ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯіДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯіДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ЕМІТЕНТ

 

Повна назва   Вид цінних паперів -.............................. - ......................... —..................................... —......................... - - - ........... -■-...................................................... ι
Юридична адреса   Дата обліку   Загальна вартість доходів до розподілу  

 

Номер Прізвище Номінальна Нараховано Податок на Доходи до Форма Дата Відмітка
особового ім'я, по вартість доходів, грн. доходи з виплати, виплати планової про
рахунку батькові цінних   цінних грн. доходів виплати фактичну
  (повна паперів,   паперів, грн.     доходів виплату
  назва) грн.           доходів
6 (4-5)
                __ - .

Фінанси підприємств

Практичні завдання Варіант І

1.Облігації без виплат відсотків:

1) Завжди приносять власнику доходи.

2) Не приносять доходи.

3) Приносять дисконтні доходи.

2. При визначенні впливу фактора собівартості на динаміку при­
бутковості використовують ціни:

1) Звітного періоду.

2) Базового періоду.

3) Не нижче собівартості.

3. Функціонуючий капітал — це:

1) Власний капітал — необоротні активи — поточні зобов'я­
зання.

2) Оборотні активи.

3) Робочий капітал — поточні зобов'язання.

4. Звіт про фінансові результати в AT містить:

1) Три розділи.

2) Два розділи.

3) Чотири розділи.

5. Резервний капітал створюється за рахунок:

1) Відрахувань з прибутку.

2) Включення його величини в собівартість.

6. Дохід від участі у капіталі є результатом:

1) Операційної діяльності.

2) Іншої діяльності.

7. Величина статутного капіталу відображається:

1) У пасиві балансу.

2) У пасиві балансу і в звіті про фінансові результати.

3) У звіті про фінансові результати.

8. До ненормованих належать оборотні засоби:

1) Які не впливають безпосередньо на процес виробництва.

2) Які впливають безпосередньо на процес виробництва.

3) Від яких залежить комерційна собівартість.

9. Мінімальний ступінь ризику мають активи:

1) Готівка, легкореалізовані цінні папери.

2) Готівка, легкореалізовані цінні папери, дебіторська забор­
гованість.


P.А. Слав'юк

10. Курс облігації визначається:
І)' Pk = Nxg/P.

2) Pk = P/Nx\ 00.

11. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції визначається як
відношення:

1) Балансового прибутку до обсягів реалізації.

2) Балансового прибутку до собівартості продукції.

3) Балансового прибутку до витрат власного капіталу.

12. Управління короткостроковим фінансуванням включає:

1) Визначення оптимальної величини капіталу і джерел кредиту.

2) Управління готівковим оборотом і цінними паперами.

3) Вказане в п.п. 1 і 2.

13. Статутний капітал відображає суму наявних власних:

1) Основних засобів.

2) Основних і оборотних засобів.

3) Оборотних засобів.

14. Для визначення величини нарощеного капіталу при застосу­
ванні складних відсотків використовують формулу:

1) Кх(\ +п)'-

2) Кх(і +пУ — К.

15. Коефіцієнт фінансової незалежності визначають як:

1) Відношення загальної суми статутного капіталу до підсум­
ку балансу.

2) Відношення суми власного капіталу до підсумку балансу.

16. Коефіцієнт залежності від матеріальних запасів виражається
відношенням:

11 Матеріально-виробничі запаси.

Короткострокові зобов'язання 21 Матеріально-виробничі запаси.

Чисті оборотні активи

17. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення:

1) Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів до
підсумку IV розділу пасиву балансу.

2) Грошових коштів і легкореалізованих цінних паперів та де­
біторської заборгованості до підсумку IV розділу пасиву
балансу.

18. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу — це
відношення:

1) Грошових коштів до власного оборотного капіталу.

2) Оборотного капіталу до І розділу пасиву балансу.


Фінанси підприємств

3) 1 і 2.

19. Нарощена сума кредиту при простих відсотках визначається:

1) Ро χ η χ і.

2) Рохпх(і+1).

20. Дохід від реалізації товарів і продукції в «Звіті про фінансові
результати» визнається за таких умов:

1) Підприємство передало покупцеві суттєві вигоди, пов'язані
з правом власності на товар.

