СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ В НІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ В НІЙВСТУП ДО ФАХУ

РОБОЧА ПРОГРАМА

Для студентів спеціальності 7.020105

“Документознавство та інформаційна діяльність”

 

Затверджено

на засіданні кафедри

документальних комунікацій

Протокол № 3 від 10 жовтня 2006 р.

КИЇВ – 2006


Вступ до фаху: Робоча програма для студентів спеціальності 7.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” / Уклад. Я.О.Чепуренко. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 43 с.

 

 

Укладач Чепуренко Я.О. – канд. істор. наук,

професор ДАКККіМ

Рецензент Слободяник М.С. – докт. істор. наук, професор

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Курс “Вступ до фаху” є базовим вступним курсом для підготовки фахівців зі спеціальності 7.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Мета навчальної дисципліни – формування основ знань, які дають уявлення про систему вищої освіти в Україні, функції фахівців-документознавців у реалізації фахової діяльності, формуванні інформаційного суспільства та ролі у цьому процесі документознавців, ознайомлення студентів з організацією навчання за цією спеціальністю в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Основні завдання курсу:

– розкриття змісту, форм та організації навчального процесу в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв як вищому навчальному закладі;

– визначення методики організації роботи студента в процесі аудиторних занять та самостійної роботи;

– розкриття основ роботи з різними джерелами інформації в навчальному процесі;

– ознайомлення з роботою вітчизняних та зарубіжних провідних бібліотек та інших інформаційних центрів з метою залучення їх ресурсів до навчального процесу;

– визначення методики підготовки навчально-наукових робіт студентів;

– визначення ролі інформаційного суспільства як нової стадії розвитку суспільства та сфери практичної діяльності документознавця;

– розкриття змісту державної інформаційної політики України на сучасному етапі формування інформаційного суспільства;

– засвоєння знань щодо інформаційної культури як елемента професіоналізму фахівця в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

В результаті засвоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

– розуміння процесів, що відбуваються в суспільстві, пов’язаних зі становленням і розвитком інформаційного суспільства;

– формування інформаційної культури студента;

– розуміння й практичного використання знань і умінь, набутих в результаті навчання, в практичній діяльності;

 

Навчальна дисципліна дозволяє одержати базові знання і вміння, необхідні для подальшого вивчення спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”.

Базові знання з дисципліни надаються на лекціях, закріплюються на семінарських і практичних заняттях та в процесі самостійної роботи студентів.

Дисципліна загальним обсягом 108 години, складається з 70 годин аудиторних і 38 годин самостійної роботи студентів. Викладання дисципліни розраховано на 2 семестри і завершується заліком.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Усього У тому числі:
лекції семінари практичні СРС
  Розділ І. Система вищої освіти в Україні та місце в цій системі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”
Вища освіта в Україні    
Вищий навчальний заклад в системі вищої освіти в Україні  
Форми організації навчання у вищому навчальному закладі  
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти  
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв в системі вищих навчальних закладів України  
Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”: зміст, мета, завдання    
  Розділ ІІ. Організація роботи студента в процесі навчання у вищому навчальному закладі
Ефективні технології читання та конспектування  
Основи роботи з виданнями
Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчального процесу
Електронні документи в навчальній роботі студента  
Методика підготовки рефератів та курсових робіт  
  Розділ ІІІ. Інформаційне суспільство і місце в ньому фахівців-документознавців
Передумови формування, етапи розвитку і становлення інформаційного суспільства  
Основні напрями національної інформаційної політики  
Основи правового регулювання у сфері суспільних інформаційних відносин  
Інформаційна культура як елемент інформаційного суспільства  
  Усього

Форма контролю – залік.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів заочної форми навчання

