ТОП 10:

Теоретичні основи фінансова санація та банкрутство підприємствТЕМА 1

Теоретичні основи фінансова санація та банкрутство підприємств

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ - ЗАСВОЇТИ ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ КРИЗУ ПІДПРИЄМСТВА ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ

 

Тема 1 Теоретичні основи фінансової санації та банкрутства підприємств. Сутність та форми кризи. Криза підприємства. Середовище підприємства. Фактори, що зумовлюють кризу, їх класифікація. Характер і динаміка кризових явищ. Економічна сутність та види санації. Судова та досудова санація. Класична модель санації. Випадки, коли ухвалюється рішення про санацію. Складові механізму управління санацією. Суб’єкти у відношеннях фінансової санації.

 

На практиці з кризою, як правило, ідентифікують загрозу неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяль­ність його в неприбутковій зоні або відсутність можливостей для подаль­шого успішного функціонування.

Одним із головних питань антикризового менеджменту є питання фінансового оздоровлення підприємств - санації.

Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» визначено два терміни: санація та досудова санація, які відрізняються часом проведення оздоровчих заходів як до порушення провадження у справі про банкрутство, так і під час провадження у справі, і кінцевою метою здійснення заходів (у визначенні санації підкреслюється, що метою проведення санаційних заходів є не тільки запобігання визнанню боржника банкрутом, а також і задоволення вимог кредиторів, а визначення досудової санації не виділяє задоволення вимог кредиторів як окрему мету, а метою санації ставить запобігання ліквідації підприємства).

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ЦІЄЇ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- охарактеризувати кризу підприємства та визначити фактори, що її зумовлюють;

- сформулювати мету санації та пояснити суть досудової санації та санації;

- описати складові механізму управління фінансовою санацією підприємства.

 

ТЕМА 2

СТРАТЕГІЯ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ

 

ТЕМА 3

Джерела фінансової санації Підприємств

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – НАБУТТЯ НАВИЧОК ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САНАЦІІНОГО КОНТРОЛІНГУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА СКЛАДАННІ ПЛАНУ САНАЦІЇ, РОЗРАХУНКУ САНАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ ТА ОВОЛОДІННЯ МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

Тема 3 Джерела фінансової санації підприємства. Порядок фінансування заходів із санації підприємства. Складання плану санації та його виконання. Зовнішнє та внутрішнє фінансування санації підприємства. Державна фінансова підтримка санації підприємств. Державний контроль санації підприємств. Державні суб’єкти управління фінансовою санацією та банкрутством. Санація балансу. Вартість чистих активів.

 

Санація – система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника (виділено автором).Тобто для відновлення платоспроможності боржника можуть бути застосовані заходи, які зазначені у плані санації. а саме ст. 19 [2]. Крім того, можуть бути прийняти рішення щодо вибору оптимального плану виробництва, номенклатури, обсягів реалізації, ціни; про доцільність конкретного виду діяльності; про вибір технології виробництва тощо. При прийнятті цих рішень необхідно враховувати обмежуючий фактор (матеріальні, трудові, фінансові ресурси; виробничі потужності і т.ін).

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- складати план санації; розраховувати санаційний прибуток; визначати вартість чистих активів із метою оцінки ефективності використання власності та прийняття рішень щодо санації або ліквідації підприємства;

- застосовувати методи санаційного контролінгу при проведенні санації; наводити приклади та обґрунтовувати заходи, пов’язані з мобілізацією резервів покращання фінансового стану підприємства.

 

ТЕМА 4

Тема 5

Санаційний аудит

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – ОВОЛОДІТИ МЕТОДИКОЮ ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ, НАВЧИТИСЯ ОЦІНЮВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЙНОГО ПЛАНУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ, ВИЗНАЧАТИ САНАЦІЙНУ СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Тема 5 Санаційний аудит. Суть санаційного аудиту. Основні принципи та завдання санаційного аудиту. Санаційна спроможність підприємства. Методи отримання аудиторських підтверджень. Методика проведення санаційного аудиту. Документальне оформлення результатів санаційного аудиту.

