Діяльність”: зміст, мета, завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діяльність”: зміст, мета, завдання1. Документознавство та інформаційна діяльність як професійна сфера. Етапи інституціоналізації спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність”.

2. Стандартизація спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.

3. Рівні освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців за спеціальністю „Документознавство та інформаційна діяльність”.

4. Освітньо-професійна програма підготовки за спеціальністю: характеристика основних напрямів.

5. Провідні вчені та фахівці в галузі документознавства та інфор-маційної діяльності: напрями їх досліджень. Фахові вітчизняні та зарубіжні періодичні видання.

Література: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 31, 32, 34, 38

Запитання для самостійного опрацювання

1. Розкрити систему освіти за спеціальністю “Документознав-ство та інформаційна діяльність”.

2. Визначити дисципліни, що входять до навчальних планів підготовки спеціалістів з документознавства та інформаційної діяльності.

3. Дати структурну характеристику фахових вітчизняних та зарубіжних періодичних видань.

Тема 7. Ефективні технології читання та конспектування

1. Сутність і роль читання в процесі навчання. Недоліки традиційних методів читання.

2. Методи і техніка швидкочитання.

3. Особливості читання навчальної, фахової та наукової літератури.

4. Суть і роль конспектування в навчальному процесі. Організація конспекту.

5. Вивчення конспекту при підготовці до заліків та екзаменів.

Література: 7, 9, 18, 22, 24, 27, 30, 39

 

Запитання для самостійного опрацювання

1. Дати характеристику власних способів читання та визначити нормативи їх швидкості. Намітити шляхи вдосконалення.

2. У чому полягають особливості читання навчальної, наукової та фахової літератури?

3. Визначити власні методи й прийоми швидкого конспектування. Намітити шляхи вдосконалення.

Тема 8. Основи роботи з виданнями

1. Навчальні видання: їх види та характерні особливості.

2. Словники, довідники та енциклопедичні видання в навчальному процесі.

3. Видання нормативно-правових актів в навчальній роботі. Офіційні видання.

4. Стандарти: їх призначення та використання в навчальному процесі.

5. Довідковий апарат видання.

6. Організація і технологія ведення власного фахового словника.

Література: 7, 9, 18, 22, 24, 27, 30, 39, 58

Запитання для самостійного опрацювання

1. Визначити, які навчальні видання з дисциплін інформаційного та документознавчого циклу є у фонді бібліотеки ДАКККіМ, а які є в інших бібліотеках.

2. Скласти бібліографічний список довідкових видань інформаційного та документознавчого циклів.

3. Організувати роботу над створенням власного термінологічного словника та власної підбірки нормативно-правових актів.

 

Тема 9. Бібліотечно-інформаційне забезпечення

Навчального процесу

1. Використання бібліотек у навчальній роботі. Система бібліотек України.

2. Національні бібліотеки та їхні інформаційні ресурси

3. Міжнародні інформаційні центри в Україні та їхні документні ресурси в інформаційному забезпеченні навчального процесу.

4. Бібліотечні каталоги і прийоми їхнього використання в процесі пошуку необхідної літератури.

Література: 15, 16, 19, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54

Запитання для самостійного опрацювання

1. Скласти перелік бібліотек та інформаційних центрів, які можуть забезпечити самостійну роботу студента.

2. Дати характеристику довідково-пошукової системи бібліотек. Визначитися з методикою використання цієї системи.

3. Які міжнародні інформаційні центри в Україні доцільно вико- ристовувати в інформаційному забезпеченні навчального процесу. Які документи в них представлені?


Тема 10. Електронні документи в навчальній

роботі студента

Освітні ресурси мережі Інтернет.

Електронні ресурси бібліотек.

Ресурси веб-сайтів інформаційних установ України та зарубіжжя.

Електронні версії фахових періодичних видань. Електронні енциклопедії, словники, довідники.

Бази даних нормативно-правових актів в мережі Інтернет: їх статус та особливості використання.

Література: 7, 13, 14, 15, 16, 19, 25, 28, 34, 37

Запитання для самостійного опрацювання

1. Скласти перелік веб-адрес бібліотек та інформаційних центрів України та зарубіжжя, які можуть бути використані в навчальній роботі з метою пошуку основної та додаткової літератури.

2. Скласти перелік веб-адрес електронних версій фахових періодичних видань.

