ТОП 10:

МЕТА ЗАНЯТТЯ - ЗАСВОЇТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ОВОЛОДІТИ НАВИЧКАМИ СКЛАДАННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ, ТА ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САНАЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУТема 2 Стратегія запобігання банкрутству. Концепція стратегії запобігання банкрутству. Параметричний та стратегічний аналіз. Діагностика ймовірності банкрутства. Методи та методики оцінки ймовірності банкрутства. Внутрішні механізми фінансової стабілізації діяльності підприємств. Стабілізаційна програма. Реструктуризація балансу. Контролінг. Особливості виконання окремих функціональних форм контролінгу.

 

З метою уникнення кризи підприємства, а у разі виникнення кризи – для визначення масштабів кризи підприємства та формування системи цілей виходу підприємства із кризи, що відповідають його масштабам, здійснюється аналіз фінансового стану.

Під час координації управлінських рішень щодо фінансового оздоровлення виявляють принципові відмінності антикризового управління від звичайного. Ці відмінності полягають у зміні критеріїв прийняття рішень. У межах звичайного управління критерії можна звести до досягнення стратегічних цілей розвитку в довгостроковому аспекті і максимізації прибутку в короткостроковому. При переході підприємства у кризовий стан довгостроковий аспект втрачає свою актуальність, а в короткостроковому аспекті критеріями стають максимізація й економія коштів. Максимізація коштів повинна здійснюватися заходами, не прийнятними з позицій звичайного управління. При цьому беруться до уваги внутрішні механізми фінансової стабілізації, дія яких спрямована на забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Інструментом антикризового управління є стабілізаційна програма. Сутність стабілізаційної програми полягає в маневрі коштами для зменшення різниці між їх надходженням та витрачанням. Під час розроблення стабілізаційної програми необхідно використовувати методи контролінгу.

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЦІЄЇ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- оцінити ймовірність банкрутства за різними методиками та складати стабілізаційну програму;

- використовувати внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства та застосовувати методи санаційного контролінгу при складані стабілізаційних програм.

 

ТЕМА 3

Джерела фінансової санації Підприємств

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – НАБУТТЯ НАВИЧОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САНАЦІІНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА СКЛАДАННІ ПЛАНУ САНАЦІЇ, РОЗРАХУНКУ САНАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ТА ОВОЛОДІННЯ МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

Тема 3 Джерела фінансової санації підприємства. Порядок фінансування заходів із санації підприємства. Складання плану санації та його виконання. Зовнішнє та внутрішнє фінансування санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Державний контроль санації підприємств. Державні суб’єкти управління фінансовою санацією та банкрутством. Санація балансу. Вартість чистих активів.

 

Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника (виділено автором).Тобто для відновлення платоспроможності боржника можуть бути застосовані заходи, які зазначені у плані санації. а саме ст. 19 [2]. Крім того, можуть бути прийняти рішення щодо вибору оптимального плану виробництва, номенклатури, обсягів реалізації, ціни; про доцільність конкретного виду діяльності; про вибір технології виробництва тощо. При прийнятті цих рішень необхідно враховувати обмежуючий фактор (матеріальні, трудові, фінансові ресурси; виробничі потужності і т.ін).

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- складати план санації; розраховувати санаційний прибуток; визначати вартість чистих активів із метою оцінки ефективності використання власності та прийняття рішень щодо санації або ліквідації підприємства;

- застосовувати методи санаційного контролінгу при проведенні санації; наводити приклади та обґрунтовувати заходи, пов’язані з мобілізацією резервів покращання фінансового стану підприємства.

 

ТЕМА 4Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.008 с.)