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Усього У тому числі:
лекції семінари практичні
  Розділ І. Система вищої освіти в Україні та місце в ній спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”
Вища освіта в Україні    
Вищий навчальний заклад в системі вищої освіти в Україні    
Форми організації навчання у вищому навчальному закладі    
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти    
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв в системі вищих навчальних закладів України    
Спеціальність “Документознавство та інформаційна діяльність”: зміст, мета, завдання    
  Розділ ІІ. Індивідуальна робота студента в процесі навчання у вищому навчальному закладі
Ефективні технології читання та конспектування    
Основи роботи з виданнями    
Бібліотечно-інформаційне забезпечення навчального процесу
Електронні документи в навчальній роботі студента  
Методика підготовки рефератів та курсових робіт  
  Розділ ІІІ. Інформаційне суспільство і місце в ньому фахівців-документознавців
Передумови формування, етапи розвитку і становлення інформаційного суспільства    
Основні напрями національної інформаційної політики    
Основи правового регулювання у сфері суспільних інформаційних відносин    
Інформаційна культура як елемент інформаційного суспільства    
  Усього

Форма контролю – залік.

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 

Розділ І.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ В НІЙ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

Тема 1. Вища освіта в Україні

 

Визначення змісту поняття “освіта”. Мета освіти. Освіта в системі загальнолюдських цінностей.

Право громадян на освіту. Державна політика України в галузі освіти.

Основні принципи освіти в Україні.

Законодавство України в галузі освіти. Конституційні основи освіти. Закон України “Про освіту”(1991 р.) : основна мета й завдання.

Управління освітою в Україні. Органи управління освітою. Міністерство освіти і науки України в управлінні освітою.

Державні стандарти освіти.

Система освіти в Україні. Структура освіти в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні.

Учасники навчально-виховного процесу.

Кадрове забезпечення сфери освіти. Академія педагогічних наук України.

Вища освіта як складова системи освіти. Принципи державної політики у галузі вищої освіти.

Законодавство України в галузі вищої освіти. Закон України “Про вищу освіту” (2002 р.): зміст, мета і сфера дії.

Структура вищої освіти. Освітні рівні вищих навчальних закладів. Система стандартів вищої освіти. Державний стандарт вищої освіти. Галузеві стандарти вищої освіти. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.

Науково-методичне забезпечення вищої освіти.

Система вищої освіти.

Управління в галузі вищої освіти.

Підготовка наукових на науково-педагогічних працівників.

Фінансово-економічні відносини в системі вищої освіти.

 


Тема 2. Вищі навчальні заклади в системі

Вищої освіти в Україні

 

Вищі навчальні заклади: мета, основні завдання й функції.

Правовий статус вищого навчального закладу. Положення “Про державний вищий навчальний заклад освіти”.

Рівні акредитації вищого навчального закладу.

Типи вищих навчальних закладів.

Створення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу

Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів.

Управління вищим навчальним закладом. Структура управління вищим навчальним закладом, характеристика структурних елементів. Студентське самоврядування: зміст, мета, завдання, організація.

Нормативно-правові засади організації навчального процесу вищої школи. Регулювання організації навчального процесу Законом України “Про вищу освіту”. Положенням “Про організацію навчаль-ного процесу у вищих навчальних закладах”.

Загальна характеристика форм навчання та форм організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Учасники навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Педагогічні та науково-педагогічні працівники. Права та обов’язки студентів.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу. Структура науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Навчальних закладах

Характеристика основних форм організації навчання.

Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах. Аудиторні заняття та їх організація. Лекція як основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Практичне заняття: зміст, мета, організація. Семінарське заняття: зміст, мета, організація. Консультація як вид навчального заняття.

Самостійна робота студента. Зміст і мета самостійної роботи студента в навчальному процесі. Здійснення самостійної роботи студента.

Практична підготовка студента як обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня. Організація практичної підготовки студента у вищому навчальному закладі.

Контрольні заходи в процесі організації навчального процесу. Контроль якості навчання. Поточний та підсумковий контроль. Семестровий контроль. Форми семестрового контролю. Організація семестрового контролю. Семестровий екзамен. Семестровий диференційований залік, семестровий залік. Державна атестація студента.

Ліквідація академічної заборгованості. Екзаменаційна сесія за індивідуальним графіком. Робота із заліково-екзаменаційними відомостями.

