ТОП 10:

Презентація індивідуальних завдань( вибірккових) – 0-5 балів.Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань Кількість балів Критерій оцінювання*
Відмінний Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків
Добрий Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв
Задовільний Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків
Незадовільний Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

Технологія оцінювання знань студентів за результатами пІДСУМКОВОГО контролю

Кожне з питань екзаменаційного білету оцінюється залежно від рівня знань від 2 до 5 балів (відповідно до шкали оцінювання Міністерства освіти і науки України). Для переведення результатів екзамену до 100-бальної шкали, набрані бали множаться на 2 (крім незадовільної оцінки).

Оцінювання питань екзаменаційного білету
Рівень знань Оцінка одного питання білету за 100-бальною шкалою
Відмінний
Добрий
Задовільний
Незадовільний

Відповідь, яка оцінюється на “відмінно” має відповідати таким вимогам:

ü повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або проблеми;

ü повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;

ü виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

ü здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів основних представників;

ü уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

ü демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

ü використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

ü знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

ü знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

ü засвоєння питань програми курсу відповідно до основної та додаткової літератури.

Відповідь, яка оцінюється на “добре” має відповідати таким вимогам:

ü згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

ü у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь, яка оцінюється на “задовільно” має відповідати таким вимогам:

ü згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано хоча б одна з цих вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

ü у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв провідних фінансових та кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) — у переліку країн учасниць;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь оцінюється на “незадовільно” за таких обставин:

ü згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

ü одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 6 балів;

ü зроблені під час відповіді висновки не є правильними чи загальновизнаними при відсутності у відповіді студента доказів і раціональних аргументів на їх користь;

ü характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер: за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту та одержує 0 балів.

 

 
  ПІДСУМКОВА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ. Загальна підсумкова оцінка за вивчення дисципліни “Технічний аналіз” студентами денної форми навчання та заочної форми навчання здійснюється на основі: (а) результатів поточної успішності та (б) екзамену. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу дорівнює 100 балів.
підсумкова оцінка (максимум 100) = оцінка за поточну успішність( 50 балів) + оцінка за екзамен( 50 балів)

 

ü У разі якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються в загальній підсумковій оцінці.

ü якщо студент отримав від 30 до 50 балів, тоді загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Екзамен проводиться у письмовій формі за порядком, єдиним для КНЕУ, за білетами, затвердженими на засіданні кафедри. Білети розроблюються на основі типового екзаменаційного білету та на базі питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни. Метою екзамену є оцінювання фактичної відповідності рівня знань студентів вимогам робочої програми дисципліни.

Типовий білет включає 5 завдань.

1. Екзамен проводиться у письмовій формі за розкладом. Тривалість екзамену — до трьох астрономічних годин.

2. Екзамен проводиться комісією. До складу комісії входять лектор потоку і викладачі кафедри.

3. Кожен студент отримує окреме екзаменаційне завдання, питання та завдання з якого він переписує в бланк письмової роботи, даючи на них відповіді.

4. Після закінчення екзамену роботи здаються комісії, яка їх оцінює.

5. Місце і час оголошення результатів екзамену доводяться до студентів на початку екзамену. Результати екзамену повідомляються студентам лектором потоку.

 

 
  9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
     

Основна

1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004.

2. Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.

3. Швагер Дж. Технический анализ. Полный курс М.: Альпина, 2007

4. Scapell W. When Interest Rates Rise: Opportunities and Risk Management Strategies in Today’s Preferred Securities Market [Електронний ресурс] / William Scapell // cohenandsteers. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cohenandsteers.com/assets/content/resources/insight/When_Interest_Rates_Rise.pdf.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www. nssmc.gov.ua

6. S&P Dow Jones Indices [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://us.spindices.com/

 

Додаткова

7. Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями / Уоррен Баффетт; сост., авт. Предисл. Лоренс Каннингем; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 268 с.

8. Бретт М. Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги / Пер. с англ. И.В. Габенова и В.В. Иванова; Под ред. В.В. Иванова. – М.: Изд-во Проспект, 2004. – 464 с.

9. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции// Пер. с англ. — М. ИНФРА-М, 1997.

10. Brealey R. Fundamentals of corporate finance/Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus. – 2-nd ed. - Mc Grow Hill, 1999.

11. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

12. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

13. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

14. Меладзе В. Курс технического анализа М.: Серебряные нити, 2005

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.008 с.)