Характеристика основних форм організації навчання у вищих навчальних закладахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характеристика основних форм організації навчання у вищих навчальних закладах1. Навчальні заняття: загальна характеристика. Основні види.

2. Індивідуальні заняття як форма організації навчання.

3. Самостійна робота студента як основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

4. Практична підготовка студентів: організація й проведення.

5. Контрольні заходи як форма організації навчання. Характеристика поточного та підсумкового контролю.

Література: 8, 20, 26, 27, 35, 42, 43, 47, 57

Семінар № 3

Основні види навчальних занять у вищих

Навчальних закладах

1. Загальна характеристика основних видів навчальних занять у вищих навчальних закладах

2. Лекція як основна форма проведення навчальних занять, її місце в навчальному процесі .

3. Практичне заняття: призначення, форми проведення.

4. Семінарське заняття: призначення, організація й проведення.

5. Консультація як форма проведення навчального заняття.

Література: 8, 20, 26, 27, 35, 42, 43, 47, 57

Семінар № 4

Болонський процес як засіб інтеграції і

Демократизації вищої освіти

1. Чинники, що впливали на процес укладання Болонської угоди.

2. Особливості організації навчального процесу відповідно до Болонського процесу.

3. Основи навчання за кредитно-модульною системою.

4. Європейська система трансферу кредитів ECTS в контексті демократизації вищої освіти.

5. Можливості працевлаштування спеціалістів за умов функціонування Болонської системи в Україні.

Література: 12, 20, 21, 26, 33, 35

Семінар № 5

Функціонально-видова характеристика видань, що використовуються в навчальному процесі

1. Навчальні видання, їх види та особливості використання в навчальному процесі

2. Фахові словники та довідники.

3. Використання видань нормативно-правових актів та стандартів у навчальній роботі.

4. Фахові періодичні видання.

5. Видання Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв у забезпеченні навчальнго процесу.

Література: 7, 15, 24, 27, 31, 39, 58

 

Семінар № 6

Бібліотечна система України та особливості використання різних видів бібліотек у навчальному процесі

1. Функції бібліотек у навчальному процесі.

2. Основні види бібліотек. Особливості використання кожного з видів бібліотек в навчальному процесі.

3. Інформаційні ресурси бібліотек відповідно до їхнього використання в навчальному процесі.

4. Інформаційні послуги бібліотек.

5. Правила користування бібліотеками відповідно до законодавства України.

Література: 15, 16, 19, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54

Семінар № 7

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки, його використання

1. Зміст, функції і призначення довідково-пошукового апарату бібліотеки.

2. Алфавітний каталог: призначення, структурні та пошукові мож-ливості.

3. Систематичний каталог: структура, особливості викори-стання. Фахові розділи каталогу.

4. Предметний каталог; його функціонально-пошукова характеристика.

5. Електронний довідково-пошуковий апарат бібліотеки.

Література: 7, 16, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37

Семінар № 8

Організація підготовки курсової роботи

1. Формування джерельної бази курсової роботи. Структу-рування процесу. Види документів, що можуть бути використані.

2. Обгрунтування актуальності теми дослідження, постановка мети, завдання, визначення об’єкта та предмета дослідження.

3. Структурування курсової роботи.

4. Характеристика структурних елементів роботи, особливості викладення матеріалу.

5. Бібліографічне оформлення курсової роботи.

Література: 7, 16, 16, 19, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 39


Семінар № 9

Інформаційні революції у становленні й розвитку

Інформаційного суспільства

1. Виникнення й розвиток писемності і її значення у формуванні суспільства. Рукописна книга як джерело інформації.

2. Виникнення книгодрукування, його вплив на розвиток суспільства, культуру.

3. Інформаційна революція, пов’язана з винаходом в галузі передачі інформації шляхом телеграфного, телефонного та радіозв’язку. Вплив цього винаходу на розвиток суспільства.

4. Розробка мікропроцесорної техніки. Розвиток і впровадження інформаційних технологій в контексті формування інформаційного суспільства.

5. Становлення і розвиток мережі Інтернет в контексті розвитку інформаційного суспільства.

Література: 5, 11, 16, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56

Семінар № 10

Концепція національної інформаційної політики України: основні засади та шляхи впровадження

1. “Концепція національної інформаційної політики” як нормативно-правовий акт. Мета й завдання даного документу.

2. Основні напрями національної інформаційної політики відповідно до “Концепції національної політики”.

