ТОП 10:

Галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

Очна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Тема заняття Форми самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи студента на семінарських (практичних) заняттях
Змістовий модуль №1
  Практичне заняття № 1 Предмет, метод та об’єкти внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.   Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання. Семінар-розгорнута бесіда.      
Практичне заняття № 2 Нормативне регулювання внутрішнього аудит в секторі загального державного управління. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-розгорнута бесіда.
  Практичне заняття № 3 Організаційні засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-вирішення ситуаційних вправ    
Практичне заняття № 4 Основні етапи і процедури внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Документальне оформлення внутрішнього аудиту. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-вирішення ситуаційних вправ
Практичне заняття № 5 Планування внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Поточна та підсумкова документація внутрішніх аудиторів. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-вирішення ситуаційних вправ        
Практичне заняття № 6 Організація проведення фінансового аудиту. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-вирішення ситуаційних вправ    
Практичне заняття № 7 Організація проведення аудиту відповідності. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Письмове виконання завдань  
Практичне заняття № 8 Організація проведення аудиту ефективності. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання Семінар-вирішення проблемних ситуаційних завдань    
Практичне заняття № 9 Взаємодія внутрішніх аудиторів з іншими суб’єктами фінансово-господарського контролю. Попередня підготовка з питань теми, аналіз конкретних виробничих ситуацій та їх розв’язання. Семінар-вирішення проблемних ситуаційних завдань
Практичне заняття № 10 Модуль Модульна контрольна робота Письмове виконання завдань  
Разом балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з проблематики внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління
2. Написання реферату
3. Написання есе
4. Підготовка презентації за заданою тематикою
5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)
6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою
7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах
8. Підготовка наукових публікацій
Разом балів за виконання індивідуальних завдань
Всього балів за самостійну роботу студента

 

* Попередня підготовка до кожного з 9-ти семінарських (практичних) занять з визначених питань конкретної теми здійснюється студентами відповідно до навчально – тематичного плану та плану проведення практичних занять.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

*** Переклад іноземних спеціальних літературних джерел здійснюється за погодженням з кафедрою.

 

 


Порядок поточного оцінювання знань з дисципліни “ Внутрішній аудит в секторі загального державного управління ”

(очна форма навчання)

Об’єктами контролю є:

1. Виконання завдань та відповіді на практичних заняттях.

2. Виконання індивідуальних завдань.

3. Виконання модульних контрольних робіт.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.006 с.)