Ліквідація академічної різниці.

Розділ ІІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Навчального процесу

Використання бібліотек в навчальній роботі. Правила користування бібліотеками відповідно до законодавства України.

Технологія пошуку навчальної, наукової та професійної літератури.

Бібліотечні каталоги і прийоми їх використання в процесі пошуку необхідної літератури. Довідково-інформаційний фонд бібліотеки. Методика організації роботи з документами в бібліотеці.

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: її струк-тура та документні фонди. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

Національна парламентська бібліотека: її структура та документні фонди. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

Державна науково-технічна бібліотека України: її структура та документні фонди. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки: її структура та документні фонди. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

Книжкова палата України: основні завдання, функції, інформаційні продукти та їх використання в навчальній роботі.

Міжнародні інформаційні центри в Україні та їх документні ресурси в інформаційному забезпеченні навчального процесу. Інформаційний центр ООН в Україні. Інформаційний центр “Американський дім”. Бібліотека та інформаційний центр Гете-інституту. Інформаційні ресурси “Британської ради в Україні”.


Розділ ІІІ.

ФАХІВЦІВ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ

Інформаційного суспільства

Сутність та складові елементи інформаційної культури. Етапи становлення інформаційної культури, їх залежність від розвитку суспільства. Поширення інформаційної культури як чинник її розвитку.

Ефективна організація збирання, збереження та використання інформаційних ресурсів як чинник розвитку інформаційної культури.

Інформаційна культура як спроможність застосовувати досягнення в галузі розвитку засобів інформатизації та інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційна культура в професійній інформаційній діяльності.

Інформаційна культура в становленні й розвитку інформаційного суспільства.

Збереження власної культурної ідентичності за умов посилення процесів глобалізації. Напрями подальшого розвитку інформаційної культури.

Інформаційна етика.

Інформаційна культура документознавця. Документознавець в інформаційному суспільстві: особливості професійної діяльності.

Система знань, навичок та умінь для реалізації інформаційної діяльності в умовах формування й розвитку глобального інформаційного суспільства.

Особливості формування інформаційної культури у фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.


ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Вищої освіти в Україні

1. Вищі навчальні заклади: мета, основні завдання й функції.

2. Типи вищих навчальних закладів.

3. Управління вищим навчальним закладом. Структура управління вищим навчальним закладом, характеристика структурних елементів.

4. Форми навчання та організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

5. Учасники навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

6. Науково-методичне забезпечення навчального процесу.

Література: 8, 12, 20, 21, 26, 27, 33, 35, 40, 42, 43, 47, 57


Запитання для самостійного опрацювання

1. Як здійснюється процес управліннявищим навчальним закладом. Яку роль в цьому процесі належить студентському самоврядуванню?

2. Дати порівняльну характеристику форм навчання та організації навчального процесу вищого навчального закладу.

3. Визначити засоби науково-методичного забезпечення навчального процесу.

 

Навчальному закладі

1. Основні форми організації навчання.

2. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах.

3. Індивідуальні заняття як форма організації навчання.

4. Самостійна робота студента. Зміст і мета самостійної роботи студента в навчальному процесі.

5. Практична підготовка студента як обов'язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

6. Контрольні заходи в процесі організації навчального процесу.

Література: 8, 12, 20, 21, 24, 26, 27, 33, 35, 42, 43, 47, 57

Запитання для самостійного опрацювання

1. Дати порівняльну характеристику основних видів навчальних занять у вищих навчальних закладах.

2. Форми контролю в процесі організації навчального процесу.

3. Ліквідація академічної заборгованості. Ліквідація академічної різниці.

 

Навчального процесу

1. Використання бібліотек у навчальній роботі. Система бібліотек України.

2. Національні бібліотеки та їхні інформаційні ресурси

3. Міжнародні інформаційні центри в Україні та їхні документні ресурси в інформаційному забезпеченні навчального процесу.

4. Бібліотечні каталоги і прийоми їхнього використання в процесі пошуку необхідної літератури.