 

Підприємства, які перебувають у фінансовій кризі, потребують проведення санаційного аудиту, мета якого - оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та санаційного плану. Тобто необхідно оцінити фінансові (фінансовий стан підприємства), організаційно-виробничі (організаційну та виробничу структуру) та правові можливості підприємства щодо проведення санаційних заходів. Критеріями санаційної можливості буде його здатність до відновлення платоспроможності та одержання конкурентних переваг, підтримання фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Саме на основі оцінки такої здатності, тобто здатності підприємства ефективно здійснювати свою роботу, приймається рішення про його санацію чи ліквідацію. Санаційний аудит спрямований зробити незалежну оцінку плану санації, тобто висловити думку про оптимальність такого плану, виходячи з наявних ресурсів та сильних та слабких позицій підприємства на ринку. Тому важливо для санаційного аудиту провести власну оцінку складових плану санації.

 

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- застосовувати методи аудиту;

- оцінювати ефективність реалізації плану санації;

- документально оформлювати результати санаційного аудиту.

 

ТЕМА 6

Таблиця 2.8 – Показники діяльності підприємства за випуском продукції

Показник А В Усього
Обсяг реалізації, од.
Ціна за од. грн  
Дохід від реалізації, тис.грн
Змінні витрати на од., грн  
Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис.грн
Постійні витрати, тис.грн    
Прибуток, тис.грн    

Завдання 7 Необхідно розрахувати беззбитковий обсяг реалізації продукції, якщо є такі дані по підприємству (табл. 2.9).

 

Таблиця 2.9 – Вихідні дані

Показник А В Усього
Обсяг реалізації, од.
Ціна за од. грн  
Виторг від реалізації, тис.грн
Змінні витрати на од., грн.  
Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис.грн
Постійні витрати, тис.грн    
Прибуток, тис.грн.    

М. Суми, МФО 304386. Код 031115962.

Заява

про порушення справи про банкрутство ВАТ “АТП”

Відповідно до п.5 ст.7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його боржником” у тому разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. Боржник зобов’язаний звернутися до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Станом на 1 листопада 2001 року ВАТ “АТП” має таку заборгованість:

 

Заборгованість з виплати заробітної плати та прирівняних до неї зобов’язань, грн   276701,40
Заборгованість за податками та зборами, грн 556600,0
Сума вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями у розмірі, який не заперечується, грн   13821,34
Усього 847122,74

Господарська діяльність підприємства зараз практично не здійснюється.

Наявного у ВАТ”АТП” майна, враховуючи його стан та можливу вартість реалізації, недостатньо для задоволення зазначених вимог.

Враховуючи ситуацію, що склалася, 19 листопада 2001 року правлінням ВАТ”АТП” було прийнято рішення звернутися до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Загальними зборами працівників ВАТ “АТП” було обрано представником працівників для участі в процесі Нурієва Р.В.

Враховуючи викладене, керуючись ст.7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його боржником”,

Прошу:

1 Порушити справу про банкрутство ВАТ “АТП”.

2 Призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Яреська Володимира Богдановича.

Додатки:

1 Копія довідки облстатистичного управління про внесення

підприємства до Держреєстру.

2 Протокол засідання правління ВАТ “АТП”.

3 Баланс ВАТ”АТП” станом на 1.11.2001 року.

4 Перелік кредиторів з безспірними вимогами.

5 Відомості про наявність майна підприємства.

6 Перелік дебіторської заборгованості.

7 План санації підприємства.

8 Документ про сплату держмита.

9 Документ про сплату судово-інформаційних витрат.

Голова правління ВАТ”АТП”

 

12.12.2001 року Господарський судом було порушено справу про банкрутство підприємства та прийнято рішення про проведення експертизи господарської діяльності підприємства у вигляді аудиту. Аудитор надав висновок , у якому було зазначено таке:

1. У грудні 2000 року службові особи підприємства на позачергових зборах ВАТ “АТП” прийняли рішення про передачу активів (основних засобів) підприємства як внесок до статутного капіталу створеного підприємства з обмеженою відповідальністю “АВТО” всього на суму 245,5 тис.грн, маючи податкову заборгованість перед бюджетом у сумі 275 тис.грн. При цьому директор ТОВ “АВТО” був керівником ВАТ “АТП”, а в травні 2001 року згідно з постановою загальних зборів акціонерів ВАТ”АТП” підприємство виведено із засновників ТОВ ”АВТО”, при цьому основні засоби, які були внесені до статутного капіталу створеного підприємства, не були повернуті ВАТ ”АТП”.

2. Для проведення аналізу фінансової діяльності ВАТ “АТП” було перевірено період 2000 року. За зазначений період підприємство у декларації про прибуток відобразило валові доходи у сумі

514,4 тис.грн, валові витрати у сумі 611,3 тис.грн, тоді як сума валових витрат становила 535,9 тис.грн. Амортизаційні відрахування становили за цей період 188 тис.грн. Також встановлено, що у грудні 2000 року передані основні засоби на суму 245,5 тис.грн, як внесок до статутного капіталу ТОВ “АВТО” не віднесені до складу валового доходу.