2) Підприємство не бере подальшої участі у керівництві,
пов'язаному з володінням реалізованими товарами.

3) Сума доходу може бути оцінена покупцем.

4) Ймовірне отримання підприємством економічних вигод.

21. Норматив оборотних засобів за розрахунками із заготівельни­
ми організаціями визначається:

Π Плановий обсяг реалізації продукції χ норма відчуження в розрахунки.

100%

2) Відчужені кошти в розрахунки χ 100%. Фактичні обсяги реалізації

22. Згідно з ПСБО статутний капітал — це:

1) Сукупність внесків учасників у майно при створенні
підприємства.

2) Зафіксована в установчих документах загальна вартість ак­
тивів, які є внеском власників до капіталу підприємства.

3) Відображена в обліку сума коштів, що надійшли від заснов­
ників та учасників при створенні акціонерного товариства.

23. При створенні ТзОВ «Мірінда» учасники внесли паї. Один вніс
10 тис. грн., другий — 8 тис. грн., третій — автомобіль
вартістю 9,5 тис. грн. У результаті індексації вартість майна,
яка відповідає кредитовому сальдо 41 рахунка, зросла в 4,2 ра-
за. Як змінилась величина паю?

1) У третього учасника зросла у 4,2 раза, у перших двох не
змінилась.

2) У всіх трьох учасників зросла у 4,2 раза.

3) Не змінилась.

24. Фірма «Антверпен» збанкрутувала. Кредиторська заборго­
ваність склала за даними балансу 255 тис. грн. Сума активів
фірми — 205 тис. грн. Заборгованість із заробітної плати —
ЗО тис. грн., 25 тис. грн. плата до бюджету. Кредитори в кіль­
кості трьох осіб мали рівні частки у боржника. Визначити вели­
чину конкурсної маси, яка буде повернута кожному кредитору.


P.А. Слав'юк

1) 66,6 тис.грн.

2) 50 тис. грн.

Варіант II

1. Предикативні моделі:

1) Використовуються для передбачування доходів.

2) Дають змогу порівняти фактичні результати діяльності
підприємства з очікуваними.

3) Дають змогу проводити внутрішній фінансовий аналіз.

2. Дорученнями здійснюються:

1) Розрахунки за товари та послуги і нетоварні операції.

2) Авансові платежі і попередня оплата.

3) 1 і 2.

3. Податок на прибуток сплачується з:

1) Прибутку від звичайної діяльності.

2) Чистого прибутку.

3) Фінансового результату від операційної' діяльності.

4. Резервний капітал:

1) Створюється для можливих у майбутньому непередбачених
збитків.

2) Утворюється з відрахувань з прибутку.

3) Обидві відповіді правильні.

5. Норматив власних оборотних засобів — це:

1) Мінімальний розмір власних обігових коштів, необхідних
для безперервної роботи.

2) Фінансова норма, визначена в днях.

6. Інвестиційна діяльність згідно з ПСБО — це:

1) Придбання та реалізація необоротних активів та фінансо­
вих інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

2) Діяльність, що призводить до змін розміру і складу власно­
го капіталу.

7. Підприємство може застрахувати:

1) Активи, інвестиції, виставки.

2) Лізинг.

3) 1 і 2.

8. Основу фінансового планування складають:

1) Договори зі споживачами і постачальниками.

2) Прогнозні розрахунки витрат, доходів.

9. Отримана передоплата належить до:


Фінанси підприємств

1) «Термінової» заборгованості.

2) «Спокійної» заборгованості.

10. Коефіцієнт переливу капіталу визначається:

1) Діленням суми зовнішніх фінансових вкладень на балансо­
вий прибуток.

2) Ділення суми оборотних активів на власний капітал.

11. Чистий дохід від реалізації в звіті про фінансові результати — це:

1) Валовий дохід — собівартість реалізованої продукції.

2) Виручка — ПДВ — акциз.

3) Валовий дохід — ПДВ — акциз — собівартість реалізованої
продукції.

12. Фінансова індивідуальна норма при розрахунку нормативу
власних оборотних засобів за малоцінними і швидкозношува­
ними предметами визначається:

Π Вартість залишку χ 100%. Валовий вихід продукції

2) Вартість залишку χ прогноз виходу продукції. 100%

13. Коефіцієнт залежності від матеріальних запасів визначають:

1) Матеріально-виробничі запаси.
Короткострокові зобов'язання

2) Матеріально-виробничі запаси.

