Розрахувати чисельник скоригованого ПНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахувати чисельник скоригованого ПНАДля цього необхідно визначити наявність на підприємстві фінансових інструментів, що є потенційними простими акціями, та оцінити їхній вплив на суму чистого прибутку, який належить влас­никам простих акцій.

До розрахунку скоригованого ПНА необхідно включити лише такі потенційні прості акції, які мають розбавляючий вплив на ПНА, тобто зменшують його значення. Оцінка впливу здійсню­ється для кожного виду потенційних простих акцій (кожного випу­ску, серії випусків певного виду акцій) на суму чистого прибутку.

З метою обчислення чисельника скоригованого ПНА чисель­ник, визначений для ПНА, враховуючи сплату податків, слід кори­гувати на суму:

• дивідендів, визнаних у звітному періоді, на розбавляючі по­
тенційні прості акції, оскільки ці дивіденди бралися до ува­
ги при обчисленні чистого прибутку за період;

• відсотків, визнаних у періоді, які пов'язані з розбавляючими
потенційними простими акціями;

• будь-яких змін у доході або витратах, які будуть наслідком
конвертування розбавляючих потенційних простих акцій.

Розрахувати знаменник скоригованого ПНА

Для розрахунку знаменника скоригованого ПНА знаменник, визначений для ПНА, слід збільшити на середньозважену кількість простих акцій, які були б в обігу, якщо припустити конвертування всіх розбавляючих потенційних простих акцій. При цьому розбав­ляючі потенційні прості акції слід вважати конвертованими на по­чаток звітного періоду або, якщо це відбулося пізніше, на дату ви­пуску потенційних простих акцій.

6. Обчислити скоригований ПНА

Як результат ділення чистого прибутку, який стосується влас­ників простих акцій, на середньозважену кількість цих акцій в обігу протягом звітного періоду, скоригований на вплив розбавляючих потенційних простих акцій.

Для досягнення зіставності показників ПНА, наведених у фі­нансових звітах за кілька звітних періодів (графа 4 розділу III звіту про фінансові результати), необхідний їх перерахунок у ретроспек-


Фінанси підприємств

тивній послідовності, якщо кількість простих або потенційних про­стих акцій в обігу змінюється внаслідок:

• випуску акцій для безкоштовного пропорційного розподілу
між акціонерами (бонусної емісії);

• дробіння акцій;

• консолідації акцій.

Якщо зазначені зміни в кількості акцій відбуваються після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності керівництвом підприємства, розрахунок даних на акцію для них та дані поперед­нього періоду повинні базуватися на новій кількості акцій.

Показники ПНА за всі відображені в звіті періоди слід також перераховувати внаслідок впливу:

• суттєвих помилок та коригувань, які. є результатом змін
в обліковій політиці, що розглядаються П(С)БО 6;

• об'єднання підприємств, яке є об'єднанням часток.

Перерахунок скоригованого ПНА за будь-який попередній, відо­бражений у звіті період, не вимагається у зв'язку зі змінами в застосо­ваних припущеннях або конвертуванням потенційних простих акцій.

Суми ПНА не перераховуються також внаслідок ряду операцій, які відбуваються після дати балансу, тому що вони не впливають на суму капіталу, використану для отримання чистого прибутку або збитку періоду.

Примітки до звіту про фінансові результати

У примітках до звіту про фінансові результати передусім нада­ють більш детальну інформацію про доходи.

Розкриття прибутку або збитку від звичайної діяльності не­обхідне у разі:

• списання вартості запасів до чистої вартості реалізації, або
основних засобів до відновленої вартості, а також сторну­
вання такого часткового списання;

• реструктуризації діяльності підприємства та сторнування
будь-яких забезпечень на реструктуризацію;

• реалізації об'єктів основних засобів;

• реалізації довгострокових інвестицій;

• припинення діяльності;

• врегулювання судових позовів;

• інших випадків сторнування забезпечень.

Розкриття надзвичайних статей необхідне, тому що у звіті про фінансові результати наведена їх загальна сума. Підприємство


P.А. Слав'юк

у примітках пояснює, внаслідок яких саме надзвичайних подій от­риманий дохід або понесені витрати.

Розкриття податку на прибуток у примітках здійснюється за та­ким планом:

1) основні компоненти податкових витрат (доходу);

2) сукупний поточний та відкладений податок, пов'язаний зі
статтями, що дебетуються або кредитуються на власний капітал;

3) податкові витрати (доходи), пов'язані з екстраординарними
статтями;

4) взаємозв'язок між податковими витратами (доходом) та
обліковим прибутком;

5) зміна ставок оподаткування;

6) тимчасові різниці;

7) невикористані податкові збитки та невикористані податкові
пільги;

8) податкові витрати за припиненими операціями;

9) відстрочений податковий актив.

До основних компонентів податкових витрат (доходу) відносять:

10) поточні податкові витрати (доходи);

11) усі коригування, визнані протягом періоду щодо поточних
податків попередніх періодів;

12) суму відкладених податкових витрат (доходу), що відно­
ситься до виникнення та сторнування тимчасових різниць;

13) суму відкладених податкових витрат (доходу), що відносить­
ся до зміни ставок оподаткування або введення нових податків;

14) суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових
збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього
періоду, яка використовується для зменшення поточних податко­
вих витрат;

15) суму вигоди, що виникає від раніше невизнаних податкових
збитків, податкових пільг або тимчасових різниць попереднього
періоду, яка використовується для зменшення відкладених подат­
кових витрат;

16) відкладеш податкові витрати, що виникають від'списання
або сторнування попереднього списання відкладеного податково­
го активу.

Щодо тимчасових різниць розкривають:

• суму (та дату закінчення строку дії, якщо є) тимчасових різниць, що не піддягають оподаткуванню, невикористаних податкових збитків та невикористаних податкових пільг,


Фінанси підприємств

за якими відкладений податковий актив у балансі не виз­нається;

• сукупну суму тимчасових різниць, супутніх інвестиціям
у дочірні підприємства, відділення та асоційовані компанії,
а також

• часток у спільних підприємствах, щодо яких відкладені по­
даткові зобов'язання не були визнаними

Щодо кожного типу тимчасової різниці та кожного типу неви­користаних податкових збитків та невикористаних податкових пільг розкривають:

• суму відкладених податкових активів та зобов'язань, що
визнані в поданому балансі за кожний період;

• суму відкладених податкових доходів чи витрат, що визнані
у звіті про прибутки та збитки, якщо вони не є очевидними
зі змін сум, визнаних у балансі.

Щодо припинених операцій розкривають податкові витрати, пов'язані з:

• прибутком або збитком від припинення операції;

• прибутком або збитком при звичайному перебігу припине­
ної операції за період, разом з поданням відповідних сум за
кожний попередній період.

Суму відкладеного податкового активу та характер свідчення, що підтверджує його визнання, розкривають, якщо:

• використання відкладеного податкового активу залежить
від майбутніх оподатковуваних прибутків, які перевищу­
ють прибутки, що виникають від сторнування існуючих
тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню;

• підприємство зазнало збитків або в поточному, або в попе­
редньому періоді за податковим законодавством, до якого
відноситься відкладений податковий актив.


Р.А. Слав'юк

Тема 5. Оподаткування підприємств

Та фінансових результатів

Підприємницької діяльностіПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.012 с.)