3. Оборотні активи та витрати майбутніх періодів у балансі за 2000 рік становлять 994,4 тис.грн, поточні зобов’язання –

795,0 тис.грн.

Виходячи з наведених даних, необхідно зазначити, яке рішення буде прийнято Господарським судом щодо ВАТ “АТП” після наданого висновку аудитора?

 

Завдання 25Використовуючи дані таблиці 2.26, складіть проект мирової угоди.

ПЛАН САНАЦІЇ

(назва підприємства боржника)

Даний план санації складений відповідно до статей 17,18,19, 20 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, схвалений комітетом кредиторів (протокол № ... від ”.....”.............200....р.) і спрямований на відновлення платоспроможності...........................(назва Боржника) та задоволення вимог кредиторів боржника. План санації визначає також умови участі ...........................(назва Інвестора), визнаного таким ухвалою господарського суду..................................(назва області) від “.......” .................... 200...р. за справою № .......у процедурі санації Боржника.

1 Загальні положення:характеристика Боржника (історія створення, реквізити, основні господарської діяльності); інформація про власників акцій, організаційна структура; основні види продукції, яка випускається, ціни та ринки збуту.

2 Аналіз фінансово-господарського стану підприємства-Боржника. Аналіз фінансово-господарського стану Боржника проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкротства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства за 2 попередні роки та за станом за останній звітний період. При цьому зазначається структура доходів, структура витрат, чистий прибуток (збиток), причини збиткової діяльності, структура активів, наявність готової продукції на складі та товар-матеріальних цінностей, структура довгострокових та поточних фінансових інвестицій, структура кредиторської та дебіторської заборгованості, аналіз імовірності ліквідації Боржника і соціальні наслідки.

3 Заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника, розрахунок необхідних коштів для реалізації цих заходів.

Заходи щодо відновлення платоспроможності Боржника перераховані у Законі, до яких віднесено: реструктуризацію підприємства; перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; відстрочення, чи розстрочення, списання боргу при затвердженні мирової угоди; ліквідацію дебіторської заборгованості; продаж частини майна; продаж майна Боржника як цілісного майнового комплексу; одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника; звільнення працівників Боржника; інші способи поновлення платоспроможно-

Продовження додатка А

сті Боржника (заміна керівників підприємства; зниження витрат виробництва; ревізія фінансової системи підприємства; продаж незавершеного будівництва; продаж обладнання, що не використовується, неліквідних матеріалів та готової продукції; вдосконалення організації труда; прогресивні технології, механізація, автоматизація виробництва; вдосконалення організаційної структури управління тощо).

Джерелами фінансування виконання плану санації можуть бути власні кошти Інвестора (тоді необхідно зазначити умови участі Інвестора), погашення дебіторської заборгованості Боржника, кошти, отримані від господарської діяльності Боржника в умовах санації, кредити комерційних банків тощо.

4 Прогноз соціально-економічних наслідків проведення санації:

- збільшення обсягів виробництва, реалізації продукції;

- збільшення доходів, скорочення витрат;

- графік щоквартального погашення боргів підприємства, у тому числі через укладення мирової угоди;

- структура активів та зобов’язань Боржника на момент початку та припинення санації;

- підвищення конкурентоспроможності та рівня рентабельності підприємства;

- підвищення оплати праці;

- створення нових робочих місць тощо.

5 Відповідальність. Відповідно до п.8 ст.18 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у разі порушення сторонами умов угод, укладених згідно з планом санації, під час проведення процедури санації захист порушеного права здійснюється у процедурі провадження у справі про банкрутство. У випадку невиконання Інвестором взятих на себе зобов’язань за планом санації Комітет кредиторів (керуючий санацією, власник Боржника) має право звернутися до господарського суду з вимогою про усунення Інвестора від участі у процедурі санації Боржника з відшкодуванням завданої шкоди.

Керуючий санацією

Додатки у складі додатка А (обов’язкові)

 

Наводяться необхідні розрахунки, агрегатована форма прогнозного балансу, розрахунок точки беззбитковості та інше.

