ТОП 10:

Економіко-правові засади БАНКРУТСТВа ПІДПРИЄМСТВ 

МЕТА ЗАНЯТТЯ - ЗАСВОЇТИ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАБУТИ НАВИЧОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ТА ЧЕРГОВОСТІ ЇХ ПОГАШЕННЯ

 

Тема 6 Економіко-правові засади банкрутства, санації та ліквідації підприємства. Економічна сутність банкрутства. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Процедура розпорядження майном. Мирова угода. Ліквідація підприємства. Оцінювання вартості майна підприємства: поняття та правові основи оцінки. Види вартості майна та база оцінки. Методичні основи оцінки. Погашення вимог кредиторів. Ліквідаційний баланс. Особливості визнання боржника банкрутом за окремими галузями господарювання. Економіко-правові особливості фінансової санація та банкрутства підприємств.

 

Банкрутство можна розглядати як інструмент виведення суб'єктів підприємницької діяльності з кризової фінансово-господарської ситуації, оскіль­ки в основу самої процедури банкрутства покладені конкретні юридичні й економічні дії, результатом яких є звільнення підприємства від боргів, повернення його дебі­торської заборгованості Фінансові процедури процесу ліквідації підприємства при банкрутстві включають: оцінку майна підприємства за балансовою вартістю; визначення обсягу та складу ліквідаційної маси; оцінка майна, що входить до складу ліквідаційної маси, за ринковою вартістю; вибір найбільш ефективних форм продажу майна; забезпечення задоволення претензій кредиторів за рахунок реалізації майна підприємства; розроблення ліквідаційного балансу підприємства.

 

 

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- визначати черговість погашення вимог кредиторів;

- визначати розмір вимог кредиторів, які можуть бути погашеними у разі ліквідації підприємства;

- визначати ліквідаційну масу підприємства.

2 ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

 

2.1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

 

Мета виконання практичної роботи:

- закріпити теоретичні знання студентів;

- виробити у студентів уміння використовувати нормативні документи, методичні рекомендації тощо для складання плану санації або висновку санаційного аудиту та оцінки ймовірності банкрутства;

- виробити у студентів навички критичного оцінювання існуючої практики управління санацією підприємства.

Практичне завдання (індивідуальна робота студента) складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична частина виконується за наведеною тематикою (сторінки 13-14, теми для обговорення). Кожен студент вибирає тему із наведеного переліку, враховуючи дві останні цифри залікової книжки. Крім того, студенту надається право визначити тему своєї роботи поза пропонованого переліку. У цьому випадку вона має бути узгоджена з викладачем. Після вибору теми необхідно підібрати літературні джерела, приблизно 10, опрацювати їх і скласти план роботи (на 2-3 питання). Обсяг теоретичної частини роботи не повинен перевищувати 20 сторінок рукописного тексту. Робота повинна бути виконана самостійно, без копіювання тексту підручника, посібника, статей, інструкцій, та інших нормативних документів. Структура роботи:

Основний текст роботи. У цьому розділі викладають і ґрунтовно пояснюють отримані твердження і результати (точка зору різних науковців щодо обраної тематики дослідження; питання, які не досліджені з обраної теми та потребують більш ґрунтовного дослідження; проблемні питання, які не вивчені науковцями та можливі вирішення цих питань; законодавче обґрунтування вирішення тих чи інших проблемних питань; групування питань дослідження за методами дослідження; викладання принципів; методика дослідження; приклади тощо). Виклад тексту повинен бути чітким, стислим, без довгих історичних екскурсів та повторень. Цифровий матеріал по можливості зводиться у таблиці і не дублюється у тексті. У тексті слід давати посилання на джерела, які подані у списку літератури.

Заключна частина. Містить висновки та рекомендації, приклад який ілюструє ефективність отриманих результатів (якщо це можливо).

Список літератури. Перелік літературних джерел подається загальним списком у кінці роботи. Складається за посиланнями у тексті, мовою оригіналу.

Додатки. Дослідження, нормативні документи, які підтверджують теоретичні положення тощо, необхідні для більш повного розуміння змісту роботи, виносяться у додаток.

 

 

Теми для обговорення

(які складають теоретичну частину практичного завдання та обираються за двома останніми цифрами залікової книжки.

Наприклад, якщо останні цифри 06 – варіант теоретичного питання № 6; 23 – варіант № 23; 30 – варіант № 5 (варіанти більше 25 обираються з початку списку у продовження нумерації); 62 – варіант № 12)

 

1. Виділення банкрута та складових механізму управління санацією підприємства.

2. Особливості виконання окремих функціональних форм контролінгу.

3. Особливості управління відносинами фінансової санації.

4. Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств.

5. Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою санацією підприємств.

6. Фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації підприємств.

7. Фінансове забезпечення ліквідації підприємства як суб’єкта господарювання.

8. Контролінг і розроблення стратегії санації підприємства.

9. Основні передумови управління фінансовою санацією підприємств.

10. Аналіз сильних та слабких сторін підприємства.

11. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств.

12. Методичні особливості оцінювання вартості окремих видів майна.

13. Головні суб’єкти управління фінансовою санацією підприємств.

14. Контролінг у системі відносин фінансової санації.

15. Заходи, що передують фінансовій санації підприємств.

16. Роль мирової угоди у досанаційних заходах.

17. Окремі цикли управління у справі про банкрутство.

18. Вимоги щодо впровадження санаційного аудиту.

19. Порядок проведення санації балансу.

20. Порядок фінансування заходів з санації виробництва.

21. Державні суб’єкти у відносинах фінансової санації та банкрутства.

22. Оцінка вартості у процесі продажу майна підприємства-боржника.

23. Характер і динаміка кризових явищ.

24. Сутність банкрутства підприємства.

25. Управління підприємством та антикризове управління підприємством.

 

2.2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

 

Розрахункова частина складається з двох частин:

1) вирішення практичних завдань (завдання наведені нижче на сторінках 16 – 47. Кожен зі студенів вирішує лише одну задачу. Варіант завдання для студента обирається аналогічно з обранням теоретичного питання – за двома останніми цифрами залікової книжки – від 01 до 25; а починаючи з останніх цифр залікової книжки 26 – з першої задачі продовжуючи нумерацію);

2) складання одного з двох наступних документів: плану санації (або стратегії запобігання банкрутству) – якщо останні цифри залікової книжки студента складають парне число; висновку щодо проведеного санаційного аудиту – якщо останні цифри залікової книжки студента складають непарне число. Підприємство для складання документу студент обирає самостійно та за можливості наводить у додатках фінансову звітність даного підприємства (баланс, звіт про фінансові результати тощо), та план санації, якщо складається висновок щодо проведеного санаційного аудиту.

1. При складанні плану санації або стратегії запобігання банкрутству необхідно самостійно вибрати підприємство, використовуючи дані про діяльність підприємства і форми фінансової звітності, скласти план санації або розробити стратегію запобігання банкрутству. При цьому необхідно запропонувати заходи щодо оздоровлення підприємства, використовуючи комплекс заходів реалізації політики забезпечення фінансової стійкості виробничо-господарської діяльності (обґрунтувати ці заходи). Зразок плану санації наведено у додатку А.

2. При складанні висновку про проведення санаційного аудиту необхідно самостійно вибрати підприємство, яке має розроблений план санації, та провести оцінку цього плану, тобто оцінити фінансову спроможність підприємства; провести аудит маркетингової політики підприємства, аналіз виробничого потенціалу, технологій та інновацій, систем поставок, експертизу кадрової політики; зіставити сильні та слабкі сторони, що визначив управляючий санацією, та власні оцінки діяльності підприємства та запропонованої санаційної концепції; оцінити економічність, ефективність, досяжність санаційного плану. За результатами перевірки аудитор надає висновок, у якому він висловлює думку про план санації. Аудиторський висновок повинен містити такі обов’язкові елементи:

- об’єкт перевірки;

- відповідальність, яку несе аудитор;

- обсяги та види проведених досліджень;

- відповідно до яких технічних стандартів проводився аудит;

- вказівка на моменти непогодження (погодження) з санаційним планом;

- висловлення думки про економічність, ефективність та досяжність санаційного плану.

При аналізі фінансового стану підприємства необхідно використовувати експертно-аудиторську діагностику. Зразок висновку аудиту санаційного плану наведено у додатку Б.

 

 

2.3 УМОВИ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ
ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Підприємство має таку структуру балансу.

 

Таблиця 2.1 - Баланс підприємства на 31.12. 20_ року, тис.грн (фрагмент)

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 Необоротні активи      
Нематеріальні активи      
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Основні засоби      
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові фінансові інвестиції      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - -
інші фінансові інвестиції
Усього за розділом 1
2 Оборотні активи      
Запаси      
виробничі запаси
готова продукція
товари
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
за виданими авансами
Грошові кошти та їх еквіваленти      
Продовження таблиці 2.1
у національній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом 2
3 Витрати майбутніх періодів
Баланс
Пасив      
1 Власний капітал      
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток
Усього за розділом
4 Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками      
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом 4
Баланс

 

Необхідно:

- розрахувати коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними коштами та відновлення (втрати) платоспроможності;

- визначити поточну фінансову стабільність (тип фінансової стабільності).