Оборотні активи

14. Якщо Z-рахунок Альтмана дорівнює 2,5, то ймовірність бан­
крутства:

1) Відсутня.

2) Можлива.

3) Висока.

15. Коефіцієнт незалежності визначають:

1) Власний капітал χ 100%.

Валюта балансу

2) Джерела власних засобів + довгострокові позичені засоби χ 100%.

Валюта балансу

16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує:

1) Яка частина поточної заборгованості може бути погашена

на дату складання балансу.

2) Грошові кошти + швидкореалізовані цінні папери.

Короткострокові зобов'язання 3) 1 і 2.


Р.А. Слав'юк

17. Оборотність дебіторської заборгованості визначається:

1) Виручка від реалізації________________ .

Середньорічна дебіторська заборгованість

2) Дебіторська заборгованість.

Поточні активи

18. Прості точні відсотки при поверненні кредиту визначаються:
1) РОхпхі.

Д РО χ і χ g. Κ

19. Розмір повернутої частки страхової премії при достроковому
розірванні договору визначається:

1) Пі-ПіхКі.

2) Π2-ΠιχΝ/12.

20. При розрахунку повернутої частки страхової премії з терміном
страхування 6 місяців К1 буде:

1) 0, 65.

2) 0,7.

3) 0,75.

21. Підприємство отримало кредит під 60% річних складних
відсотків на суму 200 тис. грн. терміном на два роки. Яку суму
доведеться повернути?

1) 512 тис.грн.

2) 440 тис. грн.

22. Фактичний мінімальний залишок палива в автотранспортному
підприємстві визначається у розмірі І тис. грн. Денні витрати па­
лива коштували господарству 500 грн. Буде придбано паливо на
суму 100 тис. грн. Якою буде фінансова індивідуальна норма?

1) 2 дні.

2) 200 тис. грн.

23. За згодою сторін підприємство зменшує страхову суму. Почат­
кова премія становила 20 тис. грн. Після зміни — 10 тис. грн.
Підприємство страхувало майно на рік, а зміну зроблено посе­
редині року. Яку суму буде повернуто?

1) 10 тис. грн.

2) 7 тис. грн.

24. Визначити величину товарних запасів. План товарообороту за
роздрібними цінами — 200 тис. грн. на квартал. Рівень торго­
вельної націнки — 25% до оптової ціни. Норма запасу 10 днів.

1) 27,7 тис. грн.

2) 16,6 тис.грн.


Фінанси підприємств

Варіант III

1. Акредитивна форма розрахунків вимагає:

1) Попереднього вкладення грошей.

2) Гарантій оплати банком.

3) Попередньої оплати.

2. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу:

1) Передбачається установчими документами.

2) Не може бути менше 5% суми чистого прибутку.

3) 1і2.

3. Фінансова діяльність згідно з ПСБО — це:

1) Придбання та реалізація необоротних активів та фінансо­
вих інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

2) Діяльність, що призводить до змін розміру і складу власно­
го капіталу.

4. При розрахунку простих звичайних відсотків за кредитом кіль­
кість днів у році береться:

1) 360.

2) 365 або 366.

5. Акція — це цінний папір

1) 3 установленим строком обігу.

2) Без установленого строку обігу.

3) Відсотковий цінний папір.

4) Борговий цінний папір.

6. Вартість поточних активів відображається:

1) У II розділі активу балансу.

2) У III розділі активу балансу.

3) У II і III розділах активу балансу.

7. До оборотних засобів у сфері обігу належать:

1) Товарна продукція.

2) Грошові кошти і кошти в розрахунках.

3) 1 і 2.

4) Товарна продукція і грошові кошти.

8. Комерційні і точні відсотки при наданні кредитів відрізняються:

1) Розрахунковою кількістю днів у році.

2) Кількістю днів користування кредитом.

3) Умовами надання кредиту.

9. Конкурсна маса — це:

1) Все майно.

2) Основні засоби.


Р.А. Слав!юк

3) Ліквідні активи.

