ТОП 10:

Видатки бюджету поділяють на певні види, які можна характеризувати якісно та кількісно.Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна загальний обсяг. Ці дві ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що визначаються якісною ознакою, часто перевищують кількісну, той суму видатків, яка потрібна для задоволення відповідних потреб держави, призводить до негативних наслідків, а саме - до недофінансування видатків передбачених Законом про Державний бюджет, зростання зовнішнього внутрішнього боргу тощо.

Видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які виникають у зв'язку з розподілом і використанням централізованих коштів, що перебувають розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.

Розмежування видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. У Бюджетному кодексі, відповідно до прийнятих критеріїв розподілу за кожним видом бюджету закріплено конкретний перелік видатків, що проводяться з відповідного бюджету на постійній основі і враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Бюджетна класифікація.

Бюджетна класифікація - це обов'язкове групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з чіткою системою розташування і присвоєння окремим підрозділам бюджету певних найменувань й порядкових номерів.

Бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів і видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Чітка система розташування і групування доходів та видатків дозволяє одержати необхідні уявлення про структуру бюджету, джерела його доходів, склад платників, цільове призначення бюджетного асигнування.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду України.

Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням
погашення) бюджету

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Класифікації доходів бюджету

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

1. податкові надходження;

2. неподаткові надходження;

3. доходи від операцій з капіталом;

4. трансферти.

Податковими надходженнями визнаються передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Неподатковими надходженнями визнаються:

- доходи від власності та підприємницької діяльності;

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

- надходження від штрафів та фінансових санкцій;

- інші неподаткові надходження.

Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Класифікація видатків бюджету:

Видатки бюджету класифікуються за:

функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна
класифікація видатків);

економічною характеристикою операцій, при проведенні яких
здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);

ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча
класифікація видатків);

за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над видатками.

Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:

- фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власників боргових зобов'язань;

- фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що
використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.

Класифікація боргу

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування.

Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.


Склад і структура доходів і видатків Державного бюджету України і

Місцевих бюджетів.

Структура доходів Державного бюджет України має наступний вигляд: І.Податкові надходження:

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:

- податок на прибуток підприємств

- податок з доходів фізичних осіб

Збори за спеціальне використання природних ресурсів:

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового фонду

- збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

- платежі за користування надрами

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету.

Внутрішні податки на товари та послуги:

- податок на додану вартість

- акцизний податок із вироблених в Україні товарів

- акцизний податок із ввезених на територію України товарів

- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності:

- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції:

- ввізне мито

- вивізне мито.

II. Неподаткові надходження:

Доходи від власності та підприємницької діяльності:

- надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України

- рентна плата.

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу:

- плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

- державне мито

- митні збори.

Надходження від штрафів та фінансових санкцій.

Власні надходження Бюджетних установ.

Інші неподаткові надходження.

III. Доходи від операцій з капіталом:

- надходження від продажу основного капіталу;

- надходження від реалізації державних запасів товарів;

- надходження від продажу землі і нематеріальних активів.

IV. Міжбюджетні трансферти, тобто кошти, що надходять з місцевих
бюджетів.

Доходи місцевих бюджетів, згідно з діючим законодавством, поділяються на доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні офіційних трансфертів (власні) та на доходи які не враховуються при визначенні офіційних трансфертів (закріплені та регулюючі).

Поділ доходів на ті, що враховуються і не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів створює стимули для місцевого самоврядування до нарощення обсягу фінансових надходжень, що допоможе місцевим органам влади фінансувати надання послуг, за які вони відповідають.

До доходів, що закріплюються за місцевими бюджетами та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори:

- податок на доходи з фізичних осіб у пропорціях, встановлених Бюджетним кодексом України;

- плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад;

- плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що
справляється виконавчими органами відповідних рад;

- плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької
діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;

- надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями;

- єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що
належить відповідним бюджетам.

До видатків, що здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на:

- державне управління;

- судову владу;

- міжнародну діяльність;

- фундаментальні та прикладні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки державного значення; національну оборону;

- правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;

- освіту;

- охорону здоров'я;

- соціальний захист та соціальне забезпечення;

- культуру і мистецтво;

- державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси, книговидання, інформаційних агентств;

- фізичну культуру і спорт;

- державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки;

- програми реставрації пам'яток архітектури державного значення;

- державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та інформатики;

- державні інвестиційні проекти;

- створення та поповнення державних запасів і резервів;

- обслуговування державного боргу;

- проведення виборів та референдумів;

- інші програми, які мають виключно державне значення.

До видатків, які здійснюються з місцевих бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

- органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

- освіту;

- первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу;

- сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки.

До видатків, які здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення га їх об'єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на;

- органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення;

- освіту:

- дошкільну освіту;

- загальну середню освіту (школи - дитячі садки);

- первинну медико-санітарну, амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (дільничні лікарні, медичні амбулаторії, фельдшерсько-
акушерські та фельдшерські пункти);

- сільські, селищні та міські палаци культури, клуби та бібліотеки.

До видатків, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

1) державне управління:

Освіту

3) охорону здоров'я:

4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми;Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.01 с.)