Тема 14. Фінансовий аналіз стану активівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 14. Фінансовий аналіз стану активівта зобов'язань підприємства......................................279

14.1. Внутрішній аналіз стану активів

промислового підприємства ........................................... 279

14.2. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості . . . .284

14.3. Аналіз структури джерел коштів і їх використання........... 286

14.4. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства . . . .288

14.5. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ................ 290

14.6. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості................. 295

14.7. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів............ 303

14.8. Комплексний аналіз стану підприємства

за допомогою фінансових коефіцієнтів.............................. 304

14.9. Перспективи поліпшення стану розрахунків підприємств . .313


Фінанси підприємств

Тема 15. Фінансове планування на підприємстві................................ .318

15.1. Особливості фінансового планування.............................................. 318

15.2. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах

при складанні фінансового плану ................................................. 321

15.3. Вибір варіанта капіталовкладень.................................................... 323

15.4. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань................................... 324

15.5. Розрахунок собівартості продукції ................................................ 326

15.6. Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних засобів . .326

15.7. Розрахунок показників фінансового плану

та балансу доходів і витрат........................................................... 328

15.8. Значення і зміст оперативного фінансового плану ............................. 332

Тема 16. Страхування матеріальних активів підприємств

і підприємницької діяльності .............................................336

16.1. Особливості страхового захисту активів підприємств . . . .336

16.2. Страхова відповідальність

та страхова оцінка майна підприємства ........................................... 337

16.3. Страховий захист власників товарів

при перевезенні вантажів.............................................................. 340

16.4. Встановлення величини страхового тарифу ..................................... 342

16.5. Страхові суми і страхові премії як об'єкт страхових
відносин підприємства зі страховою компанією.................................. 346

16.6. Порядок укладання і дії договору страхування ................................ 348

Тема 17. Фінансова санація та упередження

банкрутства підприємства. Банкрутство підприємств. .349

17.1. Суть та необхідність санації підприємств

зі складним фінансовим станом .................................................... 349

17.2. Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів

фінансової неспроможності підприємства......................................... 351

17.3. Фінансові джерела санації .......................................................... 355

17.4. Оцінка можливості банкрутства

та підстави для порушення справи про банкрутство .......................... 362

17.5. Порядок оголошення підприємства банкрутом

і механізм розподілу конкурсної маси............................................. 377

Практичні завдання..............................................................................................387

Задачі..........................................................................................................................418

Рекомендована література.................................................................................451


УДК 658.14 (477) (075.8) ББК 65.9 (4 Укр) 26я7

С47

Рецензенти:

Реверчук С.К. —доктор економічних наук, професор, зав. кафедри банківського та страхового бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

Лагутін В.Д. — доктор економічних наук, професор Волинського державного університету ім. Лесі Українки, зав. кафедри фінансів підприємств і кредиту

Слав!юк Р.А.

С 47Фінанси підприємств: Навчальний посібник. — Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. — 460 с.

ISBN 966-^8253-98-1

У третьому виданні навчального посібника розглянуто питання організації фінансової роботи на підприємстві, оптимізації гро­шових потоків та забезпечення платоспроможності і фінансової стабільності розвитку підприємств, їх оподаткування. Розкрито механізм формування фінансових ресурсів підприємства, порядок їх використання та планування надходжень, методику проведення аналізу фінансового"стану підприємства. До теоретичного матеріалу додано тестові завдання для самоперевірки. Внесено зміни відповідно до нових стандартів обліку.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти

УДК 658.14 (477) (075.8) ББК 65.9 (4 Укр) 26я7

ISBN 966-8253-98-1© Р.А. Слав'юк, 2004

© Центр навчальної літератури, 2004


Фінанси підприємств

Вихід економіки України з кризового стану неможливий без ро­зуміння керівниками та працівниками фінансових служб і установ особливостей функціонування фінансової системи держави і фінан­сового механізму господарюючих суб'єктів. Фінанси підприємств пе­ребувають у тісному зв'язку з фінансами національної економічної системи як єдиного цілого. Разом з тим, фінанси підприємств харак­теризуються певними особливостями та специфікою, які необхідно враховувати при здійсненні системних і структурних перетворень в Україні

Підготовка спеціалістів для фінансових служб підприємств у ви­щих закладах освіти України здійснюється за типовими програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки. Виходячи з про­грамного матеріалу, було підготовлено навчальний посібник «Фінан­си підприємств». Його перше видання здійснено у 1999 році. Після цього автором додатково опрацьовано значну кількість літератури з курсу «Фінанси підприємств» і проблем фінансового аналізу, фінан­сового менеджменту та оподаткування, а також: бухгалтерського обліку за новими стандартами. У структурі посібника використано матеріали опублікованих в Україні джерел, у яких дано характерис­тику нової фінансової звітності підприємств. Автор вдячний за ре­цензію доктора економічних наук Л. Дейнеко на цей посібник, опубліковану в журналі «Фінанси України», а також рецензії докто­ра економічних наук, професора Волинського державного університе­ту ім. Лесі Українки В. Лагутіна, доктора економічних наук, профе­сора Львівського державного аграрного університету Г. Черевка, доктора економічних наук, професора Львівського національного університету ім. Івана Франка С. Реверчука.

Зміст тем навчального посібника є результатом проведеної робо­ти з підготовки та читання лекцій з курсу «Фінанси підприємств» на економічному факультеті Волинського державного університету ім. Лесі Українки у 1994-2002 pp. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих закладів освіти та слухачів факультетів після-дипломної освіти.

Від автора


Р.А. Слав'юк

Тема 1. Фінанси в системі ринкових відносин. Предмет і завдання курсу «Фінанси підприємств»Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)