Література: 15, 16, 19, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54

Запитання для самостійного опрацювання

1. Скласти перелік бібліотек та інформаційних центрів, які можуть забезпечити самостійну роботу студента.

2. Дати характеристику довідково-пошукової системи бібліотек. Визначитися з методикою використання цієї системи.

3. Які міжнародні інформаційні центри в Україні доцільно вико- ристовувати в інформаційному забезпеченні навчального процесу. Які документи в них представлені?


Інформаційної політики

1. Національна інформаційна політика: зміст, структура, напрями.

2. Національні інтереси в інформаційній сфері.

3. Напрями інформаційної політики, що забезпечують стан ефективного розвитку інформаційного суспільства.

4. Інформаційний суверенітет держави.

Література: 2, 4, 16, 40, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Запитання для самостійного опрацювання

1. Визначити основні напрями національної інформаційної політики, з урахуванням процесів формування і розвитку інформаційного суспільства.

2. Дати характеристику організаційних та управлінських засад формування й розвитку інформаційного суспільства в контексті національної інформаційної політики.

3. Дати тлумачення поняття “інформаційний суверенітет держави”.


Інформаційного суспільства

1. Сутність та складові елементи інформаційної культури.

2. Етапи становлення інформаційної культури, їх залежність від розвитку суспільства.

3. Інформаційна культура в професійній інформаційній діяльності.

4. Інформаційна етика.

Література: 3, 4, 10, 14, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 51

 

Запитання для самостійного опрацювання

1. Який зміст вкладається в поняття „інформаційна культура”?

2. Визначити, як впливає розвиток інформаційних технологій на формування інформаційної культури в суспільстві.

3. Що таке “інформаційна етика”? Які форми її прояву в практичній інформаційній діяльності?

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1

Вищого навчального закладу

1. Конституційні основи освіти в Україні.

2. Закон України “Про освіту” (1991 р.) в регулюванні діяльності вищого навчального закладу

3. Закон України “Про вищу освіту” (2002 р.) основні положення документа, що стосуються організації діяльності вищого навчального закладу.

4. Положення “Про державний вищий навчальний заклад освіти” ( 1996 р.) в регулюванні роботи вищого навчального закладу.

Література: 8, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 47, 57

Семінар № 2

Навчальних закладах

1. Загальна характеристика основних видів навчальних занять у вищих навчальних закладах

2. Лекція як основна форма проведення навчальних занять, її місце в навчальному процесі .

3. Практичне заняття: призначення, форми проведення.

4. Семінарське заняття: призначення, організація й проведення.

5. Консультація як форма проведення навчального заняття.

Література: 8, 20, 26, 27, 35, 42, 43, 47, 57

Семінар № 4

Демократизації вищої освіти

1. Чинники, що впливали на процес укладання Болонської угоди.

2. Особливості організації навчального процесу відповідно до Болонського процесу.

3. Основи навчання за кредитно-модульною системою.

4. Європейська система трансферу кредитів ECTS в контексті демократизації вищої освіти.

5. Можливості працевлаштування спеціалістів за умов функціонування Болонської системи в Україні.

Література: 12, 20, 21, 26, 33, 35

Семінар № 5

Інформаційного суспільства

1. Виникнення й розвиток писемності і її значення у формуванні суспільства. Рукописна книга як джерело інформації.

2. Виникнення книгодрукування, його вплив на розвиток суспільства, культуру.

3. Інформаційна революція, пов’язана з винаходом в галузі передачі інформації шляхом телеграфного, телефонного та радіозв’язку. Вплив цього винаходу на розвиток суспільства.

4. Розробка мікропроцесорної техніки. Розвиток і впровадження інформаційних технологій в контексті формування інформаційного суспільства.

5. Становлення і розвиток мережі Інтернет в контексті розвитку інформаційного суспільства.

Література: 5, 11, 16, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56

Семінар № 10

Відносин в суспільстві

 

1. Терміносистема Закону України “Про інформацію” в документо-знавчій термінології. Законодавчо визначені види інформації.

