ТОП 10:

Методичні рекомендації для виконання завдань 23-25При виконанні завдання необхідно використовувати ст. 7, 31 [2], а також Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

1. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством: навчальний посібник / М.К.Колісник, П.Г.Ільчук, П.І.Відлий. – К.:Кондор, 2007. - 272 с.

Додаткова література

2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вiд 14.05.1992 № 2343-XII.

3. Постанова КМУ «Про порядок здійснення контролю за виконанням функції в управлінні об’єктами державної власності» № 832 від 19.06.2007.

4. Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерних товариств, затверджене рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 лютого 2007 року № 12.

5. Положення про порядок проведення досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, наказ №1865 від 12.10.01 р.

6. Порядок проведення досудової санації державних підприємств, затверджений Постановою КМУ № 515 від 17.03.2000.

7. Типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, наказ ФДМУ № 2502 від 17.11.04 р.

8. Методичні рекомендації з виявлення ознак неплатоспроможності підприємств і ознак дій з прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 року № 14 зі змінами та доповненнями.

9. Методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 20.09.2007 року № 314.

10. Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств з метою уніфікації розрахунку вартості чистих активів, затверджені Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004.

11. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. – Утв. Российским Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) распоряжением от 12.08.94, № 31-р.

12. Антикризове управління підприємством: навчальний посіб. / З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; за заг. ред. З.Є. Шершньової. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

13. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник. - К.: Ніка-Центр, 2006. – 248 с.

14. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. –

К.: Эльга, 2003. – 483с.

15. Василенко В.О. Антикризове управління. навчальний посібник. –

К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

16. Данилюк М. Управління фінансовою санацією підприємства. / М.Данилюк, В.Савич, В.Орлова та інші. – К.: ЦУЛ, 2006. – 316 с.

17. Іванюта С.М. Антикризове управління: навчальний посібник. –

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

18. Копилюк О.І. Фінансова санація та банкрутство підприємств / О.І.Копилюк, А.М.Штангрет – К.: ЦУЛ, 2005. – 166 с.

19. Насінник В.З. Фінансова санація і реструктуризація підприємств. - Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 252 с.

20. Плікус І.Й. Фінансова санація та банкрутство підприємств / І.Й.Плікус, М.А.Деркач, В.М.Боронос – Суми: СумДУ, 2008. - 172 с.

21. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: монографія. – 2-ге вид., без змін – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.

22. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навчальний посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 


Додаток А

(обов’язковий)

ПЛАН САНАЦІЇ

(назва підприємства боржника)

Даний план санації складений відповідно до статей 17,18,19, 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, схвалений комітетом кредиторів (протокол № ... від ”.....”.............200....р.) і спрямований на відновлення платоспроможності...........................(назва Боржника) та задоволення вимог кредиторів боржника. План санації визначає також умови участі ...........................(назва Інвестора), визнаного таким ухвалою господарського суду..................................(назва області) від “.......” .................... 200...р. за справою № .......у процедурі санації Боржника.

1 Загальні положення:характеристика Боржника (історія створення, реквізити, основні господарської діяльності); інформація про власників акцій, організаційна структура; основні види продукції, яка випускається, ціни та ринки збуту.

2 Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-Боржника. Аналіз фінансово-господарського стану Боржника проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкротства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства за 2 попередні роки та за станом за останній звітний період. При цьому зазначається структура доходів, структура витрат, чистий прибуток (збиток), причини збиткової діяльності, структура активів, наявність готової продукції на складі та товар-матеріальних цінностей, структура довгострокових та поточних фінансових інвестицій, структура кредиторської та дебіторської заборгованості, аналіз імовірності ліквідації Боржника і соціальні наслідки.

3 Заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів.

Заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника перераховані у Законі, до яких віднесено: реструктуризацію підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, чи розстрочення, списання боргу при затвердженні мирової угоди; ліквідацію дебіторської заборгованості; продаж частини майна; продаж майна Боржника як цілісного майнового комплексу; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника; звільнення працівників Боржника; інші способи поновлення платоспроможно-

Продовження додатка А

сті Боржника (заміна керівників підприємства; зниження витрат виробництва; ревізія фінансової системи підприємства; продаж незавершеного будівництва; продаж обладнання, що не використовується, неліквідних матеріалів та готової продукції; вдосконалення організації труда; прогресивні технології, механізація, автоматизація виробництва; вдосконалення організаційної структури управління тощо).

Джерелами фінансування виконання плану санації можуть бути власні кошти Інвестора (тоді необхідно зазначити умови участі Інвестора), погашення дебіторської заборгованості Боржника, кошти, отримані від господарської діяльності Боржника в умовах санації, кредити комерційних банків тощо.

