Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльностіДля визначення надходження та видатку коштів у результаті фінансової діяльності слід проаналізувати зміни у статтях балансу за розділом «Власний капітал» та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, наведених у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов'язання» і «Поточні зо-бов язання»(«Короткострокові кредити банків» і «Поточна забор-30


Фінанси підприємств

гованість із довгострокових зобов'язань», «Поточні зобов'язання щодо розрахунків з учасниками» тощо).

Звіт про рух грошових коштів за____ 20____ р.

Форма №:

 

 

 

Стаття Код За звітний період За попередній період
надход­ження вида­ток надход­ження вида­ток
2
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування        
Коригування на: амортизацію необоротних активів   X   X
збільшення (зменшення) забезпечень        
збиток (прибуток) від нереалі зованих курсових різниць        
збиток (прибуток) від неопераційної ДІЯЛЬНОСТІ        
Витрати на сплату відсотків   X   X
Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ ДО ЗМІНИ В ЧИСТИХ оборотних активах        
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів        
витрат майбутніх періодів        
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань        
доходів майбутніх періодів ПО        
Грошові кошти від операційної Діяльності        
Сплачені: відсотки X   X  
податки на прибуток X   X  

P.А. Слав'юк

Продовження форми №3

 

Чистий рух коштів до надзвичайних ПОДІЙ        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від операційної діяльності        
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій   X X  
необоротних активів   X   X
майнових комплексів        
Отримані: відсотки   X X  
дивіденди   X   X
Інші надходження   X   X
Придбання: фінансових інвестицій X   X  
необоротних активів X   X  
майнових комплексів X   X  
Інші платежі X   X  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від інвестиційної ДІЯЛЬНОСТІ        
III, Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу7   X   X
Отримані позики   ц   X
Інші надходження   X   X
Погашення позик X   X  
Сплачені дивіденди X   X  
Інші платежі X   X  

Фінанси підприємств

 

Продовження форми №3
2
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від фінансової ДІЯЛЬНОСТІ        
Чистий рух коштів за звітний період        
Залишок коштів на початок року   X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        
Залишок коштів на кінець року   X   X

P.А. Слав'юк

Тема 4. Доходи і фінансові результати ї від господарської та іншої діяльності підприємства

4,1· Класифікація доходів підприємницьких структур за джерелами формування

Загальний фінансовий результат господарської діяльності в бухгалтерському обліку визначається на рахунку 79 шляхом підрахунку і балансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Господарські операції (касовим способом) на цьому рахун­ку відображаються за кумулятивним (накопичувальним) принци­пом, тобто наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Іншим принципом визначення фінансових результатів є вико­ристання методу нарахування, а не касовий спосіб. Через це прибу­ток (збиток), показаний у звіті про фінансові результати, не відоб­ражає реального притоку (відтоку) грошових засобів підприємства в результаті його господарської діяльності. Для відновлення реаль­ної картини про величину фінансового результату діяльності підприємства як приросту (чи зменшення) вартості його капіталу, який утворився в процесі його господарської діяльності за звітний період, необхідні додаткові коректуючі розрахунки.

На рахунку 79 фінансові результати діяльності підприємства відображаються в двох формах:

1. Як результати (прибуток чи збиток) від реалізації продукції,
робіт, послуг, матеріалів, іншого майна з попереднім вияв­
ленням їх на окремих рахунках реалізації.

2. Як результати, не пов'язані безпосередньо з процесом реалі­
зації, так звані позареалізаційні доходи (прибутки) і витрати
(збитки).

Суттєвий вплив на фінансові результати і використання при­бутку здійснює правильне групування затрат і доходів підпри­ємства відповідно до діючих принципів оподаткування прибутку:

- витрати, які включаються в затрати на виробництво;

- витрати і втрати, які підлягають віднесенню на рахунок 79;

- витрати, які здійснюються за рахунок цільових надходжень
і за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні
підприємства після сплати податку на прибуток;

- інші витрати підприємства.