2. Об’єкти та суб’єкти інформаційних відносин.

3. Законодавче визначення принципів інформаційних відносин, напрямів і способів державної інформаційної політики.

4. Правове регулювання інформаційної діяльності за Законом України “Про інформацію”. Основні види інформаційної діяльності.

5. Закон України “Про інформацію” в регулюванні доступу до інформації. Доступ до офіційної інформації.

Література: 5, 6, 17, 34, 36, 40, 51

 

Семінар № 12

Практичне заняття № 1

Практичне заняття № 2

Література: 9, 18, 22, 24, 30


Практичне заняття № 3

Практичне заняття № 4

Науковим фондом бібліотеки

Мета заняття: отримання студентами навичок роботи з алфавітним та систематичним каталогами бібліотеки.

Зміст і послідовність роботи.

1. Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки.

2. Дати визначення “алфавітний каталог”, “систематичний каталог”. Визначити їхнє призначення та особливості використання у пошуку джерел інформації.

3. Скласти бібліографічні описи з алфавітного та систематичного каталогів (по 8-10 з кожного) за темою “Документознавство та інформаційна діяльність”.

4. Дати характеристику довідково-бібліографічного та довідково-енциклопедичного фонду бібліотеки.

Література: 15, 16, 19, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54

 

 


Практичне заняття № 5

Практичне заняття № 6

Інформаційні ресурси Національної парламентської бібліотеки в організації самостійної роботи студентів

Мета заняття: отримання студентами знань і практичних навичок використання ресурсів Національної парламентської бібліотеки.

Зміст і послідовність роботи.

1. Ознайомлення з правилами роботи бібліотеки.

2. Ознайомлення зі структурою бібліотеки, особливостями використання інформаційних ресурсів в різних структурних підрозділах бібліотеки.

3. Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки (системою каталогів у традиційній та електронній формах).

4. Ознайомлення з системою ресурсів в галузі документознавства та інформаційної діяльності, представлених у Національній парламентській бібліотеці. Визначення особливостей користування спеціальним читальним залом, де представлені ці ресурси.

Література: 15, 25, 34, 45

Практичне заняття № 7

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у навчально-науковій роботі студента

Мета заняття: отримання студентами навичок використання електронних каталогів бібліотек у науково-дослідній та навчальній діяльності.

Зміст і послідовність роботи.

1. Визначити Інтернет-адреси провідних бібліотек України та світу за допомогою пошукових можливостей мережі Інтернет. Записати ці адреси.

2. Дати характеристику (структурну та змістовну) електронних каталогів національних бібліотек України та зарубіжжя (2-3 бібліотеки).

3. Дати характеристику електронних інформаційних ресурсів (баз даних), які представлені на веб-сайтах національних бібліотек України.

4. Визначити електронні ресурси спеціальності “Документо-знавство та інформаційна діяльність”, які представлено національними бібліотеками в мережі Інтернет.

5. Визначити веб-адреси електронних версій фахових періодичних видань в галузі документознавства та інформаційної діяльності.

Література: 15, 16, 25, 28, 34, 37

 

Практичне заняття № 8

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Визначення змісту понять “освіта”, “вища освіта”. Мета освіти. Освіта в системі загальнолюдських цінностей.

2. Державна політика України в галузі освіти.

3. Вища освіта як складова системи освіти. Принципи державної політики в галузі вищої освіти.

4. Законодавство України в галузі вищої освіти.

5. Структура вищої освіти.

6. Система вищої освіти.

7. Управління в галузі вищої освіти.

8. Вищі навчальні заклади: основні завдання й функції.

9. Типи вищих навчальних закладів.

10. Структура управління вищим навчальним закладом, характеристика структурних елементів.

11. Нормативно-правові засади організації навчального процесу у вищій школі.

12. Форми навчання та організації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

13. Основні види навчальних занять у вищих навчальних закладах.

14. Індивідуальні завдання як форма організації навчання (реферат, курсова та дипломна роботи ).