4) Залишки коштів на рахунках. j

10. Страхова премія виплачується: |

1) Страховиком. ■

2) Страхувальником. *

3) Страховою компанією.

11. Коефіцієнт фінансової стабільності визначається:

1) Джерела власних коштів. ;

Валюта балансу

2) Джерела власних засобів + довгострокові позичені засоби.

Валюта балансу

12. Уточнений коефіцієнт ліквідності передбачає:

1) Врахування серед активів і дебіторської заборгованості.

2) Врахування коштів і можливих надходжень.

3) 1і2.

13. Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточ­
них активів визначається:

1) Дебіторська заборгованість.
р.Н + р.Ш активу балансу

2) Дебіторська заборгованість.

Валюта балансу

14. При збільшенні страхової суми страхова премія з додаткового
страхування розраховується:

1) Пі-ПіхК!

2) Π21χΝ/ί2.

15. З конкурсної маси боржника у другу чергу задовольняються:

1) Вимоги, забезпечені заставою.

2) Заборгованість із заробітної плати.

3) Вимоги за державними і місцевими податками.

16. При зменшенні страхової суми підприємству повертається:

1) IIj-n^Kt.

2) ΠιχΚ22χΚ2.

17. Оборотність поточних активів — це:

1)_____ Виручка від реалізації______ .

Середня величина поточних активів 2) Виручка від реалізації χ періоду обороту.

18. Коефіцієнт платоспроможноті визначається:
1) Поточні активи.

Валюта балансу


Фінанси підприємств

2) Власний капітал.
Робочий капітал

3) Власний капітал
Функціонуючий капітал

19. Час обороту оборотних засобів виражається:

1) Середньорічна вартість обор, засобів χ кількість днів у періоді.

Обсяг реалізації

2) _____________ 360_______ .

Оборотність оборотних засобів

20. Коефіцієнт покриття — це:

1) ______ Оборотні активи_____ .

Короткострокові зобов'язання

2) Матеріально-виробничі запаси.
Короткострокові зобов'язання

21. Кредит надано AT на 3 роки. Сума — 100 тис. грн. Ставка 20%
річних (складні відсотки). Визначити суму, яку необхідно по­
вернути підприємству через 3 роки.

1) 172800.

2) 372800.

22. Собівартість реалізованих товарів складає 250 тис. грн. Зали­
шок незавершеного виробництва 50 тис. грн. Валовий дохід
480 тис. грн. Чистий дохід 400 тис. грн. Валовий прибуток
у звіті про фінансові результати становитиме:

1) 150 тис.грн.

2) 80 тис. грн.

3) 100 тис.грн.

4) 230 тис. грн.

23. Підсумок II розділу активу 25 тис. грн., НІ розділу активу —
27 тис. грн. IV розділу пасиву — 52 тис. грн. Загальний ко­
ефіцієнт ліквідності буде:

1)1. 2) 0,48.

24. Підприємство має в розпорядженні грошові кошти на суму
300 тис. грн., дебіторську заборгованість на ЗО тис. грн. Корот­
кострокові зобов'язання 25 тис. грн. Довгострокові кредити
50 тис. грн. Цінних паперів немає. Яким буде уточнений ко­
ефіцієнт ліквідності?

1) 13,2.

2) 4,4.


Р.А. Слав'юк

Варіант IV

1. Реалізація іноземної валюти є:

1) Операційним доходом.

2) Фінансовим доходом.

3) Іншим доходом.

2. Одна з форм внутрішньогосподарського фінансового контро­
лю — це:

1) Тематична перевірка.

2) Камеральна перевірка фінансової звітності.

3) Документальна перевірка.

3. Фінансовий відділ має право:

1) Контролювати інші відділи в межах обов'язку.

2) Вилучати всі необхідні матеріали.

3) Вносити зміни до фінансових звітів.

4. Управління короткостроковим фінансуванням включає:

1) Визначення оптимальної величини капіталу.

2) Організацію обліку витрат.

3) Складання фінансового плану.

5. Джерелом довгострокового фінансування є:

1) Опціони.

2) Бюджетні дотації.

3) Роялті.

1. Інвестиції в асоційовані підприємства в звіті про фінансові ре­зультати є:

1) Доходом від спільної діяльності.

2) Доходом від фінансової діяльності.