4 Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації:

- збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції;

- збільшення доходів, скорочення витрат;

- графік щоквартального погашення боргів підприємства, у тому числі через укладення мирової угоди;

- структура активів та зобов’язань Боржника на момент початку та припинення санації;

- підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності підприємства;

- підвищення оплати праці;

- створення нових робочих місць тощо.

5 Відповідальність. Відповідно до п.8 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права здійснюється у процедурі провадження у справі про банкрутство. У випадку невиконання Інвестором взятих на себе зобов’язань за планом санації Комітет кредиторів (керуючий санацією, власник Боржника) має право звернутися до господарського суду з вимогою про усунення Інвестора від участі у процедурі санації Боржника з відшкодуванням завданої шкоди.

Керуючий санацією

Додатки у складі додатка А (обов’язкові)

 

Наводяться необхідні розрахунки, агрегатована форма прогнозного балансу, розрахунок точки беззбитковості та інше.

Додаток Б

(обов’язковий)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про проведення аудиту плану санації “КВРЗ” за справою № 6879/11 від 31.10. 2007 у процедурі санації боржника

 

до господарського суду у справі про

банкрутство ВАТ “КВРЗ”

 

1 Загальні положення. За результатами проведеного аудиту

ВАТ “КВРЗ” згідно з рішенням суду від 05. 11.2008 року за справою

№ 6879/11 від 31.10. 2007 у процедурі санації аудитором _____________________(ПІБ) (сертифікат аудитора №___ виданий рішення Аудиторської палати України № ___ від ______ ) фірми _______________________ (назва фірми), яка здійснює аудиторську діяльність згідно з ліцензією № ___, що видана Аудиторською платою України від _________ здійснено аудиторську перевірку ВАТ КВРЗ за даними бухгалтерського обліку, звітності та плану санації за період з 2005 року по 1.11.2008 року.

Відповідальність за звітність підприємства та план санації несе керівництво підприємства, управляючий санацією та санатор. В обов’язки аудитора входить складання висновку відповідно до поданих на перевірку звітності та плану санації.

2 Масштаби перевірки. Перевірка здійснена згідно з нормативами аудиту, які вимагають, щоб перевірка була спланована та проведена з метою збирання достатніх доказів того, що план санації не містить суттєвих помилок.У результаті проведення аудиту з’ясоване таке:

1 Подана інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства. Господарсько-фінансова діяльність здійснювалась згідно з чинним законодавством, система бухгалтерського обліку відповідає законодавству та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі фактичних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фінансовий стан підприємства. Перевірена тестуванням інформація підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу складання плану санації. Під час перевірки зібрано достатньо матеріалу для аудиторського висновку.

2 План санації містить комплекс заходів, спрямованих на уникнення процедури банкрутства та фінансування розрахунків з кредиторами, збереження потужностей підприємства.

11 Стратегія санації підприємства, викладена у плані санації, врахо-

Продовження додатка Б

вує такі фактори та аргументи:

- власником пакету акцій підприємства розміром 82,19% статутного капіталу є держава в особі Фонду державного майна;

- підприємство являє собою цілісний майновий комплекс, розташований на земельній ділянці. Основні фонди невиробничого призначення, надлишкові активи, які не задіяні (або не можуть бути задіяні) у здійсненні основної діяльності підприємства, відсутні. Кошти, отримані від продажу оборотних активів та стягнення дебіторської заборгованості, можуть бути спрямовані на поповнення обігових коштів підприємства, але їх недостатньо для задоволення вимог кредиторів, для відновлення виробничої діяльності боржника.

Думка аудитора

1 Причини неплатоспроможності підприємства:відсутність замовлень (неефективна робота відділу збуту); значна дебіторська заборгованість (відсутні надійні канали збуту); підприємство має застаріле устаткування та не має конкурентоспроможних технологій; інфляція; наявність значної кількості конкурентів.

2 Сильні сторони підприємства та його можливості.Дослідження ринку фахівцями залізничного транспорту свідчить про те, що на сьогоднішній день капітально - відновленого ремонту потребують 2,5 тис. пасажирських вагонів; переустаткування плацкартних вагонів під вагони – колієвимірювачі обходиться значно дешевше, ніж виготовлення нових; наявність кваліфікованого персоналу для здійснення виробничої програми.

3 Виробничо-організаційна спроможність боржника.Економічне становище підприємства, склад його активів є таким, що для відновлення виробничої діяльності з ремонту залізничних вагонів і в результаті відновлення платоспроможності, власних оборотних коштів, які можуть бути отримані від реалізації оборотних активів, підприємству недостатньо, надлишкових основних фондів підприємство не має. Таким чином, слід розглядати інші джерела фінансування, залучення яких дозволило б виконати основні завдання при застосуванні процедури банкрутства, а саме – відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів.