15. Зміст і мета самостійної роботи студента в навчальному процесі.

16. Практична підготовка студента як обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня.

17. Контрольні заходи в процесі організації навчального процесу. Основні напрями міжнародного співробітництва України в галузі вищої освіти.

18. Особливості організації навчального процесу згідно з вимогами Болонського процесу.

19. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв в системі вищих навчальних закладів України.

20. Бібліотека Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

21. Стандартизація спеціальності “Документознавство та інфор-маційна діяльність”.

22. Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю “Документознавство та інформаційна діяльність”: характеристика основних напрямів.

23. Провідні вчені й фахівці в галузі документознавства та інформаційної діяльності: напрями їхніх досліджень.

24. Фахові вітчизняні та зарубіжні періодичні видання: їхня характеристика, напрями діяльності, основні питання, що висвітлюють.

25. Методи підвищення швидкості читання.

26. Суть методики швидкого конспектування.

27. Навчальні видання: їхні види та характерні особливості.

28. Словники, довідники та енциклопедії в навчальному процесі. Фаховий словник.

29. Видання нормативно-правових актів в навчальній роботі. Офіційні видання. Тематичні збірники законодавства.

30. Стандарти: їх призначення та використання в навчальному процесі.

31. Довідковий апарат видання.

32. Правила користування бібліотеками відповідно до законодавства України.

33. Бібліотечні каталоги та прийоми їх використання в процесі пошуку необхідної літератури.

34. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: її структура, та інформаційні ресурси.

35. Національна парламентська бібліотека: її структура та документі фонди.

36. Правила користування інформаційними ресурсами бібліотеки.

37. Міжнародні інформаційні центри в Україні та їх документні ресурси в інформаційному забезпеченні навчального процесу.

38. Освітні ресурси мережі Інтернет.

39. Електронні ресурси бібліотек .

40. Електронні версії фахових періодичних видань.

41. Бази даних нормативно-правових актів в мережі Інтернет: їхній статус та особливості використання.

42. Курсова робота як навчально-наукова робота.

43. Структура курсової роботи; характеристика складових елементів курсової роботи.

44. Інформаційні революції: ознаки, зміст, наслідки для зростання й формування нової стадії розвитку суспільства.

45. Основні етапи і проблеми формування глобального інформаційного суспільства.

46. Інфраструктура інформаційного суспільства.

47. Шляхи інтеграції України в глобальне інформаційне суспільство.

48. Національна інформаційна політика: зміст, структура, напрями.

49. “Концепція державної інформаційної політики” (2003 р.).

50. Суспільні інформаційні відносини: зміст, поняття, їх місце у розвитку і функціонуванні суспільства.

51. Інформаційне законодавство. Структура інформаційного законодавства.

52. Закон України “Про інформацію”: сфера дії, структура та основні положення.

53. Сутність та складові елементи інформаційної культури.

54. Інформаційна культура в професійній інформаційній діяльності.

55. Інформаційна культура у становленні й розвитку інформаційного суспільства.

56. Інформаційна етика.

57. Інформаційна культура документознавця.

58. Документознавець в інформаційному суспільстві: особливості професійної діяльності.

59. Система знань, навичок та умінь для реалізації інформаційної діяльності в умовах формування й розвитку глобального інформаційного суспільства.

60. Особливості формування інформаційної культури фахівців з документознавства та інформаційної діяльності.

 


ЛІТЕРАТУРА

1. Актушев В.С. Информационное общество: Учеб.пособие. – СПб.: Высшая школа, 2004. – 571 с.

2. Вершинская О.Н. Существующие модели построения информационного общества //Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 53-58.

3. Винарик Л.С., Щедрин А. Н. Информационная культура: эволюция, проблемы / НАН Украины, Институт экономики промыш-ленности. – Донецк, 1999. – 144 с.

4. Винарик Л.С., Щедрин А.Н., Васильева Н.Ф. Вхождение Украины в информационное общество / НАН Украины; Институт экономики промышленности. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 151 с.

5. Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні: Навч.посіб. – К.: Юстініан, 2006. – 171 с.