Додаток Б

(обов’язковий)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про проведення аудиту плану санації “КВРЗ” за справою № 6879/11 від 31.10. 2007 у процедурі санації боржника

 

до господарського суду у справі про

банкрутство ВАТ “КВРЗ”

 

1 Загальні положення. За результатами проведеного аудиту

ВАТ “КВРЗ” згідно з рішенням суду від 05. 11.2008 року за справою

№ 6879/11 від 31.10. 2007 у процедурі санації аудитором _____________________(ПІБ) (сертифікат аудитора №___ виданий рішення Аудиторської палати України № ___ від ______ ) фірми _______________________ (назва фірми), яка здійснює аудиторську діяльність згідно з ліцензією № ___, що видана Аудиторською платою України від _________ здійснено аудиторську перевірку ВАТ КВРЗ за даними бухгалтерського обліку, звітності та плану санації за період з 2005 року по 1.11.2008 року.

Відповідальність за звітність підприємства та план санації несе керівництво підприємства, управляючий санацією та санатор. В обов’язки аудитора входить складання висновку відповідно до поданих на перевірку звітності та плану санації.

2 Масштаби перевірки. Перевірка здійснена згідно з нормативами аудиту, які вимагають, щоб перевірка була спланована та проведена з метою збирання достатніх доказів того, що план санації не містить суттєвих помилок.У результаті проведення аудиту з’ясоване таке:

1 Подана інформація дає дійсне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства. Господарсько-фінансова діяльність здійснювалась згідно з чинним законодавством, система бухгалтерського обліку відповідає законодавству та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі фактичних даних бухгалтерського обліку та достовірно відображає фінансовий стан підприємства. Перевірена тестуванням інформація підтверджує цифровий матеріал, який покладено в основу складання плану санації. Під час перевірки зібрано достатньо матеріалу для аудиторського висновку.

2 План санації містить комплекс заходів, спрямованих на уникнення процедури банкрутства та фінансування розрахунків з кредиторами, збереження потужностей підприємства.

11 Стратегія санації підприємства, викладена у плані санації, врахо-

Продовження додатка Б

вує такі фактори та аргументи:

- власником пакету акцій підприємства розміром 82,19% статутного капіталу є держава в особі Фонду державного майна;

- підприємство являє собою цілісний майновий комплекс, розташований на земельній ділянці. Основні фонди невиробничого призначення, надлишкові активи, які не задіяні (або не можуть бути задіяні) у здійсненні основної діяльності підприємства, відсутні. Кошти, отримані від продажу оборотних активів та стягнення дебіторської заборгованості, можуть бути спрямовані на поповнення обігових коштів підприємства, але їх недостатньо для задоволення вимог кредиторів, для відновлення виробничої діяльності боржника.

Думка аудитора

1 Причини неплатоспроможності підприємства:відсутність замовлень (неефективна робота відділу збуту); значна дебіторська заборгованість (відсутні надійні канали збуту); підприємство має застаріле устаткування та не має конкурентоспроможних технологій; інфляція; наявність значної кількості конкурентів.

2 Сильні сторони підприємства та його можливості.Дослідження ринку фахівцями залізничного транспорту свідчить про те, що на сьогоднішній день капітально - відновленого ремонту потребують 2,5 тис. пасажирських вагонів; переустаткування плацкартних вагонів під вагони – колієвимірювачі обходиться значно дешевше, ніж виготовлення нових; наявність кваліфікованого персоналу для здійснення виробничої програми.

3 Виробничо-організаційна спроможність боржника.Економічне становище підприємства, склад його активів є таким, що для відновлення виробничої діяльності з ремонту залізничних вагонів і в результаті відновлення платоспроможності, власних оборотних коштів, які можуть бути отримані від реалізації оборотних активів, підприємству недостатньо, надлишкових основних фондів підприємство не має. Таким чином, слід розглядати інші джерела фінансування, залучення яких дозволило б виконати основні завдання при застосуванні процедури банкрутства, а саме – відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів.

4 Правова спроможність боржника. Вартість чистих активів підприємства менша від вартості статутного капіталу (вона навіть має від’ємне значення), заборгованість відображена у балансі підприємства, майже удвічі перевищує балансову вартість активів і майже вчетверо –

Продовження додатка Б

номінальну вартість статутного капіталу. Згідно зі ст.155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів менша від статутного капіталу, то товариство зобов’язане оголосити про зменшення статутного капіталу, якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, визначеного законом, товариство підлягає ліквідації. Зменшення статутного капіталу ВАТ “КВРЗ” не збалансує зазначені показники. Таким чином, відповідно до Цивільного кодексу України наявні усі передумови для прийняття власником майна підприємства рішення про ліквідацію.

