ТОП 10:

Оцінка виконання індивідуального вибіркового завдання.Вибіркова індивідуальна роботаобирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 10 балів.

 

Критерії оцінки відповідей:

 

10 балів (6+4) Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи
8 балів (5+3) Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи
6 балів (4+2) Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є певні труднощі і відповідях на питання при захисті роботи
0 балів Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не дав правильні відповіді на питання викладача

Особливості оцінювання самостійної роботи студентів

Передбачено обов’язковий захист контрольної роботи та вибіркових індивідуальних завдань, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період.

При формуванні оцінки за контрольну роботу та індивідуальне завдання, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки (більше 60%) за виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань в міжсесійний період передбачає захист виконаного завдання.

Модульна контрольна робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється від 0 до 2 балів залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

Таким чином, студент протягом сесійного періоду, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 50 балів та міжсесійного періоду може набрати від 0 до 50 балів.

Про план проведення контактних занять викладач повідомляє студентів на першому контактному занятті.

Підсумкове оцінювання знань студентів у формі з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління»

Заочна форма навчання

Поточна успішність оцінюється у формі заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Оформлення заліку відбувається за розкладом сесії (на заочній формі) у заліковій відомості.

Якщо студент за результатами поточного контролю набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Подальше оформлення результатів заліку здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS згідно таблиці.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.003 с.)