ТОП 10:

Графік здачі завдань у міжсесійний період. 

Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Результат (компетентності, набуті студентами у процесі виконання завдань)
Домашнє індивідуальне завдання (письмова контрольна робота) (письмова) (1.05.2016р. на кафедру) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» Набуття навиків письмового професійного мовлення, креативного та аналітичного мислення, вирішення проблемних питань, узагальнення результатів аудиту та оформлення аудиторського звіту.
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій 2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень 4. Підготовка презентації за обраною тематикою 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)* 6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 7. Підготовка наукових публікацій, участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях* (письмова) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника» Уміння знаходити, аналізувати і систематизувати інформацію з різних джерел, проводити пошуково-аналітичну роботу і презентувати отримані результати, здатність до самонавчання, навики аналітичного і критичного опрацювання інформації, набуття навиків письмового професійного мовлення, володіння письмовою державною та іноземною мовами.

 

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання.

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 2.

Номери завдань ...
останні ...
дві цифри ...
номера залікової ...
книжки студента ...

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Контрольна робота складається із двох завдань:

1. опрацювання 1 теоретичного питання;

Структура відповіді на теоретичне питання має включати наступні розділи:

1) вступ, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями;

2) постановка задачі (формулювання цілей і методів дослідження теми, яка розглядається);

3) результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

4) висновки (наукова новизна; теоретичне і практичне значення дослідження);

5) література (список використаних джерел (не менше 6 джерел), на які є посилання у тексті, наведені у квадратних дужках).

Рекомендований обсяг відповіді на теоретичне питання – 15 сторінок формату А4.

2. вирішення практичного ситуаційного завдання.

 

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаних джерел).

Завдання для контрольної роботи (заочна форма навчання)

Завдання 1.

1. Концептуальні основи організації внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.

2. Задача. Через шість місяців після завершення аудиту підприємства державної форми власності державний аудитор ДФІУ виявив, що напрацьовані ним рекомендації щодо виправлення ситуації на об’єкті аудиту так і не були виконані, бо через місяць держава оголосила про приватизацію цього підприємства. У чому помилка державного аудитора і що саме він має зробити (як зібрати докази) для уникнення такої ситуації у майбутньому.

Завдання 2.

1. Скласти перелік процедур аудиту ефективності використання державних коштів.

2. Задача. Внутрішній аудитор територіального органу ДФІУ у Київській області у січні 2014 року був направлений в установу охорони здоров’я (дитячу лікарню) для проведення фінансового аудиту. Назвіть основні завдання, які повинен вирішити аудитор при проведенні такого аудиту та об’єкти фінансового аудиту. Опішить процедури, які зобов’язаний провести внутрішній державний аудитор під час підготовки до проведення фінансового аудиту дитячої лікарні.

Завдання 3.

1. Міжнародні стандарти і моделі організації внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління у зарубіжних країнах.

2. Задача. Під час аудиту ефективності виконання бюджетної програми державними аудиторами визначено, що результатні показники фактично становлять: показник продукту 700 од., показник якості – 98 %. Заплановано: показник продукту 754 од., показник якості – 100 %. Фінансування виділено у сумі 200 тис. грн.. Оцініть рівень досягнення результатних показників бюджетної програми та ефективність її виконання. Сформулюйте відповідний висновок, який треба викласти в аудиторському звіті.

Завдання 4.

1. Інформаційне забезпечення аудиту ефективності діяльності суб’єктів державного сектору.

2. Задача. Внутрішній аудитор здійснював аудит ефективності використання державних коштів на утримання місцевої райдержадміністрації. В ході аудиторського дослідження виникла необхідність перевірки документів з обмеженим доступом. Чи є у внутрішнього аудитора на це право і чи зобов'язані посадові особи місцевої райдержадміністрації надавати такі документи.

 

 

Завдання 5.

1. Скласти перелік вимог, що пред’являються до доказів в аудиті ефективності.

2. Задача. За видатковим касовим ордером № 5 від 10 жовтня звітного року з каси державного підприємства видано у підзвіт секретарю Василенко С.Я. 800 грн.. Авансовий звіт Василенко С.Я. не подано, гроші до каси не повернуто. За поясненням бухгалтера підприємства вказану суму «перекинуто» на інженера Петрова М.І.. Прокоментуйте ситуацію з позицій чинного законодавства України. Визначте джерела отримання аудиторських доказів. Сформулюйте конкретні пропозиції для керівника підприємства-об’єкта аудиту для своєчасного уникнення та недопущення зазначених фактів порушень в подальшому.

Завдання 6.

1. Скласти перелік процедур державного фінансового аудиту ефективності виконання бюджетних програм.