- зробити висновки

Завдання 2 Предметом діяльності підприємства “Y” є: будівництво житла і об’єктів соціально-побутового призначення; будівництво промислових об’єктів агропромислового комплексу; здійснення ремонтних та монтажних робіт; виробництво будівельних матеріалів; здійснення пусконалагоджувальних робіт; проведення постачальницько-збутових операцій із товарами та послугами, як на території України, так і за її межами; оптова та роздрібна торгівля товарами та виробами вітчизняних та іноземних виробників; здійснення транспортних послуг із перевезення вантажів в Україні та за її межами: інша діяльність, що не заборонена законодавством України. Майно підприємства складається з основних засобів, оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі (табл. 2.2).

 

 

Таблиця 2.2 – Баланс підприємства “Y” на 30.06.20_ року, тис.грн (фрагмент)

 

  Стаття балансу     Значення
Код рядка на початок періоду на кінець періоду
Актив  
1 Необоротні активи      
основні засоби
довгострокова дебіторська заборгованість
інші необоротні активи
Усього за розділом 1
2 Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі
незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість за товари
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи
Усього за розділом 2
3 Витрати майбутніх періодів
Баланс
Пасив  
1 Власний капітал  
2 Забезпечення наступних витрат   - -
3 Довгострокові зобов’язання   - -
4 Поточні зобов’язання      
Продовження табл.2.2
Короткострокові кредити банку
Кредиторська заборгованість за товари
Поточні зобов’язання за розрахунками      
із бюджетом
з оплати праці
із внутрішніх розрахунків -
Усього за розділом 4
5 Доходи майбутніх періодів - -
Баланс

 

Таблиця 2.3 – Звіт про фінансові результати, тис.грн (фрагмент)

  Показник Значення
за звітний період за попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції
Фінансовий результат від реалізації
Чистий прибуток

 

Необхідно:

- проаналізувати фінансовий стан підприємства;

- розробити стабілізаційну програму;

- зробити висновки.

Завдання 3 Підприємство має таку фінансову звітність.

 

Таблиця 2.4 - Баланс підприємства на 31.12. 200_ року, тис.грн (фрагмент)

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 Необоротні активи      
Нематеріальні активи      
залишкова вартість 1,8 1,5
первісна вартість 4,0 4,0
Продовження табл.2.4
накопичена амортизація 2,2 2,5
Незавершене будівництво 78,5 78,5
Основні засоби      
залишкова вартість 440,4 432,9
первісна вартість 724,5 739,7
знос 284,1 306,8
Довгострокова дебіторська заборгованість 9,0 2,7
Інші необоротні активи 1,0 11,2
Усього за розділом 1 530,7 526,8
2 Оборотні активи      
Запаси      
виробничі запаси 45,3 72,9
незавершене виробництво 38,6 68,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги      
чиста реалізаційна вартість - 5,9
первісна вартість - 6.5
резерв сумнівних боргів - 0,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
із бюджетом 6,7 12,3
за виданими авансами 29,7 5,8
Інша поточна дебіторська заборгованість 4,6 11,7
Грошові кошти та їх еквіваленти      
у національній валюті 8,6 3,2
Інші оборотні активи - 0,2
Усього за розділом 2 133,5 180,6
3 Витрати майбутніх періодів 0,3 1,1
Баланс 664,5 708,5
Пасив      
1 Власний капітал      
Статутний капітал 163,6 163,6
Інший додатковий капітал (45,0) (27,9)
Резервний капітал 5,5 10,8
Продовження табл.2.4
Нерозподілений прибуток 440,4 463,8
Усього за розділом 564,3 610,3
4 Поточні зобов’язання      
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0,7 2,1
Поточні зобов’язання за розрахунками      
з одержаних авансів 36,3 36,7
з бюджетом 12,1 19,4
з позабюджетних платежів 1,8 1,6
зі страхування 5,4 9,3
з оплати праці 14,3 21,3
Інші поточні зобов’язання 29,6 7,8
Усього за розділом 4 100,2 98,2
Баланс 664,5 708,5

 

Таблиця 2.5 – Звіт про фінансові результати, тис.грн (фрагмент)

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід від реалізації продукції 744,7  
Податок на додану вартість 58,4  
Чистий дохід від реалізації продукції 686,8  
Собівартість реалізованої продукції 198,7  
Валовий прибуток 487,6  
Інші операційні доходи 0,2  
Адміністративні витрати 313,0  
Витрати на збут 28,9  
Інші операційні витрати 16,6  
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 129,3  
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 129,3  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 38,8  
Продовження табл.2.5
Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток 90,5  
Чистий прибуток 90,5  

 

Необхідно:

- оцінити ймовірність банкрутства за різними методиками;

- зробити висновки.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.016 с.)