Згідно зі ст.36 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” мирова угода може бути укладена тільки щодо вимог, забезпечених заставою, вимог другої та наступних черг. Загальний розмір вимог кредиторів складає, враховуючи поточну, 2035,1 тис.грн. Склад та структура вимог кредиторів за чергою, у тому числі:

1-2-га черга – 922,1 тис.грн,у тому числі із заробітної плати (враховуючи компенсацію) – 621,3 тис.грн;

3-га черга – 261,6 тис.грн;

4-га черга – 851,4 тис.грн.

Враховуючи склад заборгованості 2-ї черги і переважну частину у загальній її сумі заборгованості із заробітної плати, вимоги Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом” щодо пропорційності задоволення вимог кредиторів однієї черги та однакових умов мирової угоди для кредиторів однієї черги. Слід визнати, що практично мирова угода між ВАТ “КВРЗ” та кредиторами не може бути укладена щодо суми заборгованості 922,1 тис.грн. Коштів, які можуть бути отримані у результаті реалізації оборотних активів, стягнення дебіторської заборгованості недостатньо для задоволення вимог кредиторів щодо яких практично неможливо укласти мирову угоду.

Враховуючи склад комітету кредиторів і розклад голосів між членами комітету кредиторів (701 голоси – ТОВ “ДЕМЕТРА”, 182 голоси – пенсійний фонд, 179 голосів – податкова інспекція) слід визнати, що вирішення питання щодо списання за мировою угодою боргів підприємства 4-ї черги можливо за умовами, прийнятних для кредиторів цієї черги.

Відповідно до Кодексу законів про працю, робітники, які не можуть бути задіяні у реалізації плану санації, ознайомлені із звільненням.

5 Фінансова спроможність боржника. При вирішення майбутнього підприємства-боржника принципово слід розглядати 2 концептуальні походи:

Продовження додатка Б

1) продаж у процедурі санації цілісного майнового комплексу або окремо визначеного майна боржника;

2) залучення кредитних ресурсів.

Реалізація першого заходу має свої позитивні сторони, але потребує часу, що може призвести до погіршення технічного і економічного стану підприємства, тобто відновлення платоспроможності боржника шляхом відновлення його виробничої діяльності без залучення коштів (кредитних) неможливо.

Проведені розрахунки дозволяють зробити висновок про відновлення платоспроможності підприємства, починаючи з 8-го місяця з моменту затвердження плану санації підприємство стає стабільно прибутковим, а його діяльність характеризується позитивним чистим грошовим потоком (табл.1). Результати відновленої діяльності дозволяють провести розрахунки за отриманим кредитом у розмірі 1647,619 тис.грн і задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черги протягом 8 місяців після затвердження плану санації та 3-ї черги (за умовами відстрочення та розстрочення платежів) протягом 17 місяців після затвердження плану санації. Розрахунок чистого грошового потоку поданий у таблиці.

6 Реалізація передбачених планом санації заходів дозволить:

- відновити виробничу діяльність та платоспроможність ВАТ КВРЗ;

- протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати дохід від реалізації продукції у сумі 19647,619 тис.грн.;

- забезпечити беззбиткову діяльність і протягом 8 місяців з моменту затвердження плану санації отримати прибуток до оподаткування у сумі 1250,585тис.грн.;

- задовольнити вимоги кредиторів 1-2-ї черги у сумі 992080,49 грн та кредиторів 3-ї черги (з відстроченням та розстроченням платежу) у сумі 261601,63 грн. У результаті погашення заборгованості із заробітної плати (в сумі 621348 грн) і збереження 60 робочих місць уникнути зростання соціального напруження у місті;

- уникнути необхідності ліквідації підприємства з підстав, передбачених ст.155 Цивільного кодексу України.

 

Аудитор

Додатки у складі додатка Б (обов’язкові)

Наводиться план санації та необхідні розрахунки, які підтверджують висновок аудитора, згідно з методикою проведення санаційного аудиту.