2. Задача. Внутрішній аудитор ДФІ у м. Києві у лютому 2014 року був направлений в науково-дослідну установу "Український науковий центр екології моря" для проведення аудиту ефективності. Назвіть основні завдання, які повинен вирішити аудитор при проведенні такого аудиту, та об’єкти аудиту ефективності. Опішить процедури, які зобов’язаний він провести під час підготовки до проведення аудиту ефективності діяльності науково – дослідницької установи.

Завдання 7.

1. Назвіть методичні прийоми та охарактеризуйте процедури державного фінансового аудиту окремих господарських операцій (операційного аудиту).

2. Задача. За результатами фінансово-господарського аудиту бюджетної установи внутрішнім аудитором було виявлено і зафіксовано надмірне нарахування відпускних в 4 кварталі на загальну суму 23000 грн. (в розрахунки відпускних включено винагороду за результатами роботи за попередній рік), що призвело до необґрунтованого збільшення фактичних видатків установи та суми внесків до фондів соціального страхування. Прокоментуйте ситуацію з позицій чинного законодавства України. Визначте джерела отримання аудиторських доказів. Сформулюйте конкретні пропозиції для керівника підприємства-об’єкта аудиту для своєчасного уникнення та недопущення зазначених фактів порушень в подальшому.

Завдання 8.

1. Скласти програму фінансового аудиту установи освіти.

2. Задача. Внутрішній аудитор має таку інформацію про фактичні витрати бюджетної установи за 2014 р. якщо відомо, що касові витрати за 2014 р. становлять 44 000 грн., кредиторська заборгованість – 5900 грн. і 5000 грн. на початок і кінець 2014 р. відповідно; дебіторська заборгованість на початок 2014 р. – 3000 грн.; залишок запасів на початок року – 2850 грн.. Проаналізуйте відхилення між фінансовими показниками. Сформулюйте відповідні висновки і рекомендації для керівництва бюджетної установи, які внутрішній аудитор має викласти в аудиторському звіті.

Завдання 9.

1. Скласти програму установи охорони здоров’я (дитяча лікарня).

2. Задача. Підрозділом внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту виявлено, що перед складанням фінансової звітності за рік, а також на протязі всього року у бюджетній установі ні разу не проводилась інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з покупцями і замовниками. Визначте, які нормативні документи порушено і хто є відповідальним за такі порушення. Визначте фактори ризику та оцініть їх можливий вплив на показники фінансової звітності бюджетної установи і порядок дій аудитора.

Завдання 10.

1. Мета і характер планування аудиторських завдань ДФІУ та її територіальними органами.

2. Задача. Через шість місяців після завершення внутрішнього аудиту підприємства державної форми власності державний аудитор Державної фінансової інспекції України (ДФІУ) виявив, що напрацьовані ним рекомендації щодо виправлення ситуації на об’єкті аудиту так і не були виконані, бо через місяць держава оголосила про приватизацію цього підприємства. У чому помилка внутрішнього аудитора і що саме він має зробити (як зібрати докази) для уникнення такої ситуації у майбутньому.

Завдання 11.

1. Зміст процесу аудиту ефективності використання державних коштів та основні елементи його організації.

2. Задача. Під час аудиту виконання місцевого бюджету з’ясовано, що у 2014 році місцевий бюджет затверджено в сумі 138 тис. грн.. Заплановано: податкових надходжень – 75 тис. грн.; неподаткових надходжень – 50 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 20 тис. грн.. Фактично виконано: податкових надходжень – 73 тис. грн.; неподаткових надходжень – 52 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 23 тис. грн.. Проаналізуйте виконання доходів місцевого бюджету у 2014 році. Опишіть методику і процедури такого аудиту.

Завдання 12.

1. Методика отримання аудиторських даних (доказів); їх узагальнення та аналіз при аудиті виконання місцевих бюджетів.

2. Задача. Внутрішній аудитор територіального органу ДФІУ у м. Києві у січні 2014 року згідно планового проведення внутрішнього аудиту, був направлений в установу охорони здоров’я (дитячу лікарню) для проведення аудиту відповідності. Назвіть основні завдання, які повинен вирішити аудитор при проведенні такого аудиту та об’єкти аудиту відповідності. Опішить процедури, які зобов’язаний провести державний аудитор під час підготовки до проведення аудиту відповідності діяльності дитячої лікарні.

Завдання 13.

1. Скласти програму фінансового аудитуокремих господарських операцій.

2. Задача. Внутрішньому аудитору необхідно провести плановий аудит ефективності бюджетних вкладень у підготовку педагогів з вищою освітою (державна цільова програма). Визначте критерії, необхідні для оцінки ефективності виконання державної цільової програми, та наведіть перелік аудиторських процедур і джерел інформації для проведення такого аудиту. Опішить порядок оформлення і реалізації (оприлюднення) результатів аудиту ефективності виконання такої програми.