3) Доходом від участі у капіталі.

4) Інвестиційними витратами.

7. Готівкові розрахунки підприємств між собою можуть проводи­
тись:

1) За кошти з рахунка.

2) За кошти з рахунка і виручки від реалізації.

3) За кошти з рахунка і з виручки від реалізації з врахуванням
наявності облікового розрахункового документа.

8. Прямий метод визначення руху коштів від операційної діяль­
ності передбачає:

1) Спочатку визначення суми надходжень від операційної
діяльності.

2) Спочатку визначення суми надходжень від покупців.


Фінанси підприємств

9. Сальдо за рахунком 40:

1) Відображає активні операції рахунка «Статутний капітал».

2) Відповідає розміру статутного капіталу.

3) Відповідає розміру статутного капіталу, рахунок пасивний.

10. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати:

1) Один місяць.

2) Три місяці.

3) Шість місяців.

4) Не обмежується.

11. Засновники AT повинні:

1) Бути власниками акцій на суму не менше 25% статутного
капіталу.

2) Бути власниками контрольного пакету акцій не менше двох
років.

3) Протягом двох років бути власниками акцій на 25% вартості
статутного капіталу.

12. До інвестиційної діяльності згідно з ПСБО відносять такі опе­
рації:

1) Надходження коштів від реалізації продукції.

2) Надходження коштів від продажу необоротних активів.

3) Випуск акцій.

4) Погашення позик.

5) Отримання орендної плати.

6) Виплати дивідендів.

13. Функціонуючий капітал — це:

1) Власний капітал + довгострокові зобов'язання — основні
засоби і поточні активи — поточні зобов'язання.

2) Власний капітал — основні засоби — поточні зобов'язання.

3) Власні активи — основні засоби — поточні активи.

14. Маневреність власних оборотних засобів — це:

1) Грошові кошти / функціонуючий капітал.

2) Грошові кошти /1 розділ пасиву балансу.

3) Оборотний капітал / власний капітал.

15. Період інкасації дебіторської заборгованості визначається:

1) Дебіторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість

2) Дебіторська заборгованість.
Денний продаж у кредит

3) _____ Виручка від реалізації____ .

Середня дебіторська заборгованість


Р.А. Слав?юк

16. Оборотність виробничих запасів на підприємстві виражається:

1) Виручка від реалізації / залишки виробничих запасів.

2) Залишки виробничих запасів / собівартість продукції.

3) Собівартість продукції / сукупні виробничі запаси.

17. Рентабельність акцій визначається:

1) Дивіденд на одну акцію / номінальна вартість акції.

2) Дивіденд на одну акцію / ринкова ціна акції.

3) Сума дивідендів / чистий прибуток.

18. Сума оплати підписки на акції відображається за:

1) дебетохМ 31, 12, 20 рахунків і кредитом 422;

2) дебетом 46 рахунка і кредитом 40;

3) дебетом 31, 12, 20 рахунків і кредитом 46.

19. Визначити суму доходу згідно з П(С)БО, якщо ЗО. 06.
підприємство отримало від покупця вексель на суму 5 тис. гри.
на 60 днів під 12% річних. 31.08. покупець погасив вексель ра­
зом із сумою відсотка. Сума доходу ^уде дорівнювати:

1) 1000 грн.;

2) 5100 грн.;

3) 100 гри:

20. Підприємство отримало за звітний період виручку від реаліза­
ції на суму 96 тис. гри. Витрати виробництва склали 32 тис. гри.
Підприємство веде оподатковувану ПДВ діяльність, але не
продає підакцизних товарів. Чистий дохід у «Звіті про фінан­
сові результати» буде:

1) 64 тис. грн.

2) 52 тис. грн.

3) 80 тис. гри.

21. Прибуток від звичайної діяльності в звіті про рух грошових
коштів складає 72 тис. грн., у т.ч.:

- прибуток від реалізації продукції — 66 тис. грн.;

- прибуток від орендних операцій — 4 тис. гри.;

- прибуток від інвестицій у цінні папери — 3 тис. грн.;

- прибуток від продажу необоротних активів — 1 тис. грн.
Виходячи з цього, прибуток від операційної діяльності складе:

 

1) 70 тис. грн.

2) 72 тис. грн.

