винарик Л.С., Щедрин А. Н. Информационная культура: эволюция, проблемы / НАН Украины, Институт экономики промыш-ленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

4. Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Вхождение Украины в информационное общество / НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

5. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: Навч.посіб. – К.: Юстініан, 2006. – 171 с.

6. Віленський Г.Л. Словник-довідник з інформаційного права та права у сфері культури: Навч. посібник / Рівненський ін-т сло-в’янознавства Київського ін-ту “Слов'янський ун-т”. – К., 2001. – 324 с.

7. Воронцов Г. А. Работа над рефератом: Учеб. пособие для студ. – 3.изд., испр. и доп. – Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2002. – 62 с.

8. Гончаренко В.Г., Левківський К.М., Лисенков С.Л. та ін. Закон України “Про вищу освіту”: Науково-практичний коментар / В.Г. Кре-мень (заг.ред.). – К., 2002. – 323 с.

9. Джелали А. Секреты Наполеона: Память. Внимание. Скорочтение. – Харків,1995. – 160 с.

10. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура. – К.,1999. – 136 с.

11. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / В.М.Фурашев, Д.В.Ланде, О.М.Григор’єв, О.В.Фурашев; Акад. прав. наук України. Н.-д. центр прав. інф-ки. – К.: [Інжиніринг], 2005. – 163 с.: іл.

12. Журавський В.С.,Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка КТУУ, 2003. – 416 с.

13. Ильганаева В.А. Гармонизация культурной среды в усло-виях информатизации общества. – Харків, 1999. – 34 с.

14. Информационная культура / Л.С.Винарик, А.Н.Щедрин, А.С.Гинкул и др.; НАН Украины, Институт экономики промыш-ленности. – Донецк, 1999. – 41 с.

15. Информация: поиск, анализ, защита /И.Н.Кузнецов (авт-сост.). – М.: ООО “Амалфея”, 2002. – 370 с.

16. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелек-туальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / М.Брижко та інш. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

17. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – 290 с.

18. Козловський О.В. Швидкочитання: 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу / Ілля Григорович Данилюк (Пер.з рос.). – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 301с.

19. Краснобокий Ю.М.Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.

20. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.

21. Кривцова В.М., Колісниченко Н.М. Вища освіта та Болонський процес: Конспект лекцій / Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – О.: Видавництво ОРІДУ НАДУ, 2005. – 172 с.

22. Минько Э. В., Минько А. Э Ускоренное конспектирование и чтение. – СПб.: Питер, 2003. – 159 с.

23. Моргеннштерн И.Г. Информационное общество:Учеб. посо-бие для студентов информационно-библиотечніх факультетов /И.Т.Моргенштерн; Челябинский ин-т искусства и культуры. – Челябинск,1996. – 75 с.

24. Мостова І. М. Навчання без надмірних зусиль: [Студентам: як навчатись у вищому навч. закладі, як працювати з книгою, як складати іспити, як конспектувати лекції?..]. – Чернівці, 2000. – 96 с.

25. Наукові бібліотеки України: Довідник / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Координаційне Бюро Енциклопедії Сучасної України / О.С.Онищенко (відп.ред.), А.А.Свобода (уклад.). – К., 2004. – 472 с.

26. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К., 2002. – 24 с.

27. Поради першокурснику /Уклад. Г.В.Власова, Л.Л.Лисенко. – К: ДАКККіМ, 2005. – 87 с.

28. Свириденко С.С. Информационные технологии в интел-лектуальной деятельности: Учебник / Международный независимый эколого-политологический ун-т. – 1995. – 240 с.

29. Семеновкер Б.А. Информационная культура: от папируса до компактных оптических дисков //Библиография. – 1994. – № 1. – С.11–15.

30. Скорочтение: Программа быстрого обучения / О. В Козловский (авт.-сост.). – Донецк: Сталкер, 2003. – 286 с.

31. Словник книгознавчих термінів: Понад 1400 термінів / Книжкова палата України / Н.О. Петрова (наук.ред.) В.Я.Буран (уклад.). – К.: Книжкова палата України, 2003. – 159 с.

32. Сташко М.В. Російсько-український словник бібліотечно- бібліографічних термінів: Близько 6700 термінів / Державний ун-т “Львівська політехніка”; Науково-технічна бібліотека. – 2.вид., перероб. і доп. – Львів: БаК, 1996. – 200 с.

33. Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д. та ін. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / В.Г. Кремень (ред.). – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 384 с.

34. Толковый словарь по основам информационной деятельности /Н.Н.Ермошенко (ред.); Украинская академия информа-тики и др. – К.: УкрИНТЭИ, 1995. – 252 с.

35. Фініков Т.В.Сучасна вища освіта. Світові тенденції і Україна. – К.: Таксон, 2002. – 176 с.

36. Шевчук О.Б., Голобуцький О.П. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути? – К.: ЗАТ “Атлант UMS”, 2001. – 102 с.

37. Шлыкова О. В. Интернет-ресурсы и услуги в социокуль-турной сфере: Учеб. пособие для студ. вузов культуры и искусств / Мос-ковский гос. ун-т культуры и искусств. – М.: МГУКИ, 2000. – 102 с.

38. Энциклопедия информациологии: Учеб. пособие /И.И.Юзви- шин (авт. и сост.); А.М.Прохоров (ред.). – М.: Информациология, 2000. – 466 с.

39. Эхо Ю.Письменные работы в ВУЗАХ: Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные доклады, рефераты, диссертации. – 2-е изд. Испр.,доп. – М.: Вестник, 1997. – 240 с.

 


Нормативно-правові акти

 

40. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254-к. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

41. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 року № 2117 //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

42. Положення про державний вищий заклад освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. N 1074 // http://zakonl.rada.gov/ua/

43. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затверджено Наказом Міністерства освіти України № 173 від 23 листопада 1993 р.//http://zakonl.rada.gov/ua/

44. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст.64.

45. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – Ст.45.

46. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206 .

47. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 20. – Ст.134.

48. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII //Відомості Верховної ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

49. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 листопада 1992 року № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст. 1.

50. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – №31. – Ст.1300.

51. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

52. Про Концепцію національнї інформаційної політики України. Прийнято у першому читанні Верховною Радою України //zakonl.rada.gov/ua

53. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3322 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст.345.

54. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 року N 3814-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст.86.

55. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 року № 74/98 //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27–28. – Ст.181.

56. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 року № 595 //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст.199.

57. Про освіту. Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060–XII //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст.451.

58. ДСТУ3017-95.Видання.Основні види. Терміни та визначення. – К.:Держстандарт України, 2005. – 95 с.

Ресурси мережі Інтренет

1. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua

2. Національна парламентська бібліотека – http://www.nplu.kiev.ua

3. Книжкова палата України – http://www.ukrbook.net

4. Публічна бібліотека імені Лесі Українки (Київ) – http://lucl.lucl.kiev.ua/

5. Державна науково-технічна бібліотека України (Київ) –http://www.gntb.n-t.org

6. Бібліотека Верховної Ради України – http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/

7. Український інститут науково-технічної та економічної інформації – http://www.uintei.kiev.ua/

8. Провідні бібліотеки України (Довідкова інформація) – http://www.nbuv.gov.ua/library/ukraine.html

9. Довідники, енциклопедії, словники (електронні версії) – http://www.nbuv.gov.ua/portal/dict.html

10. Институт развития информационного общества – http://www.iis.ru

11. Центр исследований постиндустриального общества – http://www.postindustrial.net

12. Всероссийский институт научной и технической информации – http://www2.viniti.ru/

13. Институт научной инормации по общественным наукам – http://www.inion.ru/index.php

14. Электронные каталоги библиотек России, Беларуси, Украины, стран Балтии –http://www.rba.ru/ir/libraries.html

 

Навчальне видання

Чепуренко Янна Олексіївна

 

ВСТУП ДО ФАХУ

РОБОЧА ПРОГРАМА

Для студентів спеціальності 7.020105

“Документознавство та інформаційна діяльність”

 

 

Відповідальний за випуск Г.В.Дячук

Редактор С.М.Суходольська

Комп’ютерна верстка С.М.Суходольська

 

Підп. до друку __________ Формат 60´84 1/16. Папір др. апарат.

Друк офсетний. Облік.-вид. арк. ______ Зам. ______. Наклад 100

_________________________________________________________________

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв

01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21

 

 
 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.0.150 (0.024 с.)