Звіт про власний капітал за 1999 рік (тис. грн.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Звіт про власний капітал за 1999 рік (тис. грн.)
Фінанси підприємств

 

 
Інші зміни                  
Скоригований залишок на початок року   (200)  
Переоцінка активів:                  
Дооцінка основних засобів                    
Уцінка основних засобів                  
Дооцінка незавершеного будівництва                  
Уцінка незавершеного будівництва                  
Дооцінка немате­ріальних активів                  
Уцінка нематері­альних активів ПО                  
                   
Чистий прибуток (збиток) за звітний період              
Розподіл прибутку:           (70)     (70)
Виплати власни­кам (дивіденди)                    
Спрямування при­бутку до статут­ного капіталу                  
Відрахування до резервного капіталу         (3)      
                   
Внески учасників:                  
Внески до капіталу                    

Р.А. Слав'юк

 

 
7J
Погашення заборгованості з капіталу              
                   
Вилучення капіталу:                    
Викуп акцій (часток)              
Перепродаж викуплених акцій (часток)                  
Анулювання викуплених акцій (часток)             (150) (300)
Вилучення частки в капіталі                  
Зменшення номінальної вартості акцій                  
Інші зміни в капіталі:                    
Списання невідшкодованих збитків                  
Безкоштовно отримані активи              
                   
Разом зміни в капіталі (150)     (33) зо
Залишок на кінець року    

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користува­чам, вона повинна містити також дані про:

• консолідацію фінансових звітів;

• припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

• обмеження щодо володіння активами;

• участь у спільних підприємствах;


Фінанси підприємств

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними кори­
гування;

• переоцінку статей фінансових звітів;

• іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідни­
ми положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у при­мітках до фінансової звітності, включає:

• назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження
підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адре­
су його офісу);

• короткий опис основної діяльності підприємства;

• назву органу управління, у віданні якого перебуває підпри­
ємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

• середню чисельність персоналу підприємства протягом
звітного періоду.

На підставі вже прийнятих П(С)БО та їх основи — МСБО — керівництву підприємства під час підготовки приміток до фінансо­вих звітів необхідно пам'ятати таке:

• якщо до фінансової звітності включаються показники
діяльності філій, представництв, відділень та інших відособ­
лених підрозділів підприємства, то це повинно бути розкри­
те у примітках;

• якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізня­
ється від звітного періоду, передбаченого П(С)БО 1, то при­
чини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до
фінансової звітності;

• якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ве­
деться бухгалтерський облік, то підприємство повинно роз­
кривати причини цього та методи, що були використані для
переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу;

• якщо необхідна інформація подається в основній частині
звітів, немає потреби повторювати її в примітках до фінан­
сових звітів. Інформація в примітках є основним засобом
розкриття невизнаних елементів фінансових звітів;

• розкриття інформації може поєднувати коментарі та кон­
кретні кількісно визначені дані, які відповідають характеру
елементів фінансових звітів і їх відносному значенню для
підприємства;

• визначення рівня докладності розкриття інформації про кон­
кретні елементи фінансових звітів є питанням професійного


Р.А. Слав'юк

судження керівництва підприємства з урахуванням їх відносної суттєвості.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)