ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУОргани управління Органи контролю
Загальні збори учасників Ревізійна комісія
Спостережна рада Внутрішній аудит банку
Правління (Рада директорів)  

Рис. 1.2. Апарат управління та контролю комерційного банку

Загальні збори учасників— вищий орган управління, до компетенції яких належить:

• визначення основних напрямів діяльності товариства і

• затвердження його планів та звіту про їх виконання;

• затвердження річних результатів діяльності банку, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;

• організація щорічних зборів засновників, участь у прийнятті стратегічних рішень тощо;

• затвердження внутрішніх документів товариства, визначен­ня організаційної структури;

• деякі інші повноваження.

Правління (Рада директорів)— виконавчий орган; до її складу входять голова (керуючий), замісники, керівники під­розділів. Рада директорів вирішує всі питання, пов'язані з пото­чною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради банку. Голова правління несе персона­льну відповідальність перед акціонерами за результати діяльно­сті банку.

Спостережна радаздійснює загальне керівництво діяльністю банку, контролює діяльність правління банку, а також виконує інші функції, делеговані загальними зборами:

• призначає і звільняє голову та членів правління (ради дирек­торів) банку;

• контролює діяльність правління (ради директорів) банку;

• визначає зовнішнього аудитора;

• встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

• приймає рішення щодо покриття збитків;

• приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

• затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління;

• готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

• здійснює інші повноваження.

Ревізійна комісія:

• контролює дотримання банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

• розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам учасників;

• вносить на загальні збори учасників або спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів;

• здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності банку за дорученням загальних зборів учасників, спостережної ради банку або на вимогу учасника (учасників), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів;

• доповідає про результати ревізій та перевірок загальним зборам учасників чи спостережній раді банку;

• готує висновки до звітів і балансів банку. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників не мають права затверджувати фінансовий звіт банку.

До складу ревізійної комісії входить аудиторська служ­ба,яка:

• наглядає за поточною діяльністю банку;

• контролює дотримання законів, нормативно-правових актів НБУ та рішень органів управління банку;

• перевіряє результати поточної фінансової діяльності;

• аналізує інформацію та відомості про діяльність банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення пов­новажень посадовими особами банку;

• надає спостережній раді висновки та пропозиції за результатами перевірок тощо.

Управління планування і розвитку банківських операційзаймається аналізом поточної діяльності (доходів, витрат, прибу­тку, ліквідності), формування статутного капіталу, методичним забезпеченням.

Комерційне управління— це кредитне, валютне управління з цінних паперів тощо, кожен з яких має свої відділи. Наприклад, кредитний відділ, відділ контролю над забезпеченістю кредитів, відділ контролю кредитної діяльності філій банку, відділ методо­логії та аналізу, відділ ресурсів.

Кредитну стратегію та кредитну політику банку формує кре­дитний комітет.Він виконує такі функції: затверджує організа­ційну структуру процесу кредитування, встановлює напрямки диверсифікації кредитного портфеля, аналізує кредитний ризик портфеля та інших суттєвих ризиків, що пов'язані з кредитуван­ням, оцінює адекватність резервів на можливі втрати за позика­ми, приймає рішення щодо надання «великих» кредитів та пері­одичне списання безнадійних позик.

Фінансовий блок— бухгалтерія, відділ внутрішньобанківських розрахунків і кореспондентських відносин, каса.

Блок автоматизаціїзабезпечує обробку статистичних даних.

Адміністративний блоквключає відділ кадрів, секретаріат, канцелярію, господарчі підрозділи.

 


Змістовий модуль 2 – 4 годиниПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.005 с.)