6. Віленський Г.Л. Словник-довідник з інформаційного права та права у сфері культури: Навч. посібник / Рівненський ін-т сло-в’янознавства Київського ін-ту “Слов'янський ун-т”. – К., 2001. – 324 с.

7. Воронцов Г. А. Работа над рефератом: Учеб. пособие для студ. – 3.изд., испр. и доп. – Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2002. – 62 с.

8. Гончаренко В.Г., Левківський К.М., Лисенков С.Л. та ін. Закон України “Про вищу освіту”: Науково-практичний коментар / В.Г. Кре-мень (заг.ред.). – К., 2002. – 323 с.

9. Джелали А. Секреты Наполеона: Память. Внимание. Скорочтение. – Харків,1995. – 160 с.

10. Джинчарадзе Н. Інформаційна культура. – К.,1999. – 136 с.

11. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / В.М.Фурашев, Д.В.Ланде, О.М.Григор’єв, О.В.Фурашев; Акад. прав. наук України. Н.-д. центр прав. інф-ки. – К.: [Інжиніринг], 2005. – 163 с.: іл.

12. Журавський В.С.,Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: Політехніка КТУУ, 2003. – 416 с.

13. Ильганаева В.А. Гармонизация культурной среды в усло-виях информатизации общества. – Харків, 1999. – 34 с.

14. Информационная культура / Л.С.Винарик, А.Н.Щедрин, А.С.Гинкул и др.; НАН Украины, Институт экономики промыш-ленности. – Донецк, 1999. – 41 с.

15. Информация: поиск, анализ, защита /И.Н.Кузнецов (авт-сост.). – М.: ООО “Амалфея”, 2002. – 370 с.

16. Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, її права, інформація, інформатика, інформатизація, телекомунікації, інтелек-туальна власність, ліцензування, сертифікація, економіка, ринок, юриспруденція / М.Брижко та інш. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.

17. Інформаційне суспільство. Шлях України. – К., 2004. – 290 с.

18. Козловський О.В. Швидкочитання: 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу / Ілля Григорович Данилюк (Пер.з рос.). – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 301с.

19. Краснобокий Ю.М.Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.

20. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.

21. Кривцова В.М., Колісниченко Н.М. Вища освіта та Болонський процес: Конспект лекцій / Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – О.: Видавництво ОРІДУ НАДУ, 2005. – 172 с.

22. Минько Э. В., Минько А. Э Ускоренное конспектирование и чтение. – СПб.: Питер, 2003. – 159 с.

23. Моргеннштерн И.Г. Информационное общество:Учеб. посо-бие для студентов информационно-библиотечніх факультетов /И.Т.Моргенштерн; Челябинский ин-т искусства и культуры. – Челябинск,1996. – 75 с.

24. Мостова І. М. Навчання без надмірних зусиль: [Студентам: як навчатись у вищому навч. закладі, як працювати з книгою, як складати іспити, як конспектувати лекції?..]. – Чернівці, 2000. – 96 с.

25. Наукові бібліотеки України: Довідник / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Координаційне Бюро Енциклопедії Сучасної України / О.С.Онищенко (відп.ред.), А.А.Свобода (уклад.). – К., 2004. – 472 с.

26. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К., 2002. – 24 с.

27. Поради першокурснику /Уклад. Г.В.Власова, Л.Л.Лисенко. – К: ДАКККіМ, 2005. – 87 с.

28. Свириденко С.С. Информационные технологии в интел-лектуальной деятельности: Учебник / Международный независимый эколого-политологический ун-т. – 1995. – 240 с.

29. Семеновкер Б.А. Информационная культура: от папируса до компактных оптических дисков //Библиография. – 1994. – № 1. – С.11–15.

30. Скорочтение: Программа быстрого обучения / О. В Козловский (авт.-сост.). – Донецк: Сталкер, 2003. – 286 с.

31. Словник книгознавчих термінів: Понад 1400 термінів / Книжкова палата України / Н.О. Петрова (наук.редПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.046 с.)