Завдання 14.

1. Аудиторський звіт і аудиторський висновок та вимоги до їх складання з огляду на завдання внутрішнього аудиту бюджетної установи.

2. Задача. Під час аудиту виконання місцевого бюджету з’ясовано, що у 2014 році місцевий бюджет затверджено в сумі 160 тис. грн.. Заплановано: податкових надходжень – 85 тис. грн.; неподаткових надходжень – 55 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 30 тис. грн.. Фактично виконано: податкових надходжень – 93 тис. грн.; неподаткових надходжень – 57 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 27 тис. грн.. Проаналізуйте виконання доходів місцевого бюджету у 2009 році. Опишіть методику і процедури такого аудиту.

Завдання 15.

1. Скласти програму внутрішнього аудиту виконання місцевого бюджету (на прикладі будь-якого району, міста – за вибором студента).

2. Задача. Працівник підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення планового фінансового аудиту бюджетної установи з’ясував, що залишок коштів на 1 січня 2014 р. становить 85000 грн., залишок коштів на 31 грудня 2013 р. – 60000 грн., одержане фінансування за 2014 р. становило 100000 грн.. Розрахуйте суму касових витрат за звітний період, проаналізуйте відхилення між фінансовими показниками. Сформулюйте відповідні висновки і рекомендації для керівництва бюджетної установи, які аудитор має викласти в аудиторському звіті.

Завдання 16.

1. Оцінка стану системи внутрішнього контролю в секторі загального державного управління.

2. Задача. Працівник підрозділу внутрішнього аудиту має таку інформацію про фактичні витрати бюджетної установи за 2014 р. якщо відомо, що касові витрати за 2014 р. становлять 44 000 грн., кредиторська заборгованість – 5900 грн. і 5000 грн. на початок і кінець 2014 р. відповідно; дебіторська заборгованість на початок 2014 р. – 3000 грн.; залишок запасів на початок року – 2850 грн.. Проаналізуйте відхилення між фінансовими показниками. Сформулюйте відповідні висновки і рекомендації для керівництва бюджетної установи, які аудитор має викласти в аудиторському звіті.

Завдання 17.

1. Організація і проведення в територіальних органах та бюджетних установах попередньої роботи щодо визначення цілей і масштабу аудиту ефективності використання бюджетних коштів.

2. Задача. Внутрішній аудитор територіального органу ДФІУ у м. Києві був направлений для здійснення планового державного фінансового аудиту окремих господарських операцій на державне підприємство "Біологічні ресурси України". Вказати основні завдання, які повинен поставити перед собою аудитор під час проведення фінансового аудиту підприємства, та послідовність проведення такого аудиту. Складіть програму перевірки.

Завдання 18.

1. Проблеми утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

2. Задача. Під час аудиту ефективності виконання бюджетної програми працівники підрозділу внутрішнього аудиту визначили, що результатні показники фактично становлять: показник продукту 700 од., показник якості – 98 %. Заплановано: показник продукту 754 од., показник якості – 100 %. Фінансування виділено у сумі 200 тис. грн.. Оцініть рівень досягнення результатних показників бюджетної програми та ефективність її виконання. Сформулюйте відповідний висновок, який треба викласти в аудиторському звіті.

Завдання 19.

1. Модель процесу аудиту ефективності, його фази та етапи.

2. Задача. У ході аудиторського дослідження як проблеми аудиту виконання місцевого бюджету визначені: (1) Чи є резерви збільшення ресурсної бази бюджету для подальшого їх спрямування на задоволення потреб територіальної громади? (2) Чому не виконано заплановані завдання з дохідної частини бюджету? (3) Чому при виконанні запланованих обсягів доходів місцевого бюджету не виконано заплановані видатки? Визначте гіпотези аудиту виконання бюджету. На підставі чого формуються гіпотези і яким документом оформлюються результати проведеної роботи?

Завдання 20.

1. Завершення і узагальнення результатів аудиту ефективності виконання бюджетної програми.

2. Задача. За результатами фінансового аудиту бюджетної установи працівниками підрозділу внутрішнього аудиту було виявлено і зафіксовано надмірне нарахування відпускних в 4 кварталі на загальну суму 18000 грн. (в розрахунки відпускних включено винагороду за результатами роботи за попередній рік), що призвело до необґрунтованого збільшення фактичних видатків установи та суми внесків до фондів соціального страхування. Прокоментуйте ситуацію з позицій чинного законодавства України. Визначте джерела отримання аудиторських доказів. Сформулюйте конкретні пропозиції для керівника підприємства-об’єкта аудиту для своєчасного уникнення та недопущення зазначених фактів порушень в подальшому.