3. Обґрунтування основних напрямів національної інформаційної політики відповідно до умов розвитку інформаційного суспільства.

4. Інноваційні аспекти в “Концепції національної політики”.

5. Вплив “Концепції національної політики” на процеси формування і розвитку в Україні інформаційного суспільства.

Література: 4, 16, 40, 51, 52


Семінар № 11

Закон України “Про інформацію” в регулюванні інформаційних

Відносин в суспільстві

 

1. Терміносистема Закону України “Про інформацію” в документо-знавчій термінології. Законодавчо визначені види інформації.

2. Об’єкти та суб’єкти інформаційних відносин.

3. Законодавче визначення принципів інформаційних відносин, напрямів і способів державної інформаційної політики.

4. Правове регулювання інформаційної діяльності за Законом України “Про інформацію”. Основні види інформаційної діяльності.

5. Закон України “Про інформацію” в регулюванні доступу до інформації. Доступ до офіційної інформації.

Література: 5, 6, 17, 34, 36, 40, 51

 

Семінар № 12

Інформаційна культура документознавця

 

1. Практична інформаційна діяльність в умовах формування й розвитку інформаційного суспільства.

2. Вимоги до професійних знань, умінь, навичок документознавця в умовах інформатизації суспільства.

3. Документознавець в інформаційній інфраструктурі суспільства.

4. Інновації в інформаційній діяльності: розвиток та впровадження.

5. Інформаційна етика в практичній інформаційній діяльності.

Література: 10, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 38, 51

 

 


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Бібліотека Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв та її інформаційні ресурси в бібліотечно-інформаційному забезпеченні навчального процесу

Мета заняття: отримання студентами навичок роботи з інформаційними ресурсами бібліотеки Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Зміст і послідовність роботи.

1. Визначити організаційну структури бібліотеки.

2. Розкрити основні функції читального залу та абонемента. З’ясувати особливості використання інформаційних ресурсів читального залу та абонемента.

3. Ознайомитися з правилами роботи бібліотеки

4. З’ясувати процес пошуку джерел інформації в бібліотеці.

5. Ознайомитися з виданнями Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, які є в бібліотеці. Дати характеристику періодичних видань, що виходять в Академії.

6. Результати роботи оформити письмово.

Література: 27, 34, 45

Практичне заняття № 2

Визначення власних недоліків у читанні та

Вироблення методів їх подолання

Мета заняття: в процесі читання виявити основні недоліки, що впливають на швидкість читання та з’ясувати шляхи подолання цих недоліків знайомими методами

Зміст і послідовність роботи.

1. Обрати фаховий текст для читання.

2. Прочитати обраний текст на предмет з'ясування факторів, які зменшують швидкість читання.

3. Скласти таблицю факторів, які зменшують швидкість читання та запам’ятовування:

 

№ з/п Фактори, що зменшують швидкість читання Шляхи підвищення швидкості читання
     

Література: 9, 18, 22, 24, 30


Практичне заняття № 3

Використання різних видів видань в навчальному процесі

Мета заняття: отримання навичок пошуку в документному фонді бібліотеки різних видів видань та використання їх в навчальному процесі

Зміст і послідовність роботи.

1. За допомогою каталогів бібліотеки знайти різні види фахових видань, які можуть бути використані в процесі навчання.

2. Переглянути знайдені видання на предмет визначення особливостей їхнього використання.

3. Результати роботи оформити в таблицю:

№ з/п Вид видання Визначення виду видання Використання в навчальній роботі
       

Література: 7, 9, 18, 22, 24, 27, 30, 39,58

 

Практичне заняття № 4

Методика й організація роботи з довідковим та

Науковим фондом бібліотеки

Мета заняття: отримання студентами навичок роботи з алфавітним та систематичним каталогами бібліотеки.

Зміст і послідовність роботи.

1. Ознайомлення з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки.

2. Дати визначення “алфавітний каталог”, “систематичний каталог”. Визначити їхнє призначення та особливості використання у пошуку джерел інформації.

3. Скласти бібліографічні описи з алфавітного та систематичного каталогів (по 8-10 з кожного) за темою “Документознавство та інформаційна діяльність”.

4. Дати характеристику довідково-бібліографічного та довідково-енциклопедичного фонду бібліотеки.

Література: 15, 16, 19, 24, 25, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 54

 

 


Практичне заняття № 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.011 с.)