3) 65 тис. грн.

4) 69 тис. грн.

22. Підприємство мало виручку 250 тис. грн. Планує досягти
300 тис. грн. Дебіторська заборгованість на початок поточного


Фінанси підприємств

року складає ЗО тис. грн., на кінець — 70 тис. грн. Визначити оборотність дебіторської заборгованості.

1) 6.

2) 5.

23. ТОВ отримало кредит на 36 днів під 30% річних (прості ко­
мерційні відсотки). Визначити суму, яку необхідно повернути,
якщо надано 25 тис. грн.

1) 25750.

2) 75000.

24. AT при розподілі дивідендів використовувало дивідендну став­
ку 20%. Акції випущені з номінальною вартістю 20 грн. Статут­
ний капітал 100 тис. грн. Визначити величину доходів, які
підлягають розподілу на дивіденди.

1) 100 000.

2) 20 000.

Варіант V

1. До облікових розрахункових документів належать:

1) Рахунок-фактура.

2) Акт виконаних робіт.

3) 1 і 2.

4) Платіжне доручення.

5) Векселі.

2. До фінансової діяльності згідно з ПСБО відносять:

1) Отримання позик.

2) Надання позик іншим підприємствам.

3) Викуп власних акцій.

4) Виплата дивідендів.

3. Виробничий ліверидж — це:

1) Темп приросту балансового прибутку.
Темп приросту чистого прибутку

2) Темп приросту балансового прибутку.
Темп приросту виручки

3) Приріст власного капіталу .
Приріст балансового прибутку

4. Коефіцієнт валового доходу — це:
1) Прибуток від реалізації.

Валовий дохід


Р.А. Слав'юк

2) Доходи від звичайної діяльності.
Доходи від операційної діяльності

3) Валовий дохід.
Собівартість

5. Іменний індосамент:

1) Має дані про нового власника.

2) Не має даних про нового власника.

6. У річному звіті AT до Державної комісії з цінних паперів і фон­
дового ринку надається:

1) Інформація про осіб, які володіють більш ніж 5% акцій.

2) Довідка про фінансовий стан за 3 роки.

3) Довідка про результати аудиторської перевірки.

7. До вихідних форм документів AT при самостійній реєстра­
торській діяльності належать:

1) Анкета заставоутримувача.

2) Анкета номінального утримувача акцій.

3) Щоденний баланс цінних паперів.

8. Щоденний баланс цінних паперів у відділі реєстратора AT
містить:

1) Інформацію про кількість акцій.

2) Реєстр акціонерів.

3) Курс акцій.

9. Якщо не вдалося покрити підпискою

1) 40%.

2) 80%.

3) 60%.

4) 90%.

акцій, то AT вважається незаснованим.

10. Якщо 15% статутного фонду знищено стихією, то ця інфор­
мація:

1) Приводить до змін у реєстрі акціонерів.

2) Надається як особлива інформація до Державної комісії з
цінних паперів і фондового ринку.

11. У разі несплати протягом року повної вартості підписки на
акції акціонер зобов'язаний:

1) Сплатити додатково 10% від суми простроченого платежу.

2) Передати права на акції AT для подальшої реалізації.

3) Сплатити повну вартість і 0,2% пені від вартості акцій.

12. Коефіцієнт покриття характеризує достатність коштів на по­
криття зобов'язань і його критичне значення


Фінанси підприємств

1) 1.

2) 0,5.

3) 1,5.

13. Робочий капітал — це:

1) Усі оборотні активи.

2) Різниця між оборотними активами і короткостроковими
зобов'язаннями.

3) Різниця між активами і довгостроковими зобов'язаннями.

14. Показники ділової активності фірми — це:

1) Коефіцієнт концентрації власного капіталу.

2) Коефіцієнт маневреності власного капіталу.

3) Оборотність кредиторської заборгованості.

4) Курс акцій.

15. Коефіцієнт забезпечення кредиту — це відношення:

1) Власного капіталу до суми кредиту.

2) Вартості застави до суми кредиту.

3) Власного капіталу до поточних і довгострокових зобов'я­
зань.

16. Коефіцієнт абсолютної ліквідності повинен бути не менше:

1) 1.

2) 0,5.

3) 0,3.

4) 0,2.