Завдання 21.

1. Особливості організації і методики проведення фінансового аудиту установ освіти.

2. Задача. Працівник підрозділу внутрішнього аудиту має таку інформацію: за видатковим касовим ордером № 8 від 13 червня звітного року з каси державного підприємства видано у підзвіт секретарю Лагоді С.Я. 600 грн.. Авансовий звіт Лагоді С.Я. не подано, гроші до каси не повернуто. За поясненням бухгалтера підприємства вказану суму «перекинуто» на інженера Полонця М.І.. Прокоментуйте ситуацію з позицій чинного законодавства України. Визначте джерела отримання аудиторських доказів. Сформулюйте конкретні пропозиції для керівника підприємства-об’єкта аудиту для своєчасного уникнення та недопущення зазначених фактів порушень в подальшому.

Завдання 22.

1. Проблеми утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади.

2. Задача. Працівник підрозділу внутрішнього аудиту має таку інформацію про фактичні витрати бюджетної установи за 2014 р. якщо відомо, що касові витрати за 2014 р. становлять 44 000 грн., кредиторська заборгованість – 5900 грн. і 5000 грн. на початок і кінець 2014 р. відповідно; дебіторська заборгованість на початок 2014 р. – 3000 грн.; залишок запасів на початок року – 2850 грн.. Проаналізуйте відхилення між фінансовими показниками. Сформулюйте відповідні висновки і рекомендації для керівництва бюджетної установи, які державний аудитор має викласти в аудиторському звіті.

Завдання 23.

1. Об'єкти організації внутрішнього аудиту в системі органів виконавчої влади.

2. Задача. Працівникам підрозділу внутрішнього аудиту необхідно провести аудит ефективності бюджетних вкладень у підготовку педагогів з вищою освітою (державна цільова програма). Визначте критерії, необхідні для оцінки ефективності виконання державної цільової програми, та наведіть перелік аудиторських процедур і джерел інформації для проведення такого аудиту. Опішить порядок оформлення і реалізації (оприлюднення) результатів аудиту ефективності виконання такої програми.

Завдання 24.

1. Передпланова підготовка до проведення внутрішнього аудиту в системі органів ДФІУ.

2. Задача. Під час аудиту виконання місцевого бюджету працівникам підрозділу внутрішнього аудиту з’ясовано, що у 2014 році місцевий бюджет затверджено в сумі 160 тис. грн.. Заплановано: податкових надходжень – 85 тис. грн.; неподаткових надходжень – 55 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 30 тис. грн.. Фактично виконано: податкових надходжень – 93 тис. грн.; неподаткових надходжень – 57 тис. грн.; видатків за спеціальним фондом – 27 тис. грн.. Проаналізуйте виконання доходів місцевого бюджету у 2014 році. Опишіть методику і процедури такого аудиту.

 

Завдання 25.

1. Етапи внутрішнього аудитув секторі загального державного управління.

2. Задача. У процесі проведення фінансового аудиту працівникам підрозділу внутрішнього аудиту виявлено, що перед складанням фінансової звітності за рік, а також на протязі всього року у бюджетній установі ні разу не проводилась інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків з покупцями і замовниками. Визначте фактори ризику та оцініть їх можливий вплив на показники фінансової звітності бюджетної установи і порядок дій аудитора. Визначте, які аудиторські докази по цьому факту порушення необхідно отримати.

 

5. Самостійна робота студентів.

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень фінансово-господарського контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

· опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями, зазначеними у розділі 4 робочої програми;

· роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг;

· самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;

· виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;

· підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;

· виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;

· переклад іноземних текстів з питань теорії і практики фінансово-господарського контролю;

· систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів (обов’язкових і вибіркових), форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної науки (дисципліни).

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів Форми контролю
І. Підготовка до аудиторних занять
1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо 1.2. Виконання домашніх завдань 1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять 1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю   1.1. Усне опитування 1.2. Перевірка правильності виконання завдань 1.3. Тестування 1.4. Написання контрольної роботи тощо
ІІ. Пошуково-аналітична робота
2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 2.2. Написання реферату (есе) на задану тему 2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації 2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study) 2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт 2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР 2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР 2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі 2.5. Перевірка правильності виконання завдань
ІІІ. Наукова робота
3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Підготовка наукових публікацій 3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах 3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації 3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Перелік конкретних форм самостійної роботи (обов’язкових та вибіркових), які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт, наведено у навчальнійкарті самостійної роботи студентів.

 

 

Завдання для самостійної роботи студентівПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.016 с.)