4 Правова спроможність боржника. Вартість чистих активів підприємства менша від вартості статутного капіталу (вона навіть має від’ємне значення), заборгованість відображена у балансі підприємства, майже удвічі перевищує балансову вартість активів і майже вчетверо –

Продовження додатка Б

номінальну вартість статутного капіталу. Згідно зі ст.155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів менша від статутного капіталу, то товариство зобов’язане оголосити про зменшення статутного капіталу, якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законом, товариство підлягає ліквідації. Зменшення статутного капіталу ВАТ “КВРЗ” не збалансує зазначені показники. Таким чином, відповідно до Цивільного кодексу України наявні усі передумови для прийняття власником майна підприємства рішення про ліквідацію.

Згідно зі ст.36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг. Загальний розмір вимог кредиторів складає, враховуючи поточну, 2035,1 тис.грн. Склад та структура вимог кредиторів за чергою, у тому числі:

1-2-га черга – 922,1 тис.грн,у тому числі із заробітної плати (враховуючи компенсацію) – 621,3 тис.грн;

3-га черга – 261,6 тис.грн;

4-га черга – 851,4 тис.грн.

Враховуючи склад заборгованості 2-ї черги і переважну частину у загальній її сумі заборгованості із заробітної плати, вимоги Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом” щодо пропорційності задоволення вимог кредиторів однієї черги та однакових умов мирової угоди для кредиторів однієї черги. Слід визнати, що практично мирова угода між ВАТ “КВРЗ” та кредиторами не може бути укладена щодо суми заборгованості 922,1 тис.грн. Коштів, які можуть бути отримані у результаті реалізації оборотних активів, стягнення дебіторської заборгованості недостатньо для задоволення вимог кредиторів щодо яких практично неможливо укласти мирову угоду.

Враховуючи склад комітету кредиторів і розклад голосів між членами комітету кредиторів (701 голоси – ТОВ “ДЕМЕТРА”, 182 голоси – пенсійний фонд, 179 голосів – податкова інспекція) слід визнати, що вирішення питання щодо списання за мировою угодою боргів підприємства 4-ї черги можливо за умовами, прийнятних для кредиторів цієї черги.

Відповідно до Кодексу законів про працю, робітники, які не можуть бути задіяні у реалізації плану санації, ознайомлені із звільненням.

5 Фінансова спроможність боржника. При вирішення майбутнього підприємства-боржника принципово слід розглядати 2 концептуальні походи:

Продовження додатка Б

1) продаж у процедурі санації цілісного майнового комплексу або окремо визначеного майна боржника;

2) залучення кредитних ресурсів.

Реалізація першого заходу має свої позитивні сторони, але потребує часу, що може призвести до погіршення технічного і економічного стану підприємства, тобто відновлення платоспроможності боржника шляхом відновлення його виробничої діяльності без залучення коштів (кредитних) неможливо.

Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок про відновлення платоспроможності підприємства, починаючи з 8-го місяця з моменту затвердження плану санації підприємство стає стабільно прибутковим, а його діяльність характеризується позитивним чистим грошовим потоком (табл.1). Результати відновленої діяльності дозволяють провести розрахунки за отриманим кредитом у розмірі 1647,619 тис.грн і задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черги протягом 8 місяців після затвердження плану санації та 3-ї черги (за умовами відстрочення та розстрочення платежів) протягом 17 місяців після затвердження плану санації. Розрахунок чистого грошового потоку поданий у таблиці.

6 Реалізація передбачених планом санації заходів дозволить:

- відновити виробничу діяльність та платоспроможність ВАТ КВРЗ;

- протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати дохід від реалізації продукції у сумі 19647,619 тис.грн.;

- забезпечити беззбиткову діяльність і протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати прибуток до оподаткування у сумі 1250,585тис.грн.;

- задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черги у сумі 992080,49 грн та кредиторів 3-ї черги (з відстроченням та розстроченням платежу) у сумі 261601,63 грн. У результаті погашення заборгованості із заробітної плати (в сумі 621348 грн) і збереження 60 робочих місць уникнути зростання соціального напруження у місті;

- уникнути необхідності ліквідації підприємства з підстав, передбачених ст.155 Цивільного кодексу України.

 

Аудитор

Додатки у складі додатка Б (обов’язкові)

Наводиться план санації та необхідні розрахунки, які підтверджують висновок аудитора, згідно з методикою проведення санаційного аудиту.