17. Підсумок III розділу активу 2,5 млн. грн., II розділу активу —
5,2 млн. грн., IV розділу пасиву — 5,2 млн. грн. Загальний ко­
ефіцієнт ліквідності буде:

1) 1.

2) 1,48.

3) 0,48.

18. Підприємство має збиток від основної діяльності та отримало
дивіденди, сплативши податок. Суму сплаченого податку на
прибуток у звіті про рух грошових коштів буде відображено
в складі руху коштів від:

1) Фінансової діяльності.

2) Інвестиційної діяльності.

19. ТОВ отримало 1.01. кредит на рік під 30% річних. Але з 1.07.
ставку було змінено на 40%. Визначити суму, яку буде поверну­
то, якщо величина кредиту — 150 тис. грн.

1) 202500. 2)210000.


Р.А. Слав'юк

20. За згодою сторін підприємство зменшує страхову премію. По­
чаткова сума — 20 тис. грн. Після зміни — 10 тис. грн. Майно
застраховане на рік. Зміну зроблено 30.10.96 р. Яку суму стра­
хової премії підприємству буде повернено?

1) 9 тис. грн.

2) 3,5 тис. грн.

3) 4,5 тис.грн.

21. У звітному році ВАТ «Волиньхолдінг» отримало короткостро­
ковий кредит на суму 100 тис. грн. під 60% річних на ЗО днів.
Сума фінансових витрат у звіті про фінансові результати скла­
де:

1) 5 тис. грн.

2) 100 тис.грн.

3) 105 тис.грн.

22. Сума проведеної підписки на акції акціонерного товариства бу­
де відображена:

1) За дебетом рахунка «Розрахунки з учасниками» та креди­
том «Статутний капітал».

2) За дебетом рахунка «Неоплачений капітал» та кредитом
«Статутний капітал».

23. Підприємство реалізувало продукцію на суму 240000 грн., у то­
му числі ПДВ — 40 тис. грн., матеріальні витрати — 120 тис.
грн., оплата праці — ЗО тис. грн., амортизація — 15 тис. грн.,
прибуток — 35 тис. грн.

Розмір чистих надходжень, відображених у звіті про рух грошо­вих коштів, складатиме:

1) 120 тис.грн.

2) 35 тис. грн.

3) 50 тис. грн.

4) 200 тис. грн.

24. AT «Ходорів» реалізувало продукції на 480 тис. грн., у тому
числі 80 тис. грн. ПДВ, 300 тис. грн. — матеріальні витрати, 50
тис. грн. — оплата праці.

Чистий дохід у звіті про фінансові результати складатиме:

1) 400 тис. грн.

2) 100 тис.грн.

3) 50 тис. грн.


Фінанси підприємств

Варіант VI

1. Ліміт залишку готівки в касі підприємства може бути перегля­
нутий протягом кварталу:

1) Так.

2) Ні.

3) Переглядається кожен наступний місяць.

2. Інший власний капітал відображається на:

1) 46 рахунку.

2) 422 рахунку.

3) 43 рахунку.

3. Виробничо-фінансовий ліверидж:

1) Залежить від розміру прибутку.

2) Не залежить від розміру прибутку.

3) Обсягів реалізації.

4. Перетворення зобов'язань на власний капітал є:

1) Грошовою операцією.

2) Негрошовою операцією.

3) Бартерною операцією.

4) Реінвестицією.

5. Якщо ліміт залишку готівки в касі не встановлено, то вся
готівка в касі на кінець робочого дня:

1) Має бути здана до банку.

2) Зберігається в касі протягом 3 робочих днів.

6. Іменний індосамент:

1) Може бути «без повернення».

2) Не може бути «без повернення».

7. Маневреність власних оборотних засобів — це:

1) Грошові кошти / власний капітал.

2) Грошові кошти / функціонуючий капітал.

8. Оборотність виробничих запасів — це:

1) Показник ділової активності фірми.

2) Показник фінансової стійкості фірми.

3) Показник майнового стану.

9. Оцінка майнового стану фірми — це:

1) Питома вага активної частини основних засобів.

2) Коефіцієнт зносу основних засобів.

3) 1 і 2.

10. Векселі, отримані шляхом індосаменту, в оплату підписки
акцій відображаються:


Р.А. Слав'юк

1) За дебетом 51 і кредитом 46.

