ТОП 10:

Оцінка виконання вибіркових індивідуальних завданьОцінці підлягає виконання 2 домашніх завдань для самостійної роботи

За власним вибором та узгодженням з викладачем студенти виконують аналітичний огляд наукових публікацій, підготовку презентацій обраних тем курсу або готують доповідь на наукову студентську конференцію.

Результати виконання завдань для вибіркової самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою від 0, 6, 8, 10 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії.

 

Оцінка виконання модульних контрольних робіт

Протягом семестру виконуються модульна контрольна робота з 5 завдань.

Кожне завдання оцінюється від 0, 2, 3, 4 балів залежно від повноти викладеної студентом відповіді.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 20 балів.

 

 

4. Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку

Денна форма навчання

Підсумкове оцінювання успішності студентів з дисципліни здійснюється у формі диференційованого заліку. Результати поточно-модульного контролю заносяться до відомості обліку успішності за поточно-модульним контролем (для диференційованого заліку) і оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECТS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка за національною шкалою Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за шкалою ECTS
90-100 відмінно зараховано A
80-89 добре зараховано B
70-79 C
66-69 задовільно зараховано D
60-65 E
20-59 незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано – з можливістю повторного складання заліку FX
0-20 незадовільно з обов’язковим потворним вивченням дисципліни не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F

Система ліквідації академічної заборгованості з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління»

Академічною заборгованістю(академзаборгованістю) з дисципліни «Державний фінансовий контроль» вважається заборгованість, що («FХ» або «F») за результатами підсумкового контролю знань.

Ліквідувати академзаборгованість дозволяється під час додаткових сесій і тим студентам, які за результатами підсумкового контролю знань з дисциплін мають не більше двох незадовільних оцінок (академзаборгованостей).

Ліквідація академзаборгованості з підсумкового семестрового контролю знань (ПМК, екзамену), допускається не більше двох разів: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету, протягом одного року після її отримання.

Складання підсумкового семестрового контролю (ПМК, екзамену) комісії здійснюється за білетами з 10 питань (завдань, задач, ситуацій), кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів. Результати поточного контролю при цьому не враховуються.

Студенти денної форми навчання, які за результатами ПМК одержали «не зараховано» з оцінкою «F», подають заяву на повторне вивчення курсу «Державний фінансовий контроль».

Якщо за результатами повторного вивчення курсу студент одержав незадовільну оцінку («FХ» або «F»), він подає заяву на останнє перескладання підсумкового контролю комісії.

Студенти, які за результатами ПМК отримали незадовільну оцінку «F» і не пройшли вчасно повторного вивчення курсу, відраховуються з університету.

Студенти, які за результатами ПМК одержали «не зараховано» з оцінкою «FХ», подають заяву на перескладання заліку викладачу. Якщо студент не пересклав залік викладачу, він подає мотивовану заяву на повторне перескладання заліку комісії.

 

 

Заочна форма навчання

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “ Внутрішній аудит в секторі загального державного управління ”

для студентів освітнього ступеня магістр,

спеціальності 8.03050903 «Облік і аудит», магістерська програма«Облік і контроль в секторі загального державного управління», галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
В період установчої сесії
1. Тема 1. Предмет, метод та об’єкти внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Тема 2. Нормативне регулювання внутрішнього аудит в секторі загального державного управління (часткове самостійне опрацювання).     Установча міні-лекція (конспект)  
2. Тема 3. Організаційні засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління (часткове самостійне опрацювання).   Міні-лекція (конспект)  
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 1-2  
3. Тема 4. Основні етапи і процедури внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Документальне оформлення внутрішнього аудиту (самостійне опрацювання).     Міні-лекція (конспект)
    Тестовий контроль знань за темами 1-4    
4. Тема 5. Планування внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління (часткове самостійне опрацювання).   Міні-лекція (конспект)
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 3-4  
  Міні-семінар – дискусія за темами 2-4  
5. Тема 6. Поточна та підсумкова документація внутрішніх аудиторів (часткове самостійне опрацювання). Міні-лекція (конспект)  
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темами 5-6  
Міні-семінар – дискусія за темами 5-6
6. Тема 7. Організація проведення фінансового аудиту (часткове самостійне опрацювання). Міні-лекція (конспект)
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темою 7  
Міні-семінар – дискусія за темою 7
7. Тема 8. Організація проведення аудиту відповідності (часткове самостійне опрацювання). Міні-лекція (конспект)  
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темою 8
Міні-семінар – дискусія за темою 8
8. Тема 9. Організація проведення аудит ефективності (часткове самостійне опрацювання). Міні-лекція (конспект)  
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темою 9
Міні-семінар – дискусія за темою 9
9. Тема 10. Взаємодія внутрішніх аудиторів з іншими суб’єктами фінансово-господарського контролю (часткове самостійне опрацювання). Міні-лекція (конспект)
Контроль конспектування теоретичного матеріалу за темою 10
Тестовий контроль знань за темою 10
   
В період екзаменаційної сесії
10. Тема 3. Організаційні засади функціонування підрозділу внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління   Тема 4. Основні етапи і процедури внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління. Документальне оформлення внутрішнього аудиту   Міні-семінар – «мозковий штурм»  
  Виконання практичних завдань    
  Тестовий контроль знань за темами 3-4  
11. Тема 5. Планування внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління.   Тема 6. Поточна та підсумкова документація внутрішніх аудиторів.   Міні-семінар – «мозковий штурм»
  Виконання практичних завдань  
  Тестовий контроль знань за темами 5-6
12. Тема 7. Організація проведення фінансового аудиту.   Тема 8. Організація проведення аудиту відповідності.   Тема 9. Організація проведення аудиту ефективності.   Міні-семінар – «мозковий штурм»    
Виконання практичних завдань  
  Тестовий контроль знань за темами 7, 8, 9.    
 
  За виконання модульних (контрольних) завдань    
Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття
             

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Домашнє індивідуальне завдання (письмова контрольна робота) (письмова) (1.05.2016р. на кафедру) Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
         
За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з проблематики внутрішнього аудиту в секторі загального державного управління 2. Написання реферату 3. Написання есе 4. Підготовка презентації за заданою тематикою 5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою 7. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах* 8. Підготовка наукових публікацій (письмова) Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника» Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.007 с.)