ТОП 10:

Порядок ліквідації академзаборгованості з дисципліни«Внутрішній аудит в секторі загального державного управління»

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів зобов’язані написати заяву про повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету. Для студентів магістерської програми дозволяється написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженого деканом складати підсумковий модульний контроль.

 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю набрали від 21 до 59 балів зобов’язані писати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно направлення деканату отримувати та здавати викладачу під час консультацій виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності і в кінці семестру, згідно графіку затвердженому деканом складати підсумковий модульний контроль.

Терміни ліквідації академічної заборгованості студентів

 

Академічною заборгованістю з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління» вважається заборгованість, що оцінена як «FX» або «F» за результатами підсумкового контролю знань.

 

Академічна заборгованість ліквідується під час спеціальної додаткової сесії за окремим розкладом. Студентам, які за результатами підсумкового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «F», ліквідують академзаборгованість згідно з «Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, для студентів, які мають ліквідувати академічну заборгованість або академічну різницю», ухваленим Вченою радою від 28.02.2008р. Для цього студент подає заяву до деканату.

Студенти, які за результатами підсумкового семестрового контролю (заліку - ПМК) одержали оцінку «FX», як правило, ліквідують академзаборгованість протягом перших десяти днів з початку наступного семестру.

Приклади типавих завдань, що виносяться на залік

Зразок модульної контрольної роботи

для поточного оцінювання знань студентів

Очної форми навчання

Спеціальність 8.03050903 Облік і аудит «»

з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального

державного управління»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

МОДУЛЬ

для студентів V курсу спеціальності 8509/3

Очної форми навчання

з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального

державного управління»

Варіант № ____

 

 

1. Об’єктом внутрішнього аудиту у державному секторі є … (продовжити фразу).

 

2. Проставити послідовність процесу організації та проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів державного сектору економіки:

А. перевірка факторів ризику;

Б. завершення і звітування про результати аудиту;

В. підготовка програми аудиту;

Г. планування аудиту.

 

3. Завдання і повноваження Державної фінансової інспекції України (ДФІУ) при здійсненні аудиту в секторі загального державного управління.

 

4. Визначення мети та завдань об’єкта аудиторського контролю.

 

5. Програма та процедури аудиту внутрішнього фінансового аудиту в секторі загального державного управління.

 

9. Рекомендована література ( основна і додаткова).

Основна

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125-ХІІ (в редакції Закону України від 14.09.06 № 140-ХV).
 3. ЗаконУкраїни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного і комунального майна» від 15.12.2005 № 3202-ІV.

6. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 № 2939-ХІІ (в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012).

7. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1017 (із змінами).

 1. Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 1777 (із змінами).
 2. Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 № 361 (із змінами).
 3. Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 698 (із змінами і доповненнями).
 4. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 214.
 5. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.
 6. Концепціярозвитку державного внутрішнього фінансового контролю. Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р. (із змінами).
 7. Стандартів внутрішнього аудиту. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.
 8. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.
 9. Кодекс етики професійних бухгалтерів 2009. Міжнародна федерація бухгалтерів / перекл. з англ.; за ред. С.Я. Зубілевич. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2010. — 124с.
 10. Загальні рекомендації з проведення аудиту ефективності використання державних коштів. Затв. постановою Колегії Рахункової палати України від 12.07.2006 № 18-4.

18. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, частини 1 та 2, видання 2013 року. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2014. — (Ч. 1 – 988с., Ч.2 – 449с.) // Режим доступу: http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783

 1. Методика проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 728.

20. Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетної програми. Затв. наказом ГоловКРУ України від 15.12.2005 № 444.

21. Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ. Затв. наказом ГоловКРУ України від 19.12.2005 № 451 (із змінами, внесеними наказом ГоловКРУ України від 27.01.2006 № 31).

 1. Положення про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби. Затв. наказом ГоловКРУ України від 26.10.2005 № 319 (зі змінами, внесеними наказом Держфінінспекції України від 14.02.2012 № 59).

23. Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts // INTOSAI, General Secretariat, Vienna, Austria, 1991.

24. Аудит : Підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред. проф. О. А. Петрик . - К.: КНЕУ, 2015. - 498с

25. Аудит в Україні (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник / За ред. проф. В.В. Немченка, Ю.О. Редька. − К.: Центр учбової літератури, 2012. − 540 с.

 1. Дікань Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; за ред. проф. Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2011. – 503 с.

27. Евдокимова А.В. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации / А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина. − М.: Издательство Дашков и Ко, 2009. − 208 с.

28. Ерофеева В.А. Аудит: учеб. пособие / В.А. Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова; 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт; Высшее образование, 2010. − 638 с.

29. Жминько, С.И. Внутренний аудит: учеб. пособие / С.И. Жминько, О.И. Швырёва, М.Ф. Сафонова. − Р-на-Д.: Феникс, 2008. − 316 с.

30. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. “Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.

31. Макальская А.К. Внутренний аудит / А.К. Макальская. − М.: Дело и сервис, 2000. − 80 с.

 1. Чумакова І.Ю., Шульга Н.В. Державний фінансовий контроль : Підручник / За заг. ред. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2012.

 

 

Додаткова

1. Андреев В.Д. Внутренний аудит: учеб. пособие / В.Д. Андреев. − М.: Финансы и статистика, 2003. − 464 с.

2. Богомолов А.М. Внутренний аудит. Организация и методика проведения / А.М. Богомолов, Н.А. Голощапов. − М.: “Экзамен”, 2000. − 192 с.

3. Губенко С.М. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / С.М. Губенко, О.П. Мозгова; під ред. О.І. Кірєєва. − К., 2000.

4. Кондратьев К.М. Внутренний аудит: учебное пособие / К.М.Кондратьев, В.Я. Овсийчук. − М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, МУПКЮ 2002. − 68 с.

5. Любунь О.С. Внутрішній аудит у банку: навч. посібник / О.С. Любунь. − К.: ЦУЛ, 2006. − 224 с.

6. Матеріали сайту Комітету спонсорських організацій Комітету Тредуея [The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)]. − Режим доступу: http://www.coso.org/

7. Матеріали сайту Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів [The Institute of Internal Auditors (IIA), USA]. − Режим доступу: https://na.theiia.org

8. Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В.П. Пантелєєв; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. − К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. − 491 с.

9. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія / О.А. Петрик. − К.: КНЕУ, 2003. − 260 с.

10. Растамханова Л.Н. Методология и организационные особености систем внутреннего контроля в управлении организациями: монография / Л.Н. Растамханова. − Йошкар-Ала: МарГТУ, 2008. − 210 с.

11. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія: монографія / О.Ю. Редько; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. − К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. − 493 с.

12. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація / В.С. Рудницький. − Тернопіль, 2000. − 108 с.

13. Рудницький В.С. Внутрішній аудит: монографія / В.С. Рудницький, І.Д. Лазаришина, Г.А. Шеремета. − Рівне: УДУВГП, 2003. − 163 с.

14. Guide to Internal Audit. Frequently asked questions about developing and maintaining an effective internal audit function / Protiviti Inc.; 2-nd Edition. − 2009 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.protiviti.com

15. Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other assurance, And Related Services Pronouncements. − 2012 Edition. − Parts I, II / International Federation of Accountants [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ifac.org/publications-resources/2012-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance-a

16. ICGN Global Corporate Governance Principles: Revised (2009) [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.icgn.org/.../icgn.../global_principles/short_version_-_icgn_global_ corporate_governance_principles-_revised_2009.pdf

17. Pickett K.H. Spencer. The internal Auditing Handbook / K.H. Spencer Pickett; 2-nd Edition. − John Wiley & Sons Ltd, 2005. − 305 pages (condensed version).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.009 с.)