Розрахунки з використанням акредитивівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунки з використанням акредитивівАкредитив – це форма розрахунків, за якою банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платни­ка) заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визна­чених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж на користь одержувача.

Заявник акредитиваплатник, який звернувся до обслуговуючо­го його банку відкрити акредитив.

Банк-емітентбанк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту.

Бенефіціар – юридична особа, на користь якої вистав­лено акредитив (постачальник).

Виконуючий банкбанк бенефіціара чи інший банк, що за до­рученням банку-емітента виконує акре­дитив.

Акредитиви використовуються в іногородніх розрахунках за матеріальні цінності і послуги. Особливість цієї форми розрахун­ків полягає в тому, що рух грошових коштів випереджає рух ма­теріальних цінностей.

Акредитивна форма розрахунків застосовується тоді, коли ця форма розрахунків передбачена договором. Відкриття (ви­ставлення) акредитива проводиться за рахунок власних коштів покупця або кредиту банку. Дозволяється також виставлен­ня акредитива частково за рахунок власних коштів і кредиту банку.

Кожний акредитив призначений для розрахунків тільки з од­ним постачальником і не може бути переадресованим.

Строк дії акредитива встановлюється у договорі між постача­льником і покупцем у межах 15 днів з дня відкриття, не врахову­ючи термін проходження документів спецзв'язком між банками. У зв'язку зі змінами умов поставки і відвантаження продукції строк може бути подовжений на 10 днів.

Акредитиви можуть відкриватися в банку покупця або поста­чальника. Вони бувають таких видів:

• покриті (депоновані) і непокриті (гарантовані);

• відкличні і безвідкличні.

Покриті— відкривають за рахунок коштів платника в банку платника або в банку бенефіціара під конкретну угоду шляхом депонування на окремому рахунку.

Непокритіакредитиви — це акредитиви, які виставлені без депонування коштів. Такі акредитиви можуть виставлятися в ба­нку покупця. В банку постачальника вони можуть відкриватися тільки при наявності кореспондентських відносин між банками.

Відкличний акредитивце акредитив, який може бути відмінений або анульований банком покупця без попе­реднього погодження з постачальником (наприклад, у випадку недотримання умов, передбачених дого­вором, дострокової відмови банку-покупця гарантувати пла­тежі по акредитиву).

Всі розпорядження про зміну умов відзивного акредитива платник повідомляє своєму банку, який повідомляє банк поста­чальника, а останній — самого постачальника.

Безвідкличний акредитивможе бути змінений або анульований тільки за згодою постачальника, на ко­ристь якого він відкритий. Строк дії і порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в договорі між платником і постачальником, в якому слід вказати:

— найменування банку покупця;

— вид акредитива і спосіб його виконання;

— перелік документів, які повинні бути подані постачальни­ком для одержання коштів за акредитивом;

— строк подання документів після відвантаження товару.

Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому банку заяву на акредитив, в якій вказує:

• номер договору, за яким відкривається акредитив;

• строк дії акредитива;

• найменування постачальника;

• найменування банку-постачальника;

• місце виконання акредитива;

• повне і точне найменування документів, проти яких прово­дяться виплати по акредитиву, строк їх подання;

• вид акредитива; для відвантаження яких товарів відкривається акредитив;

• строк відвантаження;

• сума акредитива;

• спосіб реалізації акредитива.

Порядок розрахунків з використанням покритого акредитиву такий.

Якщо платник виставив покритий акредитив у банку постача­льника, то за заявою покупця на виставлення акредитива і його платіжного доручення гроші перераховуються до банку постача­льника на рахунок «Акредитиви». В банку платника цей акреди­тив обліковується на позабалансовому рахунку «Акредитиви до оплати».

Для отримання коштів за акредитивом у тому випадку, коли акредитив покритий і виставлений в банку постачальника, поста­чальник, відвантаживши товари, подає реєстр рахунків, відвантажувальні та інші, передбачені умовами акредитива, документи в обслуговуючий банк.

Реєстр рахунків подається постачальником банку в чотирьох примірниках. Перший використовується як меморіальний ордер, другий повертається постачальнику як розписка у прийнятті ре­єстру рахунків, третій та четвертий з доданими товарно-транспортними документами і відміткою банку відсилаються банку покупця для вручення платнику (четвертий примірник) і для ві­дображення операцій по рахунку «Акредитиви до оплати» (третій примірник).Якщо гроші в сумі виставленого акредитива задепоновані в банку покупця на рахунку «Акредитиви», то розрахунки проводяться таким чином. По мірі відвантаження товарів поста­чальник подає своєму банку реєстри рахунків (у трьох примірни­ках) та інші документи, передбачені умовами акредитива. Третій примірник реєстру банк постачальника повертає постачальнику, а перший та другий — разом з документами направляються спец­зв'язком банку покупця. На основі першого примірника банк списує гроші з рахунку і перераховує їх постачальнику. Другий примірник реєстру з іншими документами передається платнику. Банк постачальника після отримання грошей від банку покупця списує кошти з рахунку.

Непокритий акредитив. При отриманні заяви на вистав­лення такого акредитива банк покупця суму непокритого акре­дитива оприбутковує на позабалансовому рахунку «Гарантії та поручительства, видані банком». Якщо такий акредитив виста­влений в банку постачальника, то банк покупця дає дозвіл бан­ку постачальника, де відкритий коррахунок банку покупця, освоюючи акредитив, відповідні суми списувати зі свого коррахунку.

Зарахування грошей постачальнику при непокритому (гаран­тованому) акредитиві здійснюється банком постачальника після перевірки отриманого реєстру та інших документів, що підтвер­джують відвантаження товару, та після списання коштів з коррахунку банку покупця. При цьому два примірники реєстру і дода­них до нього документів по виконаному акредитиву банк постачальника направляє спецзв'язком банку покупця, де перший примірник слугує підставою для списання грошей з покупця, а другий разом з оплаченими з акредитива документами передаєть­ся покупцю.

Після перевірки дотримання умов акредитива банк покупця повертає банку постачальника витрати, пов'язані з виконанням акредитива. Ці витрати відшкодовуються на умовах, передбаче­них міжбанківським договором.

При виставленні непокритого акредитива в банку покупця списання коштів на суму відвантажених товарів проводиться з рахунку покупця, а у разі відсутності на ньому грошей операції здійснюються в порядку, викладеному для непокритого акреди­тива, виставленого в банку постачальника.

Платежі з акредитива проводяться в межах строку його дії по­вною сумою акредитива або частинами. Видача з акредитива го­тівки не допускається.

Акредитив може бути закритим у разі:

1) спливу строку дії акредитива;

2) відмови одержувача грошових коштів від використання акредитива до спливу строку його дії, якщо це передбачено умова­ми акредитива;

3) повного або часткового відкликання акредитива платником, якщо таке відкликання передбачене умовами акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк повідомляє банк-емітент. Виконуючий банк одночасно із закриттям акредитива негайно повертає банку-емітентові невикористану суму покрито­го акредитива.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.011 с.)