Порядок відображення в актах документальних перевірок аналізуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок відображення в актах документальних перевірок аналізуФінансово-господарської діяльності платників податку

На прибуток

В умовах переходу до ринкової економіки, коли підприємство самостійно вибирає собі постачальника, вкладаючи свої кошти до статутних фондів інших підприємств, купує акції та цінні папери, веде пошук покупців своєї продукції, значно підвищується роль аналізу фінансово-господарського стану підприємства.

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства більш достовірно проводити за даними квартальної та річної бухгал­терської звітності та балансу підприємства, статистичної та подат­кової звітності.

Основними завданнями аналізу фінансово-господарської діяль­ності підприємства є:

- визначення економічної ситуації, що склалася на підприємстві;

- виявлення причин та факторів, що негативно впливають на
результати роботи підприємства;

- оцінка ефективності найважливіших економічних та фінансо­
вих показників;

- пошук варіантів рішень, які б забезпечили покращення діяль­
ності підприємства.


Р.А. Слав'юк

Цілями такого аналізу є:

- оцінка стану підприємства на внутрішньому та зовнішньому
ринках;

- прогнозування роботи підприємства, що перевіряється щодо
умов ринку та ін.

Джерелами аналізу фінансово-господарської діяльності підпри­ємства визначаються (див. рис. 10):

Рис. 10. Структура джерел аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

- план чи прогноз економічного та соціального розвитку під­
приємства, організації:

- статистична, бухгалтерська та податкова звітності;

- дані первинних документів бухгалтерського обліку;

- пояснювальна записка до бухгалтерського звіту;

- матеріали (акти, довідки) попередніх перевірок контролюю­
чих органів і вищестоящих організацій.

Для економічної оцінки платоспроможності і фінансової стабільності юридичної особи рекомендується перелік питань, що підлягають аналізу. При цьому перевіряюча особа може ви­ключити відсутні або неіснуючі для діяльності підприємства пи­тання, а також включити додатково питання, які він вважає доцільними.

Аналіз діяльності підприємства проводиться як у динаміці, так і в порівнянні з іншими підприємствами та із середніми по галузі.


Фінанси підприємств

При аналізі виробничої (господарської) діяльності підприємст­ва насамперед вивчається загальна виробнича структура, наво­дяться основні техніко-економічні показники підприємства, його структурних підрозділів. Визначаються основні види продукції (робіт, послуг), обсяги їх випуску та реалізації за попередній та звітний роки. Рекомендується визначати частку кожного виду про­дукції (робіт, послуг) у загальному обсягу.

Аналізуючи діяльність підприємства, необхідно вказувати:

- причини падіння виробництва, використовуючи форму № 1-
П місячну, затверджену наказом Міністерства статистики України;

- ритмічність випуску продукції, виконаних робіт (послуг) на
великих підприємствах (питома вага випуску продукції кожної де­
кади до підсумку за місяць, місяць до кварталу, року, квартал до
року);

- якість продукції, що випускається, виконаних робіт чи послуг
(відповідність продукції ДГСТу, наявність браку та ін.), використо­
вуючи дані відділу технічного контролю;

- виконання поставок з державних контрактів, використовую­
чи форму №1-П квартальну, затверджену Міністерством статисти­
ки України.

При аналізі виконання плану (прогнозного плану) реалізації продукції, виконаних робіт (послуг) потрібно звернути увагу на:

- порядок відображення в обліку та звітності обсягу реалізації
(за відвантаженою продукцією, виконаними роботами (наданими
послугами) чи в міру надходження коштів на розрахунковий раху­
нок), використовуючи наказ підприємства з цього питання;

- питому вагу бартерних операцій, а також взаємозалік з усьо­
го обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). Основну номенклату­
ру (кількість, сума) продукції, що бере участь у цих операціях, як
постачальника, так і споживача. При аналізі використовувати дані
звіту форми № 2;

- питання збуту виготовленої продукції, звернувши увагу на її
конкурентоспроможність, причини нагромадження її на складі під­
приємства (кількість у відповідних одиницях виміру, сума, вид про­
дукції), в тому числі через низький попит покупців чи відсутність
попиту взагалі. З якого періоду не реалізується продукція і які пер­
спективи її реалізації, використовуючи дані відділу збуту та ін.;

- заборгованість з відвантаженої продукції, виконаних робіт
(послуг) на експорт (в якій валюті), з якого періоду значиться та
перспективи її погашення;


Р.А. Слав'юк

- частину продукції, що проходить через комерційні структури
в загальному обсягу реалізації, суму їхньої заборгованості, за який
період, з прикладами заборгованості. Чи продовжується відванта­
ження продукції при наявній заборгованості; при аналізі обсягів
реалізації у відносних цінах, враховуючи коефіцієнти інфляції;

- особливу увагу звернути на правильне включення податку на
додану вартість до ціни готової продукції;

- випуск, реалізацію та обіг цінних паперів (форма № 2-Б квар­
тальна, річна, затверджена Міністерством статистики України),
ефективність цього питання.

При проведенні аналізу обліку основних засобів на підприємст­ві податкові органи звертають увагу на:

- наявність власних та орендованих основних засобів, досто­
вірної їх оцінки;

- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних
засобів чинному законодавству;

- правильність відображення в обліку та звітності результатів
від: індексації основних фондів; придбання, виготовлення та
будівництва; реалізації; ліквідації та іншого вибуття; ремонту ос­
новних фондів; інвентаризації;

- методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, за­
безпечення незмінності зазначених методів протягом звітного пері­
оду. Відповідність обліку зносу та амортизації чинному законодав­
ству;

- законність застосування норм прискореної амортизації, нара­
хування амортизації (зносу).

При аналізі обліку грошових коштів та розрахунків звертається увага на:

- відповідність чинному законодавству обліку касових опера­
цій, залишків у касі та нормативів витрат на поточні потреби;

- наявність та правильність ведення операцій за рахунками
у банку;

- стан та склад дебіторської та кредиторської заборгованості;

- відповідність чинному законодавству розрахунків із заробіт­
ної плати;

- відповідність чинному законодавству розрахунків із бюдже­
том та позабюджетними фондами;

- правильність розрахунків із засновниками та учасниками;

- відповідність обліку короткострокових та довгострокових
кредитів та інших зобов'язань чинному законодавству;


Фінанси підприємств

види цінних паперів, цілі випуску, терміни погашення та їх ви­конання;

напрямки використання грошових коштів, що були одержані від емісії цінних паперів, відповідно до зареєстрованої інформації;

- стан обліку іменних цінних паперів, своєчасність реєстрації
зміни їх утримувачів;

- формування та джерела виплати відсотків із цінних паперів,
джерела погашення (викупу) облігацій.

При розгляді обліку реалізації товарів та готової продукції, фінансових результатів та використання прибутку аналізується:

- оцінка готової продукції та товарів, їх облік;

- методи обліку реалізації готової продукції та товарів, забезпе­
чення незмінності методу протягом звітного періоду;

- правильність розрахунків за зовнішньоекономічною діяльніс­
тю та їх стан тощо;

- наявність заборгованості, за якою минув термін позовної дав­
ності. Для вирішення питання про строк позовної давності слід ке­
руватися вимогами ст.15 Закону України «Про банкрутство», якою
встановлено, що з моменту визнання боржника банкрутом вва­
жається таким, що минули, строки усіх боргових зобов'язань бан­
крута. Відповідно вважають таким, що минув, також строк позов­
ної давності дебіторської заборгованості. Проте така заборгова­
ність списується на збитки не за рішенням керівника підприємства,
а на підставі постанови арбітражного суду.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 87; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.012 с.)