Таблиця Б.1– Розрахунок чистого грошового потоку

    Показник До затверд- ження плану Місяці після затвердження плану санації  
.. n Разом
Дохід (без ПДВ), грн            
Вартість сировини та матеріалів, грн            
Заробітна плата виробничого персоналу, грн            
Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу, грн            
Загально виробничі витрати, грн            
Адміністративні витрати, грн            
Витрати на збут, грн            
Амортизація (розрахована у податковому обліку), грн            
Прибуток до оподаткування, грн            
Негативне значення об’єкта оподаткування, яке відносять до валових витрат, грн            
Брутто-грошовий потік, грн            
Податок на прибуток, грн            
Кредитні ресурси на забезпечення поточної діяльності, грн            
Кредитні ресурси спрямовані на розрахунки з кредиторами, грн            
Кредит накопичуваний, грн            
Виплата кредиту, грн            
Виплата відсотків за кредитом, грн            
Чистий грошовий потік, грн            
Погашення заборгованості            

 

Таблиця Б.2 – Форма для застосування СВОТ-аналізу

  Фактори Оцінка середовища Оцінка підприємства
можливості загрози сильні сторони слабкі сторони
короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові
1 Які залежать від діяльності підприємства                
1.1                
1.2                
2 Які незалежать від діяльності підприємства                
2.1                
2.2                

 

Таблиця Б.3- Потреба у додаткових інвестиціях та формування джерел фінансування

Потреба у додаткових інвестиціях, грн Квартал Рік Джерела фінансування Квартал Рік
..   ...
1 Основний капітал         1 Акціонерний капітал        
1.1 Будівлі, споруди виробничого призначення         2 Залучений капітал        
1.2 Робочі машини та обладнання         2.1 Довгострокові кредити        
1.3 Транспортні засоби         2.2 Довгострокові займи        
1.4 Інші         2.3 Короткострокові кредити        
2 Оборотний капітал         2.4 Короткострокові займи        
2.1 Запаси та витрати         3 Інші джерела фінансування        
2.2 Грошові кошти         4 Всього 2 (джерел фінансування)        
3 Всього 1 (потреба у додаткових інвестиціях)         5 Всього 3 (потреба у державній допомозі)        

 


Таблиця Б.4 – Прогноз фінансових результатів

Показник 1 місяць 2 місяць ... n місяць Усього
Дохід від реалізації, грн          
- обсяг продажу, од.          
- ціна, грн/од.          
Витрати на виробництво реалізованої продукції, грн          
Результат від реалізації, грн          
Результат від іншої реалізації, грн          
Доходи і витрати інвестиційної і фінансової діяльності, грн.          
Фінансовий результат від звичайної діяльності, грн          
Платежі у бюджет, грн          
Чистий прибуток, грн          

 

Таблиця Б.5 – Модель дисконтованих грошових потоків

Показник 0 місяць 1 місяць ...... ……. n місяць
1 Чистий прибуток          
2 Чистий грошовий потік          
чистий прибуток          
+ амортизаційні відрахування          
+ або – ріст (погашення) заборгованості          
- або + ріст (погашення) дебіторської заборгованості          
- виплати процентів          
+ або – кошти від продажу (покупки) основних засобів          
- капіталовкладення          
Продовження табл.Б.5
- приріст оборотних коштів          
3 Залишок грошових коштів на початок періоду          
4 Накопичені грошові кошти (р.1 + р.2)          
5 Коефіцієнт поточної вартості при обраній ставці дисконту          
6 Поточна вартість грошових потоків          
7 Сума поточних вартостей грошових потоків
8 Залишкова вартість за межами планового періоду  
9 Поточна залишкова вартість за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року  
10 Чиста поточна вартість  

 

Таблиця Б.6 – Фінансові коефіцієнти

Показник 1 місяць 2 місяць ... n місяць
Коефіцієнт поточної ліквідності        
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами        

 

Таблиця Б.7 – Заходи щодо поновлення платоспроможності підприємства

    Заходи Термін виконання Внутрішній резерв, отриманий від впровадження заходів та який може бути справлений на відновлення платоспроможності
     
     
...      
Усього      

Далі наводиться агрегатована форма прогнозного балансу, розрахунок точки беззбитковості.


Навчальне видання

 

 

Навчально-методичні рекомендації

до вивчення предмету та виконання практичного завдання

з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

спеціальності 8.050104 “Фінанси”

усіх форм навчання

 

 

Відповідальні за випуск В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.В. Басанцов

Редактор Н.З.Клочко

Комп`ютерне верстання І.Й.Плікус

 

 

Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк.3,26. Обл.-вид.арк.3,84. Тираж 30 пр. Зак. №

Собівартість видання

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова,2 м.Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 от 17.12.2007

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.02 с.)