2) За дебетом 60 і кредитом 44.

3) За дебетом 61 і кредитом 40.

4) За дебетом 68 і кредитом 46.

11. Коефіцієнт котування акцій — це:

1) Ринкова ціна акції.
Облікова ціна акції

2) Ринкова ціна акції.
Дохід на акцію

12. Коефіцієнт росту власного капіталу залежить від:

1) Виручки.

2) Власного капіталу.

3) Інвестованого капіталу.

4) Реінвестованого капіталу.

5) Чистого прибутку.

13. Рентабельність власного капіталу:
Чистий прибуток.

1) Власні оборотні засоби

Чистий прибуток.

2) Середня величина власного капіталу

Чистий прибуток.

3) Оборотні активи

14. Термін обороту кредиторської заборгованості:

1) Середня кредиторська заборгованість χ 360 днів.

Собівартість

2) __________ Собівартість_________ χ 360 днів.

Середня кредиторська заборгованість

3) ______ Виручка від реалізації______ χ 360 днів.

Середня кредиторська заборгованість

15. Η орма прибутковості векселя визначається:

16. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає: 1) Не менше 5% чистого прибутку.


Фінанси підприємств

2) Не менше 25% статутного фонду.

3) 1 і 2.

17. Засоби, які надходять в оплату підписки на акції як вартість не-
закінчених об'єктів капітальних вкладень, відображаються:

1) За дебетом 15 рахунка і кредитом 46 рахунка.

2) За дебетом 15 рахунка і кредитом 40 рахунка.

3) За дебетом 14 рахунка і кредитом 46 рахунка.

18. AT «Зоря» здійснило:

- фінансові витрати — 25 тис. грн.

- адміністративні витрати — 10 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності у звіті про фінансові результати склав 80 тис. грн., тоді фінансовий резуль­тат від звичайної діяльності до оподаткування буде:

3) 45 тис. грн.

4) 55 тис. грн.

5) 70 тис. грн.

6) 80 тис. грн.

19. Визначте коефіцієнт оборотності оборотних засобів, якщо ви­
ручка від реалізації складає 550 тис. грн. На 1.01. вартість обо­
ротних засобів— 320 тис. грн., на 31.12. — 230 тис. грн., залиш­
ки дебіторської заборгованості 55 тис. грн.

1) 2.

2) 1.

3) 10.

20. Підприємство продає побутову техніку. За звітний період ре­
алізовано техніки на суму 240 тис. грн. Витрати на транспорту­
вання склали 18 тис. грн., гарантійне обслуговування склало
2% від виручки. В статті «Інше забезпечення» II р. пасиву ба­
лансу та у статті витрат Звіту про фінансові результати буде
відображено:

1) 4800 грн.

2) 19800 грн.

3) 253800 грн.

21. Підприємство «Росава» отримало орендну плату 3 тис. грн.,
котрих 40 тис. грн. адміністративних витрат і 24 тис. грн. вит­
рат на збут. Валовий прибуток склав 145 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності буде:

1) 84 тис. грн.

2) 81 тис. грн.

3) 108 тис. грн.


Р.А. Слав'юк

4) 124 тис. грн.

22. Фірма оголошена банкрутом. Заборгованість кредиторам
220 тис. грн. Сума активів 180 тис. грн. Заборгованість із заро­
бітної плати 25 тис. грн. Плата арбітражному суду 1 тис. грн.
Встановити розмір платежу, який припадає на першу чергу.

1) 25 тис. грн.

2) 26 тис. грн.

3) 1 тис. грн.

23. AT при розподіленні дивідендів використовує ставку 15%.
Акції випущено з номінальною вартістю ЗО грн. Визначити до­
ходи акціонера, якщо він володіє 150 акціями.

1) 67500 грн.

2) 675 грн.

24. Чистий прибуток, що підлягає розподілу на дивіденди, стано­
вить 45 тис. грн. Випущено 1000 акцій номіналом 100 грн.; з них
100 акцій привілейовані. Визначити дивіденди на звичайну
акцію, якщо з привілейованих ставка 50%.

1)34,5.

2) 44,4.

Тестові завдання для індивідуальної роботиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.038 с.)