Прибуток— важливий показник, який характеризує фінансо­вий результат діяльності підприємства. Ріст прибутку визначає ріст 34


Фінанси підприємств


СТАТТІ ДОХОДІВ


СТАТТІ ВИТРАТ


 

 

 

 

 

 

 

 

    Дохід від реалізації: Собівартість реалізації:    
    готової продукції продукції    
    товарів товарів    
    робіті послуг робіті послуг    
    Адміністративні витрати    
    Витрати на збут    
    Інший операційний дохід Інші операційні витрати    
    Реалізація іноземної валюти Витрати на дослідження та розробки    
    Реалізація інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) Собівартість реалізованої іноземної валют и  
Собівартість реалізованих виробничих запасів
    Операційна оренда активів Операційна оренда активів    
    Операційна курсова різниця (позити інВ)грати від операційної курсової різниці    
    Одержані пені, штрафи, неустойки Визнані пені, штрафи, неустойки    
    Відшкодування раніше списаних активів Втрати від знецінення запасів    
    Списання кредиторської заборговане сНестачі і втрати від псування цінностей    
    Одержані гранти та субсидії Сумнівні та безнадійні борги    
    Інші операції Інші витрати операційної діяльності    
    Фінансовий результат від операційної діяльності    
    Дохід від участі в капіталі Втрати від участі в капіталі:    
    Інвестиції в асоційовані підприємств а від інвестицій в асоційовані підприємств;    
    Спільна діяльність ВІД СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    
    Інвестиції в дочірні підприємства від інвестицій в дочірні підприємства    
    Інші фінансові доходи Фінансові витрати    
    Дивіденди одержані Відсотки за кредит    
    Відсотки одержані Інші фінансові витрати    
    Інші доходи від фінансових операцій      
    Інші доходи Інші витрати    
    Реалізація необоротних активів Собівартість реалізованих необоротних активів    
    Реалізація фінансових інвестицій Собівартість реалізованих фінансових інвестицій    
    Реалізація майнових комплексів Собівартість реалізованих майнових комплексів    
    Неопераційна курсова різниця Втрати від неопераційних курсових різни ЦЬ  
    Безкоштовно отримані активи Уцінка необоротних активів і фінансови: інвестицій    
    Інші доходи від звичайної діяльност Списання необоротних активів    
      Інші витрати операційної діяльності    
    Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатв -  
       
    Податки з прибутку від звичайної діяльної
  Фінансовий результат від звичайної діяльності  
  Надзвичайні:  
  відшкодування збитків від втрати від стихійного лиха  
  Інші надзвичайні доходи втрати від техногенних аварій  
  зменшення податку на прибуток Інші  
    Податки з прибутку від надзвичайної діяльності  
  Фінансовий результат від надзвичайної діяльності  
  Чистий фінансовий результат звітного періоду і-----------    
               

Рис. 6. Відповідність доходів і витрат у звіті про фінансові результати


P.А. Слав'юк

потенціальних можливостей підприємства, підвищує ступінь його ділової активності. За прибутком визначаються доля доходів за­сновників і власників, розміри дивідендів та інших доходів. За при­бутком визначається також рентабельність власних і запозичених коштів, основних фондів, всього авансованого капіталу і кожної акції. Характеризуючи рентабельність вкладення коштів у активи конкретного підприємства і ступінь умілості його господарювання, прибуток є найкращим мірилом фінансового здоров'я підприєм­ства. Щоб керувати прибутком, необхідно розкрити механізм його формування, визначити вплив кожного фактора на його ріст чи зниження.

Основними показниками прибутку (збитку) є:

- загальний прибуток (збиток) звітного періоду — балансо­
вий прибуток (збиток);

- прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг);

- прибуток від фінансової діяльності;

- прибуток (збиток) від інших позареалізаційних операцій;

- оподаткований прибуток;
чистий прибуток.

Всі показники в прямому виразі та у модифікованій формі містяться у «Звіті про фінансові результати «.

Балансовий прибуток(збиток) являє собою суму прибутку (збитку) від реалізації продукції (робіт, послуг), фінансової діяль­ності і доходів від інших позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями.

У річній звітності в валюту (підсумок) балансу включаються ли­ше непокритий збиток чи нерозподілений прибуток звітного періоду.

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) виз­начається як різниця між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів та затратами на її вироб­ництво і реалізацію.