Таблиця Б.1– Розрахунок чистого грошового потоку

    Показник До затверд- ження плану Місяці після затвердження плану санації  
.. n Разом
Дохід (без ПДВ), грн            
Вартість сировини та матеріалів, грн            
Заробітна плата виробничого персоналу, грн            
Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу, грн            
Загально виробничі витрати, грн            
Адміністративні витрати, грн            
Витрати на збут, грн            
Амортизація (розрахована у податковому обліку), грн            
Прибуток до оподаткування, грн            
Негативне значення об’єкта оподаткування, яке відносять до валових витрат, грн            
Брутто-грошовий потік, грн            
Податок на прибуток, грн            
Кредитні ресурси на забезпечення поточної діяльності, грн            
Кредитні ресурси спрямовані на розрахунки з кредиторами, грн            
Кредит накопичуваний, грн            
Виплата кредиту, грн            
Виплата відсотків за кредитом, грн            
Чистий грошовий потік, грн            
Погашення заборгованості            

 

Таблиця Б.2 – Форма для застосування СВОТ-аналізу

  Фактори Оцінка середовища Оцінка підприємства
можливості загрози сильні сторони слабкі сторони
короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові короткострокові довгострокові
1 Які залежать від діяльності підприємства                
1.1                
1.2                
2 Які незалежать від діяльності підприємства                
2.1                
2.2                

 

Таблиця Б.3- Потреба у додаткових інвестиціях та формування джерел фінансування

Потреба у додаткових інвестиціях, грн Квартал Рік Джерела фінансування Квартал Рік
..   ...
1 Основний капітал         1 Акціонерний капітал        
1.1 Будівлі, споруди виробничого призначення         2 Залучений капітал        
1.2 Робочі машини та обладнання         2.1 Довгострокові кредити        
1.3 Транспортні засоби         2.2 Довгострокові займи        
1.4 Інші         2.3 Короткострокові кредити        
2 Оборотний капітал         2.4 Короткострокові займи        
2.1 Запаси та витрати         3 Інші джерела фінансування        
2.2 Грошові кошти         4 Всього 2 (джерел фінансування)        
3 Всього 1 (потреба у додаткових інвестиціях)         5 Всього 3 (потреба у державній допомозі)        

 


Таблиця Б.4 – Прогноз фінансових результатів

Показник 1 місяць 2 місяць ... n місяць Усього
Дохід від реалізації, грн          
- обсяг продажу, од.          
- ціна, грн/од.          
Витрати на виробництво реалізованої продукції, грн          
Результат від реалізації, грн          
Результат від іншої реалізації, грн          
Доходи і витрати інвестиційної і фінансової діяльності, грн.          
Фінансовий результат від звичайної діяльності, грн          
Платежі у бюджет, грн          
Чистий прибуток, грн          

 

Таблиця Б.5 – Модель дисконтованих грошових потоків

Показник 0 місяць 1 місяць ...... ……. n місяць
1 Чистий прибуток          
2 Чистий грошовий потік          
чистий прибуток          
+ амортизаційні відрахування          
+ або – ріст (погашення) заборгованості          
- або + ріст (погашення) дебіторської заборгованості          
- виплати процентів          
+ або – кошти від продажу (покупки) основних засобів          
- капіталовкладення          
Продовження табл.Б.5
- приріст оборотних коштів          
3 Залишок грошових коштів на початок періоду          
4 Накопичені грошові кошти (р.1 + р.2)          
5 Коефіцієнт поточної вартості при обраній ставці дисконту          
6 Поточна вартість грошових потоків          
7 Сума поточних вартостей грошових потоків
8 Залишкова вартість за межами планового періоду  
9 Поточна залишкова вартість за межами планового періоду при коефіцієнті дисконтування для кінця року  
10 Чиста поточна вартість  

 

Таблиця Б.6 – Фінансові коефіцієнти

Показник 1 місяць 2 місяць ... n місяць
Коефіцієнт поточної ліквідності        
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами        

 

Таблиця Б.7 – Заходи щодо поновлення платоспроможності підприємства

    Заходи Термін виконання Внутрішній резерв, отриманий від впровадження заходів та який може бути справлений на відновлення платоспроможності
     
     
...      
Усього      

Далі наводиться агрегатована форма прогнозного балансу, розрахунок точки беззбитковості.


Навчальне видання

 

 

Навчально-методичні рекомендації

до вивчення предмету та виконання практичного завдання

з дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»

спеціальності 8.050104 “Фінанси”

усіх форм навчання

 

 

Відповідальні за випуск В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.В. Басанцов

Редактор Н.З.Клочко

Комп`ютерне верстання І.Й.Плікус

 

 

Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Ум.друк.арк.3,26. Обл.-вид.арк.3,84. Тираж 30 пр. Зак. №

Собівартість видання

 

 

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова,2 м.Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 от 17.12.2007

 

ТЕМА 1

теоретичні основи фінансова санація та банкрутство підприємств

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.038 с.)