Порядок складання звіту про власний капіталМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок складання звіту про власний капіталЗміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5. Норми цього П(С)БО стосуються


Р.А. Слав'юк

підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі — підпри­ємства) усіх форм власності, крім банків і бюджетних установ.

Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом).

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інфор­мації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до П(С)БО 5.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприєм­ства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

 

Стаття Зміст
Залишок на початок року Залишок на кінець року Суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду
Зміна облікової політики Виправлення суттєвих помилок Інші зміни Суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Як правило, показана у звітності сума прибутку за звітний період та сума нерозподіленого прибутку не змінюється, за винятком деяких ситуацій, коли, наприклад: 1) виявлені суттєві помилки, що призвели до необхідності змінити показники попередніх років, у зв'язку з тим, що наведені раніше дані не можуть вважатися достовірними; 2) відбулася зміна облікової політики передніх періодів, чи таких, що виникли через зміни облікової політики, слід відображати у звіті за статтею «Нерозподілений прибуток («Непокритий збиток»)
Скоригований залишок Залишок власного капіталу на початок звітного періоду після внесення відповідних коригувань
Переоцінка активів Наводяться дані, які відображають збільшення або змен­шення власного капіталу в результаті переоцінки основ­них засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними Положеннями (стандартами).

1Є0


Фінанси підприємств

 

Чистий прибу­ток (збиток) за звітний період Сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати
Розподіл прибутку Наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо
Внески учасників Наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства
Вилучення капіталу Наводяться дані про зменшення власного капіталу під­приємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулю -вання викуплених акцій акціонерним товариством, змен­шення номінальної вартості акцій або з інших причин
Інші зміни в капіталі Дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємст­ва, що не були включені до вищезазначених статей, зо­крема списаннд невідшкодованих збитків, та інші зміни
Разом зміни в капіталі Підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використан­ня чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін

Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів

Усі підприємства повинні розкривати у примітках до фінансо­вих звітів призначення та умови використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

• загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які пе­
редбачається здійснити передплату;

• загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які
здійснена передплата у порівнянні із передбаченими вели­
чинами;


Р.А. Слав'юк

загальну суму коштів, одержаних в ході передплати наі
акції, у такому розрізі: >

всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням?
кількості акцій; ·■'

вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазна-І
ченням кількості акцій; :

загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції; із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту за­раховано в обліку;

акції у складі статутного капіталу за окремими типами і ка­тегоріями;

кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої час­тини статутного капіталу, номінальна вартість акції;

зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що пере­бувають в обігу;

права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асо­ційованим підприємствам.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.011 с.)