Прибуток (збиток) від фінансової діяльності й інших позареалі­заційних операцій визначається як результат відповідних операцій, а також як різниця між загальною сумою отриманих і сплачених:

- штрафів, пені, інших економічних санкцій;

процентів, отриманих із сум коштів, які числяться на рахун­ках підприємства;

- курсових різниць за валютними рахунками і за операціями
в іноземній валюті;


Фінанси підприємств

- прибутків і збитків минулих років, виявлених у звітному
році;

- збитків від стихійних лих;

втрат від списання боргів і дебіторської заборгованості;

- надходжень боргів, раніше списаних як безнадійні;

- інших доходів, втрат і витрат, які відносяться відповідно до
чинного законодавства на рахунок прибутків і збитків.

Чистий прибуток підприємства, тобто прибуток, який зали­шається в його розпорядженні, визначається як різниця між балан­совим прибутком і сумою податків на прибуток, рентних платежів, податку на експорт і імпорт.

Чистий прибутокспрямовується на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення працівників, створення резерв­ного (страхового) фонду, сплату в бюджет економічних санкцій, пов'язаних з порушенням підприємством чинного законодавства, на благодійні чи інші цілі.

Різні сторони виробничої, збутової, постачальницької і фінан­сової діяльності підприємства отримують закінчену грошову оцінку в системі показників прибутку. Узагальнено ці показники представлено в «Звіті про фінансові результати».

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, тобто балансовий прибуток чи збиток являє собою алгебраїчну суму ре­зультату (прибутку чи збитку) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; результату (прибутку чи збитку) від фінансових операцій, до­ходів і витрат від інших позареалізаційних операцій. Формалізова­ний розрахунок балансового прибутку представлено формулою:

Р = Рр +Рф +Рвн,

де Ρ — балансовий прибуток чи збиток;

Рр — результат від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; Рф — результат від іншої реалізації і фінансових операцій; Рви — результати (доходи і витрати) від інших позареалізаційних

операцій.

Показники прибутку характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. На зміну прибутку впливають дві гру­пи факторів: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх факторів належать:

- природні умови;

- транспортні умови;
соціально-економічні умови;


Р.А. Слав'юк

- рівень розвитку зовнішньоекономічних зв язків;
ціни на виробничі ресурси тощо.

Ло внутрішніх факторів зміни прибутку належать: основні фактори (обсяг продажу, собівартість продукції, структура продукції і затрат, ціна продукції);

- неосновні фактори, пов'язані з порушенням господарської
дисципліни (цінові порушення, порушення умов праці і ви­
мог до якості продукції, які ведуть до штрафів і еко­
номічних санкцій).

Вплив факторів може бути розгорнуто по кожній складовій ба­лансового прибутку. Наприклад, візьмемо прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), який може бути розрахований за такою формулою:

P=N-S,

де N — виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без податку на додану вартість, акцизів;

S — затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, по­слуг) за повною собівартістю.

З формули видно, що всі фактори, які впливають на обсяг про­дажу (виручку від реалізації) і собівартість реалізованої продукції, впливають також на прибуток від реалізації і балансовий прибуток.

Причому можна оцінити не тільки абсолютний вплив факторів, а й відносний, який характеризує зміну в режимі господарювання. Наведемо пофакторні розрахунки зміни прибутку.

Загальна зміна собівартості за період складає

S = U + Μ + А,

де S — загальна зміна затрат на виробництво реалізованої про­дукції;

U — зміна затрат з оплати праці;

Μ — зміна матеріальних затрат;

А — зміна амортизації.

У свою чергу, зміна затрат з оплати праці характеризується аб­солютним і відносним відхиленням.

Абсолютне відхилення


Фінанси підприємств

відносне відхилення

U=U1-UoxIn,

де Ulf U0 — звітна і базова величини затрат з оплати праці;

Іп — індекс зміни обсягу виручки від реалізації товарів, про­дукції, робіт, послуг.

Зміна матеріальних затрат розкладається аналогічно: абсолютне відхилення

Μ = М} - Мо; відносне відхилення

M = Mj-MoxInf

де Мь Мо — звітна і базова величини матеріальних затрат. Вплив амортизації складе: абсолютне відхилення

А — Aj — Αο ,' відносне відхилення:

А =А10п,

де Alf Ао — звітна і базова величини амортизаційних відрахувань. Таким чином, зміни в оплаті праці, матеріальних затрат і амор­тизації ведуть до зміни собівартості продукції. Це позначається на зміні прибутку від реалізації і, в остаточному підсумку, на зміні ба­лансового прибутку. Підвищення собівартості веде до зниження балансового прибутку і навпаки.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.054 с.)