3. Визначити веб-адреси баз даних нормативно-правових актів України, які можуть бути використані в навчальному процесі.

Тема 11. Методика підготовки рефератів та курсових робіт

1. Курсова робота як навчально-наукова робота.

2. Етапи підготовки курсової роботи.

3. Структура курсової роботи. Характеристика окремих елементів структури.

4. Організація захисту курсової роботи.

Література: 7, 15, 16, 22, 24, 34, 39, 58

Запитання для самостійного опрацювання

1. Скласти схему, надати характеристику основних елементів курсової роботи

2. Дати характеристику основних етапів підготовки курсової роботи.

3. Визначити способи групування та правила бібліографічного опису літератури, що була використана під час підготовки курсової роботи.

 

Тема 12. Передумови формування, етапи розвитку і

Становлення інформаційного суспільства

1. Поняття, особливості й переваги глобального інформаційного суспільства.

2. Інформаційні революції: ознаки, зміст, наслідки для формування й вдосконалення нової стадії розвитку суспільства.

3. Основні етапи і проблеми формування глобального інформаційного суспільства.

4. Інфраструктура інформаційного суспільства.

5. Шляхи інтеграції України в глобальне інформаційне суспільство.

Література: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 17, 23, 29, 36, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 55

Запитання для самостійного опрацювання

1. Дати порівняльну характеристику інформаційних революцій. Визначити їх окремі та спільні риси.

2. Охарактеризувати законодавство Україні у сфері інформатизації.

3. Проаналізувати шляхи інтеграції України в глобальне інформаційне суспільство.

Тема 13. Основні напрями національної

Інформаційної політики

1. Національна інформаційна політика: зміст, структура, напрями.

2. Національні інтереси в інформаційній сфері.

3. Напрями інформаційної політики, що забезпечують стан ефективного розвитку інформаційного суспільства.

4. Інформаційний суверенітет держави.

Література: 2, 4, 16, 40, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56

Запитання для самостійного опрацювання

1. Визначити основні напрями національної інформаційної політики, з урахуванням процесів формування і розвитку інформаційного суспільства.

2. Дати характеристику організаційних та управлінських засад формування й розвитку інформаційного суспільства в контексті національної інформаційної політики.

3. Дати тлумачення поняття “інформаційний суверенітет держави”.


Тема 14. Основи правового регулювання у сфері

Суспільних інформаційних відносин

1. Суспільні інформаційні відносини: зміст, поняття, їхнє місце у розвитку й функціонуванні суспільства.

2. Інформаційне законодавство. Структура інформаційного за-конодавства.

3. Конституційні основи інформаційного законодавства.

4. Характеристика окремих напрямів інформаційного законо-давства.

Література: 5, 6, 11, 16, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56

 

Запитання для самостійного опрацювання

1. Дати характеристику поняття “інформаційне законодавство”.

2. Визначити структуру інформаційного законодавства України.

3. Скласти перелік основних нормативно-правових актів інформаційної сфери, визначивши сферу дії кожного з них.

Тема 15. Інформаційна культура як елемент

Інформаційного суспільства

1. Сутність та складові елементи інформаційної культури.

2. Етапи становлення інформаційної культури, їх залежність від розвитку суспільства.

3. Інформаційна культура в професійній інформаційній діяльності.

4. Інформаційна етика.

Література: 3, 4, 10, 14, 16, 23, 29, 34, 36, 38, 51

 

Запитання для самостійного опрацювання

1. Який зміст вкладається в поняття „інформаційна культура”?

2. Визначити, як впливає розвиток інформаційних технологій на формування інформаційної культури в суспільстві.

3. Що таке “інформаційна етика”? Які форми її прояву в практичній інформаційній діяльності?

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар № 1

Нормативно-правове регулювання діяльності

Вищого навчального закладу

1. Конституційні основи освіти в Україні.

2. Закон України “Про освіту” (1991 р.) в регулюванні діяльності вищого навчального закладу

3. Закон України “Про вищу освіту” (2002 р.) основні положення документа, що стосуються організації діяльності вищого навчального закладу.

4. Положення “Про державний вищий навчальний заклад освіти” ( 1996 р.) в регулюванні роботи вищого навчального закладу.

Література: 8, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 47, 57

Семінар № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.021 с.)